Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 003837 24127595 na godz. na dobę w sumie
Wszystko o raku piersi - ebook/pdf
Wszystko o raku piersi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 242
Wydawca: WAB Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7414-338-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> literatura faktu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystko o raku piersi. Co powinnaś wiedzieć, żeby podjąć właściwe decyzje Zawsze pamiętaj – nie jesteś cyferką w statystykach – powtarza swoim pacjentkom nieustannie dr Ruth H. Grobstein. Jesteś indywidualnością, a jeśli zachorowałaś, równie indywidualna jest Twoja choroba. Nie oceniaj szans swojego wyzdrowienia na podstawie tego, jak chorowały setki innych kobiet – zbyt wiele zależy od Ciebie. Książka odtwarza przebieg choroby, dzieląc go na etapy. Możesz przeczytać ją w całości albo skupić się tylko na rozdziałach, omawiających dotyczący Cię lub interesujący etap choroby. W każdym rozdziale szczegółowo omówione są nie tylko kwestie medyczne, ale przede wszystkim wątpliwości, jakie możesz mieć i pytania, jakie powinnaś zadać. Książka zawiera polecane w konkretnych sytuacjach schematy działania, ujęte w tzw. drzewkach decyzyjnych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informacje i propozycje zawarte w tej ksià˝ce nie majà zastàpiç tradycyjnych Êwiadczeƒ zdrowotnych. Poniewa˝ zarówno ka˝dy cz∏owiek, jak ka˝dy przypadek medyczny jest niepowtarzalny, powinieneÊ skonsultowaç si´ z w∏asnym lekarzem, by to on odpowiedzia∏ na szczegó∏owe pytania, zdiagnozowa∏ chorob´ czy wybra∏ odpowiednià terapi´. Autorka do∏o˝y∏a staraƒ, by ta publikacja by∏a jak najbardziej rzetelna i aktualna. Mimo to mogà ujawniç si´ b∏´dy, pomini´cia, informacje w momencie lektury ju˝ przestarza∏e. Ani autorka, ani wydawca nie bierze na siebie odpowiedzialnoÊci za b∏´dy, przeoczenia, nieaktualne dane, czy te˝ zastosowanie si´ czytelnika do porad zawartych w ksià˝ce. Tytu∏ orygina∏u: The Breast Cancer Book: What You Need to Know to Make Informed Decisions Copyright © 2005 by Ruth H. Grobstein. All rights reserved Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo W.A.B., 2007 Copyright © for the Polish translation by Wydawnictwo W.A.B., 2007 Wydanie I Warszawa 2007 Dla wszystkich moich pacjentek, które nauczy∏y mnie cierpliwoÊci s∏uchania. Spis treÊci Przedmowa do polskiego wydania Wprowadzenie do wydania amerykaƒskiego Od autorki Podzi´kowania 21 24 9 15 Rozdzia∏ 1 Fakty, które powinnaÊ znaç, i pytania, które mo˝esz zadaç 26 Rozdzia∏ 2 Wykrycie: mammografia i badania piersi 39 Rozdzia∏ 3 Drogi do diagnozy: biopsje piersi 72 Rozdzia∏ 4 Rozpoznanie histopatologiczne 88 Rozdzia∏ 5 Twój zespó∏ terapeutyczny i dodatkowe opinie 97 8 SPIS TREÂCI Rozdzia∏ 6 Chirurgia i analiza budowy raka piersi 104 Rozdzia∏ 7 Radioterapia 132 Rozdzia∏ 8 Terapia systemowa 153 Rozdzia∏ 9 Dodatkowe fakty, które powinnaÊ znaç 173 Rozdzia∏ 10 Okres przejÊciowy 189 Aneks 199 Indeks rzeczowy 215 Przedmowa do polskiego wydania Ksià˝ka Ruth H. Grobstein Wszystko o raku piersi, której pierwszà polskà edycj´ trzymacie w∏aÊnie Paƒstwo w r´ku, jest znanym i cenionym w Stanach Zjednoczonych poradnikiem dla kobiet, które z ró˝nych powodów interesujà si´ zagadnieniami zwiàzanymi z rakiem piersi. Jej autorka to lekarka onkolog z wieloletnim doÊwiadczeniem obejmujàcym wielodyscyplinarne post´powanie terapeutyczne tego nowotworu, zdobytym za- równo podczas pracy z pacjentami, jak i licznych projektów badawczych prowadzonych w renomowanych jednostkach na- ukowo-klinicznych w USA. W napisanej przez siebie ksià˝ce dr Grobstein potrafi∏a przedstawiç wiedz´ ÊciÊle fachowà i spe- cjalistycznà w sposób zrozumia∏y dla przeci´tnego czytelnika, omawiajàc praktycznie wszystkie etapy trudnej drogi, jakà prze- bywa osoba chora na raka piersi – od szoku w momencie wykry- cia guza, poprzez diagnoz´, leczenie i jego skutki uboczne, a˝ do trwajàcego wiele lat okresu regularnych kontroli onkologicz- nych po zakoƒczeniu terapii. Przyst´pnoÊç i wszechstronnoÊç to wyjàtkowe zalety tego poradnika, odró˝niajàce go od innych dost´pnych na rynku publikacji poÊwi´conych zagadnieniom zwiàzanym z chorobami nowotworowymi. 10 PRZEDMOWA DO POLSKIEGO WYDANIA Nowotwory z∏oÊliwe stanowià drugà przyczyn´ umieralno- Êci w Polsce, powodujàc ponad 26 zgonów u m´˝czyzn i 22 u kobiet – zarówno w starszych grupach wiekowych, jak i wÊród osób poni˝ej 65. roku ˝ycia, co jest negatywnym zjawiskiem nie- obserwowanym w innych paƒstwach europejskich. Rak piersi jest zaÊ najcz´Êciej rozpoznawanym nowotworem z∏oÊliwym u kobiet w krajach o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, stanowiàc oko∏o 22 wszystkich zachorowaƒ na te nowotwory. W Polsce w 2003 roku odnotowano 11 733 przypadki nowych zachorowaƒ na raka piersi i 4942 przypadki zgonów nim spo- wodowanych. Liczba nowych zachorowaƒ na raka piersi w na- szym kraju od kilku lat powoli wzrasta, przy niewielkim spadku liczby zgonów z tego powodu. Âwiadczy to o skutecznoÊci dzia- ∏aƒ s∏u˝àcych profilaktyce, chocia˝ nadal nie obejmujà one ca∏ej populacji w sposób powtarzalny. Ksià˝ka Wszystko o raku piersi. Co powinnaÊ wiedzieç, ˝e- by podjàç w∏aÊciwe decyzje, adresowana jest przede wszystkim do kobiet, które interesujà si´ profilaktykà raka piersi, tych, któ- re sà nim zagro˝one (pacjentki z grupy wysokiego ryzyka), oraz tych, które ju˝ zosta∏y dotkni´te tym schorzeniem. Omawiane w niej problemy dotyczà równie˝ m´˝czyzn, poniewa˝ oni tak˝e – chocia˝ mo˝e to budziç zdziwienie – chorujà na ten nowotwór. Powinna staç si´ ponadto wa˝nà lekturà uzupe∏niajàcà dla leka- rzy i personelu medycznego, by dzi´ki niej mogli si´ zapoznaç z pytaniami i wàtpliwoÊciami nurtujàcymi pacjentk´ oraz na- uczyç si´ w zrozumia∏y sposób na nie odpowiadaç. Poradnik dr Grobstein napisany jest prostym i przyst´p- nym j´zykiem. Autorka w bardzo swobodny i bezpoÊredni spo- sób zwraca si´ do swoich czytelniczek, piszàc na przyk∏ad: „Ty i Twój lekarz”, „Twoja rodzina”, „co mo˝esz odczuwaç”, „co mo˝esz robiç”. W Polsce nawiàzywanie tak bliskiej relacji mi´- PRZEDMOWA DO POLSKIEGO WYDANIA 11 dzy lekarzem a pacjentem nie jest przyj´te. Personel medyczny wi´kszoÊci naszych szpitali i przychodni zwraca si´ do chorych w sposób oficjalny, a nie w drugiej osobie, i jest to pierwsza wy- jàtkowa cecha, na którà mo˝e zwróciç uwag´ polski odbiorca tej ksià˝ki. Podstawowym przes∏aniem poradnika jest stwierdzenie, ˝e chora z rakiem piersi musi sama wybraç najbardziej trafnà dla siebie strategi´ post´powania, dotyczàcà zarówno diagnostyki, jak i terapii. Dlatego autorka wielokrotnie podkreÊla koniecznoÊç zadawania pytaƒ na temat choroby i metod jej leczenia oraz konsultowania si´ ze specjalistami. To prawda, ˝e amerykaƒskie pacjentki majà w porównaniu z Polkami o wiele lepszy dost´p do wszystkich lekarzy i wi´ksze mo˝liwoÊci uzyskania konsultacji w licznych klinikach onkologicznych. Nigdzie jednak, w ˝adnym paƒstwie Êwiata, nikt nie zabroni osobie chorej na raka walczyç o prawid∏owe post´powanie w trakcie diagnostyki i leczenia jej choroby. Dlatego w polskim przek∏adzie ksià˝ki Ruth H. Grobstein, mimo poczàtkowych wàtpliwoÊci, zdecydowano si´ zachowaç bez zmian porady dotyczàce zasi´gania konsultacji – nie po to, by pog∏´biç frustracj´ czytelniczek, lecz by uÊwiadomiç im, czego mogà oczekiwaç i czego powinny si´ domagaç. Zdecydo- wana postawa i konsekwencja chorej pozwolà jej uzyskaç odpo- wiedzi na wa˝ne dla niej pytania i konsultacj´ w innym szpitalu lub w innym mieÊcie. Je˝eli pacjentk´ na to staç, mo˝e tak˝e zasi´gnàç opinii na temat swojego przypadku w klinikach zagra- nicznych, a w uzasadnionych przypadkach wystàpiç do Minister- stwa Zdrowia o pomoc i sfinansowanie leczenia w innym paƒ- stwie. Nie jest to ∏atwe, ale te˝ nie jest niemo˝liwe. Uk∏ad treÊci poradnika zgodny jest z naturalnà chronologià wydarzeƒ zwiàzanych z zagro˝eniem zachorowania na raka piersi. Wszystkie procedury i kolejnoÊç post´powania terapeu- 12 PRZEDMOWA DO POLSKIEGO WYDANIA tycznego sà porównywalne do standardów obowiàzujàcych w Polsce. WÊród zabiegów operacyjnych autorka dok∏adnie omawia propagowanà przez siebie chirurgi´ oszcz´dzajàcà pierÊ. Jest to stosunkowo nowa i coraz cz´Êciej stosowana metoda, o wiele mniej obcià˝ajàca dla chorych ni˝ standardowa dotychczas am- putacja ca∏ej piersi. Niestety, w Polsce zabiegi takie wykonuje si´ wcià˝ jeszcze rzadko: w oko∏o 5–10 przypadków, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej i w USA – u 80–90 pacjentek z nowotworem piersi. Innà stosunkowo nowà metodà leczenia chirurgicznego jest biopsja w´z∏a wartownika, pozwalajàca uniknàç powik∏aƒ zwiàzanych z usuni´ciem w´z∏ów ch∏onnych pachowych po stronie guza. Zabieg ten równie˝ nie jest w na- szym kraju standardem, ale coraz cz´Êciej proponuje si´ go cho- rym na raka piersi. Tak˝e rekonstrukcja piersi po mastektomii za- cz´∏a byç u nas wykonywana, ale wcià˝ rzadziej ni˝ w paƒ- stwach Europy Zachodniej i w USA. Nast´pnym krokiem w leczeniu raka piersi jest radioterapia. Wi´kszoÊç polskich oÊrodków onkologicznych dysponuje ju˝ aparaturà wysokiej jakoÊci, nieró˝niàcà si´ od tej u˝ywanej na Zachodzie. Jednak liczba aparatów do napromieniania przypa- dajàca na 100 000 mieszkaƒców jest u nas kilkakrotnie ni˝sza ni˝ w pozosta∏ych paƒstwach Unii Europejskiej i w USA. W zwiàzku z tym polskie pacjentki d∏u˝ej muszà czekaç na roz- pocz´cie radioterapii, co niestety zmniejsza ich szanse na ca∏ko- wite wyleczenie. W rozdziale dotyczàcym leczenia systemowego autorka omawia trzy jego formy: chemioterapi´, terapi´ hormonalnà oraz terapi´ biologicznà. Te nowoczesne metody nabierajà obecnie coraz wi´kszego znaczenia; niektóre leki sta∏y si´ ju˝ standardem w leczeniu raka piersi, skutecznoÊç innych wcià˝ zaÊ PRZEDMOWA DO POLSKIEGO WYDANIA 13 jest sprawdzana w ramach badaƒ klinicznych. Istniejàce w Pol- sce zalecenia w dziedzinie terapii systemowej nie odbiegajà od obowiàzujàcych w Europie Zachodniej i w USA, jednak w prak- tyce cz´sto wyst´pujà u nas problemy z dost´pnoÊcià leków. Po zakoƒczeniu aktywnego leczenia nowotworu pacjentka staje przed dylematem nie mniej powa˝nym ni˝ te, które poja- wia∏y si´ w czasie jej zmagaƒ z chorobà: jak teraz, po wylecze- niu, powróciç do normalnego ˝ycia, takiego, jakie wiod∏a przed us∏yszeniem diagnozy. Równie˝ w tej sprawie autorka spieszy swym czytelniczkom z pomocà, udzielajàc im wielu popartych przyk∏adami rad. Ten ostatni rozdzia∏ ksià˝ki jest bardzo wa˝ny i szczególny, gdy˝ wielu lekarzy zapomina, ˝e czas aktywnego post´powania terapeutycznego jest najcz´Êciej stosunkowo krótkim okresem w przebiegu kompleksowego leczenia i rehabi- litacji (fizycznej i psychologicznej) kobiet dotkni´tych rakiem piersi. Ksià˝ka Ruth H. Grobstein jest zbiorem cennych wskazó- wek, jak post´powaç, by zyskaç jak najwi´ksze szanse na zwy- ci´stwo w walce z rakiem piersi, skierowanych nie tylko do Ame- rykanek, ale do kobiet na ca∏ym Êwiecie. Pami´tajàc o z∏ej kon- dycji naszej s∏u˝by zdrowia, trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e tylko od konsekwentnej i zdecydowanej postawy pacjentki zale˝y, w jakim stopniu uda jej si´ zastosowaç zalecenia z niniejszego poradnika w polskich realiach. Monika Nowaczyk specjalista radioterapii onkologicznej specjalista onkologii klinicznej Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdaƒsku Wprowadzenie do wydania amerykaƒskiego Rak piersi – tak niewiele s∏ów niesie ze sobà tak wiele prze- ra˝enia. W samych Stanach Zjednoczonych diagnoz´ takà us∏y- szy co siódma kobieta*. Ta statystyka jest jednak tylko cz´Êcià problemu. Obecnie – dzi´ki badaniom profilaktycznym i wczesnej dia- gnostyce – wi´cej kobiet ni˝ kiedykolwiek przedtem pokonuje raka piersi, post´p nauki zaÊ daje nadziej´ na odkrycie skutecz- niejszych metod leczenia, które zniszczà nowotwór bez uszko- dzenia zdrowych tkanek. Uczeni sà przekonani, ˝e jesteÊmy o krok od pokonania tej choroby. Wa˝nà rol´ w batalii z rakiem piersi – obok post´pów na- ukowych i medycznych – odgrywa rzetelna informacja dla pacjen- tek. Jak g∏osi màdre porzekad∏o: wiedza to pot´ga. Kiedy pojawia si´ choroba taka jak rak piersi, staje si´ ono czymÊ wi´cej ni˝ przy- s∏owiem. Wiedza bowiem jest nie tylko pot´gà – okazuje si´ po- mostem mi´dzy ˝yciem a Êmiercià. Mo˝e byç równie˝ or´˝em w pokonaniu strachu – zarówno owego naturalnego przera˝enia, * W Polsce raka piersi wykrywa si´ u 12000 kobiet rocznie (Krajowy Re- jestr NEP, 2004 r.) (przyp. kons.). 16 WPROWADZENIE DO WYDANIA AMERYKA¡SKIEGO które ogarnia ka˝dà pacjentk´, jak i towarzyszàcych mu obaw od- czuwanych przez cz∏onków jej rodziny oraz bliskich przyjació∏. Ksià˝ka dr Ruth H. Grobstein stanowi nowe i wa˝ne êród∏o podstawowych informacji, z którymi powinna si´ zapoznaç ka˝- da osoba – kobieta i m´˝czyzna – stajàca twarzà w twarz z ra- kiem piersi. Cenne informacje znajdà w niej równie˝ wszyscy, którzy obawiajà si´ nowotworów albo po prostu pragnà wi´cej wiedzieç na ten temat. Godnà polecenia czyni jà tak˝e to, ˝e problem raka piersi ujmuje kompleksowo, a wyjaÊnia j´zykiem zwi´z∏ym i przyst´pnym – dr Grobstein nie traktuje czytelnika z protekcjonalnà wy˝szoÊcià. Podstawowym przes∏aniem tej ksià˝ki jest niepodwa˝alna w istocie teza, ˝e kobiety dotkni´te rakiem piersi muszà same podjàç powa˝ne decyzje, które wp∏ynà na ich ˝ycie. Nikt inny – bez wzgl´du na doÊwiadczenie czy najlepsze intencje – nie mo- ˝e dokonaç za pacjentk´ tego wyboru. Lekarze i najbli˝si mogà jej tylko ofiarowaç swojà pomoc: bàdê opartà na zasobach wie- dzy i latach doÊwiadczenia, bàdê p∏ynàcà z goràcego uczucia. Jednak to sama chora jest osobà, która b´dzie musia∏a ˝yç z re- zultatami owej decyzji. To przes∏anie, ów przekaz mocy odzwierciedla charakter i zapa∏ autorki, która proponuje powa˝ne leczenie onkologiczne pacjentkom na ca∏ym Êwiecie. Kim jest dr Ruth Grobstein? Mia- ∏am zaszczyt jà poznaç przed niemal dwudziestu laty, na dorocz- nej konferencji Amerykaƒskiego Towarzystwa Onkologicznego. Uj´ta dynamicznà osobowoÊcià i silnà indywidualnoÊcià tej ko- biety, zapragn´∏am dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej o jej osiàgni´- ciach, zarówno w leczeniu, jak i w badaniach naukowych, a tak- ˝e zapoznaç si´ z jej spojrzeniem na raka. Osoba, którà odkry∏am, by∏a prowadzàcà pionierskie ba- dania uczonà, jednym z najpowa˝niejszych Êwiatowych autory- WPROWADZENIE DO WYDANIA AMERYKA¡SKIEGO 17 tetów w dziedzinie radioterapii onkologicznej, lekarkà, która poÊwi´ci∏a si´ pomaganiu pacjentkom i ratowaniu im ˝ycia. B´- dàc dwudziestooÊmioletnià m´˝atkà z trojgiem dzieci, wstàpi∏a na uniwersytet Yale, by studiowaç tam biologi´. W owym cza- sie p∏eç i wiek Ruth Grobstein wyró˝nia∏y jà spoÊród wi´kszoÊci kolegów – kobiety, szczególnie zam´˝ne i posiadajàce dzieci, zwykle nie wybiera∏y si´ wtedy na wy˝sze studia. Ona zaÊ po uzyskaniu tytu∏u doktora z zapa∏em kontynuowa∏a nauk´ w jeszcze trudniejszej roli stypendystki wydzia∏ów biochemii i farmakologii, w konsekwencji zasilajàc kadr´ Yale School of Medicine na wydziale mikrobiologii. ZdolnoÊci i pasja naukowa dr Grobstein zosta∏y szybko za- uwa˝one. W 1966 roku otrzyma∏a dwa powa˝ne zlecenia – jed- no z Komisji Energii Atomowej, drugie z Narodowego Instytutu Zdrowia – na prowadzenie badaƒ w dziedzinie immunologii. W tym samym roku opuÊci∏a wschodnie wybrze˝e USA, wst´pu- jàc do grona pracowników naukowych University of Califonia w San Diego, gdzie pozna∏a swego, obecnie nie˝yjàcego ju˝, m´˝a, Clifforda Grobsteina. By∏ on ju˝ wówczas znanym uczo- nym, kierownikiem katedry biologii tej uczelni, a w przysz∏oÊci mia∏ zostaç dziekanem wydzia∏u medycznego i cz∏onkiem Natio- nal Academy of Sciences. Silna motywacja do ugruntowania so- bie pozycji w Êwiecie naukowym, serdecznie wspierana przez m´˝a, sprawi∏a, ˝e Ruth Grobstein sta∏a si´ wysoko cenionà, samodzielnà wspó∏uczestniczkà badaƒ w dziedzinie onkologii i wcià˝ pozostaje wzorem do naÊladowania dla lekarek oraz ko- biet uczonych na ca∏ym Êwiecie. Podczas pracy na uniwersytecie w San Diego dr Grobstein uzna∏a, ˝e jeÊli chce dokonaç zmian w klinice, powinna uzyskaç stopieƒ naukowy w dziedzinie medycyny. Wstàpi∏a wi´c na Uni- versity of California w Los Angeles i po zdobyciu tytu∏u doktora 18 WPROWADZENIE DO WYDANIA AMERYKA¡SKIEGO medycyny rozpocz´∏a sta˝ z radioterapii onkologicznej. Post´pu- jàc zgodnie z wyjàtkowym nauczaniem dr Samuela Hellmana – lidera w oszcz´dzajàcym leczeniu raka piersi – który w przysz∏o- Êci mia∏ si´ staç jej dozgonnym przyjacielem, zatrudni∏a si´ na wydziale radioterapii onkologicznej University of California w San Francisco i prowadzi∏a tam multidyscyplinarny wyk∏ad, w którym propagowa∏a metod´ terapii polegajàcej na wyci´ciu samego guza zamiast stosowanej wówczas powszechnie ma- stektomii, czyli amputacji ca∏ej piersi. Praca dr Grobstein mia∏a decydujàcy wp∏yw na zmian´ w podejÊciu do leczenia wczesne- go stadium raka piersi w okr´gu San Diego. Nast´pnie Ruth Grobstein kierowa∏a zainicjowanym przez siebie programem leczenia nowotworów u kobiet, imienia Idy i Cecila Greenów. Powierzono jej tak˝e stanowisko szefowej od- dzia∏u radioterapii onkologicznej w Scripps Clinic w La Jolla w Kalifornii, gdzie doÊwiadczenie b´dàce wynikiem wieloletniej badawczej pracy laboratoryjnej prze∏o˝y∏a na codziennà prakty- k´ oddanego lekarza specjalisty. Przez wszystkie lata swojej pracy zawodowej dr Grobstein nigdy nie zapomnia∏a, ˝e ka˝da pacjentka jest inna i ˝e nie ma dwóch dok∏adnie takich samych ˝yciorysów ani przebiegów choroby. Takà w∏aÊnie filozofi´ przedstawia w swojej ksià˝ce, raz za razem podkreÊlajàc, ˝e ˝adna kobieta nie jest przypadkiem statystycznym i ˝e historia ka˝dej z nich jest wyjàtkowa. Dr Grobstein ws∏uchuje si´ w problemy swoich pacjentek i odpo- wiada na ich potrzeby. Zgodnie z sugestià zawartà w tytule, ksià˝ka Rak piersi. Wszystko, co powinnaÊ wiedzieç, by podjàç w∏aÊciwe decyzje b´dzie dla kobiet dotkni´tych tym schorzeniem osobistym prze- wodnikiem przez labirynt problemów, z którymi zmierzà si´ w tygodniach, miesiàcach i latach po us∏yszeniu wst´pnej dia- WPROWADZENIE DO WYDANIA AMERYKA¡SKIEGO 19 gnozy. Czytelniczki znajdà tu podstawowe definicje, historyczny punkt widzenia na leczenie raka piersi oraz dok∏adne, ilustrowa- ne instrukcje samokontroli piersi. Autorka porusza te˝ liczne kwestie badawcze i medyczne odnoszàce si´ do mammografii, ∏àcznie z tym, co stanowi „dobry” wynik badania mammogra- ficznego. Ksià˝ka Ruth Grobstein ma równie˝ inny, szczególny aspekt, który czytelniczki z pewnoÊcià docenià. Ró˝ne mo˝liwo- Êci, przed którymi stajà pacjentki, wkraczajàc w skomplikowany Êwiat onkologii klinicznej, sà w niej przedstawione w postaci „drzewek”, czyli algorytmów post´powania, znajdujàcych si´ zarówno w odpowiednich rozdzia∏ach, jak i zebranych na koƒcu ksià˝ki, na oddzielnych stronach, które mo˝na b´dzie wyciàç i mieç pod r´kà podczas wizyty u lekarza. Celem dr Grobstein jest udzielenie pacjentkom pomocy w zorientowaniu si´ w me- todach terapii dost´pnych na ka˝dym etapie drogi, jakà b´dà musia∏y pokonaç. Na przyk∏ad: pierwszy algorytm wiedzie pacjentk´ przez poczàtkowe decyzje po wyczuciu guzka lub do- strze˝eniu czegoÊ niezwyk∏ego na zdj´ciu mammograficznym. „Co powinnaÊ teraz zrobiç? – pyta dr Grobstein. – Spojrzeç na algorytm post´powania 1A. Jest wiele opcji. Nie wpadaj w przera˝enie. Postaraj si´ zmobilizowaç; nie tylko z tego powo- du, ˝e musisz si´ dowiedzieç, czy masz raka piersi, lecz tak˝e dlatego, ˝e po∏àczenie niepewnoÊci i bezczynnoÊci naprawd´ ci zaszkodzi”. Ksià˝ka ta jest równie˝ przyst´pnym przewodnikiem po najnowszych osiàgni´ciach w technologii badaƒ przesiewo- wych, opcjach terapeutycznych i pracach badawczych. Wykrycie raka piersi sprawia, i˝ pacjentka staje wobec ró˝nych mo˝liwo- Êci: chirurgii, chemioterapii, radioterapii oraz nowszej metody terapii biologicznej, tzw. terapii celowanej, która umo˝liwia 20 WPROWADZENIE DO WYDANIA AMERYKA¡SKIEGO zniszczenie nowotworu bez uszkodzenia zdrowych tkanek. Dla przyk∏adu: poniewa˝ decydujàcà rol´ w rozwoju hormonozale˝- nego raka piersi odgrywa estrogen, naukowcy analizujà leczni- cze mo˝liwoÊci inhibitorów (czynników hamujàcych) enzymów odpowiedzialnych za stymulacj´ i powstawanie estrogenów w piersi. Inni uczeni, aby poprawiç komfort ˝ycia pacjentek, szu- kajà sposobów ograniczenia takich ubocznych skutków terapii, jak pooperacyjny obrz´k i ból. Dr Grobstein zach´ca wi´c pa- cjentki, by zadawa∏y pytania i same podejmowa∏y decyzje, które wp∏ynà na wynik leczenia. Namawia te˝ czytelniczki, ˝eby pyta- ∏y wszystkich cz∏onków zespo∏u terapeutycznego o ich doÊwiad- czenie oraz kwalifikacje i zasi´ga∏y kolejnych opinii, jeÊli istniejà jakiekolwiek ró˝nice zdaƒ. „Gdy w gr´ wchodzi rak, nie bój si´, ˝e zranisz uczucia któregoÊ z lekarzy, jeÊli poprosisz o konsultacj´ – pisze autorka tej ksià˝ki. – Kompetentni leka- rze nie sprzeciwià si´ temu, dopóki owe dodatkowe opinie b´dà pozyskiwane od cenionego specjalisty (lub zespo∏u specjalistów)”. Dzi´ki takim radom pacjentki nabierajà odwagi, by zabieraç g∏os w kwestii w∏asnej opieki medycznej. Ksià˝ka Ruth H. Grobstein jest podstawowym êród∏em in- formacji dla ka˝dego, kto pragnie dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej o raku piersi oraz o tym, jak zwi´kszyç szanse pokonania go i prze˝ycia. Mamy zatem wobec dr Grobstein ogromny d∏ug wdzi´cznoÊci za podzielenie si´ z nami jej wyjàtkowà wiedzà i doÊwiadczeniem w tej dziedzinie. dr med. Margaret Foti dyrektor generalny Amerykaƒskiego Towarzystwa Onkologicznego Od autorki Bez wzgl´du na to, czy si´ bojà, ˝e mogà us∏yszeç, i˝ roz- poznano u nich raka piersi, czy te˝ ju˝ us∏ysza∏y takà diagnoz´, kobiety majà wiele zrozumia∏ych wàtpliwoÊci i dylematów zwià- zanych z tà chorobà. Mogà te˝ si´ jednak powstrzymywaç przed zadawaniem owych pytaƒ. Stawiania ich unikajà nie tylko cho- re, lecz równie˝ ich najbli˝si. Obecnie pacjentki cz´sto nie majà mo˝liwoÊci zadawania pytaƒ, poniewa˝ czas ich kontaktu ze specjalistà jest ograniczo- ny. Czujà si´ rozgoryczone i bezradne. Niekiedy sà równie˝ wÊciek∏e na lekarzy, piel´gniarki i na ca∏y system opieki zdrowot- nej, który wydaje si´ bezduszny, oraz na niemo˝noÊç wyjaÊnie- nia nurtujàcych je wàtpliwoÊci. Przeszukujà internet i pobierajà z niego mnóstwo informacji, nie wiedzàc, która jest przydatna, a która nie ma znaczenia. Rozgoryczenie zaÊ narasta. Ta ksià˝ka nie powsta∏a po to, by zastàpiç twoich lekarzy, ale ˝eby ci pomóc w uzyskaniu opieki, jakiej potrzebujesz. Zawiera podstawowe, proste, jasne informacje, które umo˝- liwià ci samodzielne podj´cie w∏aÊciwych decyzji. Niczym wier- na przyjació∏ka, jest gotowa pospieszyç z pomocà w znalezie- niu niektórych, jeÊli nie wszystkich, odpowiedzi na twoje pytania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wszystko o raku piersi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: