Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 002327 20862560 na godz. na dobę w sumie
Wszystko o angielskich zaimkach - ebook/pdf
Wszystko o angielskich zaimkach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 9788394021955 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
• Najobszerniejsza i najbardziej syntetyczna na rynku wydawniczym prezentacja zaimków • Przykłady zaczerpnięte z życia codziennego, np.:A: Is that the National Gallery? B: No, it’s the Tate Gallery.There are many ties in the drawer, which ones are yours?• Zestawienie zaimków w oryginalnych ćwiczeniach kontrastujących, np.:There is a birthday party today. vs. Today is the birthday party.Is it/that true? vs. Is it true that you are leaving?There is time to go. vs. It is time to go.I myself asked the question. vs. I asked myself the question. A friend of yours told me that. vs. Some friend of yours told me that.• Zaimki w ciekawych kontekstach, np.:Czyje jak czyje, ale moje danie było najlepsze.Motyl składa jajko, które-to jajko może stać się gąsienicą, która-to gąsienica może stać się poczwarką, a ta poczwarka może się zamienić się w motyla.• Testy końcowe z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał w szerokiej gamie kontekstów• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Radosław Więckowski Wszystko o angielskich zaimkach 2 Wszystko o angielskich zaimkach • Najobszerniejsza i najbardziej syntetyczna na rynku wydawniczym prezentacja zaimków • Przykłady zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: Is that the National Gallery? B: No, it’s the Tate Gallery. There are many ties in the drawer, which ones are yours? • Zestawienie zaimków w oryginalnych ćwiczeniach kontrastujących, np.: There is a birthday party today. vs. Today is the birthday party. Is it/that true? vs. Is it true that you are leaving? There is time to go. vs. It is time to go. I myself asked the question. vs. I asked myself the question. A friend of yours told me that. vs. Some friend of yours told me that. • Zaimki w ciekawych kontekstach, np.: Czyje jak czyje, ale moje danie było najlepsze. Motyl składa jajko, które-to jajko może stać się gąsienicą, która-to gąsienica może stać się poczwarką, a ta poczwarka może się zamienić się w motyla. • Testy końcowe z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał w szerokiej gamie kontekstów • Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-940219-5-5 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Zaimki wskazujące it, this, that, these, those ...................................................................... 8 2. Czasowniki z zaimkiem it .................................................................................................. 17 Test (z kluczem) ................................................................................................................... 19 3. Różnice między zaimkami there oraz it ............................................................................. 27 Test (z kluczem) ................................................................................................................... 32 4. Zaimek there .................................................................................................................... 33 5. Zaimek it w zdaniach prostych, z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym ............. 41 6. Zaimki nieokreślone - everybody/everyone, nobody/noone, somebody/someone ; Zaimki osobowe - me, you, him, her, us, you, them ; Zaimki dzierżawcze niesamodzielne - my, your, his, her, its, our, your, their ; Zaimki dzierżawcze samodzielne - mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs ................................................................................................................ 49 7. Zaimki wzajemne - each other, one another ..................................................................... 58 Test (z kluczem) ................................................................................................................... 59 8. Zaimki nieokreślone everyone/everybody, noone/nobody z spójnikiem but i przyimkami apart from, besides, except (for) .......................................................................................... 64 9. Zaimki zwrotne i emfatyczne - oneself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves ......................................................................................................... 66 10. Zaimki pytajne - how, who, whom, which, what, whose ................................................. 75 11. Zaimki względne - which, what, whose, that, as ............................................................. 83 12. Zaimek wskazujący one (w liczbie pojedynczej) oraz ones (w liczbie mnogiej) ............... 95 13. Zaimki nieokreślone (the) other, (the) others, some, any, no, none, another ................. 97 14. Zaimki rozdzielcze either, neither. .................................................................................. 98 Test (z kluczem) ................................................................................................................... 99 5 Wstęp Niniejsza publikacja jest obszerną prezentacją angielskich zaimków. Przykładowo zaimki it, this, that, these, those, there zasługują na szczególną uwagę nie tylko dlatego, że są bardzo często stosowane w języku codziennym, pisanym jak i mówionym, lecz także dlatego, że zdanie angielskie, w którym występują omawiane zaimki, różni się znacznie od zdania polskiego, np.: A: What time do you make it? A: Którą masz godzinę? B: I make it 6. B: U mnie jest szósta. A: Is this yours? A: Czy to twoje? B: Yes, it is. B: Tak. There ought to be enough chairs. Krzeseł powinno wystarczyd. I expect it to rain. Spodziewam się deszczu. Zaimki this, these tłumaczymy przez ten, ta, to, ci, te, a that, those przez tamten, tamta, tamto, ci, te. Są jednak liczne przypadki, obszernie omówione w niniejszej publikacji, w których zaimki this, that, these, those mają często jako odpowiednik formę to: This is the best player. To jest najlepszy gracz. (przedstawianie kogoś lub wskazywanie na kogoś w bezpośredniej bliskości) That is the best player. To jest najlepszy gracz. (wskazanie na kogoś, np. na zdjęciu, lub w jakieś odległości) These are the best players. To są najlepsi gracze. (przedstawianie kogoś lub wskazywanie na kogoś w bezpośredniej bliskości) Those are the best players. To są najlepsi gracze. (wskazanie na kogoś, np. na zdjęciu, lub w jakieś odległości) Najlepszym sposobem pokazania różnic znaczeniowych jest zestawienie zaimków w dwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeo języka źródłowego (j. pol.) w tekście języka docelowego (j. ang.), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą istniejącą różnicę. Właśnie mnogośd ciekawych przykładów jest głównym wyróżnikiem niniejszej pracy. These kind of cameras are cheap. = Those kind of cameras are cheap. These sort of cameras are cheap. = Those sort of cameras are cheap. These kinds of cameras are cheap. = Those kinds of cameras are cheap. These sorts of cameras are cheap. = Those sorts of cameras are cheap. Cameras of this kind are cheap. = Cameras of that kind are cheap. Cameras of this sort are cheap. = Cameras of that sort are cheap. This kind of cameras are cheap. = That kind of cameras are cheap. This sort of cameras are cheap. = That sort of cameras are cheap. Tego rodzaju kamery są tanie. 6 Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalid się znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyd swoje wiadomości i dojśd z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdao z zaimkami, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawid. W poniższych zdaniach nie ma rozbieżności między znaczeniem a stosowaniem zaimków wskazujących, gdyż this, these tłumaczymy przez ten, ta, to, ci, te, a that, those przez tamten, tamta, tamto, ci, te. This pencil (I am holding in my hand) is better than that one (on the desk). Ten ołówek (który trzymam w ręku) jest lepszy od tamtego ołówka (na biurku). These pencils (I am holding in my hand) are better than those ones (on the desk). Te ołówki (które trzymam w ręku) są lepsze od tamtych ołówków (na biurku). Jeśli natomiast ktoś pokaże komuś ołówek, i zapyta: Is this pencil yours? Czy ten ołówek jest twój? odpowiedź będzie brzmied: Yes, that pencil is mine. Tak, ten ołówek jest mój. Pokazujący mówi this pencil dlatego, że jest w bezpośredniej styczności z przedmiotem, który pokazuje. Odpowiadający zaś nie jest w bezpośredniej styczności z nim, stąd mówi o nim that pencil. Widzimy więc rozbieżnośd między znaczeniem a stosowaniem tych zaimków, gdyż po polsku mówimy ten ołówek zarówno w przytoczonym pytaniu, jak i w odpowiedzi. Warto też zwrócid uwagę na rozbieżnośd w liczbie mnogiej. Pokazując ołówki zapytamy: What are these? Co to jest? i odpowiemy: Those are pencils. To są ołówki. W języku angielskim zaimki these, those, jak i czasownik are, są w liczbie mnogiej. W języku polskim w zdaniu pytajnym tak zaimek jak i czasownik są w liczbie pojedynczej (Co to jest?), w odpowiedzi zaś zaimek pozostaje w liczbie pojedynczej, czasownik natomiast przechodzi do liczby mnogiej (To są ołówki). Inną ciekawostką jest fakt, że zaimka it, a nie this używamy, odpowiadając na pytanie: What is this? Co to jest? lub What is that? Co to jest (to drugie)? It is a pencil. To jest ołówek. Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdao mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 7 1. Zaimki wskazujące it, this, that, these, those This computer is new. Ten komputer jest nowy. That computer is old. Tamten komputer jest stary. This book is new. Ta książka jest nowa. That book is old. Tamta książka jest stara. This window is big. To okno jest duże. That window is small. Tamto okno jest małe. This info is new. Ta informacja jest nowa/Te informacje są nowe. That info is old. Tamta informacja jest stara./Tamte informacje są stare. These computers are new. Te komputery są nowe. Those computers are old. Tamte komputery są stare. These people are young. Te osoby są młode./Ci ludzie są młodzi. Those people are old. Tamte osoby są starsze./Tamci ludzie są starsi. Those (who are) responsible are here. Osoby, które są odpowiedzialne, są tutaj. = Ci, którzy są odpowiedzialni, są tutaj. Those (who are) in power are always criticised. Osoby, które są u władzy, są zawsze krytykowane. = Ci, którzy są u władzy, są zawsze krytykowani. 1.Ten długopis jest niebieski, a tamten długopis jest czerwony. 2.Ta lodówka jest tania, a tamta lodówka jest droga. 3.To okno jest duże, a tamto okno jest małe. 4.Te długopisy są niebieskie, a tamte długopisy są czerwone. 5.Te rady (advice) są ważne, a tamte rady nie są. 6.Te informacje są nowe, a tamte informacje nie są. 7.Ci gracze (players) są najlepsi. 8.Osoby, które mają szczęście (fortunate) wiedzied, są szczęśliwi. = Ci, którzy mają szczęście wiedzied, są szczęśliwi. 9.Ci, których specjalnie zaproszono, (specially invited) są szczęśliwi. = Osoby specjalnie zaproszone są szczęśliwe. 10.Osoby, które są zainteresowane, są tutaj. (interested) = Ci, którzy są zainteresowani, są tutaj. 11.Te wiadomości (news) są interesujące, a tamte nie są. 8 This info is new. Ta informacja jest nowa. Te informacje są nowe. That info is old. Tamta informacja jest stara. Tamte informacje są stare. These computers are new. Te komputery są nowe. Those computers are old. Tamte komputery są stare. 1.Ta rada (advice) jest dobra, a tamta rada jest zła. 2.Te rady są dobre, a tamte rady są złe. 3.To okno jest duże, a tamto okno jest małe. 4.Te okna są duże, a tamte okna są małe. 5.To szkolenie (training) jest ciekawe. 6.Te szkolenia są ciekawe. 7.Ten bagaż (luggage) jest lekki. (light) 8.Te bagaże są lekkie. 8.Tamte bagaże są ciężkie. 1.This is a thick book. To jest gruba książka. This book is thick. Ta książka jest gruba. 2.This book is thick, that one is thin. Ta książka jest gruba, tamta jest cienka. That book is thick, this one is thin. Tamta książka jest gruba, ta jest cienka. 3.These books are thick, those ones are thin. Te książki są grube, tamte są cienkie. Those books are thick, these ones are thin. Tamte książki są grube, te są cienkie. 4.It is a book. = This is a book. To jest książka. (trzymamy książkę w ręku lub wskazujemy na nią z bliska) That is a book. = That’s a book. To jest książka. (wskazujemy na książkę z daleka) 5.They are books. = These are books. To są książki. (trzymamy książki w ręku lub wskazujemy na nie z bliska) They are books. = Those are books. To są książki. (wskazujemy na książki z daleka) Zaimków this/these używamy gdy trzymamy coś w ręku lub wskazujemy na coś z bliska. Zaimków that/those używamy gdy wskazujemy na coś z daleka: 1.This room (we are in) is a lot warmer than that one (across the passage). Ten pokój (w którym jesteśmy), jest cieplejszy od tamtego pokoju (po drugiej stronie korytarza). 2.Do you want to sit in this chair (here) or that one (over there)? Czy chcesz usiąśd na tym krześle (tutaj) czy na tamtym krześle (tam)? 1.To jest długopis. 2.To są długopisy. 3.Te kwiaty są czerwone, a tamte są niebieskie. 4.Ten laptop jest cienki. (thin) 5.To jest cienki laptop. 6.Ten laptop jest cienki, a tamten jest gruby. (thick) 7.To krzesło jest 9 wygodniejsze niż (more comfortable than) tamto. 8.Tamte jabłka są słodsze (sweeter) od tych. 9.Ci chłopcy są w pierwszej klasie (in Class 1) a tamci są w drugiej. (in Class 2) 1.This is a pen. It is blue. To jest pióro. Ono jest niebieskie. 2.This is a rose. It is red. To jest róża. Ona jest czerwona. 3.This is a dog. It is brown. To jest pies. On jest brązowy. 1.To jest laptop. On jest cienki. (thin) 2.To jest książka. Ona jest gruba. (thick) 3.To jest okno. Ono jest małe. What is this? Co to jest? (pyt. o coś - trzymając coś lub wskazując na pierwszą rzecz z bliska) And what is that? Co to jest (to drugie)? (pytanie o coś - wskazując na drugą rzecz lub na coś z daleka) A: What is that? B: That’s a camera. = It’s a camera. A: Co to jest? B: To jest kamera (pyt. o coś - wskazując na coś z daleka) A: What is this? B: That’s a camera. = It’s a camera. A: Co to jest? B: To jest kamera. (pyt. o coś - trzymając coś lub wskazując na coś z bliska) A: What are those? B: Those are cameras. = They are cameras. A: Co to jest? B: To są kamery. (pyt. o coś - wskazując na coś z daleka) A: What are these? B: Those are cameras. = They are cameras. A: Co to jest? B: To są kamery. (pyt. o coś - trzymając coś lub wskazując na coś z bliska) 1.Co to jest? (trzymając coś lub wskazując na pierwszą rzecz z bliska) 2.Co to jest (to drugie)? 3.Co to jest? (pyt. o coś - wskazując na coś z daleka) To jest długopis. 4.Co to jest? (pyt. o coś - trzymając coś) To jest długopis. 5.Co to jest? (pyt. o coś - wskazując na coś z daleka) To są długopisy. 6.Co to jest? (pyt. o coś - trzymając coś) To są długopisy. A: Is this yours? A: Czy to twoje? (pyt. o coś - np. klucz - trzymając coś lub wskazując na coś z bliska) B: Yes, it is. B: Tak. A: Is that yours? A: Czy to twoje? (pyt. o coś - np. klucz - wskazując na coś z daleka) B: Yes, it is. B: Tak. A: Are these yours? A: Czy to twoje? (pyt. o coś - np. klucze - trzymając coś lub wskazując na coś z bliska) B: Yes, they are. B: Tak. A: Are those yours? A: Czy to twoje? (pyt. o coś - np. klucze - wskazując na coś z daleka) B: Yes, they are. B: Tak. 10 1.Czy to jej (hers)? Tak. (pyt. o parasolkę – trzymając ją w ręku) 2.Czy to jej? Tak. (pyt. o parasolkę – wskazując na nią z daleka) 3.Czy to jej? Tak. (pyt. o parasolki – trzymając je w ręku) 4.Czy to jej? Tak. (pyt. o parasolki – wskazując na nie z daleka) Who is this? Kto to jest? (pyt. o kogoś - wskazując na pierwszą osobę z bliska) And who is that? Kto to jest (ta druga osoba)? (pytanie o kogoś - wskazując na drugą osobę lub na kogoś z daleka) A: Who is it? B: It’s me. A: Kto to? B: To ja. (pyt. o kogoś, kto np. puka do drzwi) This is Mr Smith. To jest Pan Smith. (przedstawianie kogoś) That’s Mr Smith. To jest Pan Smith. (wskazanie na kogoś, np. na zdjęciu) This is Kate (speaking). Is that Tom? Tu mówi Kate (przedstawianie się podczas rozmowy tel.). Czy to Tom? (pyt. o kogoś podczas rozmowy tel.) Who is that? = Who’s that speaking? Kto to mówi? (pyt. o kogoś podczas rozmowy tel.) Who is that? It’s Tom. Kto to jest? To jest Tom. (pyt. o kogoś) 1.To jest Kate, która będzie u nas pracowad. 2.To jest mój przyjaciel Tom. (przedstawianie kogoś) 3.To jest mój przyjaciel Tom. (wskazując na kogoś w tłumie) 4.To jest moja babcia. (przedstawianie kogoś) 5.To jest moja babcia. (wskazując na kogoś na zdjęciu) 6.To mówi John. Czy to Kate? (pyt. o kogoś - rozmowa tel.) 7.Kto to mówi? (pyt. o kogoś - rozmowa tel.) 8.Kto to jest? To jest Kate. (pyt. o kogoś) 9.Halo (hello)? Tu mówi Kate. (przedstawianie się – rozmowa tel.) 10.To jest Rick, mój syn, a to jest Kate, moja córka. Następujące rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej mają odpowiedniki polskie w liczbie pojedynczej: 1.These minutes of the meeting were approved. Ten protokół zebrania został zaakceptowany. 2.In these parts there are many wolves. W tej okolicy jest dużo wilków. 1.Ta odzież (clothes) jest droga. 2.Ta działalnośd (activities) inwestycyjna jest ważna. 3.Na tym terenie (premises) szkoły jest dużo przestrzeni (space). 4.Ten teren (grounds) wokół katedry jest duży. 5.To otoczenie (surroundings) jest dobre dla dziecka. 6.To odszkodowanie (damages) jest duże. 9.Ten protokół (minutes) zebrania jest gotowy. 10.Ta infrastruktura (facilities) jest droga. 11.Ten tekst (lyrics) piosenki jest interesujący. 12.Ta instrukcja obsługi (instructions) jest trudna do zrozumienia. 14.Ten program telewizyjny (TV listings) jest interesujący. 15.Ta statystyka (figures) jest zaskakująca. 16.W tej okolicy (parts) jest dużo zwierząt. 11 1. Kate lent me 5 pounds. That/this is how I got home. Kate pożyczyła mi 5 funtów. Oto jak dotarłem do domu. (zaimki samodzielne that/this dot. czegoś, co miało uprzednio miejsce) 2. This is how you do it. I put the document in. Then I press the red button to start the machine. (przed demonstracją) Oto jak to się robi. Wkładam dokument. Potem naciskam czerwony przycisk, aby uruchomid drukarkę. 3. I put the document in. Then I press the red button to start the machine. That is how you do it. (po demonstracji) Wkładam dokument. Potem naciskam czerwony przycisk, aby uruchomid drukarkę. Oto jak to się robi. 4. In this program you will learn how to ask questions in English. (przed programem) 5. That’s all from us now. (po programie) 1.Kate pożyczyła mi 5 funtów. Oto jak dotarłem do domu. 2.Oto jak to się robi. Klikasz ikonkę (click on the icon) i otwierasz dokument. 3.Klikasz ikonkę (click on the icon) i otwierasz dokument. Oto jak to się robi. 4.Oto co Kate napisała w mailu: idę na urlop. 5.Idę na urlop. Oto co Kate napisała w mailu. 6.W tym programie dowiecie się, jak zadawad pytania w czasie Present Simple. (przed programem) 7.To już wszystko na dziś. (po programie) 1.Is this book thick? Yes, that book is thick. Czy ta książka jest gruba? Tak, ta książka jest gruba. (zaimek niesamodzielny that dot. osoby lub rzeczy, o której się uprzednio mówiło) 2.Are these books thick? Yes, those books are thick. Czy te książki są grube? Tak, te książki są grube. (zaimek niesamodzielny those dot. osób lub rzeczy, o których się uprzednio mówiło) 1.Dostałem książkę na moje urodziny. Książka ta była moim najlepszym prezentem. 2.Dostałem książki na moje urodziny. Książki te były moim najlepszym prezentem. 1. He used to be a good dancer, but that/this was a long time ago. On dobrze kiedyś taoczył, ale to było dawno temu (zaimki samodzielne that/this dot. czegoś, co miało uprzednio miejsce) 2. Kate lent me 5 pounds. That/this is how I got home. Kate pożyczyła mi 5 funtów. Oto jak dotarłem do domu. 1.On jest bardzo uprzejmy. To jest to, co nam się w nim podoba. (like about him) 2.On był kiedyś (used to be) świetnym graczem, ale to było dawno temu. 3.A: Złamałem nogę. B: Kiedy to się stało? (happen) 12 1.Listen to this! Posłuchaj tego! (kontekst teraźniejszy) 2.Listen to these songs! Posłuchaj tych piosenek! (kontekst teraźniejszy) 3.Who said that? Kto to powiedział? (kontekst przeszły) 4.Who said those words? Kto powiedział te słowa? (kontekst przeszły) 5. A: She lost her job. B: That’s awful. A: Ona straciła pracę. B: To okropne. (nawiązanie do poprzedniej wypowiedzi) 1.Obejrzyj to! (kontekst teraźniejszy) 2.Czy to widziałeś? (kontekst przeszły) 3.Co o tym sądzisz? (kontekst teraźniejszy) 4.Czy podobają ci się te kolczyki (earrings), które noszę (wear)? 5.Podobały mi się te kolczyki, które wczoraj nosiłaś. 6.To było wspaniałe przyjęcie (kontekst przeszły) 7.A: Mam nowa pracę B: To wspaniałe wieści (wonderful news) (nawiązanie do poprzedniej wypowiedzi) 1.This friend of yours is helpful. Ten twój przyjaciel jest uczynny. (zainteresowanie) 2.That friend of yours is unhelpful Ten twój przyjaciel nie jest uczynny. (niechęd) 3.These friends of yours are helpful. Ci twoi przyjaciele są uczynni. (zainteresowanie) 4.Those friends of yours are unhelpful. Ci twoi przyjaciele nie są uczynni. (niechęd) 1.Ten kretyn (fool) kierowca jeździ jak wariat. (a madman) (niechęd) 2.Ten nasz kierowca jest zawsze na czas. (zainteresowanie) 3.Ci nasi sąsiedzi (neighbours) są okropni. (niechęd) 4.Ten jej egzamin (exam) był bardzo trudny. (niechęd) 5.Powiedz mi o tym twoim nowym chłopaku. (zainteresowanie) 6.Nie lubię tego wstrętnego psa, który cały dzieo szczeka. (bark) 7.Te śliczne kwiaty, które ona ma, to piwonie. (peonies) 8.Te buty, które mi sprzedałeś, są nie do noszenia. (wearable) (niechęd) Zaimków that oraz there używamy w zwrotach przymilnych, które towarzyszą zwykle jakieś prośbie: That’s a dear! = There’s a dear! Kochanie! That’s a good boy! = There’s a good boy! Mój ty kochany! That’s a good girl! = There’s a good girl! Moja ty kochana! 1.Przestao hałasowad, mój ty kochany! 2.Naucz się tego, kochana! 13 1.The population of New York is greater than that of Chicago. The population of New York is greater than Chicago’s. Ludnośd Nowego Jorku jest liczniejsza niż ludność Chicago. 2.The teams of New York are better than those of Chicago. The teams of New York are better than Chicago’s. Drużyny z Nowego Jorku są lepsze niż drużyny z Chicago. 1.Ludnośd Birmingham jest mniejsza niż ludność Londynu. 2.Nasz klimat jest ostry (severe), klimat Włoch jest łagodny. (mild) 3.Zapach lilii (the smell of lilies) jest silniejszy niż zapach róż. 4.Łapy (the paws) tygrysa są silniejsze od łap niedźwiedzia. (bear) 5.Dzisiejsze (today’s) komputery są mocniejsze (more powerful) niż komputery 5 lat temu. A: This wine is good. B: That it is. / It is that. A: To wino jest dobre. B: No tak rzeczywiście dobre. 1. A: Ten samochód jest szybki. B: No tak rzeczywiście jest. 2. A: On jest wybredny (fussy). B: No tak rzeczywiście jest. Takie jest życie. That’s life. Those are the rules. Takie są przepisy. 1.Taki jest sport. 2.Takie są zasady. (principles) 3.Takie jest życie. That’s bureaucrats for you! Tacy są biurokraci! (niechęd) 1.Tacy są kierowcy! 2.Tacy są urzędnicy! (office workers) There was that in her eyes which was mysterious. Było coś w jej oczach, co było tajemnicze. Było coś w jego zachowaniu, co było trudne do wytłumaczenia. 1. It/this/that is the best film (that) there has ever been. To jest najlepszy film jaki kiedykolwiek był. (do tej pory) 2. It/this/that is the best concert (that) I have (ever) been to. To jest najlepszy koncert na jakim byłem. (do tej pory) 1.To jest najlepsze wino jakie piłem. 2.To jest najlepsza książka jaką czytałem. 3.To jest pierwsza wycieczka (trip) na jaką się wybrałem. (take) 4.To jest najgorszy (the worst) koncert jaki kiedykolwiek był. 1. Is it/that true? Czy to prawda? 2. Is it true that you are leaving? Czy to prawda, że wyjeżdżasz? 3. A: Is it OK with/by you if we meet at 6? B: Yes, sure. A: Czy zgadzasz się, gdybyśmy się spotkali o godzinie 6? B: Jasne. 4. A: Can we meet at 6? Is that OK with/by you? B: Yes, sure. A: Czy możemy się spotkad o godzinie 6? Czy się zgadzasz? B: Jasne. 14 1.To jest niegrzeczne z ich strony. (unkind of them) 2.To nie moja sprawa. (business) 3.Czy to prawda, że jutro wylatujecie do Londynu? 4.To nie moja wina. (fault) 5.To nie moja wina (fault), że się tam urodziłem. 1. A: Do you like this music? A: Czy podoba ci się ta muzyka? B: Yes, I like it. B: Tak, podoba mi się. (w odpowiedzi zaimka it nie tłumaczymy w j. polskim) 1. A: Czy podoba wam się ten koncert? B: Tak, podoba nam się. 2. A: Czy podobają ci się te kolczyki (earrings)? B: Tak, podobają mi się. Measles is/are dangerous. It sometimes causes lasting damage. Measles is/are dangerous. They sometimes cause lasting damage. Odra jest niebezpieczna. Może czasem spowodowad trwałe uszkodzenia. 1.Cukrzyca (diabetes) jest chorobą cywilizacyjną (civilisational disease). Może czasem spowodowad trwałe uszkodzenia. (lasting damage) 2.Świnka (mumps) jest niebezpieczna. Może czasem spowodowad trwałe uszkodzenia. 3.Odra (measles) jest niebezpieczna. Może czasem spowodowad trwałe uszkodzenia. 4.Atak histerii (hysterics) jest ciężko samemu powstrzymad. (get under control by yourself) Może czasem byd niebezpieczny. These kind of cameras are cheap. = Those kind of cameras are cheap. These sort of cameras are cheap. = Those sort of cameras are cheap. These kinds of cameras are cheap. = Those kinds of cameras are cheap. These sorts of cameras are cheap. = Those sorts of cameras are cheap. Cameras of this kind are cheap. = Cameras of that kind are cheap. Cameras of this sort are cheap. = Cameras of that sort are cheap. This kind of cameras are cheap. = That kind of cameras are cheap. This sort of cameras are cheap. = That sort of cameras are cheap. Tego rodzaju kamery są tanie. 1.Tego rodzaju filmy są ciekawe. 2.Tego rodzaju książki są nudne. That there system isn’t working. Ten cały system nie działa. 1.Ten cały mechanizm nie działa. 2.Ta cała infrastruktura (infrastructure) okazała się niewypałem. (flop) That’s what he wants. Tego właśnie chce. 1.Tego właśnie (that’s what) oni potrzebują. 2.W ten właśnie sposób (that’s how) on to zrobił. 3.Dlatego właśnie (that’s why) on to zrobił. 4.To właśnie (that’s where) tam on przebywał. 5.Właśnie wtedy (that’s when) on ją spotkał. 15 Zaimki this i that przed przymiotnikami oznaczają tak, taki, takie: It is that/this big. = It is so big. To jest takie duże. 1.To jest takie małe. 2.Nie możemy iśd pieszo (walk) tak daleko. 3.Czy to naprawdę kosztuje tak dużo? Zaimek that przed przymiotnikami lub przysłówkami oznacza w zdaniach względnych tak bardzo, taki bardzo, do tego stopnia: He was that tired that he went home. Tak bardzo/do tego stopnia był zmęczony, że poszedł do domu. 1.Tak bardzo/Do tego stopnia była zaskoczona, że nie wiedziała, co powiedzied. 2.Był tak bardzo/Do tego stopnia był chory, że musiał iśd do szpitala. Grupa and that przed przysłówkami oznacza i to: It must be done and that quickly. To musi byd zrobione i to szybko. 1.Ona musi to wysład i to natychmiast. (immediately) Grupa as + przymiotnik + as that oznacza aż tak: It isn’t as bad as that. Nie jest aż tak źle. 1.Niemożliwe, żeby (can’t) było aż tak późno. 2.On nie jest aż tak dobry. Grupa at that oznacza i do tego, także: He is helpful and nice at that. On jest uczynny/pomocny i do tego miły. 1.Jest praca tylko dla 15 osób, i do tego bardzo wykwalifikowanych (very specialized) 15 osób. 2.On jest uczynny/pomocny i do tego miły. We have lived here these/for 5 years. Mieszkamy tu od 5 lat. 1.Czekam na ciebie (wait) od trzech godzin. 2.Uczymy się angielskiego od 4 lat. that morning that afternoon that evening this morning this afternoon this evening 1.dziś rano ; tego ranka 2.dziś po południu ; tego popołudnia 3.dziś wieczorem ; tego wieczora tego ranka (o którym mowa, ale nie dzisiejszego) tego popołudnia (o którym mowa, ale nie dzisiejszego) tego wieczora (o którym mowa, ale nie dzisiejszego) dziś rano dziś po południu dziś wieczorem This much I can say. = That much I can say. Tyle mogę powiedzied. 1.Tyle mogę dodad. (add) 2.Tyle możemy zrobid. This five dollars = Those five dollars This last two weeks = These last two weeks 1.Te sześd funtów 2.Te pięd euro 3.Ostatnie trzy miesiące 4.Ostatnie trzy tygodnie 16 2. Czasowniki z zaimkiem it W poniższych zdaniach zaimka it się nie tłumaczy: Admit it that you know her. Przyznaj, że ją znasz. I take it that you know her. Przyjmuję, że ją znasz. I like it when I am alone at home. Lubię, kiedy jestem sam w domu. What time do you make it? I make it 6. Którą masz godzinę? U mnie jest szósta. I like it here. Podoba mi się tu. How is it going? Jak idzie/leci? 1.Oni się nie przemęczają. (take it easy) 2.Przyjmuję (take it), że wiesz, jak im pomóc. 3.Przyznaj (admit it), że film był nudny. 4.Dopilnuj (see to it), aby wysłał SMSy. 5.On zaryzykował. (chance it) 6.Przestao gadad! (drop it) 7.Oni osiągnęli sukces. (make it) 8.Przypomniało mi się! (have it) 9.Lubimy (like it), kiedy gramy w tenisa. 10.Ona lubi (enjoy it), kiedy serfuje po Internecie. 11.Którą ona ma (make it) godzinę? U niej jest piąta. 12.Podobało jej się tam. (like it) 13.Ona zdała celująco. (ace it) 14.Oni mają dostatnie życie. (live it up) 15.Oni mieli ciężkie życie. (have a hard time of it) 16.Oni osiągnęli sukces. (make a go of it) 17.Oni będą mied kłopoty. (be in for it) 18.Oni dostaną za swoje. (get it) 19.Przestao! (stop it) 20.Oni teraz zaciekle walczą. (slog it out) I would prefer it if I didn’t have to do it. Wolałbym nie musied tego robid. I would like it if I didn’t have to do it. Chciałbym nie musied tego robid. I would prefer it if you did it. Wolałbym, abyś to z/robił. I would like it if you did it. Chciałbym, abyś to z/robił. 1.Chciałbym (I would like it if) nie musied gotowad. 2.Wolałbym (I would prefer it if) nie wysyład tego. 3.Chciałbym, abyś to wysłał. 4.Wolałbym nie musied tego wysyład. 5.Wolałbym, abyś ich poinformował. 1.I would prefer it if you did it. = I would prefer you to do it. Wolałbym, abyś to z/robił. 2.I would like it if you did it. = I would like you to do it. Chciałbym, abyś to z/robił. 1.Chciałbym, abyś to ugotował. 2.Wolałbym, abyś to wysłał. 3.Chciałbym, abyś do nich jutro zadzwonił. 4.Wolałbym, abyś do nich jutro zadzwonił. 17 1.I like it when I am alone at home. = I like being/to be alone at home. Lubię, kiedy jestem sam w domu. 2.I hate it when I have to do it = I hate having to do it. Nie lubię, kiedy muszę to robid. 3.I cannot stand it when I have to do it. = I cannot stand having to do it. Nie mogę znieśd, kiedy muszę to robid. 1.Lubię, kiedy jestem na wakacjach 2.Ona lubi serfowad po Internecie 3.Nie lubię, kiedy muszę to robid. 4.Nie mogę znieśd, kiedy muszę się z nimi kontaktowad 5.Nie lubię, kiedy muszę płacid za kogoś 1.I like it when you play the guitar. = I like you to play the guitar. Lubię, kiedy grasz na gitarze. 2.I hate it when you are shouting. = I hate you to shout. Nie lubię, kiedy krzyczysz. 3.I cannot stand it when they are doing it. = I cannot stand them/their doing it. Nie mogę znieśd, kiedy oni to robią. 1.Lubię, kiedy wy ją odwiedzacie. 2.Lubimy, kiedy grasz w tenisa. 3.Nie znoszę, kiedy się z nim spotykasz. 4.Nie mogę znieśd, kiedy długo rozmawiasz przez telefon. 5.Nie lubię, kiedy ty płacisz za mnie. 6.Ona lubi, kiedy on robi zakupy. 1.She finds it hard to concentrate. Uważa (ogólnie) za rzecz trudną skoncentrowad się. 2.She is finding it hard to concentrate. Uważa (chwilowo – np. z powodu hałasu) za rzecz trudną skoncentrowad się. 3.She was finding it hard to concentrate. Uważała (chwilowo – np. z powodu hałasu) za rzecz trudną skoncentrowad się. 1.Uważam (ogólnie) za rzecz ważną uczenie się języków obcych. (foreign languages) = Uważam, że nauka języków obcych jest ważna. 2.Uważam (chwilowo – np. z powodu kryzysu) za rzecz ważną trzymanie pieniędzy (keep money) w banku. = Uważam, że trzymanie pieniędzy w banku jest teraz ważne. 3.Ona uważa (ogólnie) za rzecz łatwą (easy) uczenie się angielskiego. = Ona uważa, że uczenie się angielskiego jest łatwe. 4.Kiedy była w Anglii, uważała (chwilowo) za rzecz łatwą uczenie się angielskiego. 18 Test Przetłumacz na język angielski poniższe zdania (klucz patrz poniżej). 1. To jest pióro, a to jest ołówek. 2. To jest pióro i to też jest pióro. 3. Co to jest? To jest pióro. To pióro jest zielone. 4. Co to jest (to drugie)? To też jest pióro. 5. To jest dom i to (tam dalej) jest dom. 6. To są pióra, a to są ołówki. 7. Ten długopis jest niebieski, a tamten długopis jest czerwony. 8. Te długopisy są niebieskie, a tamte długopisy są czerwone. 9. Te informacje są nowe, a tamte informacje nie są. 10. Ci gracze (players) są najlepsi. Tamci gracze są gorsi. 11. Ci, których specjalnie zaproszono (specially invited), są szczęśliwi. = Osoby specjalnie zaproszone są szczęśliwe. 12. Ten pokój (w którym jesteśmy), jest cieplejszy od tamtego pokoju (po drugiej stronie korytarza). 13. Czy chcesz usiąśd na tym krześle (tutaj) czy na tamtym krześle (tam)? 14. Tamte jabłka są słodsze (sweeter) od tych. 15. Ci chłopcy są w pierwszej klasie (in Class 1) a tamci są w drugiej. (in Class 2) 16. Kto to jest? To jest pan Johnson. A kto to jest? To jest pani Johnson. 17. Ta dziewczyna jest wysoka, a tamta (dziewczyna) jest niska. 18. To jest Rick, mój syn, a to jest Kate, moja córka. 19. To jest Pan Smith. (przedstawianie kogoś) 20. To jest Pan Smith. (wskazanie na kogoś, np. na zdjęciu) 21. Tu mówi Kate (przedstawianie się podczas rozmowy tel.). Czy to Tom? (pyt. o kogoś podczas rozmowy tel.) 22. Kto to mówi? (pyt. o kogoś podczas rozmowy tel.) 23. A: Czy to numer 567-7899? B: Tak. A: Czy to Helen? J: Nie, to Jane. A: Oh. 24. A: Kto to? (pyt. o kogoś, kto np. puka do drzwi) B: To ja. 25. Kto to jest? (pyt. o kogoś - wskazując na pierwszą osobę z bliska) 26. Kto to jest (ta druga osoba)? (pytanie o kogoś - wskazując na drugą osobę lub na kogoś z daleka) 27. Co to jest? (pyt. o coś - wskazując na pierwszą rzecz z bliska) 28. Co to jest (to drugie)? (pytanie o coś - wskazując na drugą rzecz lub na coś z daleka) 29. Co się stało? = O co chodzi? 19 30. To jest mój najlepszy przyjaciel. (przedstawianie kogoś lub wskazywanie na kogoś w bezpośredniej bliskości) 31. To jest mój najlepszy przyjaciel. (wskazanie na kogoś, np. na zdjęciu lub w jakieś odległości) 32. To są moi najlepsi przyjaciele. (przedstawianie kogoś lub wskazywanie na kogoś w bezpośredniej bliskości) 33. To są moi najlepsi przyjaciele. (wskazanie na kogoś, np. na zdjęciu lub w jakieś odległości) 34. To jest pióro. Ono jest niebieskie. 35. To jest róża. Ona jest czerwona. 36. To jest pies. On jest brązowy. 37. Co to jest? (pyt. o coś - wskazując na pierwszą rzecz z bliska) 38. Co to jest (to drugie)? (pytanie o coś - wskazując na drugą rzecz lub na coś z daleka) 39. A: Co to jest? (pyt. o coś - wskazując na coś z daleka) B: To jest kamera. 40. A: Co to jest? (pyt. o coś - trzymając coś lub wskazując na coś z bliska) B: To jest kamera. 41. A: Co to jest? (pyt. o coś - wskazując na coś z daleka) B: To są kamery. 42. A: Co to jest? (pyt. o coś - trzymając coś lub wskazując na coś z bliska) B: To są kamery. 43. A: Czy to twoje? (pyt. o coś - np. klucz - trzymając coś lub wskazując na coś z bliska) B: Tak. 44. A: Czy to twoje? (pyt. o coś - np. klucz - wskazując na coś z daleka) B: Tak. 45. A: Czy to twoje? (pyt. o coś - np. klucze - trzymając coś lub wskazując na coś z bliska) B: Tak. 46. A: Czy to twoje? (pyt. o coś - np. klucze - wskazując na coś z daleka) B: Tak. 47. Czy ta książka jest gruba? Tak, ta książka jest gruba. 48. Czy te książki są grube? Tak, te książki są grube. 49. A: Co to jest? (nauczyciel trzyma pomaraoczę i zapytuje) B: To jest pomaraocza. (uczeo odpowiada) A: A co to jest? B: To jest jabłko. 50. A: Czy to są twoje rękawiczki? B: Nie, to nie moje. Moje są brązowe. 51. A: To są cudne kwiaty. Co to są za kwiaty? B: To są piwonie. (peonies) 52. Głównym daniem (dish) była gęś (goose). Podano ją na dużym półmisku. (dish) 53. W parku było dużo ławek (benches). Były one zajęte przez osoby starsze. (occupied by the elderly) 54. Osoby pragnące (wishing) kupid te fotografie powinny zgłosid się do (apply to) mnie. 55. Ci, którzy nigdy nie pracują, nie wiedzą, jak cenny jest czas. 56. Ten, kto lubi pływad, nich jedzie nad morze. 57. Posłuchaj tego! 58. Posłuchaj tych piosenek! 59. Kto to powiedział? 60. Kto powiedział te słowa? 20 61. Obejrzyj to! 62. Czy to widziałeś? 63. Czy podobają ci się te kolczyki (earrings), które noszę (wear)? 64. Podobały mi się te kolczyki, które wczoraj nosiłaś. 65. Ten kretyn (fool) kierowca jeździ jak wariat. (like a madman) (niechęd) 66. Ci nasi sąsiedzi (neighbours) są okropni. (niechęd) 67. Te buty, które mi sprzedałeś, są nie do noszenia. (wearable) (niechęd) 68. Nie słuchaj tych bzdur! (rubbish) 69. Nie zwracaj uwagi na (pay attention to) tego głupka! (fool) 70. Nie znoszę (hate) tych kwiatów. 71. Podobają (like) jej się te kwiaty. 72. Kate pożyczyła (lend) mi 5 funtów. Oto jak dotarłem do domu. 73. Oto jak to się robi. Klikasz ikonkę (click on the icon) i otwierasz dokument. 74. Klikasz ikonkę (click on the icon) i otwierasz dokument. Oto jak to się robi. 75. Oto, co zrobiłem: Zadzwoniłem do niej i poinformowałem ją o tym. 76. Zadzwoniłem do niej i poinformowałem ją o tym. Oto, co zrobiłem. 77. On dobrze kiedyś taoczył, ale to było dawno temu. 78. On jest zawsze bardzo uprzejmy; to się nam w nim podoba. 79. (przed zacytowaniem czegoś) Oto co Kate napisała w mailu: idę na urlop. 80. (po zacytowaniu czegoś) Idę na urlop. Oto co Kate napisała w mailu. 81. Oto mój codzienny porządek dnia (daily routine). Wstaję o godz. 6, jem śniadanie o godz. 7 … 82. Wstaję o godz. 6, jem śniadanie o godz. 7 … Oto mój codzienny porządek dnia. (daily routine) 83. W tym programie dowiecie się (learn), jak zadawad pytania w czasie Present Simple. (przed programem) 84. To już wszystko na dziś. (po programie) 85. Ta odzież (clothes) jest droga. 86. Ten teren (grounds) wokół katedry jest duży. 87. To otoczenie (surroundings) jest dobre dla dziecka. 88. To odszkodowanie (damages) jest duże. 89. Ten tekst (lyrics) piosenki jest interesujący. 90. Ta instrukcja obsługi (instructions) jest trudna do zrozumienia. 91. Ten program telewizyjny (TV listings) jest interesujący. 92. W tej okolicy (parts) jest dużo zwierząt. 93. Odra (measles) jest niebezpieczna. Może czasem spowodowad trwałe uszkodzenia. (lasting damage) 21 94. Atak histerii (hysterics) jest ciężko samemu powstrzymad (get under control). Może czasem byd niebezpieczny. 95. Tego rodzaju kamery są tanie. 96. A: Czy podoba ci się ta muzyka? B: Tak, podoba mi się. 97. Przeczytałem jego powieśd. Ona była bardzo interesująca. 98. Byłem na jego koncertach. To było bardzo interesujące. 99. Poszedłem do kilku galerii. To było bardzo nudne. 100. Poszedłem do kilku galerii. One były bardzo nudne. 101. A: Czy to jest National Gallery? B: Nie, to jest Tate Gallery. 102. Uważam za rzecz ważną uczenie się języków obcych. (foreign languages) 103. Ten pokój mnie przygnębia. (depress) 104. Przygnębia mnie ten pokój. 105. To było interesujące. 106. To będzie interesujące. 107. To jest najlepszy film jaki kiedykolwiek był. (do tej pory) 108. Czy to prawda? 109. Czy to prawda, że wyjeżdżasz? 110. A: Czy zgadzasz się (be OK with/by you) gdybyśmy się spotkali o godzinie 6.00 zamiast 7.00? B: Jasne. 111. A: Czy możemy się spotkad o godzinie 6.00 zamiast 7.00? Czy się zgadzasz? B: Jasne. 112. To nie moja sprawa. (business) 113. To było miłe z jego strony. 114. To nie moja fina (fault), że się tam urodziłem. 115. Taki jest sport. 116. Takie są przepisy. 117. Takie jest życie. 118. Ten cały system nie działa. (work) 119. Ludnośd (population) Nowego Jorku jest liczniejsza (greater) niż ludność Chicago. 120. Łapy (the paws) tygrysa są silniejsze od łap niedźwiedzia. (bear) 121. Było coś w jej oczach, co było tajemnicze. 122. Mieszkamy tu od 5 lat. 123. Czekam na ciebie (expect you) od trzech godzin. 124. Spotkalem ją dziś rano. ; Spotkalem ją tego ranka. ; 22 125. Ty to robisz tak, ale on to robi w ten sposób: klika na plik (click on the file) i go otwiera w tym folderze. 126. A: Dlaczego się tak na mnie patrzysz? B: A czy wolałbyś, żebym się patrzyła w ten sposób? - i pochyliła głowę w bok. (she bent her head on one side) 127. To jest takie duże. 128. Tak bardzo/do tego stopnia był zmęczony, że poszedł do domu. 129. Tego właśnie on chce. 130. W ten właśnie sposób on to zrobił. 131. To właśnie tam on przebywał. (stay) 132. Tacy są kierowcy! 133. A: To wino jest dobre. B: No tak rzeczywiście dobre. 134. Tacy to wy jesteście mężczyźni. 135. To musi byd zrobione i to szybko. 136. Przestao hałasowad, mój ty kochany! 137. Naucz się tego, kochana! 138. Nie jest aż tak źle. 139. On jest uczynny (helpful) i do tego miły. 140. Powiedziałeś po angielsku, “You had dinner. With who?” A powinno byd (should have been) ”With whom.” 141. Tyle mogę powiedzied. 142. Tu Radio BBC. 143. Przestao! 144. Przyznaj (admit), że ją znasz. 145. Lubię, kiedy jestem sam w domu. 146. Którą masz godzinę? U mnie jest szósta. 147. Podoba mi się tu. 148. Jak idzie/leci? 149. Wolałbym, abyś to z/robił. 150. Nie mogę znieśd (stand), kiedy muszę to robid. 151. Lubię, kiedy grasz na gitarze. 23 Klucz 1. This is a pen, and that is a pencil. 2. This is a pen and that is a pen, too. 3. What is this? It’s a pen. This pen is green. 4. What is that? It’s/that’s a pen, too. 5. This is a house and that’s a house. 6. These are pens, and those are pencils. 7. This pen is blue, and that pen is red. 8. These pens are blue, and those pens are red. 9. This information is new, and that information isn’t. 10. These players are the best. Those players are worse. 11. Those specially invited are happy. 12. This room (we are in) is a lot warmer than that one (across the passage). 13. Do you want to sit in this chair (here) or that one (over there)? 14. Those apples are sweeter than these. 15. These boys are in Class 1 and those boys are in Class 2. 16. Who’s this? It is Mr Johnson. And who’s that? It is Mrs Johnson. 17. This girl is tall, and that girl is short. 18. This is Rick, my son, and that is Kate, my daughter. 19. This is Mr Smith. 20. That’s Mr Smith. 21. This is Kate (speaking). Is that Tom? 22. Who is that? = Who’s that speaking? 23. A: Is that 567-7899? B: Yes, it is. A: Is that Helen? J: No, this is Jane. A: Oh. 24. A: Who is it? B: It’s me. 25. Who is this? 26. Who is that? 27. What is this? 28. And what is that? 29. What is it? 30. This is my best friend. 31. That is my best friend. 32. These are my best friends. 33. Those are my best friends. 34. This is a pen. It is blue. 35. This is a rose. It is red. 36. This is a dog. It is brown. 37. What is this? 38. And what is that? 39. A: What is that? B: That’s/It’s a camera. 40. A: What is this? B: That’s/It’s a camera. 41. A: What are those? B: Those/They are cameras. 42. A: What are these? B: Those/They are cameras. 43. A: Is this yours? B: Yes, it is. 44. A: Is that yours? B: Yes, it is. 45. A: Are these yours? B: Yes, they are. 46. A: Are those yours? B: Yes, they are. 47. Is this book thick? Yes, that book is thick. 48. Are these books thick? Yes, those books are thick. 49. A: What is this? B: That/it is an orange. A: And what is that? B: That/it is an apple. 50. A: Are these gloves yours? B: No, they are not mine. Mine are brown. 51. A: These are beautiful flowers. What flowers are they? B: They are peonies. 52. The main dish was goose. This was served on a large dish. 53. In the park there were a lot of benches. These were occupied by the elderly. 24 54. Those wishing to buy these photos should apply to me. 55. Those who never work do not know how precious time is. 56. Let those who like to swim go to the seaside. 57. Listen to this! 58. Listen to these songs! 59. Who said that? 60. Who said those words? 61. Watch this! 62. Did you see that? 63. Do you like these earrings I am wearing? 64. I liked those earrings you were wearing yesterday. 65. That fool of a driver is driving like a madman. 66. Those neighbours of ours are horrible. 67. Those shoes you sold me are not wearable. 68. Don’t listen to that rubbish! 69. Don’t pay attention to that fool! 70. I hate those flowers. 71. She likes these flowers. 72. Kate lent me 5 pounds. That/this is how I got home. 73. This is how you do it. You click on the icon and open the document. 74. You click on the icon and open the document. That is how you do it. 75. This is what I did: I called her and informed her about that. 76. I called her and informed her about that. That is what I did. 77. He used to be a good dancer, but that/this was a long time ago. 78. He is always very kind ; that/this is what we like in him. 79. This is what Kate said in the email: I am going on holiday. 80. I am going on holiday. That is what Kate said in the email. 81. This is my daily routine. I get up at 6, have breakfast at 7 … 82. I get up at 6, have breakfast at 7 … That is my daily routine. 83. In this program you will learn how to ask questions in Present Simple. (przed programem) 84. That’s all from us now. (po programie) 85. These clothes are expensive. 86. These cathedral grounds are big. 87. These surroundings are good for a child. 88. These damages are big. 89. These lyrics are interesting. 90. These instructions are difficult to understand. 91. These TV listings are interesting. 92. In these parts there are a lot of animals. 93. Measles is/are dangerous. It sometimes causes lasting damage. albo Measles is/are dangerous. They sometimes cause lasting damage. 94. Hysterics is/are hard to get under control by yourself. It can be dangerous. albo Hysterics is/are hard to get under control by yourself. They can be dangerous. 95. These kind of cameras are cheap. = Those kind of cameras are cheap. These sort of cameras are cheap. = Those sort of cameras are cheap. These kinds of cameras are cheap. = Those kinds of cameras are cheap. These sorts of cameras are cheap. = Those sorts of cameras are cheap. Cameras of this kind are cheap. = Cameras of that kind are cheap. Cameras of this sort are cheap. = Cameras of that sort are cheap. This kind of cameras are cheap. = That kind of cameras are cheap. This sort of cameras are cheap. = That sort of cameras are cheap. 96. A: Do you like this music? B: Yes, I like it. 97. I read his novel. It was very interesting. 98. I went to his concerts. It was very interesting. 99. I went to several galleries. It was very boring. 25 100. I went to several galleries. Those were very boring. 101. A: Is that the National Gallery? B: No, it’s the Tate Gallery. 102. I find/think it important to learn foreign languages. 103. This room depresses me. 104. It depresses me, this room. 105. That was interesting. 106. This will be interesting. 107. It/this/that is the best film (that) there has ever been. 108. Is it/that true? 109. Is it true that you are leaving? 110. A: Is it OK with/by you if we meet at 6 instead of 7? B: Yes, sure. 111. A: Can we meet at 6 instead of 7? Is that OK with/by you? B: Yes, sure. 112. It/that is not my business. 113. It/that was nice of him. 114. It isn’t my fault that I was born there. 115. That’s sport. 116. Those are the rules. 117. That’s life. 118. That there system isn’t working. 119. The population of New York is greater than that of Chicago. = The population of New York is greater than Chicago’s. 120. The paws of a tiger are stronger than those of a bear. 121. There was that in her eyes which was mysterious. 122. We have lived here these/for 5 years. 123. I have been expecting you these/for three hours. 124. I met her this morning. ; I met her that morning. 125. You do it like that, but he does it like this: he clicks on the file and opens it in the folder. 126. A: Why are you looking at me like that? B: And would you rather have me look like this? And she bent her head on one side. 127. It is that/this big. = It is so big. 128. He was that tired that he went home. 129. That’s what he wants. 130. That’s how he did it. 131. That’s where he stayed. 132. That’s drivers for you! 133. A: This wine is good. B: That it is. / It is that. 134. That’s what you men are. 135. It must be done and that quickly. 136. Stop that noise, that’s a dear! = Stop that noise, there’s a dear! 137. Learn it, that’s a good girl! = Learn it, there’s a good girl! 138. It isn’t as bad as that. 139. He is helpful and nice at that. 140. You said in English, “You had dinner. With who?” That should have been ”with whom.” 141. This much I can say. = That much I can say. 142. This is Radio BBC. 143. Stop it! 144. Admit it that you know her. 145. I like it when I am alone at home. 146. What time do you make it? I make it 6. 147. I like it here. 148. How is it going? 149. I would prefer it if you did it. 150. I cannot stand it when I have to do it. = I cannot stand having to do it. 151. I like it when you play the guitar. = I like you to play the guitar. 26 962-2-628.(To, że ona chwilowo mieszka) in London is a surprise. 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wszystko o angielskich zaimkach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: