Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 003110 21323767 na godz. na dobę w sumie
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności - książka
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2017-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> seksualność
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twarzą w twarz z Twoją seksualnością

Dr Zoldbrod wykazuje niezwykłą głębię zrozumienia kwestii ludzkiego rozwoju i skomplikowanych zależności pomiędzy seksem a jego społecznym, rodzinnym i międzyludzkim kontekstem. Niniejsza książka pomaga nam poszerzyć wiedzę na temat naszej seksualnej strony, czyniąc to w sposób ciepły, otwarty i błyskotliwy
Claudia Bepko, terapeutka rodzinna

Podręczny atlas seksualności

Twoja seksualność zaczęła kształtować się już w dzieciństwie, równocześnie z procesem formowania się Twojej osobowości. Wiele z pozoru pozbawionych znaczenia elementów, z którymi się wówczas stykałeś, miało na Ciebie ogromny wpływ, choć nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Jednymi z najistotniejszych czynników były miłość i poczucie bezpieczeństwa, jakie ofiarował Ci dom rodzinny, albo wręcz przeciwnie -- ich brak. Wpływ miały dyscyplina lub nadopiekuńczość Twoich rodziców, pochwały i kary, beztroska lub przemoc.

Książka ta oferuje Ci fachową i przystępnie podaną wiedzę na temat charakteru Twojej zmysłowości, rozwoju seksualnego, a także życia rodzinnego. Będzie Ci służyć nieocenioną pomocą, jeśli nie czujesz się dobrze z własną seksualnością i chcesz dokonać jakichś konstruktywnych zmian w swoim życiu. Potraktuj ten podręcznik jako swój osobisty atlas i pamiętnik z podróży. Zapoznając się z kolejnymi rozdziałami, zaczniesz powoli odkrywać, jakie nieprawidłowości pojawiły się na poszczególnych etapach Twojego rozwoju, otrzymasz również niezawodne wskazówki, jak je naprawić.

DODATKI:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o swojej seksualnoœci Autor: Aline P. Zoldbrod, Ph. D T³umaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-2017-3 Tytu³ orygina³u: Sex Smart. How Your Childhood Shaped Your Sexual Life and What to Do about It Format: A5, stron: 360 Twarz¹ w twarz z Twoj¹ seksualnoœci¹ • Dlaczego ludzie uprawiaj¹ seks? • Co ukszta³towa³o Twoj¹ seksualnoœæ? • Jak na seks wp³ywa Twoja p³eæ? Dr Zoldbrod wykazuje niezwyk³¹ g³êbiê zrozumienia kwestii ludzkiego rozwoju i skomplikowanych zale¿noœci pomiêdzy seksem a jego spo³ecznym, rodzinnym i miêdzyludzkim kontekstem. Niniejsza ksi¹¿ka pomaga nam poszerzyæ wiedzê na temat naszej seksualnej strony, czyni¹c to w sposób ciep³y, otwarty i b³yskotliwy Claudia Bepko, terapeutka rodzinna Podrêczny atlas seksualnoœci Twoja seksualnoœæ zaczê³a kszta³towaæ siê ju¿ w dzieciñstwie, równoczeœnie z procesem formowania siê Twojej osobowoœci. Wiele z pozoru pozbawionych znaczenia elementów, z którymi siê wówczas styka³eœ, mia³o na Ciebie ogromny wp³yw, choæ nie zdawa³eœ sobie z tego sprawy. Jednymi z najistotniejszych czynników by³y mi³oœæ i poczucie bezpieczeñstwa, jakie ofiarowa³ Ci dom rodzinny, albo wrêcz przeciwnie — ich brak. Wp³yw mia³y dyscyplina lub nadopiekuñczoœæ Twoich rodziców, pochwa³y i kary, beztroska lub przemoc. Ksi¹¿ka ta oferuje Ci fachow¹ i przystêpnie podan¹ wiedzê na temat charakteru Twojej zmys³owoœci, rozwoju seksualnego, a tak¿e ¿ycia rodzinnego. Bêdzie Ci s³u¿yæ nieocenion¹ pomoc¹, jeœli nie czujesz siê dobrze z w³asn¹ seksualnoœci¹ i chcesz dokonaæ jakichœ konstruktywnych zmian w swoim ¿yciu. Potraktuj ten podrêcznik jako swój osobisty atlas i pamiêtnik z podró¿y. Zapoznaj¹c siê z kolejnymi rozdzia³ami, zaczniesz powoli odkrywaæ, jakie nieprawid³owoœci pojawi³y siê na poszczególnych etapach Twojego rozwoju, otrzymasz równie¿ niezawodne wskazówki, jak je naprawiæ. • Masturbacja u dzieci i nastolatków. • Odkrywanie siebie i swojej seksualnoœci. • Stawanie siê osob¹ spo³eczn¹. • Biseksualnoœæ i homoseksualnoœæ. • Wp³yw przemocy fizycznej na seksualnoœæ. Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 13 18 Czym jest seksualność? (cid:79) Dlaczego sięgasz po tę książkę? (cid:79) Rodzina a seksualność (cid:79) Czym jest socjalizacja seksualna?(cid:79) Czym jest zdrowa seksualność? (cid:79) Dlaczego ludzie uprawiają seks? (cid:79) Kamienie milowe rozwoju seksualnego (cid:79) O czym mówi, a co pomija ta książka? (cid:79) Od czego zacząć? (cid:79) Ćwiczenie 1. Dotyk miłości 34 Zalety dotyku (cid:79) Przyjemności czerpane z posiadania ciała (cid:79) Kultura i dotyk (cid:79) Miłosny kontakt wzrokowy: inny sposób dotyku (cid:79) Przyjemność czy lęk? Style przywiązania (cid:79) Jest nadzieja (cid:79) Znaczenie dotyku nieseksualnego (cid:79) Ćwiczenia 2. Podstawa zaufania Nieufność (cid:79) Empatia (cid:79) Uspokojenie i relaksacja (cid:79) Ćwiczenia 3. Podstawa zaufania Seksowność (cid:79) Wizerunek ciała (cid:79) Porównywanie (cid:79) Dobry wygląd (cid:79) Ćwiczenia 60 76 4. Co wiesz o swojej płci 104 Płeć (cid:79) Tożsamość płciowa (cid:79) Rola płciowa (cid:79) Co z orientacją seksualną? (cid:79) Zachowania seksualne, czyli jak płeć wpływa na seks (cid:79) Ćwiczenia 10 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności 5. Dobre samopoczucie Samoocena (cid:79) Nigdy nie jest za późno (cid:79) Ćwiczenia 6. Dynamika władzy Autorytet rodzicielski (cid:79) Łączenie miłości i seksualności (cid:79) Dyscyplina (cid:79) Poczucie kontroli nad sobą (cid:79) Ćwiczenia 118 132 7. Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności 154 Ciekawość seksualna (cid:79) Nastawienie rodzinne: typologia Boltona, Morrisa i MacEachron (cid:79) Dawanie sobie pozwolenia (cid:79) Ćwiczenia 8. Stawanie się istotą społeczną 172 Umiejętności społeczne (cid:79) Granice (cid:79) Interwencja (cid:79) Zaniedbanie (cid:79) Poprawianie zdolności społecznych (cid:79) Ćwiczenia 9. Masturbacja i fantazjowanie 196 Chłopcy i masturbacja (cid:79) Dziewczęta i masturbacja (cid:79) Kłopoty z masturbacją (cid:79) Uzależnienie od seksu (cid:79) Uczenie się tego, czego nie poznało się wcześniej (cid:79) Ćwiczenia 10. Zmiany wieku nastoletniego 222 Transformacja (cid:79) Zmiany Twojego ciała (cid:79) Ustalanie poczucia autonomii (cid:79) Twój pierwszy raz (cid:79) Dorastanie (cid:79) Ćwiczenia 11. Wpływ przemocy fizycznej na seksualność 272 Odreagowanie czy odcięcie? (cid:79) Depresja (cid:79) Wyparcie, zaprzeczanie lub pomniejszanie (cid:79) Identyfikowanie siebie jako ofiary przemocy (cid:79) Skonfliktowane emocje (cid:79) Rozwój seksualny: konsekwencje (cid:79) Ocena szkód (cid:79) Ćwiczenia Posłowie 302 Poszukiwanie profesjonalnej pomocy (cid:79) Ćwiczenia Spis treści 11 Dodatki Dodatek A Kamienie milowe rozwoju seksualnego Dodatek B Kwestionariusz złego traktowania Dodatek C Zdrowie fizyczne i psychiczne Dodatek D Związek i jego cechy Dodatek E Karta wybuchów gniewu Dodatek F Czynniki rozwojowe wpływające na zachowania osób stykających się z przemocą domową Lektura uzupełniająca Źródła 311 313 315 323 325 327 329 333 339 ROZDZIAŁ 7 154 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności Jeżeli nie udzielisz swoim dzieciom informacji i porady, Twoje dzieci najprawdopodobniej nie posiądą wiedzy na temat seksualności, co wystawia je na niebezpieczeństwo. ⎯ Martha i Howard Lewis, Sex Education Begins at Home • Czy miałeś możliwość poznania swojej seksualności w tro- skliwym i chętnym do udzielania informacji otoczeniu? • Czy Twoi rodzice dostarczali Ci odpowiedniej do wieku informacji na temat seksualności, nie wystawiając Cię na wiadomości mogące Cię przytłoczyć bądź nadmiernie stymulować? • Czy dobrze się czułeś, pytając rodziców o kwestie seksu- alne i czy odpowiadanie było dla nich naturalne? • Czy dorośli szanowali Twoją prywatność? • Czy miałeś możliwość prywatnie odkrywać własne ciało? • Czy rodzice przekazali Ci informację, że seksualność i wła- sne ciało są z gruntu dobre? • Czy dorośli w Twoim otoczeniu zapewniali Ci odpowied- ni kontakt fizyczny niemający niczego wspólnego z ich własną seksualnością? Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności 155 Większość z nas dorastała w rodzinach, w których o seksual- ności nie mówiło się właściwie. Kwestia „pozwolenia” jest jednak na tyle istotna, że wspomina się o niej w niemalże każdej książce poświęconej seksualności. Szczególnie widoczne jest to w społe- czeństwie północnoamerykańskim. Martha i Howard Lewis, autorzy książki Sex Education Be- gins at Home (1983) twierdzą, że dyskusje o seksualności są niemożliwe w rodzinach, w których codzienna komunikacja jest silnie ograniczona. Jeżeli trudno jest porozmawiać z ro- dzicami o czymkolwiek, to z całą pewnością nie ułatwi to rozmowy o seksie. W innych rodzinach z kolei komunikacja nie jest utrudniona, ale kwestie seksualne czy cielesne są tematami tabu. Wiele lat temu bardzo zaskoczyła mnie scena pomiędzy matką i córką, jakiej byłam świadkiem w przebieralni dużego basenu w Bostonie. Był to czas, kiedy na ekrany kin wszedł disneyowski film Mała syrenka i w wielu miejscach można było zobaczyć podobizny syrenki Ariel z zielonym rybim ogonem i ubranej wyłącznie w dwie muszle zasłaniające piersi. Przebieralnia była wtedy pełna kobiet różniących się wie- kiem i wyglądem, które przebierały się lub pomagały w tym swoim dzieciom. Mała dziewczynka, ubrana wyłącznie w majteczki, przy- kryła swoje sutki dłońmi złożonymi w kształt muszli i po- wiedziała radośnie: „Patrz mamo, to moje cycuszki”. W tym momencie matka podeszła do niej, szarpnęła ją silnie za ramię i wysyczała: „Cicho bądź. Takich rzeczy się nie mówi”. Dziewczynka zapewne nie pamięta tego wydarzenia, ale z całą pewnością przyswoiła sobie związany z nią antyseksual- ny i antycielesny przekaz. Jest też mało prawdopodobne, aby później przyszła do matki i zapytała ją o kwestie związane z seksualnością. Nie wiem, niestety, czy jej matka nie miała większego pojęcia o wychowaniu, czy też seksualność była jedynym obszarem, którego unikała w relacjach z dziećmi. 156 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności Należy jednak pamiętać, że nawet otwarci i komunikatywni ro- dzice mogą mieć kłopoty z wyjaśnianiem kwestii seksualnych. Jeżeli Twoje możliwości odkrywania swojego ciała w okresie dziecięcym i nastoletnim były poważnie ograniczone (na przykład nie miałeś możliwości mówić o seksie, myśleć o seksie czy dotykać swojego ciała) i nie udało Ci się odkryć sposobu na uzyskanie większej swobody i wyrwanie się z antyseksualnego więzienia poprzez lek- turę, kontakt z rówieśnikami lub rozmowę z innymi dorosłymi, najprawdopodobniej nie uważasz, że seksualność jest rzeczą nor- malną, przyjemną i dobrą. Dorastałam w atmosferze całkowitego braku prywatności. Do chwili, gdy skończyłam pięć czy sześć lat, dzieliłam pokój z babcią, która kiedyś przyłapała mnie na masturbacji. Nie podobało jej się to, ale ja nadal się onanizowałam, tyle tylko, że starałam się to lepiej ukrywać. Moi rodzice nie mieli nic przeciwko, bym to robiła, ale nie chcieli, abym o tym rozmawiała. ⎯ Joanna, 45 lat Kiedy miałem 4 − 6 lat, pamiętam, że rodzice krzyczeli na mnie, gdy się onanizowałem. Byłem też karany za zachowania postrzegane jako seksualne. ⎯ Henryk, 32 lata Kiedy miałam kilkanaście lat, moi rodzice byli otwarci i chętnie dyskutowali o seksualności. Moja mama zawsze odpowiadała na moje pytania, zaspokajając moją ciekawość. W wyniku tego nigdy nie miałam żadnych problemów związanych z własną seksualnością. ⎯ Beata, 32 lata Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności 157 Ciekawość seksualna Przejawiana w młodym wieku ciekawość dotycząca seksualności jest zjawiskiem całkowicie naturalnym. W prenatalnych badaniach ultrasonograficznych często widać, jak dzieci dotykają swoich ge- nitaliów, zaś dzieci kilkumiesięczne czerpią z tego dużą przyjem- ność. W wielu rodzinach dzieci uznaje się za istoty aseksualne, choć w rzeczywistości takimi nie są. Nawet jeżeli nie pamiętasz swojej własnej ciekawości, to zapewne zgodzisz się, że poniższe sytuacje nie są niczym niezwykłym: • Sześcioletni chłopiec i jego rówieśniczka bawią się w lekarza. • Rodzice kupują encyklopedię komputerową. Ich dziesięcioletnia córka i jej koleżanka korzystają z komputera, głośno chichocząc. Gdy rodzice sprawdzają, co dziewczynki robią, okazuje się, że sprawdzają hasło „penis”. • Dziewięciolatek pyta matkę, czy „robi to” z ojcem i czy robią też „cunnilingus” i „fellatio”. • Jedenastolatka oglądająca telewizję z bratem na prośbę rodzi- ców, aby oboje poszli spać, gdyż rodzice chcą mieć trochę czasu dla siebie, odpowiada: „Wiemy, że chcecie się kochać. Dlaczego więc nie pójdziecie do sypialni, a my tu zostaniemy i będziemy dalej oglądać telewizję?”. • Dwunastolatek z kolegą widzą na festynie dużego konia i przede wszystkim zainteresowani są wielkim penisem zwierzęcia. Od czasu do czasu informacje podawane w środkach masowego przekazu sprawiają wrażenie, że jedynym problematycznym do- świadczeniem seksualnym, jakie występuje w rodzinie, to nadmiernie otwarty kontakt seksualny pomiędzy rodzicami i dziećmi. W rzeczy- wistości jednak rodziny ignorujące seksualność potrafią być niemalże tak samo szkodliwe jak rodziny, w których dzieci odczuwają silny lęk i wstyd związany z seksem. Dodatkowo w Ameryce Północnej pierwszy typ rodzin jest znacznie częstszy niż drugi (Goldman i Goldman, 1982). 158 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności Nastawienie rodzinne: typologia Boltona, Morrisa i MacEachron Bardzo dobra typologia nastawienia rodziny do spraw seksualnych pojawiła się w książce Boltona, Morrisa i McEachron Males At Risk (1989). Przeczytaj poniższe opisy i zastanów się, który z przedstawio- nych typów nastawienia względem seksualności dominował w Two- jej rodzinie. „Środowisko doskonałe” Doskonałe środowisko oznacza, że rodzice rozumieją fakt, iż dziecko powinno poznawać stosowne fakty pozwalające mu na roz- wój własnej seksualności i że zadaniem rodziców jest okazywanie przy tym troski i wsparcia. Rodzice i inne ważne dla dziecka osoby przekazują mu właściwe, trafne i użyteczne informacje o jego seksu- alności na każdym etapie rozwoju. „Środowisko opiekuńcze” Środowisko opiekuńcze spełnia większość wymagań środowiska doskonałego, ale w niektórych kwestiach dotyczących wsparcia, edu- kacji czy modelowania odbiega od ideału. Przykładowo, dzieci mogą otrzymywać przede wszystkim informacje trafne, których użytecz- ność jest jednak ograniczona przez nieformalne nastawienie rodziców. „Otoczenie unikowe/nieistniejące” W otoczeniu unikowym rodzice zachowują się tak, jakby seks nie istniał. Ich dzieci nie otrzymują żadnych trafnych i użytecz- nych informacji na temat kwestii seksualnych czy relacji między- ludzkich. Tacy rodzice czują się bardzo źle, gdy muszą rozmawiać o seksie, oraz ignorują ciekawość swoich dzieci zadających im py- tania na tematy seksualne. Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności 159 Rodzice skromni, lecz mający dobre intencje, uważają zwykle, że czynią dziecku przysługę, „chroniąc” je przed informacjami związanymi z seksualnością. W rzeczywistości rodziny unikające takich tematów ograniczają zdolność dziecka do późniejszych za- chowań seksualnych. Seksuolodzy często stykają się z pacjentami, którzy zostali nauczeni, aby nawet nie myśleć o seksie, przez co nigdy nie mieli okazji sprawdzić, co sprawia im seksualną przy- jemność. Kiedy miałam trzy czy cztery lata, bawiłam się w piaskownicy z przyjaciółką. Pamiętam, że zrobiłam babkę z piasku i powiedziałam: „Popatrz, to wygląda jak penis”. Matka przyjaciółki zdenerwowała się i powiedziała, że powie o tym mojej mamie. Jej reakcja przestraszyła mnie. Miałam wrażenie, że zrobiłam coś bardzo złego. Zaczęłam więc płakać i prosić ją, aby niczego nie mówiła moim rodzicom. ⎯ Dorota, 32 lata Co złego jest w prostych obserwacjach dokonanych przez trzylat- ka i używaniu przez niego zwykłych terminów medycznych? Jeżeli Twoje dzieci nie mają problemów z mówieniem o swojej seksual- ności, wówczas nie tylko są w stanie omawiać ważne dla nich pro- blemy, ale dają też do zrozumienia, jakich terminów można swo- bodnie używać w rozmowach na temat seksu. Dzieci, których rodzice zabraniają im stosowania właściwych terminów seksualnych w imię skromności, mogą wyrosnąć na lu- dzi, którzy nie będą wiedzieć nawet tego, jak omawiać swoje pro- blemy seksualne z partnerem lub partnerką. Sylwia i jej mąż Jacek dorastali w domach, w których w ogóle nie rozmawiało się o seksualności. Żadne z nich nie miało też większych doświadczeń. Po dziesięciu latach małżeństwa ich związek zaczął się pogarszać. Sylwia wydawała się zniesma- czona tą sytuacją i unikała seksu. Okazało się, że brak doświadczenia sprawił, iż zachowania seksualne Jacka były mocno niedojrzałe. Sylwia narzekała szczególnie na to, że kiedy się całowali czy tańczyli, Jacek 160 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności dostawał erekcji i dawał to odczuć swojej żonie, czego ona bardzo nie lubiła. Sylwia przyznała, że chciała o tym powie- dzieć mężowi na samym początku, ale czuła się zbyt skrę- powana. W trakcie terapii Sylwia nauczyła się właściwie informować męża o tym, co czuje. Kiedy następnym razem poprosiła go, aby Jacek nie naciskał jej sztywnym członkiem w tańcu, ten natychmiast to zrobił. Ich związek zaczął się szybko poprawiać. W wieku dziewięciu lat zapytałem matki, co to jest seks. Ona spytała, skąd znam to słowo. Kiedy odpowiedziałem, że zasłyszałem je w szkole, odrzekła, że na razie jestem za mały, aby to wiedzieć. Później nigdy już jej o to nie spytałem. ⎯ Robert, 25 lat Moja matka miała poważne problemy z wyjaśnianiem mi spraw seksualnych. Często odwoływała się przy tym do książek naukowych. Później powiedziała, że najlepiej będzie, gdy dowiem się tego na własną rękę. ⎯ Leon, 48 lat Anna pojawiła się na terapii z mężem, Piotrem, który był zadowolony z tego, że jego żona zdecydowała się rozwiązać problemy szkodzące ich małżeństwu. Anna sprawiała bo- wiem wrażenie, że nie potrafi odczuwać żadnej przyjem- ności podczas całowania, przytulania czy innych zachowań seksualnych. Piotr opisywał to jako „zamrożenie”. Sama Anna twierdziła, że „coś się w niej popsuło” i nie wie, cze- mu nie odczuwa przyjemności, która była dla niej czymś naturalnym (a przynajmniej takie wrażenie wyniosła z filmów i książek). Nie miała też pojęcia, jaka może być przyczyna tego stanu, gdyż pochodziła z kochającej rodziny, w której nie było mowy o żadnych doświadczeniach kazirodczych czy niewłaściwych zachowaniach seksualnych. Zachodziła więc w głowę, dlaczego nie może odczuwać normalnej przyjem- ności z seksu. Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności 161 W trakcie terapii Anna zorientowała się, że jej rodzice byli bardzo kochający, ale jednocześnie unikali kwestii związa- nych z ciałem i seksualnością. To pozwoliło zrozumieć jej przyczyny swojego zachowania, ale samo w sobie nie wystar- czyło do natychmiastowego przywrócenia właściwej reakcji na dotyk. Anna musiała przeprogramować swoje nastawienie tak, by mogła uznać, że dotyk jest dla niej czymś przyjemnym, nie tylko czymś, co robi dla swojego męża. Przez pół roku wykonywała więc ćwiczenia mające zwiększyć jej komfort i pomóc jej nawiązać właściwe skojarzenia (więcej na ten temat w podrozdziale „Lektura uzupełniająca” na końcu książki). Po zakończonej terapii Anna powiedziała: „Tak. Teraz, gdy głę- boko oddycham, odprężam się i używam wibratora, czuję wielkie podniecenie. Trudno mi uwierzyć, że moje ciało po- trafi tak reagować!”. Karol, odpowiedzialny, żonaty, czterdziestokilkuletni męż- czyzna, od dłuższego czasu cierpiał na opóźnienie wytrysku. Powiedział, że „miał wytrysk, znajdując się w kobiecie może dwa – trzy razy w życiu”. Wcześniej nie sprawiało to więk- szych kłopotów, gdyż Karol mógł doprowadzić do wytry- sku, onanizując się, ale w chwili, gdy pojawił się na terapii, starał się z żoną o dziecko. Karol dorastał na południu kraju, wychowując się z dwójką sióstr. Jego matka uważała, że „brudy należy prać we wła- snym domu”. Rodzice w ogóle nie poruszali tematu seksualności, a po- za tym byli niezwykle skromni, więc ich syn często słyszał, że takie czy inne zachowanie „nie jest właściwe”. W okresie dorastania Karol uznawał się za „kujona” i za- dawał się wyłącznie z podobnymi sobie dziećmi. Bardziej interesowały go książki niż dziewczęta, choć kilka razy zda- rzało mu się masturbować. 162 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności Powiedział też, że „nigdy w życiu nie zrobił nic impul- sywnego”. Kiedy umawiał się z dziewczętami w szkole śred- niej, przed wyjściem z domu onanizował się, aby nie czuć nadmiernego popędu seksualnego. Kiedy omawialiśmy jego problemy z wytryskiem, zapy- tałam Karola, czy może korzystać z łazienki w obecności żony. On popatrzył na mnie ze zdziwieniem i powiedział, że „to nie jest właściwe”, a następnie przyznał, że bardzo denerwują go mężczyźni, którzy nie zamykają drzwi pu- blicznej łazienki, gdy oddają w niej mocz. W trakcie dalszej rozmowy Karol zaczął łączyć swoje zahamowania fizyczne ze swoim problemem natury seksualnej. „Środowisko permisywne” W środowisku permisywnym rodzice w dobrej wierze zapew- niają dziecku wszystkie informacje na temat seksu i seksualności, nie zwracając jednak zbytniej uwagi na to, czy są one dopasowane do poziomu rozwoju dziecka i czy potrafi ono odpowiednio je przeanalizować. Przykładowo, dziecko może stykać się z nagością lub zachowaniami seksualnymi, które będą zbyt silnie stymulować jego seksualność. Nadmiernie permisywni rodzice nie podchodzą właściwie do potrzeb dziecka w sferze prywatności czy skromności. Nie rozu- mieją, że nadmierna stymulacja może być szkodliwa dla młodego człowieka, a nadmierna otwartość na sprawy seksualne może wy- dawać się krepująca lub wprost odrzucająca. Przez całe moje dzieciństwo, także wtedy, gdy zaczęłam dorastać, mój ojciec chodził po domu nago, gdy wziął kąpiel. Jego zachowanie wydawało mi się obrzydliwe, naprawdę. ⎯ Antonia, 69 lat Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności 163 „Środowisko negatywne” W środowisku negatywnym rodzice przekazują swoim dzieciom wiadomości nieprawdziwe, wpajając mu niewłaściwe nastawienia i lęk. Mówią mu zwykle, że seks jest sprawą złą, szkodliwą i anormal- ną, że stanowi znak moralnej słabości i należy go unikać. W ten sposób dziecko zdobywa niewiele wartościowych informacji, a każda próba samodzielnego uzyskania wiadomości na temat seksu jest blokowana lub karana. Poznawanie własnego ciała jest całkowicie zakazane, a dzieci często są karane, gdy próbują robić to na własną rękę. W ten spo- sób mogą zacząć kojarzyć doznania seksualne ze wstydem i szko- dliwymi konsekwencjami. Moja matka naprawdę nienawidziła seksu i zawsze na niego narzekała. Kiedy dorastałam, łóżko w sypialni rodziców stało przy mojej ścianie, więc gdy uprawiali seks, słyszałam jego uderzenia o ścianę i słaby głos mojej matki mówiącej: „Och, Janek”, jakby chciała, aby mój ojciec przestał. Kiedy to słyszałam, robiło mi się niedobrze. Bardzo źle to wspominam. Ponadto matka nawet obecnie zarzuca mnie swoimi problemami. Kiedy zapytałam, jak podobał się jej rejs, odpowiedziała: „Och, Janinko, to było straszne. Ojciec ciągle mnie nękał, chcąc pozostać w kabinie i robić to co kilka godzin”. Bardzo chciałabym, żeby wreszcie uporała się ze swoimi problemami. Mam wystarczająco dużo własnych kłopotów związanych z moją seksualnością. ⎯ Janina, 40 lat Jan pojawił się na terapii ze swoją żoną, Julią, która narzekała na to, że jej mąż źle reaguje na dotyk i jest tak zahamowany seksualnie, że zaczyna cierpieć na tym ich związek. Rodzice Jana byli bardzo religijni i mówili synowi, że seks jest czymś złym, a masturbacja jest grzechem. Skutecznie odstraszało to chłopca od eksperymentowania z własnym ciałem. 164 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności „Powiedziano mi, że moja dusza przypomina butelkę mleka. Kiedy nie grzeszę, jest biała. Każdy grzech zaczernia ją jednak. Wizja czerniejącego mleka przerażała mnie. Za każdym razem, gdy chciałem eksperymentować ze swoim ciałem, powstrzymywał mnie lęk przed piekłem”. Nie trzeba dodawać, że Jan zbyt mocno się bał, by się onanizować lub eksperymentować z seksem. Dorósłszy, Jan był przekonany, że tylko „brudne kobiety” naprawdę lubią seks. Nie był zatem w stanie pogodzić tego poglądu z wi- zerunkiem swojej „dobrej” żony, z jej pożądaniem i z przy- jemnością płynącą z erotyzmu i zachowań seksualnych. Marta przyszła na terapię, gdyż nie była w stanie czuć podniecenia, chociaż kochała swojego męża i była do niego przywiązana. Próbując odkryć źródło swoich zahamowań, przypomniała sobie, że kiedy była mała, rodzice krzyczeli na nią, gdy robiła coś związanego z seksem. Przykładowo, kie- dy miała 7 lat, rodzice przyłapali ją, gdy ocierała się pod- brzuszem o kanapę, i nakrzyczeli na nią tak, że dziewczynka nie próbowała się masturbować. Innym razem matka ude- rzyła ją po ręce, gdy córka sięgnęła po podpaskę, aby zoba- czyć, co to jest. Matka Marty czuła się bardzo nieprzyjemnie w czasie menstruacji a także nie lubiła seksu. Nie cierpiała też pod- pasek, ale powiedziała córkom, że nie chciała używać tam- ponów, gdyż oznaczało to „wkładanie »tam« czegoś”. Marta czuła się źle, wiedząc, że jest kobietą. W dorosłym życiu Marta czuła się aseksualna w czasie menstruacji i reagowała strachem, gdy mąż dotykał jej w chwi- li, gdy nosiła podpaskę. Dr Leonore Tiefer (1979) oceniła, że głównym źródłem kobie- cych trudności seksualnych jest brak informacji otrzymywanych na temat swoich genitaliów. Chłopcy dowiadują się, że mają członka i jądra, gdyż muszą ich dotykać podczas oddawania moczu. Dziew- częta dowiadują się zaś głównie tego, że mają pochwę, która jest Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności 165 narządem rozrodczym. Rzadko informuje się je o funkcji łechtaczki, pełniącej istotną rolę w odczuwaniu przyjemności z seksu. Ponadto dziewczęta nie dowiadują się o żadnych sytuacjach, w których dotykanie genitaliów jest akceptowalne. Edukacja seksualna jest bardzo ważna dla chłopców i dziewcząt w wieku 6 − 14 lat. Tutaj, w USA, przygotowanie dzieci do okresu dorastania było niewystarczające. Często zdarzało się, że chłopcy traktowali zmazy nocne jako oznaki poważnej choroby, podobnie jak dziewczęta, które nie dowiadywały się o miesiączce. Rodzice nie czuli się dobrze, odpowiadając na pytania o kwestie związane z rozwojem seksualnym, i nie interesowali się tym, czego nie wie- dzą na ten temat ich dzieci. Jak to wygląda zatem w Twoim przy- padku? Czy Twoi rodzice przekazali Ci wszystkie potrzebne infor- macje, czy też raczej udzielali Ci wiadomości skąpych lub w ogóle nie mówili nic na ten temat? Magda pamięta, jak matka przedstawiała jej kwestie związa- ne z menstruacją, ale pomimo dokładnego wyjaśnienia pro- cesu krwawienia Magda doszła do wniosku, że jest to coś, co zdarza się tylko raz w życiu. Nastawienie rodziców względem nagości czy narządów rodnych, ich niechęć do omawiania kwestii seksualnych czy też przekona- nie, że seks jest sferą nieczystą mogą poważnie Cię ograniczyć, tworząc negatywne postawy względem masturbacji, seksu oralne- go, stosunku w czasie menstruacji i zróżnicowanej gry wstępnej. Dzieci potrafią wyczuć emocjonalny klimat odpowiedzi na własne pytania, więc rzadko pytają o rzeczy, które sprawiają odpowiadające- mu wyraźny dyskomfort. W okresie poprzedzającym okres dora- stania reakcje rodziców na pojawiające się u młodego człowieka za- interesowanie seksualnością pozwalają dość dobrze stwierdzić, jak rodzice będą reagować później, gdy dziecko zacznie się domagać odpowiedzi. Dorośli mogą się śmiać z dziecięcej seksualności i traktować ją jako coś naiwnego czy przedwczesnego, ale mogą też bać się jej i pod- chodzić do niej podejrzliwie. Są też rodzice cieszący się z „oznak 166 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności dorastania” (Tiefer, 1979, 53). Reakcje takie są w głównej mierze uzależnione od kultury, w jakiej żyją rodzice, i od ich stosunku do własnej seksualności. „Środowisko uwodzicielskie” Dzieci dorastające w środowisku uwodzicielskim otrzymują komunikat, że któreś z rodziców jest nimi zainteresowany seksu- alnie, choć nie dochodzi przy tym do faktycznego kontaktu seksu- alnego. Informacje na temat seksualności mogą być przedstawione w sposób mający na celu raczej wzbudzenie podniecenia niż prze- kazanie wiedzy na temat seksu. Takie połączenie reakcji fizycz- nych i przekazu słownego oraz niestabilność uczuć w środowisku uwodzicielskim mogą zaburzyć naturalny proces rozwoju seksual- nego dzieci. Jonasz dorastał w środowisku uwodzicielskim, w wyniku czego nabawił się problemów z erekcją. Jego matka, Dorota, piła na tyle dużo i często, że jej mąż opuścił rodzinę, zosta- wiając dwunastoletniego Jonasza i jego młodszą siostrę. Sa- ma Dorota pochodziła z rozbitej rodziny i nie wiedziała nic o potrzebach swoich dzieci ani też nie przejmowała się tym. Po rozwodzie przeżyła silne załamanie. Kilka razy chcia- ła, aby jej syn leżał wraz z nią w łóżku i przytulał ją, gdy płakała. Jonasz to robił, choć miał mieszane uczucia. Póź- niej matka zaczęła ubierać się tak wyzywająco, że Jonasz musiał iść do swojego pokoju i masturbować się, by uwolnić się od napięcia seksualnego. Z jednej strony nienawidził tego zachowania u matki, z drugiej zaś czuł się bardzo źle z tym, że matka budziła w nim taki niesmak. Wiedział, że ma po- ważne problemy i nie sądził, by robiła to w złej wierze. Kiedy Jonasz dorósł, nie wiedział, z jaką kobietą chciałby się ożenić. Ostatecznie wybrał taką, która nie piła i wyda- wała się osobą bardziej kompetentną niż jego własna matka. Jednak w małżeństwie regularnie odczuwał częste kłopoty Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności 167 związane z brakiem popędu, co drażniło żonę. Im bardziej bezpośrednio zaczęła zaś ona domagać się seksu, tym czę- ściej u Jonasza pojawiały się kłopoty ze wzwodem. W trakcie terapii udało mu się odkryć swoje podświadome skojarzenia seksualnego popędu żony z uczuciem wstydu i niesmaku, jakie żywił do swojej matki, którą uznawał za oso- bę niekompetentną i nadmiernie zainteresowaną seksualnie własnym synem. Zauważył też, że jego problem może mieć związek z poczuciem winy, jakie miał, masturbując się i myśląc o własnej matce jako o obiekcie seksualnym. Nika czuła się źle, uprawiając seks z mężem, którego skądinąd bardzo kochała. Nie potrafiła też zrozumieć, dla- czego tak się dzieje. Pochodziła z kochającej rodziny, nigdy nie miała nieprzyjemnych doświadczeń o charakterze sek- sualnym. Jej życie układało się wspaniale. Chodziła do naj- lepszych szkół, ćwiczyła różne sporty i chodziła na rozmaite zajęcia dodatkowe, a także dostała własny sportowy samo- chód, kiedy tylko uzyskała prawo jazdy. Co zatem mogło zajść w jej wspaniałym życiu, co uczyniło ją „drażliwą” na punkcie seksu? Okazało się, że jej rodzina miała charakter uwodzicielski. Jej ojciec był człowiekiem bardzo przystoj- nym i czarującym, w którym skrycie kochały się wszystkie przyjaciółki jej córki. Ponadto, kiedy Nika dorastała, zwracał on nadmierną uwagę na fizyczne oznaki dojrzałości, a jego nastawienie względem niej było silnie nacechowane seksu- alnością. Nika czuła się z tym nieciekawie. „Kiedy myślę o tym teraz, widzę, że było w tym coś nie- zdrowego. Ojciec nazywał mnie swoim kociakiem, z czego wielokrotnie nabijał się mój brat. Zawsze interesował się tym, jaki rozmiar stanika noszę, i lubił komentować to, jak pięk- nie wyglądam w stroju kąpielowym. Czasami całował mnie też w usta, co było już wręcz niesmaczne. Momentami są- dziłam, że w przyszłości mam zająć miejsce matki, tak jak wtedy, gdy poszedł ze mną na balet, gdyż matka nie lubiła tego rodzaju przedstawień”. 168 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności Poczucie, jakie budziło w Nice nadmiernie seksualne za- chowanie jej ojca, zostało później podświadomie przenie- sione na kontakty z jej mężem. „Środowisko nadmiernie seksualne” Takie środowisko charakteryzuje się nadmiernie seksualnym kontaktem pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Ewentualnie rodzice mogą zachęcać dzieci do niewłaściwych zachowań seksualnym pomiędzy sobą. Informacje natury seksualnej przekazywane są z my- ślą o późniejszym kontakcie i wykorzystywaniu seksualnym. Pamiętam, że kiedy miałam pięć lat, regularnie przychodziłam do mojego ojca, który mnie molestował. Na szczęście zmarł pięć lat później, co przerwało tę sytuację. Udało mi się to wyprzeć i mogłam prowadzić dalsze normalne życie. Kiedy jednak później o tym mówiłam i zaczynałam lepiej rozumieć cała tę sytuację, wciąż nie mogłam pojąć, dlaczego później, gdy miałam kilkanaście lat, pozwalałam sąsiadowi robić z sobą te wszystkie rzeczy. ⎯ Alicja, 24 lata Największe zaburzenia seksualności występują u tych dzieci, w których rodzinach pojawia się bezpośredni kontakt seksualny po- między rodzicami a dzieckiem. Problemy dotyczą głównie kwestii bezpieczeństwa, siły, stygmatyzacji seksualności, niewłaściwego poczucia wstydu i winy, negatywnych skojarzeń z seksualnością, asertywnością, zaufaniem i zdolnościami komunikacyjnymi. Jeżeli zdarzyło Ci się padać ofiarą molestowania seksualnego, konieczne jest bezpośrednie odniesienie się do tych zdarzeń podczas terapii (w Lekturze uzupełniającej znajdziesz spis pozycji poświęconych tej tematyce). Pozwolenie na odkrywanie siebie i swojej seksualności 169 Dawanie sobie pozwolenia Dorastanie w ciepłej, kochającej rodzinie, która unika rozmów o sek- sie, samo w sobie nie blokuje zbytnio właściwego rozwoju seksu- alności. Jest to widoczne, gdy zauważymy, że większość ludzi do- rastała w takim właśnie środowisku. Jeżeli Twoi rodzice bardzo dobrze wypełniali swoje obowiązki we wszystkich innych aspek- tach, jest wysoce prawdopodobne, że nauczyli Cię asertywności oraz wszystkich umiejętności społecznych, dzięki którym będziesz w stanie zdobyć stosowną wiedzę poza rodziną (w książkach, roz- mowach z innymi ludźmi czy na odpowiednich kursach). W kochających rodzinach problemem może być przede wszyst- kim nie tyle samo unikanie tematów seksualnych, ile unikanie po- łączone z innymi przeszkodami uniemożliwiającymi prawidłowy rozwój. Przykładowo, jeżeli w rodzinie unika się dotyku albo nie zwraca się uwagi na samoocenę dziecka i dodatkowo nie uznaje się jego seksualności, dzieci mogą dorosnąć, nie rozumiejąc, że są w stanie być obiektem uczuć seksualnych innej osoby. W mniej ko- chających rodzinach połączenie środowiska negatywnego seksual- nie z innymi błędami wychowawczymi (szkodzącymi samoocenie, wizerunkowi ciała czy poczuciu władzy) może być przyczyną po- ważnych problemów. Jeżeli Twoja rodzina unikała tematyki seksu bądź odrzucała ją, musisz udzielić sobie pozwolenia na zdobycie wszystkich stosow- nych informacji oraz na odkrywanie własnego ciała. Jeżeli zda- rzyło Ci się dorastać w rodzinie uwodzicielskiej bądź nadmiernie seksualnej, możesz skorzystać z wielu znakomitych metod zwal- czania zaburzonego poczucia winy, wstydu i niesmaku. Więcej na ten temat znajdziesz w Lekturze uzupełniającej na końcu tej książki. 170 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności Ćwiczenia Przyjrzyj się jeszcze raz typologii Boltona, Morrisa i MacEachron, wypisz kilka istotnych wspomnień dotyczących swojego dorastania i rozwoju seksualnego, a następnie ustal, który z przedstawionych wyżej typów najlepiej charakteryzuje środowisko Twojej rodziny. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Wypisz trzy negatywne przekonania dotyczące seksualności, jakie wpoiła Ci rodzina. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ A teraz wypisz trzy przekonania mające zweryfikować powyższe idee. 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swojej seksualności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: