Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002557 22737226 na godz. na dobę w sumie
Współpraca jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - ebook/pdf
Współpraca jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5019-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W pracy zaprezentowano poszczególne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego, w tym: zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań, umowy o wykonywanie inicjatywy lokalnej oraz umowy partnerstwa. .. W opracowaniu powołano szeroki wybór orzeczeń sądów oraz organów nadzoru. Istotny walor poznawczy mają przytoczone przez autora i uzupełnione komentarzem akty prawa miejscowego dotyczące poszczególnych form współpracy. .. Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników organizacji pozarządowych. Może stanowić także cenną pomoc dla prawników specjalizujących się w omawianej problematyce oraz studentów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

14 ROZDZIał.1 W.literaturze.zwrócono.także.uwagę,.iż.organizacje.pozarządowe. mają.istotne.znaczenie.przy.realizacji.zasady.pomocniczości.(subsydiar- ności)..M..Kurleto3.podkreśliła,.iż.zasada.ta.zakłada.zorganizowanie. państwa,.w.którym.kompetencje.i.zdolność.do.działania.są.przypisane. w.pierwszej.kolejności.zorganizowanym.grupom.społecznym,.zaś.w.przy- padku.gdy.ich.działania.okazują.się.niewystarczające.–.w.drugiej.kolej- ności.kompetencje.przechodzą.na.bardziej.złożone.instancje.wyższe.(sa- morządowe),.by.wreszcie.–.jeżeli.żadna.instancja.społeczna.lub.samorzą- dowa.nie.jest.skuteczna.–.przejść.w.ręce.państwa..aspekt.ten.podkreślił. także.H..Izdebski4,.uznając,.iż.pomocy.powinna.udzielić.ta.komórka.czy. instytucja,.która.znajduje.się.najbliżej.potrzebującego,.a.zarazem.zdol- na.do.rozwiązania.określonych.problemów..Cytowany.autor.zaznaczył. przy.tym,.że.jeżeli.przekracza.to.możliwości.podstawowej.komórki.spo- łecznej.–.rodziny,.to.właściwe.stają.się.odpowiednie.szczeble.organizacji. obywatelskiej.–.szczeble.pozarządowe,.chyba.że.i.one.nie.są.zdolne.do. rozwiązywania.problemów,.które.mają.już.charakter.społeczny..Dopiero. wówczas,.zdaniem.H..Izdebskiego,.pojawia.się.obowiązek.odpowiedniej. interwencji.władz.publicznych. 1.1.2. „Organizacja pozarządowa” – definicja legalna Ustawa.o.działalności.pożytku.publicznego.zawiera.legalną.definicję. pojęcia.„organizacja.pozarządowa”..Według.art..3.ust..2.u.d.p.p..orga- nizacje pozarządowe to osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przy- znaje zdolność prawną, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych5, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a tak- że nie działają w celu osiągnięcia zysku. 3. M..Kurleto,.Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego,. s..36–37..Podobnie.J..Blacharz.(w:).J..Blacharz,.a..Huchla,.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz,.s..14–18. 4. H..Izdebski,.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,. Warszawa.2003,.s..8. 5. Jednostkami.finansów.publicznych,.zgodnie.z.art..9.u.f.p.,.są.natomiast:. 1).organy.władzy.publicznej,.w.tym.organy.administracji.rządowej,.organy.kontroli. państwowej.i.ochrony.prawa.oraz.sądy.i.trybunały;.2).jednostki.samorządu.teryto- rialnego.oraz.ich.związki;.3).jednostki.budżetowe;.4).samorządowe.zakłady.budże- ORGaNIZaCJE.POZaRZąDOWE 15 Warto.w.tym.miejscu.zauważyć,.iż.ustawodawca.enumeratywnie.wymie- nił.dwie.najczęściej.występujące.formy.organizacyjne.działania.organizacji. pozarządowych.–.stowarzyszenia.i.fundacje.(art..3.ust..2.in fine.u.d.p.p.). W.ramach.przytoczonej.definicji.ustawodawca.sformułował.więc.dwa. kryteria: 1).formy.organizacyjnej; 2).działania.o.charakterze.non profit. Mając.na.uwadze.powyższe,.do.organizacji.pozarządowych.można. zaliczyć.w.szczególności: 1).stowarzyszenia; 2).związki.stowarzyszeń; 3).fundacje; 4).organizacje.samorządu.zawodowego; 5).organizacje.samorządu.gospodarczego; 6).związki.zawodowe; 7).organizacje.pracodawców; 8).organizacje.kościelne; 9).instytucje.społeczne.mające.osobowość.prawną.i.działające.na.pod- stawie.ustaw.szczególnych,.na.przykład.Polski.Czerwony.Krzyż; 10).partie.polityczne6. towe;.5).agencje.wykonawcze;.6).instytucje.gospodarki.budżetowej;.7).państwowe. fundusze.celowe;.8).Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych.i.zarządzane.przez.niego. fundusze.oraz.Kasa.Rolniczego.Ubezpieczenia.Społecznego.i.fundusze.zarządzane. przez.Prezesa.Kasy.Rolniczego.Ubezpieczenia.Społecznego;.9).Narodowy.Fundusz. Zdrowia;.10).samodzielne.publiczne.zakłady.opieki.zdrowotnej;.11).uczelnie.pub- liczne;.12).Polska.akademia.Nauk.i.tworzone.przez.nią.jednostki.organizacyjne;. 13).państwowe.i.samorządowe.instytucje.kultury.oraz.państwowe.instytucje.filmowe;. 14).inne.państwowe.lub.samorządowe.osoby.prawne.utworzone.na.podstawie.odręb- nych.ustaw.w.celu.wykonywania.zadań.publicznych,.z.wyłączeniem.przedsiębiorstw,. instytutów.badawczych,.banków.i.spółek.prawa.handlowego. 6. Szerzej.zob..między.innymi:.M..Kurleto, Organizacje pozarządowe w działal- ności pożytku publicznego,.s..50;.R..Skiba,.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla samorządów,.s..13–14;.a..Ceglarski,.Organizacje pożytku publicznego,.Warszawa.2005,.s..15–16;.a..Gluziński,.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,.Warszawa.2005,.s..13–14;.por..J..Janowski,. P..Taracha,.Ważniejsze formy organizacyjno-prawne działania w obszarze „trzeciego sektora” w Polsce (w:).M..Granat.(red.), Organizacje pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno-finansowe,.Warszawa.2000,.s..283–348. 16 ROZDZIał.1 Ustawa.wprowadza.natomiast.wyłączenia.podmiotowe.w.odniesieniu. do.organizacji,.które.spełniałyby.dwa.wymienione.wyżej.kryteria..arty- kuł.3.ust..2.w.zw..z.ust..4.u.d.p.p..wymienia.następujące.podmioty,.które. w.rozumieniu.ustawy.nie.mogą.prowadzić.działalności.pożytku.publicz- nego,.co.jednak.nie.uniemożliwia.klasyfikowania.ich.jako.organizacji. pozarządowych: 1).partie.polityczne; 2).związki.zawodowe.i.organizacje.pracodawców; 3).samorządy.zawodowe; 4).fundacje.utworzone.przez.partie.polityczne. 1.2. Organizacje pożytku publicznego 1.2.1. działalność pożytku publicznego Działalnością.pożytku.publicznego.jest.działalność.społecznie.uży- teczna,.prowadzona.przez.organizacje.pozarządowe.w.sferze.zadań.pub- licznych.określonych.w.ustawie.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wo- lontariacie,.a.więc.obejmująca.zadania.w.zakresie: 1).pomocy.społecznej,.w.tym.pomocy.rodzinom.i.osobom.w.trudnej. sytuacji.życiowej.oraz.wyrównywania.szans.tych.rodzin.i.osób; 2).wspierania.rodziny.i.systemu.pieczy.zastępczej; 3).działalności.na.rzecz.integracji.i.reintegracji.zawodowej.i.społecznej. osób.zagrożonych.wykluczeniem.społecznym; 4).działalności.charytatywnej; 5).podtrzymywania.i.upowszechniania.tradycji.narodowej,.pielęgnowa- nia.polskości.oraz.rozwoju.świadomości.narodowej,.obywatelskiej. i.kulturowej; 6).działalności.na.rzecz.mniejszości.narodowych.i.etnicznych.oraz.języka. regionalnego; 7).ochrony.i.promocji.zdrowia; 8).działalności.na.rzecz.osób.niepełnosprawnych; 9).promocji.zatrudnienia.i.aktywizacji.zawodowej.osób.pozostających. bez.pracy.i.zagrożonych.zwolnieniem.z.pracy; 10).działalności.na.rzecz.równych.praw.kobiet.i.mężczyzn; 11).działalności.na.rzecz.osób.w.wieku.emerytalnym; ORGaNIZaCJE.POZaRZąDOWE 17 12).działalności.wspomagającej.rozwój.gospodarczy,.w.tym.rozwój.przed- siębiorczości; 13).działalności.wspomagającej.rozwój.techniki,.wynalazczości.i.inno- wacyjności.oraz.rozpowszechnianie.i.wdrażanie.nowych.rozwiązań. technicznych.w.praktyce.gospodarczej; 14).działalności.wspomagającej.rozwój.wspólnot.i.społeczności.lokalnych; 15).nauki,.szkolnictwa.wyższego,.edukacji,.oświaty.i.wychowania; 16).wypoczynku.dzieci.i.młodzieży; 17).kultury,.sztuki,.ochrony.dóbr.kultury.i.dziedzictwa.narodowego; 18).wspierania.i.upowszechniania.kultury.fizycznej; 19).ekologii.i.ochrony.zwierząt.oraz.ochrony.dziedzictwa.przyrodniczego; 20).turystyki.i.krajoznawstwa; 21).porządku.i.bezpieczeństwa.publicznego; 22).obronności.państwa.i.działalności.Sił.Zbrojnych.Rzeczypospolitej. Polskiej; 23).upowszechniania.i.ochrony.wolności.i.praw.człowieka.oraz.swobód. obywatelskich,.a.także.działań.wspomagających.rozwój.demokracji; 24).ratownictwa.i.ochrony.ludności; 25).pomocy.ofiarom.katastrof,.klęsk.żywiołowych,.konfliktów.zbrojnych. i.wojen.w.kraju.i.za.granicą; 26).upowszechniania.i.ochrony.praw.konsumentów; 27).działalności.na.rzecz.integracji.europejskiej.oraz.rozwijania.kontak- tów.i.współpracy.między.społeczeństwami; 28).promocji.i.organizacji.wolontariatu; 29).pomocy.Polonii.i.Polakom.za.granicą; 30).działalności.na.rzecz.kombatantów.i.osób.represjonowanych; 31).promocji.Rzeczypospolitej.Polskiej.za.granicą; 32).działalności.na.rzecz.rodziny,.macierzyństwa,.rodzicielstwa,.upo- wszechniania.i.ochrony.praw.dziecka; 33).przeciwdziałania.uzależnieniom.i.patologiom.społecznym; 34).działalności. na. rzecz. organizacji. pozarządowych. oraz. podmio- tów.wymienionych.w.art..3.ust..3.u.d.p.p.,.w.zakresie.określonym. w.pkt.1–32. Powyższa.działalność.pożytku.publicznego.może.być.realizowana. przez.wszystkie.rodzaje.organizacji.pozarządowych..Ustawa.o.działalności. pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie.wprowadza.natomiast.specjalną. 18 ROZDZIał.1 kategorię.organizacji.pozarządowych,.które.mogą.liczyć.na.pewne.przy- wileje,.ale.spoczywają.na.nich.także.liczne.obowiązki..Są.to.organizacje. pożytku.publicznego. 1.2.2. Organizacja pożytku publicznego – definicja Organizacja.pożytku.publicznego.to.organizacja.pozarządowa,.która. uzyskała.status.organizacji.pożytku.publicznego.na.zasadach.określonych. w.ustawie.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie..Ustawa. umożliwia.jednakże.uzyskanie.omawianego.statusu.także.podmiotom. innym.niż.organizacje.pozarządowe..artykuł.20.u.d.p.p..odsyła.do.art..3. ust..3.pkt.1.i.4.u.d.p.p.,.a.więc.wprowadza.zamknięty.katalog.takich.or- ganizacji,.wymieniając: 1).osoby.prawne.i.jednostki.organizacyjne.działające.na.podstawie.prze- pisów.o.stosunku.Państwa.do.Kościoła.Katolickiego.w.Rzeczypospo- litej.Polskiej,.o.stosunku.Państwa.do.innych.kościołów.i.związków. wyznaniowych.oraz.o.gwarancjach.wolności.sumienia.i.wyznania,. jeżeli.ich.cele.statutowe.obejmują.prowadzenie.działalności.pożytku. publicznego; 2).spółki.akcyjne.i.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.oraz.kluby. sportowe.będące.spółkami.działającymi.na.podstawie.przepisów.usta- wy.o.sporcie,.które.nie.działają.w.celu.osiągnięcia.zysku.i.przeznaczają. całość.dochodu.na.realizację.celów.statutowych.oraz.nie.przeznaczają. zysku.do.podziału.między.swoich.udziałowców,.akcjonariuszy.i.pra- cowników7. 1.2.3. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego Organizacja.pozarządowa,.chcąc.uzyskać.status.organizacji.pożyt- ku.publicznego,.musi.spełnić.wiele.warunków,.w.tym.dokonać.rejestra- 7. Szerzej.zob..a..Ceglarski,.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako organizacja pożytku publicznego,.Rejent.2006,.nr.6,.s..32–52;.J..Kopyta,.Spółki kapi- tałowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku jako organizacje pozarządowe – status, działalność oraz treść umowy spółki,.Rejent.2006,.nr.6,.s..53–74. ORGaNIZaCJE.POZaRZąDOWE 19 cji.w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym..Z.uwagi.na.tematykę.niniejszego. opracowania.poniżej.zostaną.omówione.wyłącznie.najistotniejsze.kwestie. dotyczące.tworzenia.i.rejestracji.organizacji.pożytku.publicznego,.zaś. informacje.szczegółowe.znaleźć.można.w.bogatej.literaturze.przedmiotu8. artykuł.20.u.d.p.p..obliguje.organizacje.do.spełnienia.łącznie.nastę- pujących.warunków: 1).prowadzenia.działalności.pożytku.publicznego.na.rzecz.ogółu.spo- łeczności.lub.określonej.grupy.podmiotów,.pod.warunkiem.że.grupa. ta.jest.wyodrębniona.ze.względu.na.szczególnie.trudną.sytuację.ży- ciową.lub.materialną.w.stosunku.do.społeczeństwa; 2).prowadzenia.działalności.gospodarczej.wyłącznie.jako.dodatkowej. w.stosunku.do.działalności.pożytku.publicznego; 3).przeznaczania.nadwyżki.przychodów.nad.kosztami.na.działalność. pożytku.publicznego; 4).posiadania.statutowego.kolegialnego.organu.kontroli.lub.nadzoru,. odrębnego.od.organu.zarządzającego.i.niepodlegającego.mu.w.za- kresie.wykonywania.kontroli.wewnętrznej.lub.nadzoru,.przy.czym. członkowie.organu.kontroli.lub.nadzoru: a).nie.mogą.być.członkami.organu.zarządzającego.ani.pozostawać. z.nimi.w.związku.małżeńskim,.we.wspólnym.pożyciu,.w.stosunku. pokrewieństwa,.powinowactwa.lub.podległości.służbowej, b).nie.byli.skazani.prawomocnym.wyrokiem.za.przestępstwo.umyślne. ścigane.z.oskarżenia.publicznego.lub.przestępstwo.skarbowe, c).mogą.otrzymywać.z.tytułu.pełnienia.funkcji.w.takim.organie.zwrot. uzasadnionych.kosztów.lub.wynagrodzenie.w.wysokości.nie.wyż- szej.niż.przeciętne.miesięczne.wynagrodzenie.w.sektorze.przedsię- biorstw.ogłoszone.przez.Prezesa.Głównego.Urzędu.Statystycznego. za.rok.poprzedni; 8. Szerzej.zob..między.innymi:.N..Kowal,.Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz,.Kraków.2005;.a..Ceglarski,.Organizacje pożytku publicznego;.a..Gluziński, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolonta- riacie;.M..Kurleto,.Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego;. H..Izdebski,.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;.R..Skiba,. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych;.J..Blacharz,.a..Huchla,.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz;.J..Ruszewski,.Organizacja pożytku publicznego,.Państwo. i.Prawo.2005,.z..7,.s..81–94. 20 ROZDZIał.1 5).członkowie.organu.zarządzającego.nie.mogą.być.skazani.prawomoc- nym.wyrokiem.za.przestępstwo.umyślne.ścigane.z.oskarżenia.publicz- nego.lub.przestępstwo.skarbowe; 6).statut.lub.inne.akty.wewnętrzne.organizacji.pozarządowych.oraz.pod- miotów.wymienionych.w.art..3.ust..3.pkt.1.i.4.u.d.p.p..zabraniają: a).udzielania.pożyczek.lub.zabezpieczania.zobowiązań.majątkiem. organizacji.w.stosunku.do.jej.członków,.członków.organów.lub.pra- cowników.oraz.osób,.z.którymi.członkowie,.członkowie.organów. oraz.pracownicy.organizacji.pozostają.w.związku.małżeńskim,.we. wspólnym.pożyciu.albo.w.stosunku.pokrewieństwa.lub.powinowa- ctwa.w.linii.prostej,.pokrewieństwa.lub.powinowactwa.w.linii.bocz- nej.do.drugiego.stopnia.albo.są.związani.z.tytułu.przysposobienia,. opieki.lub.kurateli,.zwanych.dalej.„osobami.bliskimi”, b).przekazywania.ich.majątku.na.rzecz.ich.członków,.członków.orga- nów.lub.pracowników.oraz.ich.osób.bliskich,.na.zasadach.innych. niż.w.stosunku.do.osób.trzecich,.w.szczególności.jeżeli.przekazanie. to.następuje.bezpłatnie.lub.na.preferencyjnych.warunkach, c).wykorzystywania.majątku.na.rzecz.członków,.członków.organów. lub.pracowników.oraz.ich.osób.bliskich.na.zasadach.innych.niż. w.stosunku.do.osób.trzecich,.chyba.że.to.wykorzystanie.bezpośred- nio.wynika.z.celu.statutowego, d).zakupu.towarów.lub.usług.od.podmiotów,.w.których.uczestniczą. członkowie.organizacji,.członkowie.jej.organów.lub.pracownicy. oraz.ich.osób.bliskich,.na.zasadach.innych.niż.w.stosunku.do.osób. trzecich.lub.po.cenach.wyższych.niż.rynkowe. Warto.jednocześnie.dodać,.iż.w.2010.r..wprowadzono.przepis.art..20. ust..2.u.d.p.p.,.który.zakłada,.że.w.przypadku.stowarzyszeń.działalność.po- żytku.publicznego.nie.może.być.prowadzona.wyłącznie.na.rzecz.członków. stowarzyszenia9..Od.powyższej.regulacji.nie.przewiduje.się.już.wyłączeń. podmiotowych.obejmujących.kluby.sportowe,.które.mogły.prowadzić. działalność.wyłącznie.na.rzecz.swoich.członków.(zob..art..20.pkt.3.u.d.p.p.. w.brzmieniu.pierwotnym)..Z.pewnością.przepis.ten.ma.na.celu.zmobilizo- wanie.organizacji,.które.prowadzą.działalność.tylko.i.wyłącznie.na.rzecz. 9. Ustawa.z.dnia.22.stycznia.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.działalności.pożytku. publicznego.i.o.wolontariacie.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.28,.poz..146). ORGaNIZaCJE.POZaRZąDOWE 21 swoich.członków..Rodzi.to.jednak.zasadnicze.wątpliwości.w.praktyce,. w.kontekście.stwierdzenia.owego.stanu.rzeczy..Nie.przewidywałbym.bo- wiem.trudności.w.wykazaniu.choćby.pojedynczych.działań.na.rzecz.osób. niebędących.członkami.stowarzyszenia..Przykładowo.w.odniesieniu.do. klubów.sportowych.–.działania.promujące.(upowszechniające.kulturę. fizyczną).wśród.osób.oglądających.rywalizację.sportową. Przytoczona.powyżej.nowelizacja.ustawy.o.działalności.pożytku.pub- licznego.i.o.wolontariacie.z.2010.r..przyniosła.także.kolejne.zmiany.ma- jące.na.celu.ograniczenie.powoływania.nowych.organizacji.pożytku.pub- licznego..Mam.tutaj.na.myśli.wprowadzenie.konieczności.wykazania,.iż. organizacja.nieprzerwanie.przez.okres.dwóch.lat.prowadziła.działalność. pożytku.publicznego.(art..22.ust..1.u.d.p.p.)..Przed.nowelizacją.możliwa. była.natomiast.sytuacja,.iż.organizacja.przy.tworzeniu.od.razu.składała. wniosek.o.uzyskanie.statusu.organizacji.pożytku.publicznego. Mając.na.uwadze.powyższe,.należy.wyróżnić.dwa.sposoby.tworzenia. organizacji.pożytku.publicznego,.co.będzie.równoznaczne.z.nadaniem. omawianego.statusu.funkcjonującej.już.organizacji.pozarządowej: 1).zmiana.wpisu.w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.poprzez.złożenie.dru- ku.KRS-Z20.i.załącznika.KRS-W-OPP.–.w.odniesieniu.do.organizacji. pozarządowych.już.zarejestrowanych.w.KRS; 2).rejestracja.w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.poprzez.złożenie.druku. KRS-W21.i.załączników:.KRS-W-OPP.oraz.KRS-WK.–.w.odniesie- niu.do.organizacji.pozarządowych,.które.nie.mają.obowiązku.wpisu. do.KRS.(na.przykład.uczniowskie.kluby.sportowe,.kluby.sportowe. zarejestrowane.u.właściwego.starosty). Komplet.dokumentów.niezbędnych.do.złożenia.wniosku.o.wpis.do. Krajowego.Rejestru.Sądowego.będzie.przedstawiał.się.następująco: 1).formularze.KRS-Z20.lub.KRS-W21.wraz.z.załącznikami.KRS-W- -OPP.i.ewentualnie.innymi.załącznikami.w.zależności.od.sytuacji.(na. przykład.dotyczącymi.organów.podmiotu); 2).dokumenty.poświadczające.prowadzenie.działalności.pożytku.pub- licznego.przez.okres.co.najmniej.dwóch.lat.przed.dniem.złożenia. wniosku;.dokumenty.te.będą.charakterystyczne.dla.profilu.prowa- dzonej.działalności;.będą.to.na.przykład.komunikaty,.zdjęcia.z.zawo- dów.sportowych,.wystaw,.listy.przyjęć.interesantów.w.zakresie.porad. prawnych,.obywatelskich,.lekarskich.itp.; 22 ROZDZIał.1 3).oświadczenie.o.przeznaczaniu.nadwyżki.przychodów.nad.kosztami.na. działalność.pożytku.publicznego; 4).oświadczenie.o.prowadzeniu.działalności.gospodarczej.wyłącznie.jako. dodatkowej.w.stosunku.do.działalności.pożytku.publicznego.(dotyczy. organizacji.pozarządowych.prowadzących.działalność.gospodarczą); 5).oświadczenia.członków.organu.kontroli.lub.nadzoru10.o.tym,.że: a).nie.pozostają.z.członkami.organu.zarządzającego.w.związku.mał- żeńskim,.we.wspólnym.pożyciu,.w.stosunku.pokrewieństwa,.powi- nowactwa.lub.podległości.służbowej, b).nie.byli.skazani.prawomocnym.wyrokiem.za.przestępstwo.umyślne. ścigane.z.oskarżenia.publicznego.lub.przestępstwo.skarbowe, c).nie.otrzymują.żadnego.wynagrodzenia.lub.otrzymują.z.tytułu.peł- nienia.funkcji.w.takim.organie.zwrot.uzasadnionych.kosztów.lub. wynagrodzenie.w.wysokości.nie.wyższej.niż.przeciętne.miesięczne. wynagrodzenie.w.sektorze.przedsiębiorstw.ogłoszone.przez.Preze- sa.Głównego.Urzędu.Statystycznego.za.rok.poprzedni; 6).oświadczenie.członków.organu.zarządzającego,.że.nie.byli.skazani. prawomocnym.wyrokiem.za.przestępstwo.umyślne.ścigane.z.oskar- żenia.publicznego.lub.przestępstwo.skarbowe; 7).jednolity.tekst.statutu,.protokół.i.lista.obecności.z.walnego.zebrania,. na.którym.dokonano.zmian.w.statucie.określonych.w.art..20.ust..7. u.d.p.p..–.dotyczy.organizacji,.które.dokonywały.zmian.w.statutach; 8).statut.organizacji.–.dotyczy.podmiotów.niezarejestrowanych.dotych- czas.w.KRS; 9).dowód.wpłaty.opłaty.stałej.w.kwocie.250.zł11.–.opłata.sądowa.za.do- konanie.zmiany.wpisu.oraz.250.zł.za.ogłoszenie.zmiany.w.Monitorze. Sądowym.i.Gospodarczym.–.dotyczy.organizacji,.które.są.jednocześ- nie.wpisane.do.rejestru.przedsiębiorców.(prowadzą.działalność.go- spodarczą); 10).dowód.wpłaty.opłaty.stałej.w.kwocie.150.zł12.–.opłata.sądowa.za.doko- nanie.zmiany.wpisu.–.dotyczy.organizacji,.które.są.wpisane.w.rejestr. 10. Znane.mi.są.także.przypadki.dopuszczenia.oświadczenia.organu.zarządzają- cego.podmiotu.o.spełnianiu.poniższych.wymogów.przez.członków.organu.kontroli/ nadzoru.w.dniu.składania.wniosku.o.wpis. 11. art..55.ustawy.z.dnia.28.lipca.2005.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywil- nych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2010.r..Nr.90,.poz..594.z.późn..zm.). 12. art..56.ustawy.o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych. ORGaNIZaCJE.POZaRZąDOWE 23 stowarzyszeń,.innych.organizacji.społecznych.i.zawodowych,.fundacji. oraz.publicznych.zakładów.opieki.zdrowotnej,.lecz.nie.są.wpisane.do. rejestru.przedsiębiorców13;.organizacje,.które.nie.podlegają.wpisowi. do.KRS,.nie.uiszczają.wymienionych.wyżej.opłat. 1.2.4. Prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego Katalog.praw.i.obowiązków.organizacji.pożytku.publicznego.okre- śla.rozdział.3.ustawy.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolonta- riacie..Wśród.praw.organizacji.pożytku.publicznego.najistotniejszą. grupę.stanowią.przywileje.o.charakterze.fiskalnym..Do.grupy.tej.za- liczyć.można: 1).zwolnienie.od.podatku.dochodowego.od.osób.prawnych; 2).zwolnienie.od.podatku.od.nieruchomości; 3).zwolnienie.od.podatku.od.czynności.cywilnoprawnych; 4).zwolnienie.od.opłaty.skarbowej; 5).zwolnienie.od.opłat.sądowych. Warto.jednocześnie.zaznaczyć,.iż.powyższe.przywileje.odnoszą.się. tylko. do. prowadzonej. działalności. pożytku. publicznego,. nie. zaś. do. działalności.gospodarczej.prowadzonej.przez.daną.organizację.(art..24. ust..1.u.d.p.p.). Do.innych,.istotnych.praw.organizacji.pożytku.publicznego.można. zaliczyć: 1).możliwość.otrzymywania.1 .podatku.dochodowego.od.osób.fizycz- nych.(art..27.u.d.p.p.); 2).możliwość.nabywania.na.szczególnych.warunkach.prawa.użytkowania. nieruchomości.będących.własnością.Skarbu.Państwa.lub.jednostki. samorządu.terytorialnego.(art..23.ust..2.u.d.p.p.); 13. Warto. zwrócić. uwagę,. iż. w. świetle. zmian. dokonanych. ustawą. z. dnia. 22.stycznia.2010.r..(Dz..U..Nr.28,.poz..146).zniesiono.obowiązek.ujawniania. w. Monitorze. Sądowym. i. Gospodarczym. informacji.związanych. ze. statusem. organizacji.pożytku.publicznego.(zob..art..49.ust..2.ustawy.z.dnia.20.sierpnia. 1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym,.tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.168,. poz..1186.z.późn..zm.). 24 ROZDZIał.1 3).możliwość.nieodpłatnego.informowania.o.swojej.działalności.w.pub- licznym.radiu.i.telewizji.(art..26.u.d.p.p.)14; 4).możliwość.wykonywania.w.organizacjach.pożytku.publicznego.pra- cy. przez. osoby. skierowane. do. odbycia. służby. zastępczej. (art.. 25. u.d.p.p.)15. Na.organizacjach.pożytku.publicznego.spoczywają.także.obowiązki,. które.mają.przede.wszystkim.charakter.sprawozdawczy..Wymienić.w.tym. względzie.należy: 1).sporządzanie.rocznego.sprawozdania.merytorycznego.ze.swojej.dzia- łalności.(art..23.ust..1.u.d.p.p.)16; 2).sporządzanie.rocznego.sprawozdania.finansowego.(art..23.ust..2. u.d.p.p.)17; 14. Należy.w.tym.miejscu.zauważyć,.iż.dopiero.w.2011.r..ukazały.się.przepisy. wykonawcze.do.ustawy.z.dnia.29.grudnia.1992.r..o.radiofonii.i.telewizji.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2011.r..Nr.43,.poz..226.z.późn..zm.)..Szerzej.zob..rozporządzenie.Krajowej. Rady.Radiofonii.i.Telewizji.z.dnia.29.kwietnia.2011.r..w.sprawie.trybu.postępowania. związanego.z.nieodpłatnym.informowaniem.w.programach.jednostek.publicznej. radiofonii.i.telewizji.o.prowadzonej.przez.organizacje.pożytku.publicznego.nieod- płatnej.działalności.pożytku.publicznego.(Dz..U..Nr.109,.poz..638). 15. Szerzej.zob..ustawa.z.dnia.28.listopada.2003.r..o.służbie.zastępczej.(Dz..U.. Nr.223,.poz..2217.z.późn..zm.). 16. Od.1.stycznia.2012.r..obowiązuje.rozporządzenie.Ministra.Pracy.i.Polityki. Społecznej.z.dnia.23.marca.2011.r..w.sprawie.rocznego.sprawozdania.merytorycz- nego.z.działalności.organizacji.pożytku.publicznego.(Dz..U..Nr.80,.poz..434),.które. określa.elementy.składowe.oraz.wzór.sprawozdania.merytorycznego,.które.opra- cowują.organizacje.pożytku.publicznego..Przed.wejściem.w.życie.owych.przepisów. stosowano.wzór.sprawozdania.z.działalności.fundacji..Szerzej.zob..rozporządzenie. Ministra.Sprawiedliwości.z.dnia.8.maja.2001.r..w.sprawie.ramowego.zakresu.spra- wozdania.z.działalności.fundacji.(Dz..U..Nr.50,.poz..529.z.późn..zm.)..Od.1.stycznia. 2013.r..wejdą.w.życie.przepisy.zakładające.sporządzanie.uproszczonego.sprawozda- nia.merytorycznego.dla.organizacji.pożytku.publicznego,.która.ze.swojej.działalności. osiągnęła.przychód.nieprzekraczający.100.000.zł.(szerzej.zob..art..1.pkt.12.lit..c. ustawy.z.dnia.19.sierpnia.2011.r..o.zmianie.ustawy.o.działalności.pożytku.publicznego. i.o.wolontariacie.oraz.niektórych.innych.ustaw,.Dz..U..Nr.209,.poz..1244). 17. Warto.także.pamiętać,.iż.niektóre.organizacje.pożytku.publicznego.mają. obowiązek.badania.i.ogłaszania.sprawozdania.finansowego.według.przepisów.art..64. i.n..ustawy.z.dnia.29.września.1994.r..o.rachunkowości..Dotyczy.to.organizacji,.które. w.poprzedzającym.roku.obrotowym,.za.który.sporządzono.sprawozdania.finansowe,. spełniły.co.najmniej.dwa.z.następujących.warunków:.a).średnioroczne.zatrudnienie. w.przeliczeniu.na.pełne.etaty.wyniosło.co.najmniej.50.osób;.b).suma.aktywów.bilansu. ORGaNIZaCJE.POZaRZąDOWE 25 3).publikacja.sprawozdania.merytorycznego.i.finansowego.na.stronach. internetowych.organizacji.(art..23.ust..2a.u.d.p.p.); 4).publikacja.sprawozdania.merytorycznego.i.finansowego.na.stronie. internetowej.urzędu.obsługującego.ministra.właściwego.do.spraw. zabezpieczenia.społecznego.–.www.pozytek.gov.pl,.w.terminie.do. dnia.15.lipca.roku.następującego.po.roku,.za.który.składane.jest. sprawozdanie.finansowe.i.merytoryczne.(art..23.ust..6.u.d.p.p.)18; 5).złożenie.w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.zatwierdzonego.rocznego. sprawozdania.finansowego.–.dotyczy.organizacji.pożytku.publiczne- go,.które.są.do.tego.zobowiązane.na.podstawie.ustawy.o.rachunko- wości.(zob..art..69.ust..1.u.r.); 6).wpis.do.Krajowego.Rejestru.Sądowego.–.dotyczy.organizacji,.które. z.innych.tytułów.nie.podlegają.wpisowi.do.KRS; 7).dodatkowy.nadzór.nad.realizacją.uprawnień.i.obowiązków.wynika- jących.z.ustawy.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie,. sprawowany.przez.ministra.właściwego.do.spraw.zabezpieczenia.spo- łecznego. na.koniec.roku.obrotowego.stanowiła.równowartość.w.walucie.polskiej.co.najmniej. 2.500.000.euro;.c).przychody.netto.ze.sprzedaży.towarów.i.produktów.oraz.operacji. finansowych.za.rok.obrotowy.stanowiły.równowartość.w.walucie.polskiej.co.najmniej. 5.000.000.euro..artykuł.23.ust..5.u.d.p.p..upoważnia.natomiast.ministra.właściwego. do.spraw.finansów.publicznych.do.wydania.rozporządzenia,.które.nakłada.obowią- zek.badania.rocznego.sprawozdania.finansowego.organizacji.pożytku.publicznego,. nawet.jeśli.sprawozdanie.finansowe.nie.podlega.obowiązkowi.badania.zgodnie. z.przepisami.o.rachunkowości..Szerzej.zob..rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia. 23.grudnia.2004.r..w.sprawie.obowiązku.badania.sprawozdań.finansowych.organiza- cji.pożytku.publicznego.(Dz..U..Nr.285,.poz..2852)..W.przytoczonym.rozporządzeniu. wymieniono.trzy.przesłanki,.które.muszą.być.spełnione.łącznie:.1).realizacja.zadań. publicznych.zleconych,.jako.powierzone.do.wykonywania.lub.do.wspierania.zadania. publicznego;.2).otrzymanie.w.roku.obrotowym.łącznej.kwoty.dotacji.na.realizację. powyższych.zadań.w.wysokości.co.najmniej.50.000.zł;.3).osiąganie.w.roku.obrotowym. przychodów.w.wysokości.co.najmniej.3.000.000.zł. 18. Od.1.stycznia.2012.r..uchylony.został.obowiązek.przekazania.sprawozdania. finansowego.i.merytorycznego.ministrowi.właściwemu.do.spraw.zabezpieczenia. społecznego.w.terminie.15.dni.od.dnia.zatwierdzenia.rocznego.sprawozdania.finan- sowego.(szerzej.zob..art..1.pkt.12.lit..a.ustawy.z.dnia.19.sierpnia.2011.r..o.zmianie. ustawy.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie.oraz.niektórych.innych. ustaw,.Dz..U..Nr.209,.poz..1244). 26 ROZDZIał.1 1.2.5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pożytku publicznego Ustawa.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie.wpro- wadza.rozróżnienie.na.odpłatną.i.nieodpłatną.działalność.pożytku.pub- licznego..W.tym.względzie.należy.krótko.scharakteryzować.przytoczone. pojęcia,.a.także.zestawić.je.z.działalnością.gospodarczą,.którą.przecież. mogą.prowadzić.organizacje.pozarządowe. działalność nieodpłatna pożytku publicznego.to.działalność.pro- wadzona.przez.organizacje.pozarządowe.w.sferze.zadań.publicznych,. o.której.mowa.w.art..4.u.d.p.p.,.za.które.nie.pobierają.one.wynagrodzenia. działalność odpłatna pożytku publicznego to: 1).działalność.prowadzona.przez.organizacje.pozarządowe.w.sferze.za- dań.publicznych,.o.której.mowa.w.art..4.u.d.p.p.,.za.które.pobierają. one.wynagrodzenie; 2).sprzedaż.towarów.lub.usług.wytworzonych.lub.świadczonych.przez. osoby.bezpośrednio.korzystające.z.działalności.pożytku.publicznego,. w.szczególności.w.zakresie.rehabilitacji.oraz.przystosowania.do.pra- cy.zawodowej.osób.niepełnosprawnych.oraz.reintegracji.zawodowej. i.społecznej.osób.zagrożonych.wykluczeniem.społecznym. Ustawa.wprowadza.jednak.ograniczenie,.iż.przychód.z.działalności. odpłatnej.pożytku.publicznego.służy.wyłącznie.prowadzeniu.działalności. pożytku.publicznego.(art..8.ust..2.u.d.p.p.). działalność gospodarcza Charakterystyczne.z.perspektywy.funkcjonowania.organizacji.po- żytku.publicznego.jest.to,.iż.mogą.one.prowadzić.działalność.gospo- darczą..Przy.czym.nie.można.prowadzić.odpłatnej.działalności.pożytku. publicznego.i.działalności.gospodarczej.w.odniesieniu.do.tego.samego. przedmiotu.działalności..Oznacza.to.więc,.iż.w.zakresie.tego.same- go.przedmiotu.działalności.organizacja.może.prowadzić.działalność. gospodarczą.oraz.nieodpłatną.działalność.pożytku.publicznego.(nie. pobierając.wynagrodzenia.za.nią),.co.będzie.wymagało.rachunkowego. ich.wyodrębnienia. ORGaNIZaCJE.POZaRZąDOWE 27 Wykonywanie.odpłatnej.działalności.pożytku.publicznego.upodabnia. ją.do.działalności.gospodarczej,.niezależnie.od.tego,.iż.w.obydwu.przy- padkach.organizacje.te.przeznaczają.zysk.na.realizację.celów.statutowych.. Ustawa.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie.wprowadza. jednak.kolejny.przywilej.dla.organizacji.pożytku.publicznego,.polegający. na.tym,.iż.w.pewnych.sytuacjach.prowadzona.odpłatna.działalność.po- żytku.publicznego.nie.będzie.stanowiła.działalności.gospodarczej,.a.co.za. tym.idzie.–.nie.będzie.istniała.konieczność.rejestracji.jako.przedsiębiorca. w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. artykuł.9.ust..1.u.d.p.p..stanowi,.iż.działalność.odpłatna.pożytku. publicznego.organizacji.pozarządowych.stanowi.działalność.gospodarczą. w.rozumieniu.przepisów.o.swobodzie.działalności.gospodarczej,.jeżeli: 1).pobierane.przez.organizację.wynagrodzenie.jest.w.odniesieniu.do. działalności.danego.rodzaju.wyższe.od.tego,.jakie.wynika.z.kosztów. tej.działalności,.lub 2).przeciętne.miesięczne.wynagrodzenie.osoby.fizycznej.z.tytułu.zatrud- nienia.(umowa.o.pracę,.a.także.umowy.cywilnoprawne).przy.wyko- nywaniu.statutowej.działalności.odpłatnej.pożytku.publicznego,.za. okres.ostatnich.trzech.miesięcy,.przekracza.trzykrotność.przeciętnego. miesięcznego.wynagrodzenia.w.sektorze.przedsiębiorstw.ogłoszonego. przez.Prezesa.Głównego.Urzędu.Statystycznego.za.rok.poprzedni. Wyodrębnienie form działalności Prowadzenie.przez.organizacje.pozarządowe.nieodpłatnej.działalno- ści.pożytku.publicznego,.odpłatnej.działalności.pożytku.publicznego.lub. działalności.gospodarczej.wymaga.rachunkowego.wyodrębnienia.tych. form.działalności.w.stopniu.umożliwiającym.określenie.przychodów,. kosztów.i.wyników.każdej.z.tych.działalności,.z.zastrzeżeniem.przepi- sów.o.rachunkowości..Warto.w.tym.miejscu.dodać,.iż.na.gruncie.zmian. ustawy.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie,.dokonanych. w.2010.r.,.zakres.prowadzonej.działalności.nieodpłatnej.lub.odpłatnej. pożytku.publicznego.organizacje.pozarządowe.określają.w.statucie.lub. w.innym.akcie.wewnętrznym19. 19. Ustawa.z.dnia.22.stycznia.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.działalności.pożytku. publicznego.i.o.wolontariacie.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.28,.poz..146). Rozdział 2 POdSTaWy PRaWnE, ZaSady ORaZ fORmy WSPółPRaCy jEdnOSTEK SamORZądU TERyTORIaLnEgO Z ORganIZaCjamI POZaRZądOWymI 2.1. Podstawy prawne współpracy Zasadniczym.aktem.prawnym.określającym.sferę.zadań.publicznych. i.przede.wszystkim.regulującym.sferę.współpracy.jednostek.samorzą- du.terytorialnego.z.organizacjami.pozarządowymi.jest.ustawa o dzia- łalności pożytku publicznego i o wolontariacie..Przed.jej.wejściem. w.życie.stosowano.w.tym.zakresie.wiele.ustaw.szczególnych,.jak.na.przy- kład.prawo.o.stowarzyszeniach.czy.też.ustawę.o.fundacjach..Słusznie. jednak.wskazano.w.piśmiennictwie,.iż.pracom.nad.ustawą.towarzyszyła. chęć.systemowego.uregulowania.relacji.pomiędzy.sektorem.publicznym. a.sektorem.pozarządowym20..Uchwalenie.omawianej.ustawy.należy.więc. uznać.za.znaczący.krok.w.zakresie.współpracy.samorządu.terytorialnego. z.organizacjami.pozarządowymi. Drugim.aktem.prawnym,.który.będzie.miał.istotne.znaczenie.dla.pro- wadzenia.owej.współpracy,.jest.ustawa o finansach publicznych,.która. określa.zasady.dotowania.zadań.zleconym.organizacjom.pozarządowym. Do.ustaw.szczególnych.regulujących.sferę.współpracy.jednostek.sa- morządu.terytorialnego.z.organizacjami.pozarządowymi.zaliczyć.można. w.szczególności: 20. K..Puchacz,.Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji po- zarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych,. Gdańsk.2011,.s..9..Szerzej.zob..uzasadnienie.do.rządowego.projektu.ustawy.o.dzia- łalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie,.druk.sejmowy.nr.263,.s..19. PODSTaWy.PRaWNE,.ZaSaDy.ORaZ.FORMy.WSPółPRaCy... 29 1).ustawę.z.dnia.25.czerwca.2010.r..o.sporcie.(Dz..U..Nr.127,.poz..857. z.późn..zm.)21; Ustawa.ta.stanowi.odrębną.podstawę.prawną.do: •. określania.w.drodze.uchwały.celu.publicznego.z.zakresu.sportu,. który.jednostka.samorządu.terytorialnego.ma.zamiar.realizować. (art..27.ust..2.u.s.); •. udzielania.dotacji.klubom.sportowym,.działającym.na.obszarze. danej.jednostki.i.niedziałającym.w.celu.osiągania.zysku.(art..28. u.s.);.nie.dotyczy.to.tylko.dotacji.dla.organizacji.pozarządowych,. lecz.między.innymi.także.dla.spółek; •. powoływania.rad.sportu.jako.organu.opiniodawczego.(art..30.u.s.); •. ustanawiania.stypendiów.sportowych.oraz.nagród.i.wyróżnień.ze. środków.jednostki.samorządu.terytorialnego.(art..31.u.s.); 2).ustawa.z.dnia.23.lipca.2003.r..o.ochronie.zabytków.i.opiece.nad.za- bytkami.(Dz..U..Nr.162,.poz..1568.z.późn..zm.); . Zgodnie.z.art..81.ust..1.tejże.ustawy.w.trybie.określonym.odrębnymi. przepisami.(na.przykład.w.ustawie.o.finansach.publicznych).dotacja. na.prace.konserwatorskie,.restauratorskie.lub.roboty.budowlane.przy. zabytku.wpisanym.do.rejestru.może.być.udzielona.przez.organ.sta- nowiący.gminy,.powiatu.lub.samorządu.województwa,.na.zasadach. określonych.w.podjętej.przez.ten.organ.uchwale..Dotację.taką.może. otrzymać.osoba.fizyczna.lub.inna.jednostka.organizacyjna,.będąca. właścicielem.bądź.posiadaczem.zabytku.wpisanego.do.rejestru.albo. posiadająca.taki.zabytek.w.trwałym.zarządzie..Uprawnioną.mogła. będzie.być.również.organizacja.pozarządowa; 3).ustawa.z.dnia.27.sierpnia.2009.r..o.finansach.publicznych.(Dz..U.. Nr.157,.poz..1240.z.późn..zm.); . W.trybie.art..221.u.f.p..może.być.przyznana.dotacja.celowa.na.inne.zada- nia.niż.określone.w.art..4.u.d.p.p..Tryb.postępowania.o.udzielenie.dota- cji,.sposób.jej.rozliczania.oraz.sposób.kontroli.wykonywania.zleconego. zadania.określa.wówczas,.w.drodze.uchwały,.organ.stanowiący.jednostki. samorządu.terytorialnego,.mając.na.uwadze.zapewnienie.jawności.po- stępowania.o.udzielenie.dotacji.i.jej.rozliczenie.(art..221.ust..4.u.f.p.); 21. Przed.wejściem.w.życie.ustawy.o.sporcie.podstawę.taką.stanowiła.usta- wa.z.dnia.29.lipca.2005.r..o.sporcie.kwalifikowanym.(Dz..U..Nr.155,.poz..1298. z.późn..zm.). 30 ROZDZIał.2 4).ustawa.z.dnia.24.sierpnia.1991.r..o.ochronie.przeciwpożarowej.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2009.r..Nr.178,.poz..1380.z.późn..zm.); . Ustawa.ta.stanowi.podstawę.do.przekazywania.ochotniczym.strażom. pożarnym.środków.pieniężnych.w.formie.dotacji.na.koszty.wypo- sażenia,.utrzymania,.wyszkolenia.i.zapewnienia.gotowości.bojowej. ochotniczej.straży.pożarnej.(art..32.ust..3b.ustawy); 5).ustawa.z.dnia.7.września.1991.r..o.systemie.oświaty.(tekst.jedn.:.Dz..U.. z.2004.r..Nr.256,.poz..2572.z.późn..zm.); . Przepisy.ustawy.o.systemie.oświaty.określają.zasady.przyznawania.do- tacji.oświatowej.niepublicznym.szkołom.i.przedszkolom,.które.mogą. być.prowadzone.także.przez.organizacje.pozarządowe.(zob..między. innymi.art..80.ustawy)..Tryb.udzielania.i.rozliczania.dotacji.oraz.tryb. i.zakres.kontroli.prawidłowości.ich.wykorzystywania.określa,.w.dro- dze.uchwały,.organ.stanowiący.jednostki.samorządu.terytorialnego. (art..80.ust..4.ustawy); 6).ustawa.z.dnia.27.sierpnia.1997.r..o.rehabilitacji.zawodowej.i.społecz- nej.oraz.zatrudnianiu.osób.niepełnosprawnych.(tekst.jedn.:.Dz..U.. z.2011.r..Nr.127,.poz..721.z.późn..zm.). . Ustawa.przewiduje.możliwość.finansowania.przez.Państwowy.Fun- dusz.Rehabilitacji.Osób.Niepełnosprawnych.zadań.z.zakresu.rehabi- litacji.zawodowej.i.społecznej.osób.niepełnosprawnych.realizowanych. przez.organizacje.pozarządowe.(art..36.ustawy)..Do.zlecania.zadań. stosuje.się.natomiast.odpowiednio.przepisy.ustawy.o.działalności. pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie. Do.12.marca.2010.r..jako.samodzielną.podstawę.prawną.współpracy. jednostek.samorządu.terytorialnego.z.organizacjami.pozarządowymi.zaj- mującymi.się.sprawami.pomocy.społecznej.można.było.wymienić.ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst.jedn.:.Dz..U.. z.2009.r..Nr.175,.poz..1362.z.późn..zm.)..Rozdział.drugi.ustawy.określał. bowiem.odrębną.procedurę.zlecania.realizacji.zadań.z.zakresu.pomocy. społecznej..Nowelizacja.ustawy.o.pomocy.społecznej.uchwalona.w.dniu. 22.stycznia.2010.r.22.wprowadziła.natomiast.przepis.art..25.ust..5,.który. zakłada,.iż.do.zlecania.zadań.z.zakresu.pomocy.społecznej.stosuje.się. 22. Ustawa.z.dnia.22.stycznia.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.działalności.pożytku. publicznego.i.o.wolontariacie.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.28,.poz..146). PODSTaWy.PRaWNE,.ZaSaDy.ORaZ.FORMy.WSPółPRaCy... 31 przepisy.ustawy.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie.. Spowodowało.to.także.uchylenie.art..26–35.ustawy.o.pomocy.społecznej,. które.określały.tryb.zlecania.zadań..W.świetle.obecnie.obowiązujących. przepisów.mamy.natomiast.utrzymany.jeden.wyjątek.w.zakresie.trybu. zlecania.zadań.z.zakresu.pomocy.społecznej..Zgodnie.z.art..25a.ust..1. ustawy.o.pomocy.społecznej.realizację.zadania,.którego.przedmiotem.jest. prowadzenie.całodobowej.placówki.opiekuńczo-wychowawczej,.utwo- rzonej.przed.dniem.1.stycznia.2005.r.,.organ.zleca.z.pominięciem.trybów. określonych.w.ustawie.o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolonta- riacie..Należy.jednak.zauważyć,.iż.nawet.przed.zniesieniem.dualizmu. w.zakresie.zlecania.zadań.(tj..przed.12.marca.2010.r.).art..25a.wyłączał. w.tym.zakresie.stosowanie.trybu.zlecania.zadań.określonego.w.rozdzia- le.2.ustawy.o.pomocy.społecznej. Podstawy.prawne.współpracy.jednostek.samorządu.terytorialnego. z.organizacjami.pozarządowymi.to.także.akty.rangi.podustawowej..Wśród. najistotniejszych.wymienić.należy: 1).rozporządzenie.Ministra.Gospodarki,.Pracy.i.Polityki.Społecznej. z.dnia.4.sierpnia.2003.r..w.sprawie.Rady.Działalności.Pożytku.Pub- licznego.(Dz..U..Nr.147,.poz..1431); 2).rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.23.grudnia.2004.r..w.spra- wie.obowiązku.badania.sprawozdań.finansowych.organizacji.pożytku. publicznego.(Dz..U..Nr.285,.poz..2852); 3).rozporządzenie.Ministra.Pracy.i.Polityki.Społecznej.z.dnia.14.wrześ- nia.2010.r..w.sprawie.przeprowadzania.kontroli.organizacji.pożytku. publicznego.(Dz..U..Nr.173,.poz..1172); 4).rozporządzenie.Ministra.Pracy.i.Polityki.Społecznej.z.dnia.15.grudnia. 2010.r..w.sprawie.wzoru.oferty.i.ramowego.wzoru.umowy.dotyczących. realizacji.zadania.publicznego.oraz.wzoru.sprawozdania.z.wykonania. tego.zadania.(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,.poz..25); 5).rozporządzenie.Ministra.Pracy.i.Polityki.Społecznej.z.dnia.1.kwietnia. 2011.r..w.sprawie.trybów,.terminów.oraz.formatu.wymiany.danych. między.ministrem.właściwym.do.spraw.zabezpieczenia.społecznego,. Ministrem.Sprawiedliwości,.ministrem.właściwym.do.spraw.finan- sów.publicznych.i.organami.podatkowymi.w.związku.z.prowadzonym. przez.ministra.właściwego.do.spraw.zabezpieczenia.społecznego.wy- kazem.organizacji.mających.status.organizacji.pożytku.publicznego. (Dz..U..Nr.86,.poz..474);
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współpraca jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: