Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00500 009461 21011317 na godz. na dobę w sumie
Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej - ebook/pdf
Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 226
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3019-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> polityka społeczna
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

„Proponujemy czytelnikowi interesującemu się państwami Grupy Wyszehradzkiej pracę poświęconą wyborom i systemom wyborczym w systemie politycznym Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier. Kolejna monografia poświęcona fenomenowi wyborów, prawu wyborczemu i systemom wyborczym ma na celu rekonstrukcje ukształtowanych w ciągu ćwierćwiecza narodowych modeli prawa wyborczego i systemów wyborczych.” (Fragment ze Wstępu)

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYBORY, PRAWO WYBORCZE, SYSTEMY WYBORCZE W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas, Robert Rajczyk W Y B O R Y, P R A W O W Y B O R C Z E , S Y S T E M Y W Y B O R C Z E W P A Ń S T W A C H G R U P Y W Y S Z E H R A D Z K I E J Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3019-8 WYBORY, PRAWO WYBORCZE, SYSTEMY WYBORCZE W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ NR 3520 WYBORY, PRAWO WYBORCZE, SYSTEMY WYBORCZE W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas, Robert Rajczyk WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO • KATOWICE 2016 Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Jerzy Mizgalski Spis treści Wstęp Wybory i systemy wyborcze w ujęciu teoretycznym 1.1. Wybory 1.1.1. Wybory jako podstawowa instytucja reżimu demokratycznego 1.1.2. Wybory i zasady ich przeprowadzania 1.1.3. Funkcje wyborów 1.2. Systemy wyborcze 1.2.1. Systemy większościowe 1.2.2. Systemy proporcjonalne 1.2.3. Systemy mieszane Wybory, prawo wyborcze i system wyborczy w Republice Czeskiej 2.1. Parlament: Izba Poselska i Senat 2.1.1. Analiza wyborów do Izby Poselskiej i Senatu 2.2. Prezydent 2.2.1. Analiza wyborów na urząd prezydenta 2.3. Parlament Europejski 2.3.1. Analiza wyborów do Parlamentu Europejskiego 2.4. Samorząd terytorialny 2.4.1. Analiza wyborów do organów samorządu terytorialnego 7 11 11 13 16 19 25 29 30 32 35 35 37 52 53 56 57 59 63 Wybory, prawo wyborcze i system wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej 3.1. Parlament: Sejm i Senat 3.1.1. Analiza wyborów do Sejmu i Senatu rp 3.2. Prezydent 3.2.1. Analiza wyborów prezydenckich w Polsce 3.3. Parlament Europejski 3.3.1. Analiza wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce 3.4. Samorząd terytorialny 3.4.1. Analiza wyborów samorządowych w Polsce Parlament: Rada Narodowa Republiki Słowackiej Wybory, prawo wyborcze i system wyborczy w Republice Słowackiej 4.1. 4.1.1. Analiza wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej 4.2. Prezydent 4.2.1. Analiza wyborów powszechnych na urząd prezydenta 4.3. Parlament Europejski 4.3.1. Analiza wyborów do Parlamentu Europejskiego 4.4. Samorząd terytorialny 4.4.1. Analiza wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 4.4.2. Analiza wyborów do przedstawicielstwa krajowego i przewodniczącego samorządowego kraju Wybory, prawo wyborcze i system wyborczy na Węgrzech 5.1. Zgromadzenie Krajowe 5.1.1. Analiza wyborów do Zgromadzenia Krajowego Węgier w latach 1990–2014 5.2. Prezydent 5.2.1. Analiza wyborów na urząd prezydenta 5.3. Parlament Europejski 5.3.1. Analiza wyborów do Parlamentu Europejskiego 5.4. 5.4.1. Analiza wyborów do organów samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny Bibliografia Spis tabel 71 72 73 82 84 87 89 91 93 99 99 100 108 113 117 121 124 127 135 143 144 159 181 182 186 189 192 198 207 221 Wstęp Proponujemy czytelnikowi interesującemu się państwami Grupy Wyszeh- radzkiej pracę poświęconą wyborom i systemom wyborczym w systemie po- litycznym Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier. Kolejna monografia poświę- cona fenomenowi wyborów, prawu wyborczemu i systemom wyborczym ma na celu rekonstrukcje ukształtowanych w ciągu ćwierćwiecza narodowych modeli prawa wyborczego i systemów wyborczych. Rozdział pierwszy jest poświęcony wyborom i systemom wyborczym w ujęciu teoretycznym. Wybory są podstawowym narzędziem współczesnej demokra- cji. Umożliwiają one bezpośredni udział obywateli w kształtowaniu życia pu- blicznego poprzez wyrażenie woli dotyczącej reelekcji władzy lub jej alternacji. Poza tym uzewnętrzniają szereg innych funkcji, jak na przykład legitymizację i kontrolę władzy, egzekwowanie jej odpowiedzialności politycznej, czy selek- cję elit politycznych. Przeprowadzanie wyborów opiera się na zasadach, do których zaliczamy: powszechność, tajność, równość, bezpośredniość, a także wolność. Szerszym otoczeniem wyborów jest system wyborczy, który zajmuje się między innymi takimi kwestiami, jak: rozmiar i kształt okręgu, uprawnie- nia wyborców, zasady regulujące zachowanie kandydatów i partii politycznych w okresie wyborczym i powyborczym, sposoby ustalania wyników i ich wpływu na zachowanie elektoratu i elit politycznych. Z systemem wyborczym związa- ne jest prawo wyborcze, które ma nieco węższy charakter i dotyczy wyłącznie norm związanych z prowadzeniem kampanii, aktem głosowania, uprawnienia- mi podmiotów uczestniczących w nim, a także sposobami ustalania wyników. Wybory, prawo wyborcze i system wyborczy w Republice Czeskiej stanowi zawartość drugiego rozdziału. Tekst prezentuje wyniki wyborów do najważ- niejszych organów władzy w Republice Czeskiej oraz ich analizę i znacze- nie dla funkcjonowania sceny partyjnej na szczeblu krajowym, regionalnym 8 WSTĘP i lokalnym. Autorka przedstawia zasady prawa wyborczego obowiązujące w poszczególnych elekcjach oraz w odniesieniu do wyborów określonych or- ganów władzy, system wyborczy przyjęty w celu obsadzenia mandatów, pod- daje analizie wyniki wyborów w wyborach do obu izb czeskiego parlamentu (do Izby Poselskiej i do Senatu), w wyborach prezydenta oraz w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i samorządowego kraju. Problematykę wyborczą, prawa wyborczego i systemu wyborczego Polski przedstawiamy w rozdziale trzecim. Artykuł poddaje analizie wskazane zja- wiska w przestrzeni czasowej od 1990 do 2015 roku. Geneza rozwiązań wy- borczych III Rzeczypospolitej sięga porozumień zawartych podczas obrad Okrągłego Stołu. W późniejszym okresie były one wielokrotnie zmieniane, ale zawsze mieściły się w ramach demokratycznego reżimu. Kolejny rozdział dotyczy roli wyborów i systemu wyborczego w Republice Słowackiej. Artykuł prezentuje wyniki wyborów do najważniejszych orga- nów władzy w Republice Słowackiej oraz ich analizę i znaczenie dla funk- cjonowania sceny partyjnej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Autorzy przedstawiają zasady prawa wyborczego obowiązujące w poszczegól- nych elekcjach oraz w odniesieniu do wyborów określonych organów władzy, system wyborczy przyjęty w celu obsadzenia mandatów, poddają analizie wyniki wyborów w wyborach do Rady Narodowej, w wyborach Prezydenta RS wybieranego do 1999 roku przez Radę Narodową Republiki Słowackiej, a następnie po zmianie konstytucji oraz uchwaleniu ordynacji wyborczej Prezydenta RS w wyborach powszechnych oraz w wyborach do organów sta- nowiących jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i samo- rządowego kraju. Rozważania zamyka problematyka ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz analiza wyników trzech edycji w latach 2004, 2009 oraz 2014. Rozdział piąty jest poświęcony wyborom, prawu wyborczemu i systemowi wyborczemu na Węgrzech. Do 2016 roku Węgrzy siedmiokrotnie wybierali Zgromadzenie Krajowe i brali udział w wyborach samorządowych, trzykrot- nie wyłaniali reprezentację do Parlamentu Europejskiego oraz sześciokrot- nie byli świadkami wyboru prezydenta państwa. Podstawowe uzgodnienia dotyczące prawa i systemu wyborczego do parlamentu oraz organów władzy samorządowej zostały ustalone w trakcie rozmów węgierskiego trójkątnego stołu w 1989 roku. Nie zdołano jednak porozumieć się co do sposobu wybo- ru prezydenta. Wybór węgierskiej legislatywy oparto na systemie mieszanym 9 z trzema poziomami alokacji mandatów: okręgi jednomandatowe, wieloman- datowe okręgi regionalne oraz ogólnokrajowa lista. Reforma z 2011 roku uszczupliła liczbę wybieranych deputowanych z 386 do 199, zlikwidowała wielomandatowe okręgi regionalne, a także wprowadziła kilka innych zmian. Wybory samorządowe odbywają się na szczeblu gminnym, w miastach na prawach komitatów i w komitatach. W gminach i miastach na prawach ko- mitatów poza organem uchwałodawczym obywatele wybierają także organ wykonawczy w postaci burmistrza. Po listopadowym referendum w 1989 roku przyjęto pośredni wybór prezydenta, który do 2010 roku był wybierany w sys- temie trzech tur, a obecnie dwóch. Od 2004 roku Węgrzy dokonują także elekcji posłów do Parlamentu Europejskiego. Spis tabel Tabela 2.1. Wyniki wyborów do Izby Poselskiej w Czechach w 1996 roku. Tabela 2.2. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 1996 roku. Tabela 2.3. Wyniki wyborów do Izby Poselskiej w Czechach w 1998 roku. Tabela 2.4. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 1998 roku. Tabela 2.5. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 2000 roku. Tabela 2.6. Wyniki wyborów do Izby Poselskiej w Czechach w 2002 roku. Tabela 2.7. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 2002 roku. Tabela 2.8. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 2004 roku. Tabela 2.9. Wyniki wyborów do Izby Poselskiej w Czechach w 2006 roku. Tabela 2.10. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 2006 roku. Tabela 2.11. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 2008 roku. Tabela 2.12. Wyniki wyborów do Izby Poselskiej w Czechach w 2010 roku. Tabela 2.13. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 2010 roku. Tabela 2.14. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 2012 roku. Tabela 2.15. Wyniki wyborów do Izby Poselskiej w Czechach w 2013 roku. Tabela 2.16. Wyniki wyborów do Senatu w Czechach w 2014 roku. Tabela 2.17a. Wyniki wyborów prezydenckich w Czechach w 2013 roku (I tura). Tabela 2.17b. Wyniki wyborów prezydenckich w Czechach w 2013 roku (II tura). Tabela 2.18. Prezydenci Czech. Tabela 2.19. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Czechach w 2004 roku. Tabela 2.20. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Czechach w 2009 roku. Tabela 2.21. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Czechach w 2014 roku. Tabela 2.22. Liczba radnych w gminach czeskich. Tabela 2.23. Liczba radnych samorządowego kraju w Czechach. Tabela 2.24. Wyniki wyborów do przedstawicielstw gminnych w Czechach w 1994 roku. Tabela 2.25. Wyniki wyborów do przedstawicielstw gminnych w Czechach w 1998 roku. 222 SPIS TABEL Tabela 2.26. Wyniki wyborów do przedstawicielstw gminnych w Czechach w 2002 roku. Tabela 2.27. Wyniki wyborów do przedstawicielstw gminnych w Czechach w 2006 roku. Tabela 2.28. Wyniki wyborów do przedstawicielstw gminnych w Czechach w 2010 roku. Tabela 2.29. Wyniki wyborów do przedstawicielstw gminnych w Czechach w 2014 roku. Tabela 2.30. Frekwencja wyborcza w wyborach gminnych w Czechach. Tabela 2.31. Wyniki wyborów do przedstawicielstw krajowych w Czechach w 2000 roku. Tabela 2.32. Wyniki wyborów do przedstawicielstw krajowych w Czechach w 2004 roku. Tabela 2.33. Wyniki wyborów do przedstawicielstw krajowych w Czechach w 2008 roku. Tabela 2.34. Wyniki wyborów do przedstawicielstw krajowych w Czechach w 2012 roku. Tabela 2.35. Frekwencja w wyborach regionalnych w Czechach. Tabela 3.1. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 1991 roku. Tabela 3.2. Wyniki wyborów do Senatu w 1991 roku. Tabela 3.3. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 1993 roku. Tabela 3.4. Wyniki wyborów do Senatu w 1993 roku. Tabela 3.5. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 1997 roku. Tabela 3.6. Wyniki wyborów do Senatu w 1997 roku. Tabela 3.7. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2001 roku. Tabela 3.8. Wyniki wyborów do Senatu w 2001 roku. Tabela 3.9. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2005 roku. Tabela 3.10. Wyniki wyborów do Senatu w 2005 roku. Tabela 3.11. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2007 roku. Tabela 3.12. Wyniki wyborów do Senatu w 2007 roku. Tabela 3.13. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2011 roku. Tabela 3.14. Wyniki wyborów do Senatu w 2011 roku. Tabela 3.15. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2015 roku. Tabela 3.16. Wyniki wyborów do Senatu w 2015 roku. Tabela 3.17. Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce w 1990 roku. Tabela 3.18. Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce w 1995 roku. Tabela 3.19. Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce w 2000 roku. Tabela 3.20. Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce w 2005 roku. Tabela 3.21. Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku. Tabela 3.22. Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 roku. Tabela 3.23. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 roku. Tabela 3.24. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku. Tabela 3.25. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Tabela 3.26. Wyniki wyborów do rad gmin w Polsce w 1990 roku. Tabela 3.27. Wyniki wyborów do samorządu terytorialnego w 1998 roku. 223 Tabela 3.28. Wyniki wyborów samorządowych w 2002 roku. Tabela 3.29. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2006 roku. Tabela 3.30. Wybory do rad gmin i powiatów oraz sejmików województw w 2006 roku (łącznie). Tabela 3.31. Wybory samorządowe w 2010 roku (rady gmin). Tabela 3.32. Wybory samorządowe w 2010 roku (powiaty ziemskie i grodzkie). Tabela 3.33. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 roku. Tabela 3.34. Wybory samorządowe w 2014 roku (powiaty). Tabela 3.35. Wyniki wyborów do sejmików województw w 1998 roku. Tabela 3.36. Wyniki wyborów do sejmików województw w 2002 roku. Tabela 3.37. Wyniki wyborów do sejmików województw w 2006 roku. Tabela 3.38. Wyniki wyborów do sejmików województw w 2010 roku. Tabela 3.39. Wyniki wyborów do sejmików województw w 2014 roku. Tabela 4.1. Wyniki wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej w 1994 roku. Tabela 4.2. Wyniki wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej w 1998 roku. Tabela 4.3. Wyniki wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej w 2002 roku. Tabela 4.4. Wyniki wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej w 2006 roku. Tabela 4.5. Wyniki wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej w 2010 roku. Tabela 4.6. Wyniki wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej w 2012 roku. Tabela 4.7. Wyniki Wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej w 2016 roku. Tabela 4.8. Wyniki wyborów Prezydenta Republiki Słowackiej 15 i 29 maja 1999 roku. Tabela 4.9. Wyniki wyborów Prezydenta Republiki Słowackiej 3 i 17 kwietnia 2004 roku. Tabela 4.10. Wyniki wyborów Prezydenta Republiki Słowackiej 21 marca i 4 kwietnia 2009 roku. Tabela 4.11. Wyniki wyborów Prezydenta Republiki Słowackiej 15 i 29 marca 2014 roku. Tabela 4.12. Wybory do Parlamentu Europejskiego na terenie Słowacji w 2004 roku. Tabela 4.13. Wybory do Parlamentu Europejskiego na terenie Słowacji w 2009 roku. Tabela 4.14. Wybory do Parlamentu Europejskiego na terenie Słowacji w 2014 roku. Tabela 4.15. Liczba radnych w gminach słowackich. Tabela 4.16. Wyniki wyborów radnych do przedstawicielstw gminnych w wyborach w 2002 roku. Tabela 4.17. Wyniki wyborów starostów w wyborach gminnych w 2002 roku. Tabela 4.18. Wyniki wyborów radnych do przedstawicielstw gminnych w wyborach w 2006 roku. Tabela 4.19. Wyniki wyborów starostów w wyborach gminnych w 2006 roku. Tabela 4.20. Wyniki wyborów radnych do przedstawicielstw gminnych w wyborach w 2010 roku. Tabela 4.21. Wyniki wyborów starostów w wyborach gminnych w 2010 roku. Tabela 4.22. Wyniki wyborów radnych do przedstawicielstw gminnych w wyborach w 2014 roku. Tabela 4.23. Wyniki wyborów starostów w wyborach gminnych w 2014 roku. Tabela 4.24. Frekwencja w wyborach gminnych w Słowacji. Tabela 4.25. Liczba członków przedstawicielstwa samorządowego kraju na Słowacji. 224 SPIS TABEL Tabela 4.26. Wyniki wyborów radnych do przedstawicielstw krajowych w wyborach w 2001 roku. Tabela 4.27. Wyniki wyborów przewodniczących krajów w wyborach regionalnych w 2001 roku. Tabela 4.28. Wyniki wyborów radnych do przedstawicielstw krajowych w wyborach w 2005 roku. Tabela 4.29. Wyniki wyborów przewodniczących krajów w wyborach regionalnych w 2005 roku. Tabela 4.30. Wyniki wyborów radnych do przedstawicielstw krajowych w wyborach w 2009 roku. Tabela 4.31. Wyniki wyborów przewodniczących krajów w wyborach regionalnych w 2009 roku. Tabela 4.32. Wyniki wyborów radnych do przedstawicielstw krajowych w wyborach w 2013 roku. Tabela 4.33. Wyniki wyborów przewodniczących krajów w wyborach regionalnych w 2013 roku. Tabela 4.34. Frekwencja w wyborach regionalnych na Słowacji. Tabela 5.1. Wyniki wyborów do zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w 1990 roku. Tabela 5.2. Wyniki wyborów do zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w 1994 roku. Tabela 5.3. Wyniki wyborów do zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w 1998 roku. Tabela 5.4. Wyniki wyborów do zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w 2002 roku. Tabela 5.5. Wyniki wyborów do zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w 2006 roku. Tabela 5.6. Wyniki wyborów do zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w 2010 roku. Tabela 5.7. Wyniki wyborów do zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w 2014 roku. Tabela 5.8. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 1990 roku. Tabela 5.9. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 1995 roku. Tabela 5.10a. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 2000 roku (I tura). Tabela 5.10b. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 2000 roku (II tura). Tabela 5.10c. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 2000 roku (III tura). Tabela 5.11a. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 2005 roku (I tura). Tabela 5.11b. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 2005 roku (II tura). Tabela 5.11c. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 2005 roku (III tura). Tabela 5.12. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 2010 roku. Tabela 5.13. Wyniki głosowania na urząd prezydenta Republiki Węgier w 2012 roku. Tabela 5.14. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na Węgrzech w 2004 roku. Tabela 5.15. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na Węgrzech w 2009 roku. Tabela 5.16. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na Węgrzech w 2014 roku. Tabela 5.17. Wyniki wyborów samorządowych do zgromadzeń komitatów na Węgrzech w 1994 roku. Tabela 5.18. Wyniki wyborów samorządowych do zgromadzeń komitatów i na urzędy burmistrzów miast na prawach komitatów na Węgrzech w 1998 roku. Tabela 5.19. Wyniki wyborów samorządowych do zgromadzeń komitatów i na urzędy burmistrzów miast na prawach komitatów na Węgrzech w 2002 roku. Tabela 5.20. Wyniki wyborów samorządowych do zgromadzeń komitatów i na urzędy burmistrzów miast na prawach komitatów na Węgrzech w 2006 roku. 225 Tabela 5.21. Wyniki wyborów samorządowych do zgromadzeń komitatów i na urzędy burmistrzów miast na prawach komitatów na Węgrzech w 2010 roku. Tabela 5.22. Wyniki wyborów samorządowych do zgromadzeń komitatów i na urzędy burmistrzów miast na prawach komitatów na Węgrzech w 2014 roku. Tabela 5.23. Wyniki wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2014 roku uwzględniające głosy oddane na partie polityczne zasiadające w węgierskim parlamencie. Redakcja Sandra Trela Projekt okładki Agata Augustynik Korekta Ligia Dziadas Projekt typograficzny i łamanie Agata Augustynik Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3018-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3019-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl ___________________________________ Wydanie I. Ark. druk. 14,25. Ark. wyd. 14,5 Papier offset III 90 g Cena 20 zł (+ VAT) ___________________________________ Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL. Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław WYBORY, PRAWO WYBORCZE, SYSTEMY WYBORCZE W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas, Robert Rajczyk W Y B O R Y, P R A W O W Y B O R C Z E , S Y S T E M Y W Y B O R C Z E W P A Ń S T W A C H G R U P Y W Y S Z E H R A D Z K I E J Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3019-8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: