Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01238 025042 21106347 na godz. na dobę w sumie
Wszyscy jesteśmy dziwni. O micie masowości i końcu posłuszeństwa - książka
Wszyscy jesteśmy dziwni. O micie masowości i końcu posłuszeństwa - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4876-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seth Godin jest już tam, gdzie inni będą za parę lat. Warto czytać go z wielką uwagą

 

Eryk Mistewicz,
kwartalnik 'Nowe Media'

 


Ludzie wolą organizować się w plemiona — grupy, które mają swoich liderów, kulturę albo definicję normalności. Cyfrowa rewolucja umożliwiła powstanie tych plemion i wzmocniła je, dzięki czemu mamy teraz miliony grup ludzi, które respektują, doceniają i wspierają działania, które osoby spoza grupy nazywają dziwnymi, a które dla nas, współplemieńców są całkowicie normalne. Godin twierdzi, że wpychanie nas wszystkich w uniwersalny szablon „normalności”, by sprzedać więcej śmieciowych produktów masom, jest zarówno nieefektywne, jak i złe. Okazją naszych czasów jest możliwość wspierania dziwnych, sprzedawania dziwnym i stania się dziwnym.

Seth Godin jest autorem 13 bestsellerów, popularnym blogerem i spełnionym przedsiębiorcą. Jego książki zostały przetłumaczone na ponad 35 języków. Jest założycielem Squidoo.com, jednego ze 100 najpopularniejszych serwisów w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi swoją rubrykę w Fast Company oraz Harvard Business Review, a także wygłasza tysiące wykładów dla firm, urzędów oraz organizacji pozarządowych.

Do 2010 roku rozkład zachowań rozciągnął się i spłaszczył do punktu, w którym więcej jest dziwnych, niż normalnych.

Świat, w którym produkuje się masowo w-jednym-rozmiarze-uniwersalnym-pasującym-wszystkim odchodzi, i to bardzo szybko. Gwałtowny rozwój plemion, mikro-społeczności ludzi pasjonujących się czymś, mających hobby i dziwactwa zmienia politykę, ekonomię, marketing, produkcję i wszystko inne. Możesz walczyć, by zachować status quo (i przegrać), albo zaangażować się w najważniejszą rewolucję naszych czasów. Ten manifest jest wezwaniem do działania dla każdego, komu kiedykolwiek na czymkolwiek zależało.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: We Are All Weird Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-4876-4 © 2011 Do You Zoom, Inc. The Domino Project Published by Do You Zoom, Inc. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Originally published in the United States by Amazon Content Services LLC, 2011. This translation made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/dziwni Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wprowadzenie Ciężarna słonica Masy, normalni, dziwni i bogaci Wojna naszych czasów… Część I Kapitalizm, przemysł i potęga mas — oraz ich nieunikniony upadek Rynek masowy na nowo definiuje normalnoĂÊ Koniec masowoĂci Dziwactwo nie jest tylko nowÈ normÈ — to nowa, pozytywna jakoĂÊ Witamy w Normal Witamy u dziwaków I znów wracamy do normalnoĂci „He can’t be a man ‘cause he doesn’t smoke, the same cigarettes as me” Co oznacza sïowo „normalny”? Co oznacza sïowo „dziwny”? ¥mierÊ mediów masowych nastÚpuje na Twoich oczach 10 12 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 Poleć książkęKup książkę 4 Seth Godin Część II Cztery siły dziwactwa Siïa pierwsza: twórczoĂÊ ulega wzmocnieniu Siïa druga: dziÚki bogactwu moĝemy robiÊ, co chcemy, a chcemy byÊ dziwni 25 25 Siïa trzecia: marketing znacznie lepiej sobie radzi z docieraniem do dziwnych 25 Siïa czwarta: w plemionach kontakty sÈ lepsze 26 Historyczny trend masowy a wspóïczesne odchylenie ku dziwactwu 26 Antylopy nie majÈ hobby 27 29 Dziwactwo jako wyraz czïowieczeñstwa 30 Bogactwo narasta, a wraz z nim narasta dziwactwo 32 Oddziaïywanie na naszÈ kulturÚ MÈdrzy marketerzy juĝ dziĂ wspierajÈ tych, którzy chcÈ wybieraÊ 35 37 Plemiona sÈ lepiej powiÈzane Część III Stopniowe i nieubłagane spłaszczanie się krzywej dzwonowej (Krótka) historia wÚdkarstwa… …i historia chleba Wszyscy stanowimy margines: Kung Fu Fighting Krzywa dzwonowa siÚ spïaszcza Krzywa dzwonowa nadal wystÚpuje, ale siÚ zmienia Wszystko zaczÚïo siÚ od lodów Wïadza w rÚce wybierajÈcych Rynek oddaje wïadzÚ w rÚce wybierajÈcych Nie jedna, a wiele krzywych dzwonowych Masy sÈ dla nas tym, czym woda dla zïotej rybki Masowa promocja reklamowa Kogo rozczarowaÊ? Nawias Gutenberga Johnny Carson nie byï dziwny 43 44 45 46 46 48 49 49 50 51 52 53 54 55 Poleć książkęKup książkę Wszyscy jesteĂmy dziwni Nie widziaïeĂ wszystkiego Ile miliardów? Kultura cyfrowa nie rzuca cienia, a daje Ăwiatïo (weěmy choÊby internet) Geograficzna bliskoĂÊ stanowi przeszkodÚ dla dziwactwa PrzywykliĂmy juĝ do krzywej dzwonowej Nie chodzi o przedmioty To, co w oddali, moĝe siÚ wydawaÊ bardziej normalne, niĝ jest w rzeczywistoĂci Siïy normalnoĂci Trzy (nowe) siïy dziwactwa Dwa hotele Harry Potter i skonfliktowane masy Marketing mobilny — dziwniej juĝ nie bÚdzie Jenss i trzy garnitury T.G.I. Friday’s przybywa na Union Square (czyli o walce miÚdzy masami a dziwactwem) Przypïywy i odpïywy dziwactwa i normalnoĂci Telewizja kontra Boing Boing Masy i rzÈdy normalnej edukacji Popatrz z bliska, a normalnoĂÊ zniknie Tak na marginesie: proste rozwiÈzanie problemu szkolnictwa Dziwactwo i szczÚĂcie Dziwactwo jest wszÚdzie MnogoĂÊ Na dziwnych równieĝ spoczywa pewna odpowiedzialnoĂÊ MoralnoĂÊ dziwactwa Rozïamowe -izmy Inni (dziwni) Geneza wïadzy Girolamo Savonarola i przegrana walka o wïadzÚ W kleszczach normalnoĂci 5 55 56 56 57 58 60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 72 74 75 76 77 77 78 79 81 83 83 85 87 Poleć książkęKup książkę 6 PodziÚkowania The Domino Project Seth Godin Postscriptum Ku plemionom 95 96 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE CIĘŻARNA SŁONICA Poleć książkęKup książkę 8 Seth Godin Poleć książkęKup książkę Wszyscy jesteĂmy dziwni 9 Linda Kaplan Thaler, legenda reklamy, opowiada historiÚ o pewnym pechowym belgijskim zoo. Ludzie po prostu przestali tïumnie odwiedzaÊ ogród zoologiczny. Pojawienie siÚ wielu róĝnych alternatywnych rozrywek, nowi- nek i atrakcji spowodowaïo, ĝe dla ogrodu zoologicznego nastaïy trudne czasy. Liczba klientów spadïa, a przecieĝ zwierzÚta trzeba karmiÊ. Potem sïonica zaszïa w ciÈĝÚ. Czujni pracownicy agencji reklamowej natychmiast wkroczyli do akcji. ZamieĂcili w serwisie YouTube USG sïoniÈtka. ZaczÚli or- ganizowaÊ konkursy i ankiety (chïopiec czy dziewczynka?). Ludzie zainteresowali siÚ tym tematem. Wokóï zoo zrobiï siÚ duĝy szum. Ogród znów cieszyï siÚ wziÚciem, odwiedzajÈcych przybywaïo. DziÚki sïonicy ogród zoologiczny odzyskaï masowoĂÊ — maso- wy zasiÚg, masowÈ rozrywkÚ, masy odwiedzajÈcych. To nieza- przeczalny sukces nowych mediów. Ta historia opowiada o ïatwiejszych czasach — o czasach, w których agencje reklamowe mogïy bez problemu robiÊ to, za co braïy pieniÈdze, czyli pozyskiwaÊ uwagÚ opinii publicznej. Przypomina nam, ĝe nasza gospodarka opiera siÚ na zjawisku masowoĂci, na publicznej rozrywce, na fabrykach zorganizowa- nych w taki sposób, aby mogïy sprawnie wytwarzaÊ gadĝety lub ĂwiadczyÊ usïugi zapewniajÈce rozrywkÚ kaĝdemu, kto jest gotów za to zapïaciÊ. Marketerom moĝna chyba wybaczyÊ tÚ nostalgiÚ. Odwoïanie do mas przestaïo byÊ praktycznym i przewidywalnym sposobem nawiÈzywania relacji z odbiorcami. Sukcesy takie jak ten, który zapisaï na swoim koncie wspomniany wyĝej ogród zoologiczny, naleĝÈ do rzadkoĂci (sïonie nie co dzieñ zachodzÈ w ciÈĝÚ). Od tej chwili sukcesy na rynku masowym bÚdÈ zjawiskiem wyjÈtkowym, czarnym ïabÚdziem. MasowoĂÊ umarïa. Jej miejsce zajmuje dziwactwo. Poleć książkęKup książkę 10 Seth Godin Masy, normalni, dziwni i bogaci GïównÈ rolÚ w tej ksiÈĝce odgrywajÈ cztery sïowa. KsiÈĝka wy- jaĂnia, ĝe ĝyjemy w rewolucyjnych czasach i ĝe w zwiÈzku z tym musimy zmieniÊ nasze postrzeganie znaczenia tych sïów. Masy pozwoliïy nam osiÈgnÈÊ wydajnoĂÊ. ZdefiniowaliĂmy siÚ przez pryzmat masowego marketingu i masowej produkcji, a tak- ĝe masowego podporzÈdkowywania siÚ normom spoïecznym. Masami nazywamy niezróĝnicowanÈ wiÚkszoĂÊ, do której ïatwo dotrzeÊ i której zaleĝy na poczuciu przynaleĝnoĂci oraz na tym, ĝeby przetrwaÊ. Normalnymi nazywamy ludzi znajdujÈcych siÚ poĂrodku. Sïowo „normalny” opisuje cechy charakterystyczne mas. OczywiĂcie ma ono równieĝ wymiar lokalny — wegetarianin w Kansas to dziwak, w Bombaju zaĂ wpisuje siÚ w normÚ. To, co normalne tutaj, nie musi byÊ normalne gdzie indziej. Poszukiwanie i wzmacnianie tak pojÚtej normalnoĂci to podstawa bytu i eg- zystencji kaĝdego, kto ĝyje z mas. Z czasem marketerom udaïo siÚ uczyniÊ normalnoĂÊ moralnym i kulturowym standardem — udaïo im siÚ wyjĂÊ poza sferÚ statystyki. Mianem dziwnych okreĂla siÚ ludzi, którzy nie sÈ normalni. Nie- wykluczone, ĝe wyglÈdasz lub zachowujesz siÚ doĂÊ niecodzien- nie, poniewaĝ taki siÚ wïaĂnie urodziïeĂ, jednak wiÚkszoĂÊ z nas — podobnie jak ja — jest dziwna z wyboru. Jako ĝe wy- muszona odmiennoĂÊ nie jest owocem Ăwiadomej decyzji, nie bÚdÚ siÚ na niej koncentrowaï w swoich rozwaĝaniach. Dzi- wactwo z wyboru to zupeïnie inna sprawa, gdyĝ przejawia siÚ w postaci jawnego sprzeciwu wobec kultury mas oraz powszech- nego rozumienia normalnoĂci. WïaĂnie takie dziwactwo mnie interesuje. InteresujÈ mnie ludzie, którzy postanowili przestaÊ podporzÈdkowywaÊ siÚ masom, przynajmniej w niektórych aspektach swojego ĝycia. Poleć książkęKup książkę Wszyscy jesteĂmy dziwni 11 Mianem bogatego okreĂlam czïowieka, którego staÊ na dokony- wanie wyborów i który dysponuje wystarczajÈcymi zasobami, aby robiÊ coĂ wiÚcej, niĝ tylko zapewniaÊ sobie przetrwanie. ¿eby byÊ bogatym, nie trzeba mieÊ prywatnego odrzutowca, potrzeba do tego za to odpowiedniej iloĂci czasu, jedzenia, zdrowia i moĝ- liwoĂci wchodzenia w interakcje z rynkiem peïnym ciekawych rzeczy i pomysïów. Przedstawiony na okïadce tej ksiÈĝki swami jest bogaty, i to nie dlatego, ĝe ma duĝy dom lub drogi samochód (bo ich nie ma). Jest bogaty, poniewaĝ moĝe wybieraÊ i moĝe oddziaïywaÊ na czïonków swojego plemienia. Nie chodzi tu bynajmniej wy- ïÈcznie o decyzje nabywcze, lecz równieĝ o moĝliwoĂÊ wyboru stylu ĝycia. *** Istoty ludzkie majÈ skïonnoĂÊ do organizowania siÚ w plemiona, w grupy podÈĝajÈce za wspólnym liderem, które ksztaïtujÈ wïa- snÈ kulturÚ lub definiujÈ normalnoĂÊ. Rewolucja cyfrowa tylko nasiliïa to zjawisko i przyczyniïa siÚ do powstania milionów zamkniÚtych grup, których czïonkowie szanujÈ, podziwiajÈ i popierajÈ decyzje uznawane przez ludzi z zewnÈtrz za dziw- ne, a przez nich samych za normalne (normalne dla nas). ChcÚ przez to powiedzieÊ, ĝe próby podporzÈdkowywania wszystkich ludzi uniwersalnemu rozumieniu normalnoĂci w celu wciĂniÚcia masom wiÚkszej iloĂci Ămieci sÈ nieskuteczne i niesïuszne. W naszych czasach prawdziwÈ szansÚ na rozwój daje wspieranie dziwactwa, kierowanie swojej oferty do dziwa- ków, a nawet — jeĂli ktoĂ ma na to ochotÚ — doïÈczenie do ich grona. Poleć książkęKup książkę 12 Seth Godin Wojna naszych czasów… …to nie wojna miÚdzy mÚĝczyznami a kobietami… …to nie wojna miÚdzy prawÈ a lewÈ stronÈ… …to równieĝ nie wojna miÚdzy New York Yankees a Boston Red Sox. NajwiÚksza wojna naszych czasów toczy siÚ miÚdzy status quo wspieranym przez masy a niekoñczÈcÈ siÚ falÈ dziwactwa. Trudno nie opowiedzieÊ siÚ po jednej ze stron. Albo zainwe- stujesz czas i energiÚ we wspieranie mas i status quo, starajÈc siÚ osiÈgnÈÊ jakÈĂ pozycjÚ w tïumie, albo porzucisz te dÈĝenia i uĂwiadomisz sobie, ĝe wiÚksze szanse rozwoju i sukcesy daje kierowanie oferty do dziwaków, a jeszcze wiÚksze — przewo- dzenie im. W ciÈgu godziny bÚdziesz musiaï podjÈÊ dwie decyzje: Czy chcesz tworzyÊ dla coraz wiÚkszej grupy ludzi, którzy nie sÈ normalni, i wïaĂnie do nich kierowaÊ swojÈ ofertÚ? W zasadzie chodzi o to, po której jesteĂ stronie: walczysz o utrzymanie status quo czy kibicujesz temu, co dziwne? Czy nie zabraknie Ci pewnoĂci siebie, aby zachÚcaÊ ludzi do podejmowania sïusznych, praktycznych i radosnych dziaïañ? Aby inspirowaÊ ich do przeciwstawiania siÚ temu, co od zawsze narzuca im system? Czyĝ nie powinniĂmy sami decydowaÊ o sobie i pozwoliÊ innym decydowaÊ o ich wïasnym ĝyciu? Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wszyscy jesteśmy dziwni. O micie masowości i końcu posłuszeństwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: