Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 002480 22775149 na godz. na dobę w sumie
Wstęp do programowania w języku C++ - książka
Wstęp do programowania w języku C++ - książka
Autor: Liczba stron: 400
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0179-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Języki C i C++ to bardzo uniwersalne platformy programistyczne o ogromnych możliwościach. Wykorzystywane są do tworzenia systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Dzięki niskiemu poziomowi abstrakcji nadają się również do tworzenia programów rezydentnych i sterowników urządzeń. C++, opracowany w latach 1983-1985, jest w pełni obiektowym językiem programowania pozwalającym na prostą implementację nawet rozbudowanych algorytmów i struktur danych. Jego popularność wyraża się w ogromnej liczbie aplikacji tworzonych za jego pomocą, bogactwie dostępnych narzędzi programistycznych i tysiącach witryn WWW poświęconych temu językowi.

Książka 'Wstęp do programowania w języku C++' to podręcznik opisujący zasady tworzenia aplikacji za pomocą C++. Dowiesz się z niej, jak zainstalować kompilator MinGW i edytor kodu źródłowego Crimson Edit, poznasz podstawowe elementy i konstrukcje języka C++ i w oparciu o zdobytą wiedzę napiszesz proste programy. Nauczysz się implementować operacje wejścia i wyjścia, zarządzać pamięcią i tworzyć mechanizmy obsługi błędów. Przeczytasz także o programowaniu obiektowym i wykorzystasz mechanizmy obiektowe w swoich aplikacjach.

Jeśli chcesz łatwo i szybko opanować podstawy C++, sięgnij po tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstêp do programowania w jêzyku C++ Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-246-0179-1 Format: B5, stron: 400 Jêzyki C i C++ to bardzo uniwersalne platformy programistyczne o ogromnych mo¿liwoœciach. Wykorzystywane s¹ do tworzenia systemów operacyjnych i oprogramowania u¿ytkowego. Dziêki niskiemu poziomowi abstrakcji nadaj¹ siê równie¿ do tworzenia programów rezydentnych i sterowników urz¹dzeñ. C++, opracowany w latach 1983-1985, jest w pe³ni obiektowym jêzykiem programowania pozwalaj¹cym na prost¹ implementacjê nawet rozbudowanych algorytmów i struktur danych. Jego popularnoœæ wyra¿a siê w ogromnej liczbie aplikacji tworzonych za jego pomoc¹, bogactwie dostêpnych narzêdzi programistycznych i tysi¹cach witryn WWW poœwiêconych temu jêzykowi. Ksi¹¿ka „Wstêp do programowania w jêzyku C++” to podrêcznik opisuj¹cy zasady tworzenia aplikacji za pomoc¹ C++. Dowiesz siê z niej, jak zainstalowaæ kompilator MinGW i edytor kodu Ÿród³owego Crimson Edit, poznasz podstawowe elementy i konstrukcje jêzyka C++ i w oparciu o zdobyt¹ wiedzê napiszesz proste programy. Nauczysz siê implementowaæ operacje wejœcia i wyjœcia, zarz¹dzaæ pamiêci¹ i tworzyæ mechanizmy obs³ugi b³êdów. Przeczytasz tak¿e o programowaniu obiektowym i wykorzystasz mechanizmy obiektowe w swoich aplikacjach. (cid:129) Instalacja oprogramowania narzêdziowego (cid:129) Proces tworzenia programów w jêzyku C++ (cid:129) Deklarowanie zmiennych (cid:129) Sterowanie przebiegiem dzia³ania programu (cid:129) Struktury danych (cid:129) Operacje wejœcia i wyjœcia (cid:129) Przydzielanie pamiêci i stosowanie wskaŸników (cid:129) Programowanie obiektowe (cid:129) Korzystanie z szablonów (cid:129) Obs³uga wyj¹tków (cid:129) Budowanie aplikacji wielomodu³owych Jeœli chcesz ³atwo i szybko opanowaæ podstawy C++, siêgnij po tê ksi¹¿kê Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Część I Oprogramowanie narzędziowe ........................................15 Rozdział 1. Instalacja pakietu MinGW ............................................................... 17 Instalacja pakietu MinGW .............................................................................................. 17 Konfiguracja systemu w celu łatwego korzystania z narzędzi pakietu MinGW ............. 22 Testowanie działania pakietu MinGW ........................................................................... 24 Rozdział 2. Crimson Editor: edytor programisty ................................................. 27 Instalacja edytora Crimson Editor .................................................................................. 29 Uruchamianie edytora .................................................................................................... 31 Dostosowywanie programu do własnych potrzeb .......................................................... 32 Przechodzenie do wybranego wiersza programu ............................................................ 35 Rozdział 3. Tworzenie i kompilacja programów w języku C++ ............................. 37 Translator, interpreter, kompilator .................................................................................. 37 Translator ................................................................................................................. 37 Interpreter ................................................................................................................. 37 Kompilator ............................................................................................................... 38 Kompilator JIT ......................................................................................................... 39 Problem jajka i kury ................................................................................................. 39 Twój pierwszy program .................................................................................................. 40 Kompilacja programu ..................................................................................................... 43 Opcje kompilacji ............................................................................................................ 43 Uruchamianie skompilowanego programu ..................................................................... 45 Podsumowanie ............................................................................................................... 45 Język C++ .....................................................................47 Część II Rozdział 4. Wprowadzanie, wyprowadzanie i przechowywanie danych ................. 49 Funkcja main() ............................................................................................................... 50 Umieszczanie tekstu na ekranie ...................................................................................... 52 Komentarze .................................................................................................................... 56 Zmienne ......................................................................................................................... 57 Deklaracje zmiennych .............................................................................................. 58 Zmienne typu rzeczywistego .................................................................................... 61 4 Wstęp do programowania w języku C++ Zmienne logiczne ..................................................................................................... 62 Zmienne łańcuchowe ............................................................................................... 63 Wypisywanie zawartości zmiennych ....................................................................... 64 Rzutowanie typów zmiennych ................................................................................. 67 Badanie rozmiaru zmiennych w pamięci ................................................................. 68 Pobieranie danych z klawiatury ...................................................................................... 69 Podsumowanie ............................................................................................................... 73 Rozdział 5. Tablice, pętle i wyrażenia warunkowe .............................................. 75 Tablice ............................................................................................................................ 76 Deklarowanie zmiennych tablicowych ..................................................................... 76 Zapisywanie i odczytywanie elementów tablicy ...................................................... 77 Tablice wielowymiarowe ......................................................................................... 77 Zmienne łańcuchowe jako tablice ............................................................................ 82 Skracanie wyrażeń algebraicznych ................................................................................. 83 Wyrażenia warunkowe ................................................................................................... 86 Instrukcja if .............................................................................................................. 88 Uproszczone wyrażenie warunkowe ........................................................................ 91 Pętle ................................................................................................................................ 93 Pętle typu while ........................................................................................................ 94 Pętle typu do…while ................................................................................................ 96 Pętle typu for ............................................................................................................ 98 Przerywanie pętli .................................................................................................... 101 Podsumowanie ............................................................................................................. 102 Rozdział 6. Programowanie proceduralne ........................................................ 105 Deklarowanie i wywoływanie podprogramów ............................................................. 106 Parametry i zmienne w podprogramach ....................................................................... 109 Zmienne globalne i lokalne .................................................................................... 109 Statyczne zmienne lokalne ..................................................................................... 113 Przekazywanie parametrów podprogramom .......................................................... 115 Parametry domyślne ............................................................................................... 119 Zwracanie danych przez funkcję ............................................................................ 120 Zwracanie danych poprzez parametry .................................................................... 124 Parametry tekstowe ................................................................................................ 127 Przerywanie działania programu z wnętrza podprogramu ...................................... 128 Programy przykładowe ................................................................................................. 129 Zamiana kropki dziesiętnej na przecinek ............................................................... 130 Eleganckie wczytywanie tekstu z klawiatury ......................................................... 134 Gra „Tor saneczkowy” ........................................................................................... 137 Podsumowanie ............................................................................................................. 143 Rozdział 7. Wyliczenia, struktury, napisy ......................................................... 145 Wyliczenia .................................................................................................................... 145 Definiowanie wyliczenia ........................................................................................ 146 Wartości liczbowe wyliczeń ................................................................................... 147 Deklarowanie i używanie wyliczeń ........................................................................ 148 Wyrażenie warunkowe switch ............................................................................... 148 Zamiana wyliczeń na liczby ................................................................................... 156 Struktury danych .......................................................................................................... 157 Definiowanie struktury danych .............................................................................. 158 Deklarowanie zmiennej strukturalnej ..................................................................... 159 Odwoływanie się do struktur i elementów struktury .............................................. 160 Kopiowanie struktur ............................................................................................... 161 Spis treści 5 Napisy .......................................................................................................................... 161 Kopiowanie zawartości zmiennych łańcuchowych ................................................ 162 Dołączanie tekstu do zmiennej ............................................................................... 163 Porównywanie tekstu ............................................................................................. 164 Wyszukiwanie tekstu ............................................................................................. 165 Podsumowanie ............................................................................................................. 168 Rozdział 8. Operacje wejścia-wyjścia .............................................................. 171 Standardowe wejście i standardowe wyjście ................................................................ 172 Standardowe wyjście .............................................................................................. 172 Standardowe wyjście komunikatów błędów .......................................................... 174 Standardowe wejście .............................................................................................. 175 Tworzenie filtru danych ......................................................................................... 177 Parametry działania programu ...................................................................................... 182 Parametry podawane przy uruchamianiu ............................................................... 182 Zwracanie kodu błędu ............................................................................................ 185 Dostęp do plików ......................................................................................................... 185 Własne potoki danych ............................................................................................ 186 Otwieranie pliku ..................................................................................................... 186 Zamykanie pliku .................................................................................................... 188 Testowanie faktu otwarcia pliku ............................................................................ 188 Sprawdzanie faktu dotarcia do końca pliku ............................................................ 189 Odczytywanie i zapisywanie danych ...................................................................... 189 Program szpaltujący ............................................................................................... 190 Zapisywanie i odczytywanie struktur danych ........................................................ 195 Zmiana aktualnej pozycji wewnątrz pliku .............................................................. 201 Zapisywanie i odczytywanie napisów .................................................................... 208 Podsumowanie ............................................................................................................. 212 Rozdział 9. Pamięć operacyjna i wskaźniki ...................................................... 215 Informacje podstawowe ............................................................................................... 216 Typy bloków pamięci ............................................................................................. 216 Terminologia .......................................................................................................... 216 Wskaźniki ..................................................................................................................... 217 Deklarowanie wskaźników .................................................................................... 218 Wskazywanie na zmienne ...................................................................................... 218 Odczytywanie i zapisywanie danych wskazywanych przez wskaźnik ................... 220 Wskaźniki a struktury ............................................................................................ 221 Wskaźniki a tablice ................................................................................................ 221 Wskaźniki a zmienne łańcuchowe ......................................................................... 222 Operacje na wskaźnikach ....................................................................................... 222 Pamięć przydzielana dynamicznie ................................................................................ 225 Alokowanie bloku pamięci ..................................................................................... 227 Dealokowanie bloku pamięci ................................................................................. 229 Wypełnianie i zerowanie bloku pamięci ................................................................ 232 Kopiowanie bloku pamięci ..................................................................................... 234 Dynamiczne struktury danych ...................................................................................... 236 Lista jednostronnie łączona .................................................................................... 237 Lista dwustronnie łączona ...................................................................................... 241 Stos ........................................................................................................................ 245 Podsumowanie ............................................................................................................. 248 6 Wstęp do programowania w języku C++ Rozdział 10. Programowanie obiektowe ............................................................ 251 Struktury danych .......................................................................................................... 252 Deklaracja struktury ............................................................................................... 252 Konstruktor ............................................................................................................ 252 Konstruktory pobierające parametry ...................................................................... 253 Konstruktor z parametrami domyślnymi ................................................................ 255 Destruktor .............................................................................................................. 255 Funkcje składowe ................................................................................................... 258 Dziedziczenie ............................................................................................................... 264 Dziedziczenie proste .............................................................................................. 264 Prawa dostępu do pól i funkcji ............................................................................... 267 Struktury a klasy .................................................................................................... 270 Dziedziczenie wielokrotne ..................................................................................... 271 Dziedziczenie a konstruktory ................................................................................. 272 Dziedziczenie a destruktory ................................................................................... 273 Pełna wersja programu-magazynu ................................................................................ 273 Nakrywanie funkcji i funkcje wirtualne ....................................................................... 280 Nakrywanie funkcji ................................................................................................ 280 Funkcje nakryte a wskaźniki do obiektów ............................................................. 285 Funkcje wirtualne ................................................................................................... 287 Funkcje prawdziwie wirtualne ............................................................................... 289 Operator this ................................................................................................................. 290 Przeciążanie operatorów ............................................................................................... 291 Tworzenie operatorów ........................................................................................... 292 Operatory ++ i -- .................................................................................................... 295 Operator indeksowy [] ............................................................................................ 297 Konstruktor kopiujący ............................................................................................ 299 Operator przypisania a konstruktor kopiujący ........................................................ 300 Statyczne pola i funkcje składowe klas ........................................................................ 301 Podsumowanie ............................................................................................................. 303 Rozdział 11. Szablony C++ ............................................................................... 309 Szablony funkcji ........................................................................................................... 310 Szablony klas ............................................................................................................... 313 Tworzenie szablonu klasy ...................................................................................... 314 Szablony z parametrami ......................................................................................... 314 Struktury danych realizowane za pomocą szablonów .................................................. 315 Lista dwustronnie łączona ...................................................................................... 316 Stos ........................................................................................................................ 325 Podsumowanie ............................................................................................................. 328 Rozdział 12. Obsługa sytuacji wyjątkowych ....................................................... 331 Czym jest sytuacja wyjątkowa ..................................................................................... 332 Czy obsługa sytuacji wyjątkowych jest szybka ............................................................ 332 Tworzenie bloku instrukcji mogących spowodować błąd ............................................ 333 Tworzenie bloku instrukcji obsługujących błędy ......................................................... 334 Generowanie własnych sytuacji wyjątkowych ............................................................. 334 Różnicowanie obsługi sytuacji wyjątkowych ............................................................... 337 Zmienne i obiekty a blok instrukcji try ......................................................................... 339 Dynamiczna alokacja pamięci a blok instrukcji try ...................................................... 341 Sytuacje wyjątkowe a destruktory ................................................................................ 343 Sytuacje wyjątkowe a konstruktory .............................................................................. 343 Przekazywanie informacji o przyczynie zgłoszenia sytuacji wyjątkowej ..................... 343 Podsumowanie ............................................................................................................. 347 Spis treści 7 Rozdział 13. Budowanie programów wielomodułowych ...................................... 349 Testowanie funkcjonowania ......................................................................................... 349 Asercje ................................................................................................................... 350 Kompilowanie programu w wersji finalnej ............................................................ 352 Zastępowanie asercji własnymi fragmentami kodu ................................................ 354 Uruchamianie zewnętrznych programów ..................................................................... 356 Dzielenie programów na moduły ................................................................................. 358 Wydzielanie modułu bibliotecznego ...................................................................... 358 Kompilowanie programu wielomodułowego ......................................................... 361 Pliki nagłówkowe ................................................................................................... 363 Wielomodułowe programy obiektowe ................................................................... 364 Zmienne globalne w programach wielomodułowych ............................................. 367 Przestrzenie nazw ......................................................................................................... 368 Tworzenie przestrzeni nazw ................................................................................... 368 Używanie przestrzeni nazw .................................................................................... 369 Wymuszanie użycia przestrzeni nazw .................................................................... 371 Podsumowanie ............................................................................................................. 373 Dodatki ......................................................................................375 Dodatek A Tabela kodów znaków ASCII ......................................................... 377 Dodatek B Polskie znaki diakrytyczne w programach pisanych w języku C++ ... 383 Skorowidz ..................................................................................... 387 Rozdział 5. Tablice, pętle i wyrażenia warunkowe W poprzednim rozdziale nauczyłeś się tworzyć programy o tak zwanym przebiegu li- niowym. W przypadku takich programów komputer rozpoczyna wykonywanie ich kodu w ściśle określonym miejscu, realizuje kod składający się na kolejne wyrażenia w sposób sekwencyjny (jedno po drugim), po czym dochodzi do końca bloku instruk- cji i kończy działanie programu. W realnych zastosowaniach oprogramowania takie programy należą do rzadkości. Program musi prawie zawsze reagować na pewne specjalne sytuacje, wykonując je- den z kilku bloków instrukcji w zależności od tego, jaki zestaw warunków spełniają dane wejściowe lub pośrednie wyniki obliczeń. Podczas wprowadzania danych przez użytkownika program powinien weryfikować podawane informacje i zgłaszać wszel- kie nieprawidłowości. Niektóre zastosowania komputerów wymagają też przeprowa- dzania powtarzalnych obliczeń na dużych blokach danych tego samego typu. Widzisz chyba, że próba sprostania wszystkim tym wymaganiom za pomocą programu o prze- biegu liniowym byłaby z góry skazana na niepowodzenie. Język C++, jak każdy rozbudowany język wysokiego poziomu, daje Ci jednak do dyspozycji zestaw narzędzi umożliwiających wprowadzenie do programu fragmentów wykonywanych w sposób powtarzalny (wielokrotny, w pętli) lub warunkowy (zależny od zestawu warunków) oraz upraszczających obróbkę dużych ilości danych tego sa- mego typu. Narzędzia te to: (cid:141) tablice — umożliwiają przechowywanie pod jedną nazwą wielu zmiennych tego samego typu i odwoływanie się do kolejnych elementów za pomocą liczby wyrażającej kolejny numer elementu wewnątrz tablicy; (cid:141) struktury pętli — umożliwiają wielokrotne wykonanie bloku instrukcji przy zmieniających się parametrach pracy (na przykład ze zmieniającą się wartością jednej zmiennej służącej do wybierania konkretnego elementu z tablicy danych); 76 Część II ♦ Język C++ (cid:141) wyrażenia warunkowe — umożliwiają wykonywanie jednego z dwóch (lub więcej) bloków instrukcji w zależności od wartości wskazanych zmiennych i warunków, które te wartości spełniają. Tablice Tak naprawdę o tablicach dowiedziałeś się już co nieco z poprzedniego rozdziału, przy okazji nauki korzystania ze zmiennych łańcuchowych. Zmienna łańcuchowa przechowująca napis składający się z pojedynczych znaków jest niczym więcej, jak tablicą znaków, pod jedną nazwą grupującą wiele pojedynczych elementów typu char. Definicja: char Napis[200]; oznacza, że pod nazwą Napis przechowywanych będzie 200 elementów typu char, numerowanych kolejnymi liczbami od 0 do 199. Taki sposób numerowania, w którym pierwszy element zawsze ma indeks 0, w świecie komputerów nie jest niczym nie- zwykłym, a w językach C oraz C++ jest normą. Aby efektywnie korzystać z tablic, musisz wpoić sobie ten sposób numerowania (czyli — w języku programistów — in- deksowania) elementów tablic (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Elementy tablicy i sposób ich indeksowania Tablice (inaczej nazywane zmiennymi tablicowymi) są komputerowym odpowied- nikiem macierzy używanych w matematyce. Deklarowanie zmiennych tablicowych Skoro okazuje się, że znasz już doskonale sposób deklarowania tablic, możesz spróbo- wać stworzyć tablicę elementów innego typu niż char. Spróbuj na przykład stworzyć ze- staw zmiennych tablicowych składających się na bazę danych o ocenach ucznia szkoły: float Oceny[25]; char NazwyPrzedmiotow[25][50]; float Srednia; unsigned int LiczbaPrzedmiotow = 0; Tak, znów nieco utrudniłem zadanie. Drugi wiersz powyższego przykładu deklaruje zmienną przechowującą 25 tablic (numerowanych od 0 do 24) składających się z 50 elementów typu char. Może Ci się to wydać skomplikowane, jednak równie dobrze możesz zinterpretować ten zapis jako deklarację zmiennej NazwyPrzedmiotow składa- jącej się z 25 napisów po 50 znaków każdy. Rozdział 5. ♦ Tablice, pętle i wyrażenia warunkowe 77 W przypadku tablic rzadko stosuje się przypisywanie poszczególnym elementom wartości początkowych — przede wszystkim dlatego, że wprowadzanie z klawiatury setek lub tysięcy liczb nie jest ani przyjemne, ani najczęściej w ogóle potrzebne. Ta- blice zwykle zapełnia użytkownik programu w czasie jego działania (przez wprowa- dzanie tylu danych, ile jest potrzebne — reszta tablicy może leżeć odłogiem); mogą być też wypełniane wynikami obliczeń. Gdybyś koniecznie chciał wypełnić tablicę konkretnymi wartościami, odpowiedni zapis wyrażenia wygląda następująco: float Oprocentowanie[4] = { 1.0, 1.4, 1.6, 3.4 }; Zapisywanie i odczytywanie elementów tablicy Odwoływanie się do pojedynczych elementów zmiennej tablicowej jest niewiele bar- dziej skomplikowane niż odwoływanie się do pojedynczej zmiennej. Wystarczy, abyś za nazwą zmiennej umieścił zamknięty w nawiasach indeks (numer kolejnego elementu), a odwołasz się tylko do jednego, wybranego elementu tablicy: int m[10]; m[5] = 32; printf( Szosty element tablicy m ma wartość i.\n , m[5]); To nie jest błąd. Jeszcze raz przypominam, że pierwszy element tablicy ma indeks 0 (m[0]), zaś element m[5] jest szóstym elementem zmiennej tablicowej m. Również bezpośrednie odczytanie elementu tablicy z klawiatury za pomocą funkcji scanf() nie wymaga specjalnych zabiegów: int m[10]; scanf( i , m[2]); printf( Trzeci element tablicy m ma wartość i.\n , m[2]); Tablice wielowymiarowe Tablica wielowymiarowa to tablica składająca się z wielu tablic. Najprostszym przy- kładem tablicy wielowymiarowej jest tablica dwuwymiarowa, z którą zetknąłeś się przed chwilą. Tablica dwuwymiarowa to zbiór elementów indeksowanych nie jedną, a dwiema liczbami: jedna określa numer wiersza, a druga — numer kolumny, w której znajduje się szukany element (rysunek 5.2). W identyczny sposób możesz stworzyć tablice trój- lub czterowymiarowe, w których odwołanie się do każdego z elementów wymaga podania trzech lub czterech liczb- indeksów. Można nawet wyobrazić sobie sensowne zastosowanie tak skomplikowanej tablicy — wyobraź sobie, że budujesz bazę danych służącą do przechowywania in- formacji o zajętości miejsc w pociągach, przy czym każdy z 20 pociągów może mieć do 10 wagonów, w których znajdują się 3 przedziały po sześć miejsc. Treść takiego programu znajdziesz na listingu 5.1, a wynik jego działania — na rysunku 5.3. 78 Rysunek 5.2. Tablica dwuwymiarowa Część II ♦ Język C++ Listing 5.1. Program informujący o dostępności miejsca w pociągu #include stdio.h int main() { unsigned short int pociag, wagon, przedzial, miejsce; bool MiejsceZajete[20][10][3][6]; // 20 pociągów po 10 wagonów // po 3 przedziały po 6 miejsc. // *** Odczytywanie danych printf( Wyszukiwanie wolnych miejsc\n ---------------------------\n\n ); printf( Podaj numer pociagu (1-20):\t ); scanf( hu , pociag); printf( Podaj numer wagonu (1-10):\t ); scanf( hu , wagon); printf( Podaj numer przedzialu (1-3):\t ); scanf( hu , przedzial); printf( Podaj numer miejsca (1-6):\t ); scanf( hu , miejsce); // *** Skoryguj indeksy -- człowiek podaje od 1 w górę, // *** komputer chce od 0 w górę. pociag = pociag – 1; wagon = wagon – 1; przedzial = przedzial – 1; miejsce = miejsce – 1; // *** Wyświetl informację o zajętości miejsca. Rozdział 5. ♦ Tablice, pętle i wyrażenia warunkowe 79 printf( \nStan zajetosci miejsca: i\n , MiejsceZajete[pociag][wagon][przedzial][miejsce]); return 0; } Program przykładowy 01.cpp Rysunek 5.3. Efekt działania programu Użyteczność tego programu jest żadna, ponieważ dane o zajętości miejsc nie są nigdy wprowadzane. To, czy miejsce zostanie zgłoszone jako wolne (stan zajętości miejsca równy 0), czy zajęte (stan zajętości miejsca różny od 0) jest kwestią przypadku — zawartość zmiennych, do których nigdy nic nie zapisałeś jest całkowicie przypadkowa. Program jednak doskonale ilustruje trzy bardzo istotne zagadnienia, z którymi będziesz musiał się zmagać: (cid:141) Najprostszym problemem jest brak obsługi typu danych bool przez funkcję printf(). Aby w prosty sposób wyprowadzić zawartość zmiennej tego typu na ekran, należy posłużyć się kodem formatującym i, jednak jego użycie spowoduje wyprowadzenie liczby: 0 dla wartości false oraz dowolnej innej (różnej od zera) dla wartości true. Na szczęście za pomocą wyrażeń warunkowych można ten kłopot szybko i elegancko rozwiązać, o czym przekonasz się nieco dalej w tym rozdziale. (cid:141) Program nie sprawdza podawanych numerów pociągów, wagonów czy miejsc. Jeżeli uruchomisz go jeszcze raz i podasz absolutnie bezsensowne indeksy, ujrzysz okno informujące o wystąpieniu błędu w aplikacji i program zostanie natychmiast przerwany przez system operacyjny (rysunek 5.4). Dopiero gdy nauczysz się stosować wyrażenia warunkowe, dowiesz się, jak zapobiegać takim sytuacjom. (cid:141) Przeliczanie indeksów z postaci logicznej dla człowieka na postać odpowiednią dla komputera i vice versa. Użytkownik spodziewa się, że kolejne pociągi numerowane są liczbami od 1 w górę, podczas gdy komputer bezwzględnie wymaga, by elementy tablicy odpowiadające pociągom nosiły indeksy od zera w górę. Za każdym razem, gdy wymagasz od użytkownika podania numeru elementu, musisz go skorygować, zmniejszając go o jeden, i na odwrót — gdy wyświetlasz z jakichś powodów numer elementu, powinieneś dodać do niego jeden. 80 Część II ♦ Język C++ Rysunek 5.4. Tak kończy się odwoływanie do nieprawidłowych indeksów tablicy Podczas pisania własnych programów pamiętaj, by nie nadużywać tablic wielowy- miarowych. Stosuj się do następujących zasad: (cid:141) tablice jednowymiarowe stosowane są niezwykle często — choćby jako zmienne łańcuchowe. Nie bój się ich i gdy tylko musisz zapamiętać kilka kolejnych elementów tego samego typu i o tym samym znaczeniu — użyj tablicy; (cid:141) tablice dwuwymiarowe są przydatne na przykład przy zapamiętywaniu danych typu kartograficznego — kształtu mapy pisanej przez Ciebie gry komputerowej czy położenia przedmiotów leżących w pokoju. Specjalnym przypadkiem są też tablice przechowujące zmienne łańcuchowe. Tablic dwuwymiarowych powinieneś używać zawsze tam, gdzie wydają się naturalne i gdzie nie będziesz mieć kłopotów z ich używaniem; (cid:141) tablice wyższych rzędów rzadko wykorzystuje się w praktyce. Tego typu zmienne tablicowe stosuj tylko wtedy, gdy wydaje Ci się to absolutnie konieczne. Program przedstawiony na listingu 5.1 jest poprawny i przejrzysty, ale równie dobrze można by go zapisać bez korzystania z tablicy czterowymiarowej — w końcu każde z miejsc w pociągu może zawierać zapisany w sobie numer wagonu i przedziału. W ta- kim przypadku wystarczy podać numer pociągu i numer miejsca, a program sam wy- znaczy numer wagonu i przedziału oraz poinformuje, czy miejsce jest wolne, czy zajęte. Zmodyfikowany program zaprezentowany został na listingu 5.2, a wynik jego działa- nia — na rysunku 5.5. Rozdział 5. ♦ Tablice, pętle i wyrażenia warunkowe 81 Listing 5.2. Program informujący o stanie zajętości miejsca w pociągu napisany z wykorzystaniem tablicy dwuwymiarowej #include stdio.h int main() { unsigned short int pociag, wagon, przedzial, miejsce; bool MiejsceZajete[20][180]; // 20 pociągów po 10 wagonów // po 3 przedziały po 6 miejsc, // czyli 20 pociągów po 180 miejsc. // *** Odczytywanie danych. printf( Wyszukiwanie wolnych miejsc\n ---------------------------\n\n ); printf( Podaj numer pociagu (1-20):\t ); scanf( hu , pociag); printf( Podaj numer miejsca (1-180):\t ); scanf( hu , miejsce); // *** Skoryguj indeksy -- człowiek podaje od 1 w górę, // *** komputer chce od 0 w górę. pociag = pociag - 1; miejsce = miejsce - 1; // *** Przeliczanie numeru miejsca na numer wagonu i przedziału. // *** Od razu koryguj numery o jeden! // W pociągu jest 10 wagonów po 18 miejsc. wagon = (miejsce / 18) + 1; // W wagonie są 3 przedziały po 6 miejsc. przedzial = ((miejsce 18) / 6) + 1; // *** Wyświetl informację o położeniu i zajętości miejsca. printf( \nMiejsce znajduje sie w wagonie nr i i przedziale nr i.\n Stan zajetosci miejsca: i\n , wagon, przedzial, MiejsceZajete[pociag][miejsce]); return 0; } Program przykładowy 02.cpp 82 Rysunek 5.5. Efekt działania programu Część II ♦ Język C++ Zmienne łańcuchowe jako tablice Na początku tego podrozdziału wspominałem, że ze zmiennymi tablicowymi zetkną- łeś się już — nieświadomie — w czasie poznawania zmiennych łańcuchowych. Do- tychczas zmiennych łańcuchowych używałeś jedynie na trzy sposoby: (cid:141) nadając zmiennej łańcuchowej wartość początkową za pomocą wyrażenia char NazwaZmiennej[długość] = tekst ;; (cid:141) zmieniając zawartość zmiennej łańcuchowej za pomocą funkcji scanf() (wprowadzającej do zmiennej łańcuchowej tekst wpisywany przy użyciu klawiatury przez użytkownika); (cid:141) wyświetlając tekst przechowywany w zmiennej łańcuchowej za pomocą funkcji printf(). Zmienne łańcuchowe możesz też traktować jak najzwyklejsze tablice elementów typu char i odczytywać oraz zapisywać ich pojedyncze elementy. Pamiętaj jedynie, że aby taka zmienna nadal mogła być traktowana jak zmienna łańcuchowa (przechowująca tekst), gdzieś wewnątrz przydzielonego jej obszaru pamięci musi znaleźć się znak o ko- dzie zero, oznaczający koniec tekstu. Znakowi takiemu odpowiada kod specjalny \0: char KodZerowy = \0 ; // Przypisanie kodu zerowego zmiennej typu char. Przykład programu dokonującego zmian w tekście (zapisanym w zmiennej łańcucho- wej) za pomocą zwykłych operacji odwoływania się do pojedynczych elementów typu char tablicy przedstawiony został na listingu 5.3, a na rysunku 5.6 — efekt działania tego programu. Listing 5.3. Przykład traktowania zmiennej łańcuchowej jak zwykłej tablicy elementów typu char #include stdio.h int main() { char Napis[40] = To jest napis 12345678901234567890 ; // Zamień dziewiąty znak z n na Z . Napis[8] = Z ; // Obetnij napis po 20 znakach. Napis[20] = \0 ; Rozdział 5. ♦ Tablice, pętle i wyrażenia warunkowe 83 // Wyświetl napis. printf( s\n , Napis); // Koniec. return 0; } Program przykładowy 03.cpp Rysunek 5.6. Efekt działania programu Nic nie stoi na przeszkodzie, byś tablicę elementów typu char wykorzystywał wy- łącznie jako zbiór znaków, a nie jako zmienną łańcuchową. W takim przypadku możesz przechowywać w poszczególnych elementach znaki o dowolnych kodach, pamiętaj jednak, by nigdy nie używać takiej tablicy jako parametru funkcji operu- jących na zmiennych łańcuchowych. Więcej informacji na temat manipulowania tekstem zapisanym w zmiennych łań- cuchowych znajdziesz w rozdziałach 7. i 9.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wstęp do programowania w języku C++
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: