Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 004899 22935375 na godz. na dobę w sumie
Wstęp do prawoznawstwa - ebook/pdf
Wstęp do prawoznawstwa - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 317
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6489-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt „Wstep do prawoznawstwa” zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpoczac studiów prawniczych. Dzieki niemu zrozumiesz:
- pojecie prawa,
- role i miejsce prawa w życiu społeczenstwa,
- normy i przepisy prawne,
- tworzenie, obowiazywanie oraz wykładnie prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Tatiana Chauvin Tomasz Stawecki Piotr Winczorek Wstęp do prawoznawstwa 9.wydanie SKRYPTY BECKA Wstęp do prawoznawstwa W sprzedaży: J. Oniszczuk FILOZOFIA I TEORIA PRAWA, wyd. 2 Studia Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA, wyd. 4 Studia Prawnicze M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor TECHNIKA PRAWODAWCZA Podręczniki Prawnicze W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka PRAWO RZYMSKIE. INSTYTUCJE, wyd. 6 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze M. Droba PODSTAWY PRAWA. PRAWOZNAWSTWO. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE Plansze Becka E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) ZARYS PRAWA CYWILNEGO Studia Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Wstęp do prawoznawstwa dr Tatiana Chauvin adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tomasz Stawecki profesor Uniwersytetu Warszawskiego prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek profesor Uniwersytetu Warszawskiego 9. wydanie poprawione i uzupełnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Perfekt, Warszawa ISBN 978-83-255-6488-9 ISBN e-book 978-83-255-6489-6 SPIS TREśCI Wykaz skrótów ............................................................................................................ XI Wykaz podstawowej literatury .................................................................................. XV Przedmowa .................................................................................................................. XVII CZĘśĆ I. Prawo jako przedmiot nauk prawnych Rozdział I. Podstawowe koncepcje prawa ............................................................... § 1. Koncepcje prawnonaturalne ................................................................................ § 2. Pozytywizm prawniczy i jego ewolucja ............................................................. § 3. Prawo jako fakt społeczny. Realizm prawny ...................................................... § 4. Koncepcje hermeneutyczne, argumentacyjne i komunikacyjne ........................ ROZDZIAŁ II. Wieloznaczność terminu „prawo” ................................................ § 5. Prawo w znaczeniu prawniczym ......................................................................... § 6. Podstawowe cechy prawa .................................................................................... § 7. Różne sposoby użycia terminu „prawo” ............................................................. ROZDZIAŁ III. Prawo jako przedmiot badań naukowych ................................... § 8. Podstawowe problemy nauk prawnych ............................................................... I. Nauki dogmatyczne ................................................................................... II. Nauki ogólnoteoretyczne – filozofia prawa, teoria prawa, jurysprudencja ............................................................................................ III. Nauki historyczne ....................................................................................... IV. Nauki empiryczne ...................................................................................... § 9. Naukowość prawoznawstwa. Status wstępu do prawoznawstwa ....................... § 10. Metody badawcze w prawoznawstwie .............................................................. ROZDZIAŁ IV. Prawo a inne regulatory zachowań .............................................. § 11. Prawo i wartości ................................................................................................. § 12. Wielość systemów normatywnych .................................................................... § 13. Systemy normatywne inne niż prawo ............................................................... I. Normy moralne ........................................................................................... II. Normy religijne ........................................................................................... III. Normy obyczaju .......................................................................................... IV. Normy organizacji społecznych i politycznych ......................................... § 14. Normy moralne a normy prawne – podstawowe różnice .................................. 3 5 8 11 13 17 17 18 20 23 23 25 26 27 27 29 30 32 32 34 35 35 37 37 38 39 XII Wykaz skrótów RPEiS ............................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI .................................... Studia Iuridica SP-E ............................... Studia Prawno-Ekonomiczne ZNUJ.............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Inne skróty ang. ................................. angielski (-a, -e) art. ................................. artykuł (-y) cz. .................................. część ETPC .............................. Europejski Trybunał Praw Człowieka fr. .................................... francuski (-a, -e) gr. ................................... grecki (-a, -e) GUS ................................ Główny Urząd Statystyczny itp. ................................. i tym podobne łac. .................................. łaciński (-a, -e) m.in. .............................. między innymi n. .................................... następny (-a, -e) NATO ............................. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization) NBP ................................ Narodowy Bank Polski NIK ................................ Najwyższa Izba Kontroli np. .................................. na przykład Nr ................................... numer NSA ................................ Naczelny Sąd Administracyjny OECD ............................. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organi- zation for Economic Co-operation and Development) ONZ ............................... Organizacja Narodów Zjednoczonych pkt .................................. punkt p.n.e. ............................... przed naszą erą por. ................................ porównaj post. ............................... postanowienie poz. ................................ pozycja ppkt ................................ podpunkt pt. .................................. pod tytułem red. ................................ redakcja red. nauk. ...................... redakcja naukowa rozdz. ............................ rozdział RM ................................. Rada Ministrów s. .................................... strona SA .................................. sąd apelacyjny SN .................................. Sąd Najwyższy SN (7) ............................. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów tekst jedn. ...................... tekst jednolity TK .................................. Trybunał Konstytucyjny tj. ................................... to jest tzn. ................................ to znaczy Wykaz skrótów XIII tzw. ................................ tak zwany (-a, -e) UE .................................. Unia Europejska USA ................................ Stany Zjednoczone ust. ................................. ustęp w. .................................... wiek (-i) w zw. ............................. w związku z. .................................... zeszyt ze sprost. ....................... ze sprostowaniem ze zm. ............................ ze zmianami zob. ................................ zobacz A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawych. Leksykon tematyczny, wyd. 3, Warszawa 2010 I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000 B. Brożek, J. Stelmach, Metody prawnicze. Logika – Analiza – Argumentacja – Hermeneu- tyka, wyd. II, Kraków 2006 B. Brożek, Normatywność prawa, Warszawa 2012 T. Chauvin, Sprawiedliwość: między celowością a bezpieczeństwem prawnym. Ewolucja poglądów Gustawa Radbrucha, SI 1999, Nr XXXVII R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998 L. L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 1978 T. Gizbert-Studnicki, Język prawny a język prawniczy, ZNUJ 1972, z. 55 T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawa, PiP 1988, z. 3 W. Gromski, Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000 H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998 F. A. von Hayek, Konstytucje wolności, Warszawa 2012 H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 J. Jabłońska-Bonca, O prawie, prawdzie i przekonywaniu, Koszalin 1999 J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Poznań 1994 A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2008 M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012 W. Lamentowicz, Państwo współczesne, Warszawa 1996 L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001 D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000 M. Matczak, Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007 L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, wyd. 4., Warszawa 2003 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. XII, Toruń 2009 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006 J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1999 K. Pałecki, Prawoznawstwo – zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Warszawa 2003 C. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984 T. Pietrzykowski, Wsteczne działanie prawa i jego zakaz, Kraków 2004 J. Raz, Autorytet prawa. Eseje o prawie i moralności, Warszawa 2000 W Y K A Z P O D S T A W O W E J L I T E R A T U R Y XVI Wykaz podstawowej literatury W. Sadurski, Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988 M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007 R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1996 W. Staśkiewicz, Demokratyczne państwo prawne w Polsce lat dziewięćdziesiątych: eufunk- cjonalność teorii i dysfunkcjonalność praktyki, [w:] Prawo i ład społeczny. Księga jubi- leuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000 T. Stawecki, O praktycznym zastosowaniu hermeneutyki w wykładni prawa, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa, red. P. Winczorek, Warszawa 2005 T. Stawecki, Precedens jako zadanie dla nauk prawnych, [w:] Precedens w polskim systemie prawa, red. A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010 J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003 J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1995 J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX w., Kraków 1999 M. Szyszkowska, Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982 Teoria i praktyka wykładni prawa, red. P. Winczorek, Warszawa 2005 Z. Tobor, Teoretyczne problemy legalności, Katowice 1998 R. A. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Warszawa 2008 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008 P. Winczorek, Nauka o państwie, wyd. 4, Warszawa 2011 P. Winczorek, Polska pod rządami Konstytucji z 1997 roku, Warszawa 2006 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2004 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. III, Poznań 2007 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Warszawa 1997 J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław–Warszawa 1990 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988 Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa, red. A. Kozak, Wrocław 2000 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. 5, Warszawa 2010 Z. Ziembiński, Desuetudo, PiP 1994, z. 11 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980 M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000 Oddajemy do rąk studentów kolejne, poprawione wydanie podręcznika „Wstęp do pra- woznawstwa” z nadzieją, że będzie dobrze im służył jako źródło podstaw wiedzy o prawie i praktyce prawniczej. Tatiana Chauvin Tomasz Stawecki Piotr Winczorek P R Z E D M O W A CZĘśĆ I P R A W O J A K O P R Z E D M I O T N A U K P R A W N Y C H
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wstęp do prawoznawstwa
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: