Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 002059 22765355 na godz. na dobę w sumie
Wstrętni szefowie. Jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się do ich poziomu - książka
Wstrętni szefowie. Jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się do ich poziomu - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1173-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oswojony szef słabiej kąsa!

Czy Twój przełożony żąda od Ciebie niewolniczego oddania wykonywanej pracy? A może obiecuje Ci gruszki na wierzbie, nigdy nie dotrzymując obietnicy? Czy może celowo umniejsza Twoje zasługi, kradnie pomysły lub blokuje awans? Bez względu na to, czy to fanatyk, bezlitosny manipulator, czy sam Mefistofeles, możesz odetchnąć spokojnie. Dr Jay Carter rozpracowuje wszelkie typy biurowych ciemiężycieli, oferując niezawodne techniki radzenia sobie w każdej z sytuacji, na które każdego dnia są wystawiani znękani podwładni.

Poczucie humoru może uratować Twoje zdrowie psychiczne, jeśli szef jest potworem, który zatruwa Ci pracę i rujnuje życie osobiste. To na początek. Jeśli zamierzasz nie tylko przetrwać, ale również zwyciężyć w tej nierównej potyczce, będziesz potrzebować solidniejszego oręża. Pomoże Ci w tym Twoja własna inteligencja i zestaw niezawodnych technik opracowanych przez znawcę tematu. To książka, która z pewnością wielokrotnie przysłuży Ci się podczas pokonywania kolejnych szczebli kariery. A jeśli jesteś czyimś szefem czy szefową, może rozpoznasz tu także i siebie? I postanowisz coś zmienić w swoim zachowaniu?

Na pewno znasz ich metody z własnego doświadczenia:

Już nie musisz tego znosić.
Teraz Ty zostań małym wielkim manipulatorem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WstrŒtni szefowie. Jak nie pozwoli(cid:230) im siŒ d‡u¿ej rani(cid:230) bez zni¿ania siŒ do ich poziomu Autor: Jay Carter T‡umaczenie: Katarzyna Rybak ISBN: 978-83-246-1173-7 Tytu‡ orygina‡u: Nasty Bosses: How to Deal with Them without Stooping to Their Level Format: A5, stron: 168 Oswojony szef s‡abiej k„sa! (cid:149) Rozpracuj metody dzia‡ania swojego szefa (cid:149) Obserwuj go bacznie i poznaj jego s‡abo(cid:156)ci (cid:149) Zastosuj niestandardowe metody postŒpowania (cid:149) Pokonaj wstrŒtnego szefa jego w‡asn„ broni„ Czy Tw(cid:243)j prze‡o¿ony ¿„da od Ciebie niewolniczego oddania wykonywanej pracy? A mo¿e obiecuje Ci gruszki na wierzbie, nigdy nie dotrzymuj„c obietnicy? Czy mo¿e celowo umniejsza Twoje zas‡ugi, kradnie pomys‡y lub blokuje awans? Bez wzglŒdu na to, czy to fanatyk, bezlitosny manipulator, czy sam Mefistofeles, mo¿esz odetchn„(cid:230) spokojnie. Dr Jay Carter rozpracowuje wszelkie typy biurowych ciemiŒ¿ycieli, oferuj„c niezawodne techniki radzenia sobie w ka¿dej z sytuacji, na kt(cid:243)re ka¿dego dnia s„ wystawiani znŒkani podw‡adni. Poczucie humoru mo¿e uratowa(cid:230) Twoje zdrowie psychiczne, je(cid:156)li szef jest potworem, kt(cid:243)ry zatruwa Ci pracŒ i rujnuje ¿ycie osobiste. To na pocz„tek. Je(cid:156)li zamierzasz nie tylko przetrwa(cid:230), ale r(cid:243)wnie¿ zwyciŒ¿y(cid:230) w tej nier(cid:243)wnej potyczce, bŒdziesz potrzebowa(cid:230) solidniejszego orŒ¿a. Pomo¿e Ci w tym Twoja w‡asna inteligencja i zestaw niezawodnych technik opracowanych przez znawcŒ tematu. To ksi„¿ka, kt(cid:243)ra z pewno(cid:156)ci„ wielokrotnie przys‡u¿y Ci siŒ podczas pokonywania kolejnych szczebli kariery. A je(cid:156)li jeste(cid:156) czyim(cid:156) szefem czy szefow„, mo¿e rozpoznasz tu tak¿e i siebie? I postanowisz co(cid:156) zmieni(cid:230) w swoim zachowaniu? Na pewno znasz ich metody z w‡asnego do(cid:156)wiadczenia: (cid:149) podnoszenie g‡osu, wrzaski, a czasem przekleæstwa, (cid:149) arogancja i poczucie wszechw‡adzy, (cid:149) zaszczepianie uczucia ci„g‡ego strachu i ciskanie gro(cid:159)bami, (cid:149) z‡o(cid:156)liwe uwagi wyg‡aszane czŒsto na forum publicznym, (cid:149) wywo‡ywanie wstydu i zak‡opotania oraz poni¿anie. Ju¿ nie musisz tego znosi(cid:230). Teraz Ty zostaæ ma‡ym wielkim manipulatorem. Tytuł oryginału: Nasty Bosses: How to Deal with Them without Stooping to Their Level Tłumaczenie: Katarzyna Rybak Projekt okładki: Alina Papała ISBN: 978-83-246-1173-7 Original edition copyright © 2004 by Jay Carter. All Rights Reserved. Polish edition copyright © 2007 by Wydawnictwo Helion. All Rights Reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą iStockPhoto Inc. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 032 231 22 19, 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl Printed in Poland. 1 DOBRY SZEF W celu stworzenia definicji wstrętnego szefa musimy porównać go z dobrym szefem. Na początku spójrzmy na listę okropnych cech i kontrastujących z nimi cech dobrych. Pamiętaj jednak o tym, że prawdziwe życie nie jest równie czarno-białe. Są to modele całkowicie skrajne. Wstrętny szef Dobry szef Dominuje Obwinia innych Izoluje się Waha się Zastrasza Terroryzuje Mówi, nie słucha Grozi Zachęca Bierze na siebie część odpowiedzialności Jest otwarty Okazuje zainteresowanie Ludzie czują się dobrze w jego towarzystwie Buduje w ludziach poczucie pewności siebie Słucha Chroni 29 30 Wstrętni szefowie Jest egoistyczny Jest arogancki Ma „zdrowe” poczucie własnej wartości Okazuje skromność Ma poczucie władzy Ma poczucie celu Wzbudza strach Wzbudza szacunek Może być inteligentny, ale nie mądry Dostrzega jedynie własne potrzeby Jest mądry Dostrzega całościowy obraz sytuacji Zaszczepia w ludziach brak wiary w siebie Wydobywa z ludzi to, co w nich najlepsze Nie okazuje szacunku Okazuje szacunek CHARYZMA Dobrzy szefowie mają zdolność nawiązywania kon- taktu z ludźmi, szanują innych jako ludzi oraz podzi- wiają ich. Te trzy cechy stanowią sekret charyzmy. Nawiązywanie kontaktu z ludźmi polega po prostu na dotykaniu ich, podawaniu ręki, uśmiechaniu się, patrzeniu prosto w oczy. Szanowanie innych jako ludzi oznacza okazywanie im szczerego zainteresowania, uświadamianie sobie tego, co czują, oraz wykazywanie zrozumienia. Nie musisz się zgadzać z opiniami innych — ważne, aby zrozumieć drugą osobę. W sposób pełen empatii dajesz znać, że rozumiesz ich uczucia. Podziwianie ludzi polega na odszukaniu i określeniu ich pozytywnych cech. Ludzie pragną wiedzieć, że je dostrzegasz. Zauważ, że szklanka jest w połowie pełna, a nie w połowie pusta. Dobry szef 31 Dobrzy szefowie okazują innym szacunek nie ze względu na to, kim są ci inni, ale ze względu na to, kim są oni sami. Tym samym nie tolerują oni braku sza- cunku ze strony innych ludzi. Dobrzy szefowie nie są współzależni i nie dążą do tego, aby wszyscy darzyli ich sympatią (chociaż większość osób i tak ma do nich taki stosunek). Dobrzy szefowie potrafią powiedzieć Ci, żebyś po- szedł do diabła, w taki sposób, że będziesz szczęśliwy z powodu zbliżającej się podróży (choć prawdopodobnie i tak nie zachowają się w podobny sposób). Teraz przyjrzyjmy się uważnie wielu typom wstręt- nych szefów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wstrętni szefowie. Jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się do ich poziomu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: