Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 010833 22999044 na godz. na dobę w sumie
Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego - ebook/pdf
Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 294
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3762-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rolne i ochrony środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Praca zbiorowa nt. „Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego” jest efektem przemyśleń studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką prawa rolnego nad aktualnym stanem ustawodawstwa prawnorolnego. Ujęcie problematyki jest bardzo współczesne a artykuły zabrane w publikacji wskazują na zmianę paradygmatu prawa rolnego. Tradycyjnie było ono ujmowane jako prawo regulujące zasady wykorzystania gruntu rolnego do produkcji rolnej. Obecnie sfera zainteresowania tej gałęzi prawa uległa zasadniczemu poszerzeniu i obejmuje raczej zagospodarowanie przestrzeni rolniczej. Trend ten znalazł odzwierciedlenie w problematyce objętej publikacją. Autorzy poszczególnych prac oprócz klasycznej problematyki prawnorolnej podejmują także zagadnienia ochrony środowiska na obszarach wiejskich, przedsiębiorczości rolnej, wspierania rozwoju obszarów wiejskich czy bezpieczeństwa żywności. Stanowi to potwierdzenie zmian, jakie w ostatnim okresie zaszły we Wspólnej Polityce Rolnej, której cele są definiowane przez wspieranie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i klimatem oraz osiąganie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności.

Publikacja skierowana jest do prawników agrarystów, studentów prawa, ale także do sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych, pracowników organów administracji rolnej oraz adwokatów i radców prawnych zainteresowanych problematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Współczesne problemy praWa rolnego i żyWnościoWego Współczesne problemy praWa rolnego i żyWnościoWego pod redakcją Doroty Łobos-Kotowskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2019 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Paweł Wojciechowski spis treści Wprowadzenie (Dorota Łobos-Kotowska) część pierwsza praWo rolne Martyna KoMaroWsKa-Horosz: znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustro- ju rolnego w orzecznictwie sądowym adrian JaWorsKi: zasada prawidłowej gospodarki rolnej jako pozytywna prze- słanka zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego EWa MalcHErczyK: ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Pol- sce i ich wpływ na sektor inwestycyjny izabEla WErEŚniaK-Masri: nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziem- ców. zezwolenie i zgoda – problem podwójnej regulacji MoniKa Łata: sytuacja prawna cudzoziemca-spadkobiercy nabywającego nieru- chomość rolną położoną w Polsce w drodze sukcesji mortis causa MatEUsz MiErKiEWicz: obrót gruntami rolnymi w praktyce notarialnej JaKUb HEŁKa: obrót nieruchomościami rolnymi z udziałem spółek prawa hand- lowego MicHaŁ Łabno, toMasz bąK: spółki prawa handlowego a działalność gospodarcza w rolnictwie Jan Gryza: Porównanie przedmiotów dwóch reżimów ochrony własności intelek- tualnej. Wynalazek biotechnologiczny a odmiana roślin 7 11 25 45 59 73 93 105 121 135 6 spis treści PatryK KalinoWsKi: Projekt Kodeksu agrarnego W.l. Jaworskiego – wybrane aspekty GrzEGorz zębiK: Wpływ dzierżawy na podmiotowość prawnopodatkową w po- datku rolnym MaGdalEna KrzysztofiK: zwolnienie sprzedaży gospodarstwa rolnego z podatku od czynności cywilnoprawnych jako utracony dochód budżetu gminy 149 163 173 część druga praWo żyWnościoWe Joanna boroń: Novel food – nowe zasady wprowadzania innowacyjnej żywności do obrotu anEta bąK: Prawne uwarunkowania trwałości środka spożywczego a przeciw- działanie marnowaniu żywności Martyna fUsy-talarczyK: odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanej żywności ekologicznej KaMila WoŁosKa: dobra Praktyka Produkcyjna oraz dobra Praktyka Higienicz- na w świetle obowiązujących przepisów prawa Joanna dMoWsKa: Żywność w gospodarce cyrkularnej JaKUb PiEtrzaK: oświadczenia żywieniowe i zdrowotne jako instrument ochrony interesów konsumentów JędrzEJ sadoWsKi: Wyciągi z konopi włóknistych na rynku spożywczym w Polsce i Unii Europejskiej 191 205 217 235 249 263 277 Wprowadzenie niniejsza praca zbiorowa stanowi potwierdzenie zmiany paradygmatu prawa rolnego. tradycyjnie było ono ujmowane jako prawo regulujące zasady wyko- rzystania gruntu rolnego do produkcji rolnej. obecnie sfera zainteresowania tej gałęzi prawa uległa zasadniczemu rozszerzeniu i obejmuje raczej zagospodaro- wanie przestrzeni rolniczej. coraz więcej regulacji prawnorolnych dotyczy bo- wiem problematyki nawiązującej do ochrony środowiska na obszarach wiejskich, przedsiębiorczości rolnej, wspierania rozwoju obszarów wiejskich czy bezpie- czeństwa żywności. Kierunek ten stanowi potwierdzenie zmian, jakie w ostat- nim okresie nastąpiły we Wspólnej Polityce rolnej, której cele są definiowane przez wspieranie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i klimatem oraz osiąganie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności. Trendy te znalazły odzwierciedlenie w problematyce poruszanej przez uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej studentów i doktorantów, która odbyła się w Katowicach w dniu 24 maja 2018 r. zamieszczone w pracy artykuły zostały podzielone na dwa bloki tematycz- ne. Pierwszy traktuje o prawie rolnym, a w szczególności o rygorystycznych zmianach wprowadzonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, która we- szła w życie w 2016  r. Uczestnicy konferencji zauważyli, że słuszne założenie, że grunty rolne powinny być traktowane jako dobro wspólne pozostające pod ochroną władz publicznych  nie uzasadnia braku dbałości w tworzeniu prawa zgodnego z Konstytucją. dotyczy to zarówno nieproporcjonalnej ingerencji w istotę prawa własności (rozporządzalności tym prawem), naruszenia wolności działalności gospodarczej, w tym w zakresie rolnictwa, zachwiania reguł prawa dziedziczenia, jak i naruszenia równości wobec prawa (nieuzasadnione uprzy- wilejowanie wyznaniowych osób prawnych). W tej części niniejszej publikacji omówiona została także problematyka spółek jako organizacyjnoprawnej formy współdziałania rolników oraz wskazano na kwestię utrudnień w obrocie nieru- chomościami rolnymi z udziałem spółek prawa handlowego. Podjęto również tematykę ochrony dóbr intelektualnych w rolnictwie. swoistą klamrą spajającą 8 Wprowadzenie zaprezentowane rozważania był postulat powrotu do koncepcji kodeksu rolnego, w którym uregulowane zostałyby kwestie ustrojowe prawa rolnego. Kolejna gru- pa zagadnień dotyczyła instrumentów prawnofinansowych w rolnictwie. szcze- gółowej analizie poddana została kwestia opodatkowania rolnictwa w Polsce, w zakresie podatku rolnego, ale również podatku od czynności cywilnopraw- nych i podatku dochodowego od osób prawnych. także w tym zakresie wnioski uczestników konferencji sprowadzają się do postulatu głębokich zmian w mode- lu opodatkowania rolnictwa w Polsce. drugi blok tematyczny pracy obejmował zagadnienia prawa żywnościowe- go. Problematyka nowej żywności, trwałości produktów żywnościowych i prze- ciwdziałania marnowaniu żywności czy zasady dobrej Praktyki Produkcyjnej i dobrej Praktyki Higienicznej to tematyka ważna nie tylko dla prawników agrarystów, ale i dla producentów żywności oraz konsumentów. również wnio- ski, jakie wysnuto na podstawie artykułów zawartych w tej części opracowania, sprowadzają się do postulatu stworzenia rozwiązania modelowego w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilości bezpiecznej żywności. Kształt tego modelu po- winien być jednak dokładnie przemyślany, z uwzględnieniem celów, jakie usta- wodawca chce osiągnąć. deklaracje o potrzebie zapewnienia sprawnego systemu bezpieczeństwa żywnościowego pozostaną bowiem bez pokrycia, jeżeli nie za- pewni się konsumentom odpowiedniej ochrony. Dorota Łobos-Kotowska Redaktor: barbara todos -burny Projektant okładki: Magdalena Pache Redaktor techniczny: Małgorzata Pleśniar Łamanie: alicja załęcka copyright © 2019 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3761-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3762-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www. wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie i. ark. druk. 18,5. ark. wyd. 22,5. Papier offset. kl. iii, 90 g cena 39,90 zł (w tym Vat) druk i oprawa: Volumina.pl daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: