Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 005915 20472088 na godz. na dobę w sumie
Wybór dokumentów źródłowych dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Tom I: 1910-1959 - ebook/pdf
Wybór dokumentów źródłowych dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Tom I: 1910-1959 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-4249-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy tom Wyboru źródeł dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Publikacja zawiera dokumenty źródłowe z lat 1910 - 1959, które wywarły największy wpływ na stosunki międzynarodowe w pierwszej połowie XX wieku (oraz w pierwszej dekadzie II połowy XX wieku) a rozstrzygnięcia w nich zawarte do dziś kreują zachowania państw na arenie międzynarodowej. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z dokumentami w całości, albo z bardzo obszernymi fragmentami w języku polskim, które nie tylko pozwolą mu poznać regulacje prawne najważniejszych wydarzeń na terenie Polski, Europy i świata, ale także poznać opinie wybitnych jednostek, które je aktywnie kształtowały.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gniewomir Pie(cid:276)kowski WYBÓR DOKUMENTÓW (cid:131)RÓD(cid:82)OWYCH TOM I (1910 – 1959) DLA STUDENTÓW STOSUNKÓW MI(cid:57)DZYNARODOWYCH, POLITOLOGII I EUROPEISTYKI 1 Sk(cid:217)ad, redakcja i korekta techniczna: Wydawnicto Locuples Projekt ok(cid:217)adki: Wydawnictwo Locuples Publikacja recenzowana. Niniejsza publikacja jest obj(cid:266)ta ochron(cid:261) prawa autorskiego. Uzyskany dost(cid:266)p upowa(cid:298)nia wy(cid:225)(cid:261)cznie do prywatnego u(cid:298)ytku. Ksi(cid:261)(cid:298)ka ani (cid:298)adna jej cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) nie mog(cid:261) by(cid:252) publikowane w ca(cid:225)(cid:82)(cid:286)ci ani w jakikolwiek inny sposób powielane bez zgody autora. Copyright©: Gniewomir Pie(cid:276)kowski ISBN: 978-83-272-4249-5 (cid:224)ód(cid:296) 2014r. 2 Spis(cid:3)tre(cid:228)ci(cid:3) 1. Traktat aneksji Korei przez Japoni(cid:191) (1910r.)……………………………………………….5 2. Pakt Ligi Narodów (1919r.)………………………………………………………………….8 3. Konwencja w sprawie niewolnictwa (1926r.)…………………………………………….16 4. Traktat przeciwwojenny (1928r.)…………………………………………………………..20 5. (cid:17)(cid:239)wiadczenie rz(cid:173)dowe w sprawie przyst(cid:173)pienia RP do konwencji o pokojowym za(cid:217)atwianiu sporów mi(cid:191)dzynarodowych, podpisanej w Hadze w 1907r. (1929r.)…...22 6. Konwencja o okre(cid:239)leniu napa(cid:239)ci (1933r.)…………………………………………………50 7. Deklaracja mi(cid:191)dzy Polsk(cid:173) a Niemcami o niestosowaniu przemocy (1934r.)…………55 8. Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP (1939r.)……………………………………….57 9. Pakt o nieagresji mi(cid:191)dzy Niemcami a ZSRR – pakt Ribbentrop – Molotow (1939r.)...62 10. Pakt o nieagresji mi(cid:191)dzy Niemcami a ZSRR – tajny protokó(cid:217) do paktu (1939r.)……..64 11. Uk(cid:217)ad o pomocy wzjamnej mi(cid:191)dzy RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó(cid:217)nocnej (1939r.)………………………………………………………………...65 12. Uk(cid:217)ad o pomocy wzjamnej mi(cid:191)dzy RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó(cid:217)nocnej – tajny protokó(cid:217) (1939r.)……………………………………………..68 13. Obwieszczenie mobilizacji RP (1939r.)……………………………………………………70 14. Uk(cid:217)ad Sikorski – Majski (1941r.)…………………………………………………………...73 15. Rozporz(cid:173)dzenie o prawie karnym dla Polaków i (cid:133)ydów na wschodnich ziemiach wcielonych (1941r.)………………………………………………………………………….75 16. Deklaracja Narodów Zjednoczonych (1942r.)……………………………………………80 17. Deklaracja kairska (1943r.)…………………………………………………………………81 18. Porozumienie mi(cid:191)dzynarodowe w przedmiocie (cid:239)cigania i karania g(cid:217)ównych przest(cid:191)pców wojennych osi europejskiej (1945r.)………………………………………..82 19. Komunikat z konferencji krymskiej (1945r.)……………………………………………...93 20. Protokó(cid:217) pracy konferencji krymskiej (1945r.)…………………………………………..100 21. Uchwa(cid:217)y poczdamskie (1945r.)…………………………………………………………...108 22. Protokó(cid:217) z berli(cid:218)skiej konferencji trzech mocarstw (1945r.)…………………………..125 23. Memorandum Rz(cid:173)du Jedno(cid:239)ci Narodowej do Rz(cid:173)dów ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii przedstawiaj(cid:173)ce stanowisko Polski w sprawach zachodnich granic (1945r.)………..132 24. Sprawozdanie z przebiegu konferencji delegacji Rz(cid:173)du Jedno(cid:239)ci Narodowej z ministrami spraw zagranicznych trzech wielkich mocarstw (1945r.)………………..145 25. Memorandum delegacji Rz(cid:173)du Jedno(cid:239)ci Narodowej w sprawie zachodnich granic Polski przekazane rz(cid:173)dom trzech wielkich mocarstw (1945r.)………………………..154 26. Ustalenia konferencji poczdamskiej w sprawie zachodniej granicy Polski (1945r.)...159 27. Konwencja Narodów Zj(cid:191)dnoczonych, statut Mi(cid:191)dzynarodowego Trybuna(cid:217)u Sprawiedliwo(cid:239)ci, porozumienie ustanawiajace komisj(cid:191) przygotowawcz(cid:173) Narodów Zjednoczonych (1945r.)……………………………………………………………………160 28. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1946r.)……….202 29. Powszechna deklaracja praw cz(cid:217)owieka (1948r.)……………………………………….206 30. Deklaracja niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci Pa(cid:218)stwa Izrael (1948r.)……………………………………..212 31. Statut Rady Europy (1949r.)………………………………………………………………213 32. Traktat Pó(cid:217)nocnoatlantycki (1949r.)……………………………………………………...229 33. Protokó(cid:217) do traktatu pó(cid:217)nocnoatlantyckiego o akcesji Rzeczypospolitej Polskiej (1997r.)....................................................................................................................................232 3 34. Uk(cid:217)ad mi(cid:191)dzy RP a NRD o wytyczeniu ustalonej i istniej(cid:173)cej polsko – niemieckiej granicy pa(cid:218)stwowej (1950r.)……………………………………………………………...233 35. Konwencja o ochronie praw cz(cid:217)owieka i podstawowych wolno(cid:239)ci (1950r.)………...237 36. Umowa pomi(cid:191)dzy RP a ZSRR o zamianie odcinków terytoriów pa(cid:218)stwowych (1951r.)………………………………………………………………………………………251 37. Protokó(cid:217) do umowy pomi(cid:191)dzy RP a ZSRR o zamianie odcinków terytoriów pa(cid:218)stwowych (1951r.)……………………………………………………………………..254 38. Konwencja dotycz(cid:173)ca statusu uchod(cid:266)ców (1951r.)…………………………………….258 39. Traktat pokojowy pomi(cid:191)dzy Japoni(cid:173) a Chinami (1952r.)……………………………...277 40. Traktat o wzajemnej obronie pomi(cid:191)dzy USA a Chinami (1954r.)………………….....281 41. Uk(cid:217)ad w sprawie Antarktyki (1959r.)……………………………………………………284 4 TRAKTAT ANEKSJI KOREI PRZEZ JAPONI(cid:265) 22 SIERPNIA 1910r Proklamacja Pomimo szczerych i pracoch(cid:217)onnych reform korea(cid:218)skiej administracji, które to Rz(cid:173)dy Japonii i Korei prowadz(cid:173) od ponad czterech lat realizuj(cid:173)c Porozumienie z 1905, istniej(cid:173)cy system rz(cid:173)dów w tym kraju okaza(cid:217) si(cid:191) niewystarczaj(cid:173)cy dla zachowania publicznego porz(cid:173)dku i spokoju; dodatkowo, ca(cid:217)y pó(cid:217)wysep ogarni(cid:191)ty jest duchem podejrzliwo(cid:239)ci i obawy. W celu utrzymania pokoju i stabilno(cid:239)ci w Korei, dla pomy(cid:239)lno(cid:239)ci i dobrobytu Korea(cid:218)czyków, jak równie(cid:268) aby zapewni(cid:176) bezpiecze(cid:218)stwo i wytchnienie osiad(cid:217)ych obcokrajowców, sta(cid:217)o si(cid:191) ca(cid:217)kowicie jasne, (cid:268)e absolutnie niezb(cid:191)dne s(cid:173) fundamentalne zmiany w samym sposobie rz(cid:173)dów. Rz(cid:173)dy Japonii i Korei, b(cid:191)(cid:141)(cid:173)c przekonane o nagl(cid:173)cej konieczno(cid:239)ci wprowadzenia reform odpowiadaj(cid:173)cych potrzebom sytuacji, jak równie(cid:268) zapewnienia dostatecznej gwarancji na przysz(cid:217)(cid:152)(cid:239)(cid:176), zawar(cid:217)y, za zgod(cid:173) Jego Cesarskiej Mo(cid:239)ci Cesarza Japonii i Jego Cesarskiej Mo(cid:239)ci Cesarza Korei, wyra(cid:268)on(cid:173) przez pe(cid:217)nomocników, traktat zapewniaj(cid:173)cy ca(cid:217)kowite przy(cid:217)(cid:173)czenie Korei do Cesarstwa Japonii. Na mocy tego wa(cid:268)nego aktu, który wejdzie w (cid:268)ycie wraz z opublikowaniem 29 sierpnia 1910, Cesarski Rz(cid:173)d Japonii podejmie ca(cid:217)e rz(cid:173)dzenie i administracj(cid:191) Kore(cid:173), i niniejszym oznajmia, (cid:268)e kwestie zwi(cid:173)zane z obcokrajowcami i zagranicznym handlem w Korei b(cid:191)(cid:141)(cid:173) prowadzone zgodnie z nast(cid:191)puj(cid:173)cymi zasadami […]: Traktat Jego Cesarska Mo(cid:239)(cid:176) Cesarz Japonii i Jego Cesarska Mo(cid:239)(cid:176) Cesarz Korei, maj(cid:173)c na wzgl(cid:191)dzie szczególne i bliskie stosunku pomi(cid:191)dzy ich krajami, po(cid:268)(cid:173)daj(cid:173)c rozwoju wspólnego bogactwa obu narodów, i by zapewni(cid:176) trwa(cid:217)y pokój na Dalekim Wschodzie, b(cid:191)(cid:141)(cid:173)c przekonanymi (cid:268)e cele te najlepiej mo(cid:268)na osi(cid:173)gn(cid:173)(cid:176) poprzez przy(cid:217)(cid:173)czenie Korei do Cesarstwa Japonii, zdecydowali si(cid:191) zawrze(cid:176) traktat takiego przy(cid:217)(cid:173)czenia, i wyznaczyli ku temu pe(cid:217)nomocników, to jest, Jego Cesarska Mo(cid:239)(cid:176) Cesarz Japonii Wicehrabiego Genera(cid:217)a- Rezydenta Terauchi Masatake, a Jego Cesarska Mo(cid:239)(cid:176) Cesarz Korei Premiera Yi Wang-Yong, którzy po wspólnej naradzie i rozwa(cid:268)eniu, zgodzili si(cid:191) na to, co nast(cid:191)puje: Artyku(cid:217) 1. Jego Cesarska Mo(cid:239)(cid:176) Cesarz Korei dokonuje ca(cid:217)kowitego i trwa(cid:217)ego przekazania Jego Cesarskiej Mo(cid:239)ci Cesarzowi Japonii wszelkich praw suwerennej w(cid:217)adzy nad ca(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci(cid:173) Korei. 5 Artyku(cid:217) 2. Jego Cesarska Mo(cid:239)(cid:176) Cesarz Japonii akceptuje przekazanie wspomniane w powy(cid:268)szym artykule, i zgadza si(cid:191) na ca(cid:217)kowite przy(cid:217)(cid:173)czenie Korei do Cesarstwa Japonii. Artyku(cid:217) 3. Jego Cesarska Mo(cid:239)(cid:176) Cesarz Japonii udzieli Ich Mo(cid:239)ciom Cesarzowi i ex-Cesarzowi, jak równie(cid:268) Jego Cesarskiej Wysoko(cid:239)ci Ksi(cid:191)ciu Koronnemu Korei, ich ma(cid:217)(cid:268)onkom i dziedzicom tytu(cid:217)ów, godno(cid:239)ci i honorów, w(cid:217)(cid:138)(cid:239)ciwych ich rangom, jak równie(cid:268) corocznych dotacji, wystarczaj(cid:173)cych dla utrzymania takich tytu(cid:217)ów, godno(cid:239)ci i honorów. Artyku(cid:217) 4. Jego Cesarska Mo(cid:239)(cid:176) Cesarz Japonii udzieli równie(cid:268) w(cid:217)(cid:138)(cid:239)ciwych honorów i traktowania cz(cid:217)onkom Cesarskiego Domu Korei oraz ich dziedzicom innym ni(cid:268) ci, wymienionym w powy(cid:268)szym artykule, jak równie(cid:268) funduszy, niezb(cid:191)dnych dla utrzymania takich tytu(cid:217)ów i traktowa(cid:218), jakie zostan(cid:173) nadane. Artyku(cid:217) 5. Jego Cesarska Mo(cid:239)(cid:176) Cesarz Japonii nada tytu(cid:217)y i dotacje pieni(cid:191)(cid:268)ne tym Korea(cid:218)czykom, których przez wzgl(cid:173)d na chwalebn(cid:173) s(cid:217)(cid:158)(cid:268)(cid:139)(cid:191), mo(cid:268)na uzna(cid:176) za zas(cid:217)uguj(cid:173)cych na takie szczególne wyró(cid:268)nienie. Artyku(cid:217) 6. W konsekwencji wspomnianego wy(cid:268)ej przy(cid:217)(cid:173)czenia Rz(cid:173)d Japonii przyjmie ca(cid:217)(cid:152)(cid:239)(cid:176) rz(cid:173)dów i administracji Korei oraz podejmie wysi(cid:217)ki w celu udzielenia pe(cid:217)nej ochrony osobom i mieniu Korea(cid:218)czyków przestrzegaj(cid:173)cych obowi(cid:173)zuj(cid:173)cych praw, aby zapewni(cid:176) dobrobyt wszystkim takim Korea(cid:218)czykom. Artyku(cid:217) 7. Rz(cid:173)d Japonii, w takim stopniu w jakim okoliczno(cid:239)ci na to pozwol(cid:173), zatrudni w japo(cid:218)skiej (cid:156)(cid:217)(cid:158)(cid:268)bie publicznej w Korei tych Korea(cid:218)czyków, którzy akceptuj(cid:173) lojalnie i w dobrej wierze nowe rz(cid:173)dy, i którzy posiadaj(cid:173) kwalifikacje odpowiednie to takiej s(cid:217)(cid:158)(cid:268)by. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybór dokumentów źródłowych dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Tom I: 1910-1959
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: