Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01265 020894 23383714 na godz. na dobę w sumie
Współczesne trendy w edukacji dziecka - ebook/pdf
Współczesne trendy w edukacji dziecka - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 253
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3650-3815-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Określone w edukacyjnych raportach światowych kluczowe trendy dla edukacji przyszłości odnoszą się często do indywidualizacji i kreatywności. Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw - przygotowany zbiór tekstów poświęcony edukacji dziecka zawiera rozważania , które można odnieść do trzech obszarów; aktualnych trendów w metodyce i pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, problematyki kreatywności dziecka oraz kontekstów pracy z dzieckiem wymagającym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Dzieciństwo stanowi kluczowy etap rozwoju człowieka. Decyduje w znacznym stopniu o jakości funkcjonowania człowieka w dorosłym życiu i niejednokrotnie przesądza o jego przyszłych karierach edukacyjnych, zawodowych i życiowych. W toku socjalizacji pierwotnej człowiek konstruuje swoje społeczne wymiary osobowości oraz dookreśla indywidualną tożsamość. Dziecko jest podmiotem pod- legającym różnorodnym oddziaływaniom ze strony agend socjalizacji i wychowania. Zważywszy na wspomnianą wagę i znaczenie dzieciństwa szczególnie istotne wydają się działania zmierzające do organizowania dziecku funkcjonalnej (z perspektywy jego wszechstronnego rozwoju) przestrzeni edukacyjnej. Dzieciństwo to czas służący przeżywaniu, przyswajaniu, odkrywaniu, eksplorowaniu, eksperymentowaniu, twórczej, naturalnej ekspresji dziecka. Te działania, różnorakie dziecięce aktywno- ści, stanowią wyzwania dla rodziców, pedagogów, wychowawców i nauczycieli w od- niesieniu do ich wartościowania, moderowania, pożądanego kanalizowania. Dzieciństwo rozpatrywać można w różnych kontekstach i odniesieniach, np. społeczno-pedagogicznych, prawno-społecznych, historyczno-pedagogiczno-spo- łecznych. Jak zauważa Bożena Matyjas, szczególnie ważny wydaje się interdyscypli- narny dyskurs dotyczący dzieciństwa1. Jakość dzieciństwa jest wypadkową wielu czynników, procesów, zaangażowanych podmiotów z bliższego i dalszego otocze- nia/środowiska dziecka. Określone w edukacyjnych raportach światowych kluczowe trendy dla edu- kacji przyszłości2 odnoszą się często do indywidualizacji i kreatywności. W prezen- towanym zbiorze przedstawiono artykuły zawierające rozważania na temat wybra- nych obszarów edukacji dziecka, ustalenia teoretyczne oraz praktyczne propozycje rozwiązań związanych z pracą z dzieckiem – ujmowane w perspektywie wspomnia- nych powyżej edukacyjnych drogowskazów. Pierwszą z kategorii osiowych rozważań zawartych w pracy stanowi sukces dziecka. Nadawanie sensów temu pojęciu i świadome zmierzanie pedagogów do stwarzania szans jego osiągania wymagają dookreśleń aksjologicznych3. To z kolei wiąże się z koniecznością uświadomienia sobie przez rodzica, nauczyciela, wychowawcę roli, 1 Por. B. Matyjas, Oblicza dzieciństwa we współczesnych rodzinach polskich, w: Dziecko w świe- cie współczesnym, red. B. Muchacka, K. Kruszewski, Impuls, Kraków 2008, s. 79-80. 2 Przykładowo: The NMC Horizon Report: K-12. 3 Por. J. Izdebska, Współczesne dzieci – sukcesy i porażki, w: Dziecko – sukcesy i porażki, red. R. Piwo- warski, IBE, Warszawa 2007, s. 20. 7 zadań i wyzwań, jakie wiążą się ze wspieraniem w drodze do sukcesu – na miarę jego możliwości i potrzeb. Drugi obszar refleksji związany jest z aktualnymi trendami w metodyce i pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zadania nauczyciela stwa- rzającego/projektującego sytuacje edukacyjne można traktować jako stymulowa- nie, inicjowanie, wspieranie powstawania wszelakich oczekiwań i potrzeb poznaw- czych uczniów i równocześnie umożliwianie ich spełniania i zaspokajania4. Zadania te realizowane są przy wykorzystaniu różnych form i metod – ze szczególnym akcen- tem położonym na metody aktywizujące. Ich specyfika powoduje, że uczniowie mają większe szanse na rozwijanie i uzewnętrznianie różnych form własnej ekspre- sji, co w przypadku „tradycyjnych” metod nie zawsze było możliwe. Zdaniem Ireny Wojnar sztuka i aktywność twórcza jest bardzo swoistym „in- strumentarium” edukacyjnym. Kieruje się przede wszystkim ku siłom duchowym, ku wewnętrzności człowieka, ku tej sferze jego przeżyć i doznań, które z trudem dają się przełożyć na zaplanowane i zorganizowane sytuacje wychowawcze5. Trzeci ob- szar zagadnień zawartych w publikacji dotyczy właśnie szeroko rozumianej twórczo- ści dziecka, różnych kontekstów wyzwalania dziecięcych potencjałów, w myśl szczyt- nego celu edukacji, jakim jest umożliwienie uczniom zrozumienia świata wokół nich, naturalnych talentów tkwiących w ich wnętrzu, aby mogli stać się spełnionymi jed- nostkami i aktywnymi, wrażliwymi obywatelami6. Czwarty blok problemowy wiąże się z terapią dziecka oraz z zagadnieniami dotyczącymi rozwiązań mających na celu tworzenie przestrzeni edukacyjnej sprzy- jającej pracy z dzieckiem wymagającym. Pomysł na publikację zrodził się po studenckich seminariach naukowych 7. Na bazie tych pierwszych naukowych doświadczeń studentów, po grupowych wymia- nach myśli, po dyskusjach i sporach co do aktualnego oraz pożądanego kształtu współczesnej edukacji dziecka, pojawiła się propozycja zmierzająca do zaprezento- wania szerszemu gronu odbiorców wspomnianych ustaleń i refleksji wraz z uzupeł- nieniem spojrzenia na kwestię edukacji dziecka, dokonanym przez innych autorów, w postaci książki Współczesne trendy w edukacji dziecka. Marianna Styczyńska, Marcin Olejniczak 4 Por. R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993, s. 193. 5 I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Żak, Warszawa 2000, s. 150-151. 6 K. Robinson, L. Aronica, Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Ele- ment, Kraków 2015, s. 20-21. 7 Organizowanych w ostatnich dwóch latach przez Studenckie Koło Naukowe „Młodych Pe- dagogów” oraz Studenckie Koło Naukowe „Wizja” – obie organizacje działają w Katedrze Pedagogiki i Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 8 Bibliografia Izdebska J., Współczesne dzieci – sukcesy i porażki, w: Dziecko – sukcesy i porażki, red. R. Piwowarski, IBE, Warszawa 2007. Matyjas B., Oblicza dzieciństwa we współczesnych rodzinach polskich, w: Dziecko w świe- cie współczesnym, red. B. Muchacka, K. Kruszewski, Impuls, Kraków 2008. Robinson K., Aronica L., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia eduka- cję, Element, Kraków 2015. The NMC Horizon Report: K-12. Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993. Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Żak, Warszawa 2000. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesne trendy w edukacji dziecka
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: