Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 004854 20273244 na godz. na dobę w sumie
Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych - ebook/pdf
Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2263-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
Rozpatrywanie zmian jakim ulegały i ulegają role społeczne podejmowane przez kobiety na przestrzeni czasu stanowi istotny społecznie postulat badawczy. Proponowany zbiór tekstów opatrzony tytułem Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych nie jest kolejnym opisem sytuacji kobiety we współczesnym świecie skupionym na jednym z wymiarów jej funkcjonowania. Zamiarem naszym jest raczej próba ukazania zmienności kobiety na tle zmienności świata i odwrotnie z szerokiej perspektywy aktualnych dziś różnych problemów społecznych. Znajdują się tu teksty odwołujące się zarówno do przeszłości, do teraźniejszości opierającej się na tym co przeszłe oraz do przyszłości, która z teraźniejszości z kolei wyrasta. Celem zaproponowania takiej formuły przedkładanej książki jest bowiem jak najszersze ukazanie złożoności sytuacji kobiety w świecie współczesnym, nierozerwalnie związanej z wczoraj i jutro. W publikacji zawarto teksty stanowiące z jednej strony rekonstrukcję dotychczasowych spojrzeń na prezentowaną problematykę, z drugiej zaś te mające charakter empiryczny, prezentujące wyniki badań własnych autorów. Wyrażamy nadzieję, iż publikacja ta dla każdego czytelnika stanowić będzie bodziec do refleksji nad sytuacją współczesnej kobiety oraz zachęci do podejmowania kolejnych badań w tym niewyczerpanym temacie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e 978-83-8012-263-5 Współczesna kobieta — szkice do portretu na tle przemian społeczno ‑kulturowych NR 3223 Współczesna kobieta — szkice do portretu na tle przemian społeczno ‑kulturowych pod redakcją Dagmary Dobosz, Katarzyny Joniec Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Pedagogika Ewa Wysocka Recenzent Agnieszka Gromkowska-Melosik Spis treści Wstęp Rekonstrukcje kobiecości w wybranych kontekstach społeczno ‑kulturowych Część I Dobra żona męża korona — o rolach pełnionych przez europejskie kobiety od czasów starożytnych po współczesność (Dagmara Dobosz, marcin gierczyk) Miejsce kobiet w edukacji — perspektywa historyczna (marcin gierczyk, Dagmara Dobosz) Część II Współczesne oblicza kobiet Trajektorie emancypacji i uprzedmiotowienia Słaba płeć…? Rozważania o kobiecej sile i wytrzymałości na tle zmagań doros- łych córek alkoholików z traumą przeszłości (barbara sikora) Czy jestem wystarczająco dobra? Ideał kobiecości zaklęty w lustrze reklamy (marzena Piekarczyk) Kobieta jako towar — rzecz o seksualizacji kultury (Małgorzata KliMasz) 7 13 29 47 63 91 6 Spis treści Część III Kobieta w społeczeństwie jutra — próba prognozy Dziewczynka — kim jest i kim będzie? Perspektywa rodziców (Katarzyna Joniec) Czego pragniesz kobieto? Jaka będzie kobiecość XXI wieku? (KaMila niedobecKa) Społeczne skutki zmian zachodzących w obrębie ról pełnionych przez kobiety Zmiany w rodzinie, zmiany w społeczeństwie (beata glinKowsKa) Informacje o autorach 107 123 143 157 Wstęp Kobieta zmienną jest… Zagadnienia związane z osobą kobiety od zarania dziejów były i są przed- miotem zainteresowania przedstawicieli wszystkich niemal dziedzin kultury, sztuki i nauki. Wynika to z pewnością z niekwestionowanej złożoności, nie- przewidywalności i permanentnej zmienności jako cech przypisywanych płci pięknej. Wraz ze zmieniającym się światem zmienia się kobiecość, choć można by odwrócić porządek, pytając, czy to może wraz ze zmieniającą się kobiecością zmienia się świat? Dwukierunkowość relacji pomiędzy wciąż przeobrażającym się obrazem kobiety i zmieniającym się obrazem świata czyni rozważania na ów temat nie tylko zawsze aktualnymi, ale także zawsze niepełnymi. Pomimo wielości opublikowanych już prac, rozpraw i badań na temat kobiety, jej obrazu, pełnionych ról, kontekstów rozwojowych i problemów funkcjonowania, temat pozostaje wciąż nie do końca odkryty, opisany, wyczerpany, gdyż co raz to wyłaniają się jego nowe perspektywy i nowe ujęcia. Proponowany zbiór tekstów, który opatrzyłyśmy tytułem Współczesna kobieta — szkice do portretu na tle przemian społeczno ‑kulturowych, nie jest kolejnym opisem sytuacji kobiety we współczesnym świecie skupionym na jednym z wymiarów jej funkcjonowania i złożoności. Zamiarem naszym jest raczej próba ukazania zmienności kobiety na tle zmienności świata i odwrotnie — z szerokiej perspektywy aktualnych dziś różnych problemów społecznych. W proponowanym przez nas ujęciu obraz ten rozumiany jest jako nieograni- czający się do krótkiego i niemal nigdy nieaktualnego dziś. Podkreślenie owej dynamiki zmienności świata i funkcjonującej w nim kobiety znalazło swoje odzwierciedlenie w trójdzielnej konstrukcji niniejszej publikacji. Znajdują się tu bowiem kolejno teksty odwołującej się zarówno do przeszłości, do teraźniej- szości, która opiera się na tym, co przeszłe, oraz do przyszłości, która z teraź- niejszości z kolei wyrasta. Celem zaproponowania takiej formuły książki jest jak najszersze ukazanie złożoności sytuacji kobiety w świecie współczesnym, nierozerwalnie związanej z wczoraj i jutro. 8 Wstęp Pierwsza część pracy zatytułowana Rekonstrukcje kobiecości w wybranych kontekstach społeczno ‑kulturowych wprowadza w tematykę kobiety współ- czesnej i stanowi rekonstrukcję historycznych ujęć kobiecości. Prezentowany jest w niej przegląd sposobów postrzegania płci pięknej w różnych kulturach i okresach dziejów Europy. W części tej zawarto rozważania nie tylko na temat miejsca kobiety w życiu rodzinnym i społecznym, ale również jej sytuacji zdrowotnej, materialnej czy socjalnej. Poruszono tu także problematykę spo- strzegania inteligencji kobiety oraz jej wolności i prawa do samostanowienia. Druga część książki Współczesne oblicza kobiet. Trajektorie emancypacji i uprzedmiotowienia zawiera prezentację aktualnych problemów dotyczących kobiet i ich świata. Mnogość zagadnień nie pozwala oczywiście na zawarcie wszystkich w jednym opracowaniu, dlatego też odwołano się do kilku wybra- nych obszarów. Skoncentrowano się na ukazaniu sytuacji dorosłych córek alko- holików, a także na problemie współczesnego ideału kobiety oraz na wiążącym się z nimi problemie wizerunku w kulturze ulegającej seksualizacji. Ostatnia część pracy pt. Kobieta w społeczeństwie jutra — próba prognozy zawiera próbę prognozy sytuacji i obrazu kobiety w świecie jutra. Życie w okresie ciągłych zmian wymusza swoiste antycypacje, dokonywania prób przewidywania i opisu przyszłości, szczególnie w perspektywie pedagogicznej. Pozwala to bowiem dostrzegać konieczność podejmowania różnych działań formujących czy prewencyjnych wobec oczekiwanego kształtu przyszłości. Na tę część publi- kacji składają się zatem rozdziały poruszające kwestie oczekiwań stawianych dzisiejszym dziewczynkom, pragnień i dążeń współczesnych kobiet czy też dokonujących się permanentnie zmian w obrębie pełnionych przez kobiety ról rodzinnych i społecznych. W publikacji zawarto teksty stanowiące z jednej strony rekonstrukcję do- tychczasowych spojrzeń na prezentowaną problematykę, z drugiej zaś te mające charakter empiryczny, prezentując wyniki badań własnych autorów. Autorami wszystkich prezentowanych opracowań są studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Niniejsza książka adresowana jest do wszystkich, którzy chcą na nowo głębiej pochylić się nad problematyką kobiecości, nie zatrzymując się jedynie na spojrzeniach przeszłych, często nieaktualnych. Wyrażamy nadzieję, iż publika- cja ta dla każdego czytelnika stanowić będzie bodziec do refleksji nad sytuacją współczesnej kobiety oraz zachęci do podejmowania kolejnych badań w tym niewyczerpanym temacie. Introduction The woman is fickle Issues related to the person of a woman have been and still are of interest to representatives from almost all fields of culture, art and science from the beginning of time. This certainly results from the indisputable complexity, unpredictability and permanent volatility — the characteristics attributed to women. With the changing world femininity changes, although one could reverse the order, asking if it is the world that changes with the changing femi- ninity. Bidirectional relationship between the still changing image of a woman and the changing image of the world makes the discussion on this subject not only always current, but also always incomplete. Despite the multiplicity of works already committed — dissertations and research on the subject of a woman, her image, roles performed, contexts of development and problems with functioning, the subject still remains not fully discovered, described, or exhausted because ever and again new perspectives and new approaches emerge from it. The proposed collection of texts that we entitled Contemporary woman from the perspective of socio ‑cultural changes is not another description of the situation of a woman in modern world focused on one of the dimensions of her functioning and complexity. Our intention is rather an attempt to show the volatility of a woman against the background of the variability of the world and vice versa with a broad perspective of different social problems current today. In the proposed approach, this picture is understood as non -limiting to a brief and almost never outdated today. Emphasizing this variability dynamics of the world and the woman functioning in it was reflected in the tripartite structure of this publication. For there are texts that refer respectively to the past, the present, which is based on what is past, and to the future, which in turn grows out from the present. The purpose of proposing this formula for the submitted book is to present as widely as possible the complexity of the situation of a woman in the modern world, inextricably linked to yesterday and tomorrow. 10 Introduction The first part of the work entitled Femininity — a way of defining in selected cultural contexts introduces the subject of a modern woman and is a reconstruc- tion of historical approaches to femininity. It presents a review of the percep- tions of the softer sex in different cultures and periods of European history. This section contains contemplations not only about the place of a woman in family and social life, but also about her health, material and social situation. It also raised here the issue of the perception of woman’s intelligence, her freedom and the right to decide. The second part of the book: Contemporary faces of women — self ‑perception, stereotypes, media and directions of changes includes the presentation of current problems concerning women and their world. Multitude of issues, of course, does not allow including of all of them in just one elabora- tion, therefore, the reference is made to only a few selected areas. The focus is therefore on presenting the situation of adult daughters of alcoholics, as well as on the problem of modern ideal of the image of a woman and on the problem that binds with them — the image of a woman in culture that undergoes sexu- alization. The last — third part of the work, entitled A woman in the society of the future — an attempt to forecast includes a trial to predict the situation and image of a woman in the world of tomorrow. Living in a period of constant changes forces a specific anticipations — making attempts to predict and de- scribe the future, especially in terms of pedagogical perspective. This allows one to see the need for taking various forming or preventive actions towards the expected shape of the future. The third part of the publication consists therefore of chapters raising the issues of expectations raised on today’s girls, desires and aspirations of today’s women or the changes that are made permanently within the family and social roles of women. The publication contains texts which, on the one hand, provide a reconstruc- tion of the previous perspectives on the issues presented and, on the other, those having an empirical nature, presenting the results of authors’ own research. The authors of all the papers presented are students, PhD students and graduates of pedagogical specializations at the University of Silesia in Katowice. This book is addressed to all those who want to lean afresh and deeper over the issues of femininity, not pausing only on the past, often outdated approaches. We hope that this publication will be an incentive for every reader to reflect on the contemporary woman’s situation and that it will encourage them to under- take further research in this inexhaustible subject. Informacje o autorach Dagmara Dobosz, magister, absolwentka pedagogiki socjalno -opiekuńczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Obecnie asystent w Katedrze Pe- dagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie kontynuuje rozpoczęte w 2011 roku studia doktoranckie w dyscyplinie pedagogika. Jest autorką 4 re- cenzowanych publikacji związanych z problematyką ról społecznych pełnionych przez kobiety. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół społeczno- -kulturowej tożsamości płci. Katarzyna Joniec, magister, absolwentka zintegrowanej edukacji wczesno- szkolnej i wychowania przedszkolnego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Obecnie na studiach III stopnia w dyscyplinie pedagogika na tymże wydziale. Pracuje jako wychowawca w niepublicznej szkole podstawowej rea- lizującej edukację zróżnicowaną i spersonalizowaną. Autorka 4 recenzowanych tekstów traktujących o kształceniu i wychowaniu dzieci najmłodszych oraz na temat współpracy środowiska rodzinnego i szkolnego. Marcin Gierczyk, magister pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej, obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki zdolności, pedeutologii i pedagogiki porównawczej. W swoim dorobku ma 3 recenzo- wane publikacje podejmujące problematykę indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym oraz ewaluacji systemów edukacji w wybranych krajach Europy, USA i Chinach. Barbara Sikora, magister, absolwentka pedagogiki socjalno -opiekuńczej. Zawodowo związana z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie. Współ- pracuje na zasadzie wolontariatu z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Katowicach. 158 Informacje o autorach Marzena Piekarczyk, magister, absolwentka pedagogiki socjalno -opiekuńczej oraz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Obecnie pracuje jako wychowawca świetlicy w szkole podstawowej oraz jako pedagog w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej Katowicach. Małgorzata Klimasz, aktualnie studentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów parafilii, seksualizacji kobiet oraz zagadnień profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Brała udział w licznych projektach badawczych organizowanych przez Uniwersytet Śląski oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Kamila Niedobecka, studentka studiów magisterskich w specjalności pedago- gika zdrowia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Pisze pracę dyplomową dotyczącą znaczenia medycyny estetycznej w kulturze współczesnej. Jej teksy często goszczą na Studenckim Serwisie Rozwoju „Więc jestem!”. Beata Glinkowska, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Pe- dagogiki i Psychologii (specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna) oraz studentka V roku pedagogiki zdrowia. Jej za- interesowania badawcze skupiają się wokół wpływu technologii cyfrowych na różne sfery życia człowieka. Redakcja: Barbara Pietrucha Projekt okładki: Anna Kaleta Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Patrycja Kaczmarczyk Łamanie: Bogusław Chruściński Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑262‑8 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑263‑5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 10,0. Ark. wyd. 12,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 22 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 -100 Inowrocław e 978-83-8012-263-5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: