Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 006999 20514923 na godz. na dobę w sumie
Wybór dokumentów źródłowych dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Tom II: 1960-2007 - ebook/pdf
Wybór dokumentów źródłowych dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Tom II: 1960-2007 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-4240-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oddajemy w ręce Czytelników drugi tom Wyboru źródeł dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Publikacja zawiera dokumenty źródłowe z lat 1960 - 2007, które wywarły największy wpływ na stosunki międzynarodowe w drugiej połowie XX wieku (oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku) a rozstrzygnięcia w nich zawarte do dziś kreują zachowania państw na arenie międzynarodowej. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z dokumentami w całości, albo z bardzo obszernymi fragmentami w języku polskim, które nie tylko pozwolą mu poznać regulacje prawne najważniejszych wydarzeń na terenie Polski, Europy i świata, ale także poznać opinie wybitnych jednostek, które je aktywnie kształtowały.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gniewomir Pie(cid:276)kowski WYBÓR DOKUMENTÓW (cid:131)RÓD(cid:82)OWYCH TOM II (1960 – 2007) DLA STUDENTÓW STOSUNKÓW MI(cid:57)DZYNARODOWYCH, POLITOLOGII I EUROPEISTYKI 1 Sk(cid:217)ad, redakcja i korekta techniczna: Wydawnicto Locuples Projekt ok(cid:217)adki: Wydawnictwo Locuples Publikacja recenzowana. Niniejsza publikacja jest obj(cid:266)ta ochron(cid:261) prawa autorskiego. Uzyskany dost(cid:266)p upowa(cid:298)nia wy(cid:225)(cid:261)cznie do prywatnego u(cid:298)ytku. Ksi(cid:261)(cid:298)ka ani (cid:298)adna jej cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) nie mog(cid:261) by(cid:252) publikowane w ca(cid:225)(cid:82)(cid:286)ci ani w jakikolwiek inny sposób powielane bez zgody autora. Copyright©: Gniewomir Pie(cid:276)kowski ISBN: 978-83-272-4240-2 (cid:224)ód(cid:296) 2014r. 2 Spis(cid:3)tre(cid:228)ci(cid:3) 1. Deklaracja w sprawie przyznania niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci krajomi narodom kolonialnym (1960r.)…….4 2. Traktat o wzajemnej wspó(cid:217)pracy pomi(cid:191)dzy Japoni(cid:173) a USA (1960r.)……………………………...6 3. Konwencja wiede(cid:218)ska o stosunkach dyplomatycznych (1961r.)…………………………………..9 4. Uk(cid:217)ad o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wod(cid:173) (1963r.)………………………………………………………………………………………………….25 5. Konwencja wiede(cid:218)ska o stosunkach konsularnych (1963r.)……………………………………...28 6. Traktat podstawowych stosunków pomi(cid:191)dzy Japoni(cid:173) a Kore(cid:173) (1965r.)………………………...58 7. Mi(cid:191)dzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (1966r.)…………………………….60 8. Protokó(cid:217) fakultatywny do mi(cid:191)dzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (1966r.)………………………………………………………………………………………………….81 9. Mi(cid:191)dzynarodowy pakt praw gospodarczych, spo(cid:217)ecznych i kulturalnych (1966r.)……………86 10. Mi(cid:191)dzynarodowa konwencja w sprawie likwidacju wszelkich form dyskryminacji rasowej (1966r.)………………………………………………………………………………………………….96 11. Uk(cid:217)ad o zasadach dzia(cid:217)alno(cid:239)ci pa(cid:218)stw w zakresie bada(cid:218) i u(cid:268)ytkowania przestrzeni kosmicznej (cid:217)(cid:173)cznie z Ksi(cid:191)(cid:268)ycem i innymi cia(cid:217)ami niebieskimi (1967r.)………………………...111 12. Uk(cid:217)ad o nierozprzestrzenianiu broni j(cid:173)drowej (1968r.)………………………………………….119 13. Konwencja wiede(cid:218)ska o prawie traktatów (1969r.)………………………………………………126 14. Konwencja w sprawie misji specjalnych (1969r.)…………………………………………………158 15. Deklaracja zasad prawa mi(cid:191)dzynarodowego dotycz(cid:173)cych przyjaznych stosunków i wspó(cid:217)dzia(cid:217)ania pa(cid:218)stw zgodnie z Kart(cid:173) Narodów Zjednoczonych (1970r.)…………………..208 16. Traktat o pokoju i przyja(cid:266)ni pomi(cid:191)dzy Japoni(cid:173) i Chinami (1978r.)…………………………….216 17. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979r.)……………..218 18. Protokó(cid:217) fakultatywny do konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1999r.)………………………………………………………………………………………...233 19. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni(cid:268)aj(cid:173)cego traktowania albo karania (1984r.)…………………………………………………..240 20. Protokó(cid:217) fakultatywny do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni(cid:268)aj(cid:173)cego traktowania albo karania (2002r.)………………...256 21. Konwencja o prawach dziecka (1989r.)……………………………………………………………272 22. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej (1992r.)………………………………….296 23. Rzymski statut Mi(cid:191)dzynarodowego Trybuna(cid:217)u Karnego (1998r.)……………………………...327 24. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2007r.)…………………………………………..418 3 DEKLARACJA W SPRAWIE PRZYZNANIA NIEPODLEG(cid:224)(cid:50)(cid:285)CI KRAJOM I NARODOM KOLONIALNYM Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 2514 (XV), 14 grudnia 1960r. Zgromadzenie Ogólne, zwa(cid:268)ywszy, (cid:268)e narody ca(cid:217)ego (cid:239)wiata proklamowa(cid:217)y w Karcie Narodów Zjednoczonych stanowcz(cid:173) wol(cid:191) ponownego potwierdzenia swej wiary w podstawowe prawa cz(cid:217)owieka, w godno(cid:239)(cid:176) i warto(cid:239)(cid:176) jednostki, w równouprawnienie m(cid:191)(cid:268)czyzn i kobiet oraz w równo(cid:239)(cid:176) praw narodów wielkich i ma(cid:217)ych, a tak(cid:268)e w post(cid:191)p spo(cid:217)eczny i polepszenie bytu w warunkach wi(cid:191)kszej wolno(cid:239)ci, (cid:239)wiadome konieczno(cid:239)ci stworzenia warunków umo(cid:268)liwiaj(cid:173)cych stabilizacj(cid:191) i dobrobyt oraz pokojowe i przyjazne stosunki, oparte na poszanowaniu zasad równo(cid:239)ci wszystkich narodów i ich prawa do samostanowienia, a tak(cid:268)e powszechne szanowanie i przestrzeganie praw cz(cid:217)owieka i podstawowych swobód wszystkich ludzi bez wzgl(cid:191)du na ras(cid:191), p(cid:217)(cid:142)(cid:176), j(cid:191)zyk i wyznanie, uznaj(cid:173)c, (cid:268)e wszystkie zale(cid:268)ne narody gor(cid:173)co pragn(cid:173) wolno(cid:239)ci i (cid:268)e ich w(cid:217)asna postawa decyduje o osi(cid:173)gni(cid:191)ciu przez nie niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci, (cid:239)wiadome, (cid:268)e zaostrzenie si(cid:191) konfliktów wynikaj(cid:173)cych z odmowy przyznania tym narodom wolno(cid:239)ci lub tworzenia przeszkód na drodze do jej uzyskania stanowi powa(cid:268)ne zagro(cid:268)enie pokoju na ca(cid:217)ym (cid:239)wiecie, bior(cid:173)c pod uwag(cid:191) wa(cid:268)(cid:151)(cid:173) rol(cid:191) organizacji Narodów Zjednoczonych w popieraniu ruchu niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ciowego na terytoriach powierniczych i niesamodzielnych, uznaj(cid:173)c, (cid:268)e narody ca(cid:217)ego (cid:239)wiata gor(cid:173)co pragn(cid:173) po(cid:217)(cid:152)(cid:268)enia kresu kolonializmowi we wszystkich jego przejawach, prze(cid:239)wiadczone, (cid:268)e dalsze istnienie kolonializmu hamuje rozwój mi(cid:191)dzynarodowej wspó(cid:217)pracy gospodarczej, stanowi przeszkod(cid:191) na drodze do rozwoju spo(cid:217)ecznego, kulturalnego i gospodarczego ludów zale(cid:268)nych i jest sprzeczne z idea(cid:217)ami pokoju powszechnego, które przy(cid:239)wiecaj(cid:173) Organizacji Narodów Zjednoczonych, potwierdzaj(cid:173)c, (cid:268)e narody, d(cid:173)(cid:268)(cid:173)c do w(cid:217)asnych celów, mog(cid:173) swobodnie dysponowa(cid:176) swymi bogactwami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowi(cid:173)za(cid:218) wynikaj(cid:173)cych z mi(cid:191)dzynarodowej wspó(cid:217)pracy gospodarczej opartej na zasadzie wzajemnych korzy(cid:239)ci i prawa mi(cid:191)dzynarodowego, wierz(cid:173)c, (cid:268)e ruch narodowowyzwole(cid:218)czy jest niezwyci(cid:191)(cid:268)ony, nieodwracalny oraz (cid:268)e w celu unikni(cid:191)cia powa(cid:268)nych kryzysów nale(cid:268)y po(cid:217)(cid:152)(cid:268)(cid:162)(cid:176) kres kolonializmowi i wszelkim zwi(cid:173)zanym z nim formom segregacji i dyskryminacji, 4 witaj(cid:173)c z zadowoleniem uzyskanie w ci(cid:173)gu ostatnich lat wolno(cid:239)ci i niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci przez wielk(cid:173) liczb(cid:191) terytoriów zale(cid:268)nych i uznaj(cid:173)c pot(cid:191)(cid:268)ne, coraz silniejsze tendencje do uzyskania wolno(cid:239)ci przez ludno(cid:239)(cid:176) tych terytoriów, które jeszcze nie uzyska(cid:217)y niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci, prze(cid:239)wiadczone, (cid:268)e wszystkie narody maj(cid:173) niepozbywalne prawo do ca(cid:217)kowitej wolno(cid:239)ci, do wykonywania swych suwerennych praw oraz do integralno(cid:239)ci swego narodowego terytorium — uroczy(cid:239)cie proklamuje konieczno(cid:239)(cid:176) szybkiego i bezwarunkowego po(cid:217)(cid:152)(cid:268)enia kresu kolonializmowi we wszystkich jego formach i przejawach, i w zwi(cid:173)zku z tym o(cid:239)wiadcza, ze: 1. Uciskanie narodów przez obce pa(cid:218)stwa, ich panowanie i wyzysk stanowi(cid:173) zaprzeczenie podstawowych praw cz(cid:217)owieka, s(cid:173) niezgodne z Kart(cid:173) Narodów Zjednoczonych i stanowi(cid:173) przeszkod(cid:191) na drodze do zapewnienia pokoju i wspó(cid:217)pracy na ca(cid:217)ym (cid:239)wiecie. 2. Wszystkie narody maj(cid:173) prawo do samostanowienia; na mocy tego prawa okre(cid:239)laj(cid:173) wed(cid:217)ug (cid:160)(cid:217)asnej woli swój status polityczny i swobodnie rozwijaj(cid:173) swe (cid:268)ycie gospodarcze, spo(cid:217)eczne i kulturalne. 3. Niedostateczne przygotowanie polityczne, gospodarcze, spo(cid:217)eczne i kulturalne nie powinno w (cid:268)adnym wypadku stanowi(cid:176) pretekstu do zwlekania z przyznaniem niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci. 4. Nale(cid:268)y wstrzyma(cid:176) wszelkie akcje zbrojne czy te(cid:268) kroki represyjne wymierzone przeciwko narodom zale(cid:268)nym, by umo(cid:268)liwi(cid:176) im realizowanie prawa do ca(cid:217)kowitej niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci w warunkach pokoju i wolno(cid:239)ci; nale(cid:268)y respektowa(cid:176) integralno(cid:239)(cid:176) ich terytorium narodowego. 5. Na terytoriach powierniczych i niesamodzielnych oraz na wszelkich innych, terytoriach, które nie uzyska(cid:217)y jeszcze niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci, nale(cid:268)y niezw(cid:217)ocznie poczyni(cid:176) kroki, maj(cid:173)ce na celu przekazanie narodom i ludom terytoriów wszystkich uprawnie(cid:218) bez (cid:268)adnych warunków lub zastrze(cid:268)(cid:142)(cid:218),, zgodnie z ich swobodnie wyra(cid:268)on(cid:173) wol(cid:173) i (cid:268)yczeniem, bez wzgl(cid:191)du na ras(cid:191), wyznanie lub kolor skóry, by da(cid:176) im mo(cid:268)no(cid:239)(cid:176) korzystania z ca(cid:217)kowitej niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci i wolno(cid:239)ci. 6. Wszelka próba cz(cid:191)(cid:239)ciowego lub ca(cid:217)kowitego naruszenia jedno(cid:239)ci narodowej i integralno(cid:239)ci terytorialnej jakiegokolwiek kraju jest niezgodna z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. 7. Wszystkie pa(cid:218)stwa powinny (cid:239)ci(cid:239)le przestrzega(cid:176) litery i ducha postanowie(cid:218) Karty Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Cz(cid:217)owieka oraz niniejszej Deklaracji, i opiera(cid:176) si(cid:191) na zasadach równo(cid:239)ci, nieingerencji w wewn(cid:191)trzne sprawy jakiegokolwiek pa(cid:218)stwa, a tak(cid:268)e poszanowania suwerennych praw wszystkich narodów i ich integralno(cid:239)ci terytorialnej. 5 TRAKTAT O WZAJEMNEJ WSPÓ(cid:224)PRACY POMI(cid:265)DZY JAPONI(cid:260) A USA 19 stycznia 1960 Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki, Pragn(cid:173)c wzmocni(cid:176) wi(cid:191)zy pokoju i przyja(cid:266)ni tradycyjnie istniej(cid:173)ce pomi(cid:191)dzy nimi, i zachowa(cid:176) zasady demokracji, wolno(cid:239)ci osobistej i praworz(cid:173)dno(cid:239)ci, Pragn(cid:173)c rozwoju bli(cid:268)szej wspó(cid:217)pracy ekonomicznej pomi(cid:191)dzy nimi, jak równie(cid:268) tworzenia warunków ekonomicznej stabilno(cid:239)ci i dobrobytu w ich krajach, Potwierdzaj(cid:173)c sw(cid:173) wiar(cid:191) w cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, oraz pragnienie (cid:268)ycia w pokoju ze wszystkimi lud(cid:266)mi i wszystkimi rz(cid:173)dami, Uznaj(cid:173)c, (cid:268)e maj(cid:173) niezbywalne prawo do indywidualnej lub grupowej obrony, zgodnie z Kart(cid:173) Narodów Zjednoczonych, Uwa(cid:268)aj(cid:173)c, (cid:268)e maj(cid:173) wspólny interes w zachowaniu mi(cid:191)dzynarodowego pokoju i bezpiecze(cid:218)stwa na Dalekim Wschodzie, (cid:4)(cid:191)(cid:141)(cid:173)c zdecydowanym na zawarcie traktatu o wzajemnej wspó(cid:217)pracy i bezpiecze(cid:218)stwie, Zgodzili si(cid:191) na to, co nast(cid:191)puje: ARTYKU(cid:82) I Strony podejmuj(cid:173) si(cid:191), zgodnie z Kart(cid:173) Narodów Zjednoczonych, rozstrzygania wszelkich mi(cid:191)dzynarodowych sporów, w które mog(cid:173) zosta(cid:176) zaanga(cid:268)owane, (cid:239)rodkami pokojowymi w taki sposób, aby mi(cid:191)dzynarodowy pokój, bezpiecze(cid:218)stwo i sprawiedliwo(cid:239)(cid:176) nie zosta(cid:217)y zagro(cid:268)one, i powstrzymania si(cid:191) w swoich stosunkach mi(cid:191)dzynarodowych od gró(cid:266)b lub (cid:158)(cid:268)ycia si(cid:217)y przeciwko terytorialnej integralno(cid:239)ci lub politycznej niezale(cid:268)no(cid:239)ci jakiegokolwiek pa(cid:218)stwa, czy te(cid:268) w jakikolwiek inny sposób, niespójny z celem Narodów Zjednoczonych. Strony podejm(cid:173) czynno(cid:239)ci wspólnie z innymi mi(cid:217)uj(cid:173)cymi pokój krajami dla wzmocnienia Narodów Zjednoczonych, tak aby ich misja utrzymania (cid:239)wiatowego pokoju i bezpiecze(cid:218)stwa wype(cid:217)niana by(cid:217)a bardziej efektywnie. ARTYKU(cid:82) II Strony do(cid:217)(cid:152)(cid:268)(cid:173) wszelkich stara(cid:218) dla dalszego rozwoju pokojowych i przyjaznych stosunków mi(cid:191)dzynarodowych poprzez wzmacnianie swych wolnych instytucji, poprzez pog(cid:217)(cid:191)bianie zrozumienia zasad, w oparciu o które te instytucje zosta(cid:217)y stworzone, jak równie(cid:268) poprzez rozwój warunków stabilno(cid:239)ci i dobrobytu. B(cid:191)(cid:141)(cid:173) d(cid:173)(cid:268)(cid:162)(cid:176) do eliminacji konfliktu ze swej 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybór dokumentów źródłowych dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Tom II: 1960-2007
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: