Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 006704 20491712 na godz. na dobę w sumie
Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne - ebook/pdf
Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 139
Wydawca: Difin Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7930-105-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ze wstępu:

Rachunkowość jako uniwersalny system informacyjno-kontrolny o wielowiekowej historii, powszechnie uznawanym dorobku teoretycznym i niekwestionowanych walorach praktycznych, znajduje się w ustawicznej ewolucji wskazującej na jej rozwój. Dalszy rozwój rachunkowości zależy jednak w znacznym stopniu od wskazania kierunków, możliwości i uwarunkowań w tym zakresie. Wiele nowych wątków rozwoju rachunkowości wynika z szybkiego rozwoju stosunków rynkowych, a także swoistego kryzysu zaufania do informacji pochodzących między innymi z rachunkowości. Skłania to do refleksji, przemyśleń i dyskusji, które winny ocenić podejmowane działania mające na celu modyfikację rozwiązań i wskazanie kierunków doskonalenia rachunkowości.

Niekwestionowanym celem rachunkowości jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności podmiotów, głównie w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii o tym sprawozdaniu. Poszczególne części opracowania połączono zatem w następujące grupy tematyczne:

. istota, funkcje i struktura rachunkowości,
. zasady i wiarygodność rachunkowości,
. harmonizacja i standaryzacja rachunkowości,
. usługowe prowadzenie rachunkowości,
. certyfikacja w rachunkowości,
. kompetencje zawodowe i etyka w rachunkowości.

Można przyjąć, że dyskusyjne przedstawienie tych wybranych problemów metodologicznych współczesnej rachunkowości pozwoli lepiej poznać specyfikę jej funkcjonowania w warunkach rynkowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ce­na­38­zł Recenzowane­opracowanie­jest­ciekawą­monografią­poświęconą­wybranym­problemom­ metodologicznym­rachunkowości.­W­odróżnieniu­od­innych­opracowań­z­zakresu­rachun- kowości­jako­nauki­stosowanej,­prezentujących­problemy­z­zakresu­ewidencji,­wyceny­ i­sprawozdawczości,­­książka­ta­stanowi­próbę­spojrzenia­na­rachunkowość­od­strony­jej­ istoty,­celów,­zasad­i­funkcji.­(…)­Autorzy­sięgnęli­do­nowych­wątków­rozwoju­rachunkowo- ści,­wynikających­z­szybkiego­rozwoju­stosunków­rynkowych,­a­także­swoistego­kryzysu­ zaufania­do­informacji­pochodzących­między­innymi­z­rachunkowości.­Efektem­są­własne­ refleksje,­przemyślenia­i­problemy­dyskusyjne,­zmierzające­do­oceny­podejmowanych­dzia- łań,­mających­na­celu­modyfikację­rozwiązań­i­wskazanie­kierunków­dalszego­doskonalenia­ rachunkowości. ­ poświęconych­wybranym­problemom­metodologicznym­rachunkowości: Opracowanie­składa­się­z­sześciu­tematycznie­powiązanych­ze­sobą­rozdziałów,­ –­ Istota,­funkcje­i­struktura­rachunkowości. –­ Nadrzędne­zasady­i­wiarygodność­rachunkowości. –­ ­ – ­ –­ –­ Ewolucja­rozwiązań­w­zakresie­standaryzacji­i­harmonizacji­rachunkowości jako­odpowiedź­na­potrzeby­użytkowników­rynku. Usługowe­prowadzenie­rachunkowości­w­świetle­działań­polskich­i­ponadnarodowych outsourcingodawców. Certyfikacja­zawodu­księgowego­w­Polsce. Kompetencje­zawodowe­i­etyka­w­rachunkowości. „Książka­może­być­wykorzystana­m.in.­w­procesie­dydaktycznym,­dla­studentów­studiów­ ekonomicznych,­w­procesie­certyfikacji­zawodu­biegłego­księgowego,­a­także­przez­prakty- ków­gospodarczych­zajmujących­się­rachunkowością.­Uważam,­że­(…)­jej­wydanie­wzbogaci­ nieliczny­wykaz­prac­z­zakresu­metodologii­rachunkowości”. Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ISBN 978-83-7930-024-2 Difin ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa tel. 22 851 45 61, 22 851 45 62 fax 22 841 98 91 www.difin.pl W s p ó ł c z e s n a r a c h u n k o w o ś ć D i f i n Bronisław Micherda Katarzyna Świetla Współczesna rachunkowość Wybrane problemy metodologiczne Difin Copyright Difin SA Warszawa 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragment(cid:243)w niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Książka ta jest dziełem tw(cid:243)rcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, r(cid:243)b to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Autorzy prof. dr hab. Bronisław Micherda (cid:150) rozdziały 1, 2, 6 dr Katarzyna Świetla (cid:150) rozdziały 3, 4, 5 Recenzent prof. UE dr hab. J(cid:243)zef Pfaff Projekt okładki Mikołaj Miodowski Redaktor prowadząca Maria Adamska ISBN 978-83-7930-105-8 Difin SA Warszawa 2013, wydanie pierwsze ul. F. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa, tel. 22 851 45 61, 22 851 45 62, fax 22 841 98 91 Księgarnie internetowe Difin: www.ksiegarnia.difin.pl, www.ksiegarniasgh.pl Skład i łamanie: Poligrafia, tel. 605 105 574 Wydrukowano w Polsce SPIS TREŚCI Istota rachunkowości WPROWADZENIE Rozdział 1 ISTOTA, FUNKCJE I STRUKTURA RACHUNKOWOŚCI 1.1. 1.2. Funkcje rachunkowości 1.3. Struktura rachunkowości Rozdział 2 NADRZĘDNE ZASADY I WIARYGODNOŚĆ RACHUNKOWOŚCI 2.1. Nadrzędne zasady rachunkowości 2.2. Rachunkowość kreatywna 2.3. Wiarygodność rachunkowości Rozdział 3 EWOLUCJA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE STANDARYZACJI I HARMONIZACJI RACHUNKOWOŚCI JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY UŻYTKOWNIK(cid:211)W RYNKU 3.1. Konwergencja reguł rachunkowości w gospodarce globalnej 3.2. Rola Unii Europejskiej we wdrażaniu sp(cid:243)jnych rozwiązań rachunkowości 3.3. Wsp(cid:243)łpraca Rady Międzynarodowych Standard(cid:243)w Rachunkowości (RMSR) z Amerykańską Radą Standard(cid:243)w Rachunkowości (FASB) oraz jej efekty 3.4. Działania Komitetu Standard(cid:243)w Rachunkowości (KSR) na rzecz implementacji sp(cid:243)jnych rozwiązań 7 9 9 13 16 29 29 39 42 54 54 61 66 71 6 Spis treści Rozdział 4 USŁUGOWE PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI W ŚWIETLE DZIAŁAŃ POLSKICH I PONADNARODOWYCH OUTSOURCINGODAWC(cid:211)W 4.1. Outsourcing usług rachunkowości (cid:150) pr(cid:243)ba definicji 4.2. Uczestnicy rynku i lokalizacja ich działalności 4.3. Miejsce usług biznesowych w polskiej gospodarce Rozdział 5 CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO W POLSCE 5.1. Certyfikat Ministra Finans(cid:243)w w kontekście planowanej deregulacji 5.2. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Inicjatywy Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w zakresie postrzegania roli i znaczenia zawodu księgowego 5.3. Certyfikacje zawodu Stowarzyszenia Księgowych w Polskce (SKwP) oraz jej efekty Rozdział 6 KOMPETENCJE ZAWODOWE I ETYKA W RACHUNKOWOŚCI 6.1. Kompetencje zawodowe 6.2. Etyka zawodowa PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA 75 75 82 89 97 97 102 105 116 116 124 131 132 WPROWADZENIE Rachunkowość jako uniwersalny system informacyjno-kontrolny o wielo- wiekowej historii, powszechnie uznawanym dorobku teoretycznym i niekwe- stionowanych walorach praktycznych, znajduje się w ustawicznej ewolucji wska- zującej na jej rozw(cid:243)j. Dalszy rozw(cid:243)j rachunkowości zależy jednak w znacznym stopniu od wskazania kierunk(cid:243)w, możliwości i uwarunkowań w tym zakresie. Wiele nowych wątk(cid:243)w rozwoju rachunkowości wynika z szybkiego rozwoju stosunk(cid:243)w rynkowych, a także swoistego kryzysu zaufania do informacji po- chodzących między innymi z rachunkowości. Skłania to do refleksji, przemyśleń i dyskusji, kt(cid:243)re winny ocenić podejmowane działania mające na celu modyfika- cję rozwiązań i wskazanie kierunk(cid:243)w doskonalenia rachunkowości. Niekwestionowanym celem rachunkowości jest tworzenie wiarygodnego ob- razu działalności podmiot(cid:243)w, gł(cid:243)wnie w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii o tym sprawozdaniu. Poszczeg(cid:243)lne części opracowania połączono zatem w następujące grupy tematyczne: (cid:150) istota, funkcje i struktura rachunkowości, (cid:150) zasady i wiarygodność rachunkowości, (cid:150) harmonizacja i standaryzacja rachunkowości, (cid:150) usługowe prowadzenie rachunkowości, (cid:150) certyfikacja w rachunkowości, (cid:150) kompetencje zawodowe i etyka w rachunkowości. Można przyjąć, że dyskusyjne przedstawienie tych wybranych problem(cid:243)w metodologicznych wsp(cid:243)łczesnej rachunkowości pozwoli lepiej poznać specyfikę jej funkcjonowania w warunkach rynkowych. Rozdział 1 ISTOTA, FUNKCJE I STRUKTURA RACHUNKOWOŚCI 1.1. Istota rachunkowości Gospodarowanie związane jest nierozłącznie z rozwojem społecznym. Od- nieść je wprawdzie można do każdego działania ludzkiego, w kt(cid:243)rym realizacja określonego celu wymaga ponoszenia pewnych nakład(cid:243)w, szczeg(cid:243)lnie istotne jest jednak w świadomej i celowej działalności gospodarczej. Pr(cid:243)by skwantyfi- kowanego określenia przejaw(cid:243)w działalności gospodarczej widoczne są od naj- dawniejszych czas(cid:243)w. Dowodzą tego chociażby pouczenia zawarte w Starym Testamencie: (cid:132)Cokolwiek przekazujesz, niech będzie w liczbie i wadze, a dawa- nie i odbieranie ‒ wszystko na piśmie(cid:148)1. Dopiero rachunkowość, towarzysząca zorganizowanej działalności gospodarczej, wykorzystała w pełni w swym dzia- łaniu ideę pomiaru wartościowego. Przyjęcie rynkowej orientacji gospodarowania kieruje uwagę na kapitał i proces jego pomnażania, a tym samym na metodykę oceny jednostek funkcjo- nujących w tych uwarunkowaniach. We wsp(cid:243)łczesnych naukach ekonomicznych pojęcie (cid:132)kapitału(cid:148) używane jest zar(cid:243)wno w odniesieniu do jednostki gospodar- czej, jak i w odniesieniu do gospodarki narodowej jako całości, m.in. w teorii podziału, teorii koniunktury i teorii wzrostu gospodarczego. Można stwierdzić, 1 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań‒Warszawa 1982, s. 830. Inny wsp(cid:243)łczesny przekład Księgi Mądrość Stracha podaje zaś: (cid:132)Ale tych oto rzeczy się nie wstydź(cid:133) usuwania prochu z wagi ciężarowej i ręcznej(cid:133) ustalania ceny z handlarzem(cid:133) własnoręcznego wykazu rzeczy powierzonych, pisemnego wykazu wszystkiego, co wydajesz i bierzesz(cid:133)(cid:148) (Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Święty Wojciech, Warszawa 2009, s. 565/566). 10 Rozdział 1 że stało się ono źr(cid:243)dłosłowem dla pojęć (cid:132)kapitalista(cid:148) i (cid:132)kapitalizm(cid:148), określają- cych odpowiednio właściciela kapitału i historycznie ukształtowany system spo- łeczno-gospodarczy. Ze względu na wieloznaczność terminu (cid:132)kapitał(cid:148), niekt(cid:243)rzy autorzy prowadzą rozważania, świadomie go nie definiując, unikając w ten spo- s(cid:243)b kontrowersji terminologicznych. W najbardziej og(cid:243)lnym ujęciu kapitał okre- śla się jako wartość mającą zdolność do wzrostu, kt(cid:243)ry nazywany jest w literatu- rze wartością dodatkową, zyskiem, dywidendą lub procentem. W praktycznym natomiast ujęciu za kapitał uznaje się zasoby służące do procesu produkcji lub wymiany2. Podstawą rynkowego gospodarowania jest proces pomnażania kapi- tału przejawiający się w uzyskiwaniu przez jednostki gospodarcze korzystnych wynik(cid:243)w finansowych3. Wyniki te rozpatrywane w ewolucji sprowadzają się do: (cid:150) osiągania zysk(cid:243)w, (cid:150) utrzymania płynności finansowej, (cid:150) maksymalizacji wartości rynkowej jednostki gospodarczej, co jest r(cid:243)wno- znaczne z maksymalizacją bogactwa właścicieli. Za integralny cel każdej jednostki gospodarczej bez względu na jej charakter i typ działalności uznać należy przetrwanie i rozw(cid:243)j4. Charakter jednostki go- spodarczej wyznacza zasoby, dzięki kt(cid:243)rym zapewniona zostaje realizacja tego celu. Rozw(cid:243)j i przetrwanie to jednak ostateczny cel jednostki gospodarczej, co trafnie ilustruje schemat 1.1. Rozpatrując cele jednostek gospodarczych w ich ewolucji, nie można pomi- nąć tezy, że wsp(cid:243)łczesny rozw(cid:243)j gospodarczy zależy od wiedzy i jej wykorzy- stania. Konieczność rzetelnego rozrachunku z otoczeniem przez jednostki go- spodarcze wymaga zatem informacji o wszystkich elementach wpływających na jej wartość. Istnieje więc coraz wyraźniej potrzeba uwzględnienia w rachunko- wości szerszej informacji o kapitale ludzkim, w kt(cid:243)rym istotne miejsce przypisu- je się pracownikom z właściwymi umiejętnościami (wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami). Coraz częściej funkcjonuje też określenie (cid:132)zasoby ludzkie są najważniejszym aktywem firmy(cid:148). W przyszłości jednostki gospodarcze przyno- szące zyski będą w dużym stopniu oparte na wiedzy i umiejętnościach pracow- nik(cid:243)w. Wiedza i informacja wpływają obecnie na wzrost zysk(cid:243)w, w przeciwień- stwie do zmniejszania się zysk(cid:243)w w tradycyjnych branżach5. 2 T. Orłowski, Nowy leksykon ekonomiczny, Graf-Punkt, Warszawa 1998, s. 23. 3 Już w cywilizacji sumeryjskiej zauważono, że istnienie ewidencji majątku stwarza możliwość określenia okresowego wyniku działalności gospodarczej (M. Dobija, Postępowe idee rachunkowo- ści w cywilizacji sumeryjskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Krak(cid:243)w 1996, nr 467). 4 J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław 1999, s. 59. 5 Zwr(cid:243)cić należy uwagę na słuszne i interesujące propozycje poszerzenia zakresu tematycznego wsp(cid:243)łczesnej rachunkowości finansowej o tzw. rachunkowość wiedzy (L. Niemczyk, Rachunkowość wiedzy, suplement do podręcznik(cid:243)w (cid:132)Rachunkowość finansowa(cid:148), Paciali Institute, Rzesz(cid:243)w 2011; Istota, funkcje i struktura rachunkowości 11 Schemat 1.1. Struktura celów jednostki OSTATECZNY CEL FIRMY Z punktu widzenia właścicieli (cid:150) POMNAŻANIE BOGACTWA Z punktu widzenia zarządzających (cid:150) PRZETRWANIE (zachowanie ciągłości funkcjonowania przez rozw(cid:243)j) CELE CZĄSTKOWE ZYSK Źródło: T. Waśniewski, W. Gos, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Ra- chunkowości w Polsce, Warszawa 1997, s. 313. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA MAJĄTEK WŁASNY Ukierunkowanie celu działalności gospodarczej na wzrost wartości jednostki gospodarczej prowadzi do zainteresowania miernikami opartymi na wartości dla właścicieli. Istnieją czynniki, kt(cid:243)re skłaniają zarządy do działania na rzecz wła- ścicieli, czyli do zwiększenia rynkowej wartości podmiotu. Są to: (cid:150) względnie duży udział członk(cid:243)w zarządu we własności podmiotu, (cid:150) powiązanie wynagrodzenia członk(cid:243)w zarządu ze stopą rentowności osią- ganą przez właścicieli, (cid:150) groźba przejęcia przez inną jednostkę, (cid:150) konkurencja na rynku pracy dla kadry zarządzającej. Koncepcja powiększania wartości jednostki gospodarczej pod kątem zwięk- szenia korzyści właścicieli staje się coraz bardziej popularna. W pewnym stop- niu jest to następstwem instytucjonalizacji rynku kapitałowego, to znaczy, w coraz większym stopniu gł(cid:243)wnym inwestorem stają się duże instytucje finan- sowe, żądające wzrostu wartości jednostek, w kt(cid:243)re inwestują. Instytucjonalni właściciele dysponujący dużymi pakietami udział(cid:243)w oraz profesjonalną kadrą są w stanie wywierać naciski na zarządy w celu ukierunkowania zarządzania na zwiększenie wartości tych jednostek. Rachunkowość finansowa aktyw(cid:243)w kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachun- kowości, Paciali Institute, Rzesz(cid:243)w 2013. 12 Rozdział 1 Podstawą rozwoju rachunkowości były praktyczne potrzeby mierzenia zja- wisk gospodarczych, potrzeby rachunku ekonomicznego, a więc przyczynowo- -skutkowego powiązania nakład(cid:243)w i wynik(cid:243)w działalności gospodarczej. Po- czątki rachunku ekonomicznego są zbieżne z powstaniem rachunkowości. W okre- sie rozwoju na szerszą skalę stosunk(cid:243)w towarowo-pieniężnych powstały warun- ki ekonomiczne rodzące potrzebę tego rachunku, gł(cid:243)wnie zaś: (cid:150) wyodrębnienie się oddzielnych podmiot(cid:243)w gospodarujących i rozpo- wszechnienie się ich działalności, polegającej na produkcji i sprzedaży towar(cid:243)w, (cid:150) kwantyfikacja celu i środk(cid:243)w działalności gospodarczej, tj. ich wymier- ność i wsp(cid:243)łmierność za pomocą jednostek pieniężnych, (cid:150) racjonalizacja działalności gospodarczej, tj. oparcie jej na zasadzie gospo- darności, (cid:150) odpowiedni rozmiar działalności gospodarczej i związane z tym potrzeby w zakresie informacji rachunkowej. Warunki te rodzą też konieczność, a zarazem możliwość, stosowania rachun- ku pieniężnego majątku, kapitał(cid:243)w, dochod(cid:243)w, koszt(cid:243)w i wynik(cid:243)w. Pojawia się, oparta na idei kwantyfikacji, rachunkowość, kt(cid:243)ra umożliwia syntetyczną ocenę działalności jednostek gospodarczych. Rachunek ekonomiczny i rachunkowość rozwijały się r(cid:243)wnolegle z rozwojem gospodarczym, służąc praktyce, co sprawi- ło, że życie gospodarcze decydowało o ostatecznym ich kształcie. Gł(cid:243)wnym celem rachunkowości jest pomiar wynik(cid:243)w działalności gospodar- czej, kt(cid:243)re warunkują pomnażanie kapitału. Dlatego rachunkowość jest uniwer- salnym i elastycznym systemem informacyjno-kontrolnym odzwierciedlającym przebieg i rezultaty działalności jednostek gospodarczych6. W związku z tym przedmiotem rachunkowości jest proces reprodukcji kapitał(cid:243)w jednostek gospo- darczych, realizowany przez działalność gospodarczą7. Uniwersalność rachunkowości polega na: (cid:150) możliwości dostosowania do specyficznych warunk(cid:243)w działalności pod- miot(cid:243)w, wych, (cid:150) zdolności do jednoczesnego pełnienia r(cid:243)żnych funkcji i zadań szczeg(cid:243)ło- (cid:150) przydatności do tworzenia liczbowego obrazu, opartego na wielkościach rzeczywistych jak też przewidywanych, (cid:150) możliwości zastosowania r(cid:243)żnych form i technik obliczeniowych. 6 A. Jaklik, B. Micherda, Zasady rachunkowości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, War- szawa 1997, s. 10. 7 Ibidem, s. 14. Istota, funkcje i struktura rachunkowości 13 Cecha uniwersalności wskazuje na dużą skalę możliwości rachunkowości. Sprawne i efektywne funkcjonowanie rachunkowości jest uwarunkowane wyko- rzystaniem tych możliwości do realizowania postawionych przed nią zadań. Elastyczność rachunkowości to możliwość jej stosowania w każdej jednostce gospodarczej bez względu na jej wielkość oraz możliwość dostarczania przez nią informacji o r(cid:243)żnym stopniu szczeg(cid:243)łowości. Jak można zauważyć, kwanty- fikacja (cid:132)w liczbie i wadze(cid:148) przybrała bardziej wymagającą formę kwantyfikacji (cid:132)w wartości(cid:148), a w perspektywie (cid:132)w wartości godziwej(cid:148)8. Właśnie dlatego traktu- je się rachunkowość jako (cid:132)teorię i system pomiaru wartości ekonomicznej po- mnażanej w procesie gospodarowania(cid:148)9. Należy zgodzić się r(cid:243)wnież w pełni z tezą, że (cid:132)system rachunkowości zawsze jest uwarunkowany systemem prawnym obowiązującym w państwie, kt(cid:243)re określa jednostkę pieniężną jako miarę warto- ści oraz podstawowe zasady rachunkowości. Między stanem państwa, stanem gospodarki a systemem rachunkowości istnieje ścisła zależność(cid:148)10. Etymologia słowa rachunkowość (ang. accounting, niem. Rechnungsfuhrung, ros. scziotowodstwo) wskazuje na objęcie jego zakresem zespołu rachunk(cid:243)w. W tym sensie rachunkowość oznacza prowadzenie rachunk(cid:243)w. Rachunkowość w swej strukturze jest zespołem połączonych ze sobą rachunk(cid:243)w cząstkowych. Elastyczność rachunkowości pozwala przy tym na odpowiednie konstrukcje rachunk(cid:243)w cząstkowych systemu, w kt(cid:243)rym elementarnymi rachunkami cząst- kowymi są konta. 1.2. Funkcje rachunkowości Cechy i możliwości rachunkowości sprawiają, że pełni ona w praktyce go- spodarczej ważne funkcje: (cid:150) informacyjną, (cid:150) kontrolną, 8 Kategoria (cid:132)wartość godziwa(cid:148) pojawiła się w odległej historii w myśli filozoficznej, religijnej i ekonomicznej. Cena godziwa, sprawiedliwa widoczna jest w poglądach Arystotelesa, Świętego Tomasza z Akwinu, papieża Aleksandra III, kt(cid:243)ry wprowadził do prawa kanonicznego w XII wieku w kanonie Placuit doktrynę właściwej ceny (just price). Koncepcję sprawiedliwej ceny rozważali klasycy myśli ekonomicznej: A. Smith, D. Ricardo, K. Marks, a wsp(cid:243)lną jej ideą była ekwiwalent- ność wymiany (w tym wynagrodzenia za pracę najemną) (por. M. Dobija, Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej, [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Krak(cid:243)w 2006, s. 147). 9 M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 15. 10 Ibidem, s. 15. 14 Rozdział 1 (cid:150) analityczną, (cid:150) stymulacyjną. Funkcje wsp(cid:243)łczesnej rachunkowości i ich powiązanie ilustruje schemat 1.2. Schemat 1.2. Funkcje współczesnej rachunkowości Funkcja informacyjna Funkcja kontrolna Funkcja analityczna Źródło: Opracowanie własne. Funkcja stymulacyjna Funkcja informacyjna rachunkowości polega na dostarczaniu informacji do podejmowania decyzji w procesie zarządzania. Informacje te powinny być za- tem dostosowane pod względem treści, czasu i stopnia szczeg(cid:243)łowości do po- trzeb zarządzania jednostką gospodarczą przez jej wewnętrzne organy. Tutaj odbiorcą informacji jest zarząd, a także organy menedżerskie niższych szczebli zarządzania. Rachunkowość wsp(cid:243)łuczestniczy w zarządzania jednostką gospo- darczą, wspomagając w podejmowaniu takich decyzji, kt(cid:243)re umożliwiają osią- ganie pozytywnych wynik(cid:243)w rzeczowych i finansowych oraz najbardziej efek- tywne wykorzystanie zasob(cid:243)w jednostki gospodarczej. Ponadto jest ona ważnym źr(cid:243)dłem informacji dla organ(cid:243)w zewnętrznych, takich jak: banki, organy skar- bowe, władze lokalne, właściciele, społeczeństwo itp. Informacje uzyskiwane dzięki rachunkowości, przekazywane urzędom statystycznym, stanowią podsta- wę obliczeń dokonywanych w skali gospodarki narodowej wykorzystywanych do sterowania tą gospodarką. Informacje tworzone przez rachunkowość dla potrzeb odbiorc(cid:243)w wewnętrznych i zewnętrznych prezentowane są okresowo w sprawozdaniach finansowych. Wielkości tam zawarte charakteryzują og(cid:243)lny lub szczeg(cid:243)łowy, całościowy lub wycinkowy obraz przebiegu działalności go- spodarczej oraz jej rezultat(cid:243)w. Funkcja kontrolna rachunkowości polega na ochronie mienia i obejmuje: (cid:150) zabezpieczenie majątku przed przywłaszczeniem i zniszczeniem,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: