Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 002597 22742163 na godz. na dobę w sumie
Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego - ebook/pdf
Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2518-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego to efekt mającej miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniu 27 listopada 2014 r. Konferencji Naukowej „Port lotniczy miejscem świadczenia usług”, zorganizowanej przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. – zarządzającym Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Znajdujące się w niej artykuły dotyczą współczesnych problemów prawnych związanych z istnieniem portów lotniczych, a także tych związanych z wykonywaną na ich terenie działalnością gospodarczą. Poruszane w publikacji zagadnienia koncentrują się na dwóch istotnych dla funkcjonowania portów lotniczych obszarach: pierwszym – świadczonymi na ich terenie usługami związanymi z transportem lotniczym, obsługą naziemną i służbami żeglugi powietrznej, drugim – dotyczącym ich rozwoju i finansowania, w tym zakresu możliwej pomocy publicznej. Oprócz nich w publikacji zwrócono m.in. uwagę na istotny dla eksploatacji portów lotniczych problem prawny dotyczący niejednoznacznego rozstrzygnięcia w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządzającego portem lotniczym z tytułu czynu niedozwolonego, a także na kwestie wyłączenia statku powietrznego spod zajęcia z tytułu roszczeń patentowych. Przedłożona publikacja z uwagi na zawartą w niej tematykę stać się może zatem cennym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania portów lotniczych nie tylko dla osób z branży lotniczej, czy pasjonatów lotnictwa, ale również dla rozwijających dopiero skrzydła w podniebnym prawie praktykujących prawników, czy studentów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wybrane problemy prawne Wybrane problemy prawne Wybrane problemy prawne związane związane związane z funkcjonowaniem z funkcjonowaniem z funkcjonowaniem portu lotniczego portu lotniczego portu lotniczego pod redakcją Katarzyny Łuczak W W W y y y b b b r r r a a a n n n e e e p p p r r r o o o b b b e e e m m m y y y l l l p p p r r r a a a w w w n n n e e e i i i z z z w w w ą ą ą z z z a a a n n n e e e j j j z z z f f f u u u n n n k k k c c c o o o n n n o o o w w w a a a n n n e e e m m m p p p o o o r r r t t t u u u i i i l l l i i i o o o t t t n n n c c c z z z e e e g g g o o o Więcej o książce CENA 28 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-518-6 KATOWICE 2015 Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego NR 3376 Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego pod redakcją Katarzyny Łuczak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Seria Prawo Andrzej Matan Recenzent Paweł Czubik Redakcja i korekta: Mariola Massalska Projekt okładki: Magdalena Starzyk Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-517-9 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-518-6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14,5. Ark. wyd. 18,0. Sora Matt Plus 90 g, vol. 1.2 Cena 28 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek Spis treści Wstęp (Katarzyna Łuczak) . . . . . . . . . . . . . . . 7 C z ę ś ć I Usługi świadczone w portach lotniczych Telesfor Marek Markiewicz Usługi służb żeglugi powietrznej w polskich portach lotniczych . . . . . 15 Katarzyna Łuczak Samoobsługa pasażerów a druga kategoria usług handlingowych według dy- rektywy 96/67/WE . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Agnieszka Fortońska Przewóz czarterowy — jedna z usług świadczonych w porcie lotniczym . . 63 Rozwój i finansowanie działalności portów lotniczych C z ę ś ć II Artur Tomasik Pomoc publiczna dla lotnisk a możliwości ich dalszego rozwoju . . . . . 83 Adam Radomyski Rola zarządzania strategicznego w rozwoju portu lotniczego . . . . . . 93 6 Spis treści Jakub Kociubiński Zasada inwestora rynkowego w transporcie lotniczym w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej — między ekonomiczną racjonalnością a inter- wencjonizmem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Katarzyna Biskup Wynajem powierzchni użytkowych w porcie lotniczym . . . . . . . 143 Wybrane zagadnienia z zakresu lotnictwa cywilnego C z ę ś ć III Anna Hołda-Wydrzyńska Wyłączenie statku powietrznego spod zajęcia z tytułu roszczeń patentowych jako przykład środka mającego na celu ułatwienie żeglugi międzynarodowej . 155 Jakub Marszałkiewicz Perspektywy wykorzystania polskich portów lotniczych do obsługi logistycznej lotnictwa ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Sylwia Kaczyńska Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portem lotniczym z tytułu czynu niedozwolonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Anna Lichosik Insider trading w branży lotniczej . . . . . . . . . . . . . 215 Wstęp Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się obecnie czternaście portów lotniczych. Podstawą ich założenia, a później eksploatacji, jest szereg przepisów prawnych o charakterze międzynarodowym, europejskim, czy też krajowym. Dotyczy to również świadczonych na ich terenie usług. Mnogość regulacji prawnych prowadzić może do powstania problemów prawnych zwią- zanych z funkcjonowaniem tak portów lotniczych, jak i świadczonych tam usług. Właśnie istnienie tych problemów stało się dla Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskie- go w Katowicach inspiracją do zorganizowania pierwszej na wspomnianej tu uczelni konferencji naukowej poświęconej prawu lotniczemu. Konferencja Naukowa pn. Port lotniczy miejscem świadczenia usług mia- ła miejsca na ww. Wydziale w dniu 27 listopada 2014 r. Pomysłodawczynią konferencji oraz osobą, która dbała, by wszystko zostało „dopięte na ostatni guzik”, była mgr Katarzyna Łuczak, doktorantka z Katedry Publicznego Pra- wa Gospodarczego. Katedra do współpracy w organizowaniu wspomnianego tu wydarzenia zaprosiła Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (GTL S.A.), zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice Aiport” w Py- rzowicach, które stało się jego współorganizatorem. Konferencję finansowo wsparła także Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych BIENIEK sp.p. w Zabrzu, która od kilkunastu lat z dobrym skutkiem łączy praktykę prawniczą z zapleczem akademickim i naukowym. Patronat nad Konferencją objął Polski Klub Lotniczy, natomiast patronat medialny portal samoloty.pl. Partnerem Kon- ferencji była Restauracja „W Międzyczasie — Coffee Restaurant” z Tychów, która przygotowała catering. 8 Wstęp Konferencja Naukowa Port lotniczy miejscem świadczenia usług 27 listopada 2014 r. Aula nr 2 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice 9.00—9.30 Rejestracja Uczestników 9.30—9.40 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Czesława Martysza oraz Prezesa GTL S.A. zarządzającego Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowi- ce” w Pyrzowicach Pana Artura Tomasika I Panel: Zarządzający portem lotniczym oraz jego odpowiedzialność z zakresu świadczenia usług — moderator: prof. dr hab. Rafał Blicharz 9.40—10.00 Artur Tomasik MBA, Prezes GTL S.A. — Rozwój portów lotniczych. Aspekt inwestycyjny i prawny 10.00—10.20 dr Anna Konert, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Ła- zarskiego w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego — Odpo- wiedzialność zarządzającego portem lotniczym za szkody wyrządzone PRM 10.20—10.40 mgr Sylwia Kaczyńska, Kierownik Biura Zarządu GTL S.A. — Odpowie- dzialność cywilna zarządzającego portem lotniczym 10.40—11.00 mgr Piotr Łuczak — Społeczna odpowiedzialność zarządzającego portem lotniczym 11.00—11.20 przerwa kawowa II Panel: Port lotniczy — wybrane zagadnienia — moderator: mgr Katarzyna Jaworek 11.20—11.40 prof. nadzw. dr hab. Adam Radomyski, Akademia Obrony Narodowej — Rola i znaczenie strategii w rozwoju portu lotniczego 11.40—12.00 dr Janusz Jeżak, Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie — Wpływ polskich portów lotniczych na ich bezpośrednie i pośrednie otoczenie a koncepcja Airport City 12.00—12.20 dr inż. pil. Telesfor Marek Markiewicz, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie — Usługi służb żeglugi powietrznej w polskich portach lot- niczych 12.20—12.40 dr Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski — Zasada inwestora ryn- kowego w finansowaniu portów lotniczych w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej 12.40—13.00 dr Jakub Marszałkiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku — Per- spektywy wykorzystania polskich portów lotniczych do obsługi logistycznej lotnictwa ogólnego 13.00—13.40 lunch Wstęp 9 III Panel: Działalność gospodarcza wykonywana w porcie lotniczym — wybrane problemy — moderator: dr hab. Mirosław Pawełczyk 13.40—13.55 mgr Kinga Kolasa-Sokołowska, THB Polska — Identyfikacja i ocena za- grożeń w działalności portów lotniczych. Ubezpieczenie jako metoda za- rządzania ryzykiem 13.55—14.10 mgr Jakub Sznajder, Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder w Rzeszowie — Aspekty prawne funkcjonowania lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji a prowadzenie działalności lotniskowej 14.10—14.25 mgr Katarzyna Biskup, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy — Wynajem powierzchni użytkowych w porcie lotniczym 14.25—14.40 r.pr. Paweł Szarama, Kancelaria Prawna „Aerolex” — Prawne uwarun- kowania uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego 14.40—14.55 mgr Katarzyna Jaworek (obecnie Łuczak), Katedra Publicznego Prawa Gos- podarczego, Uniwersytet Śląski — Common Use Self-Service (CUSS) oraz inne przykłady samoobsługi pasażerów a druga kategoria usług handlingo- wych według dyrektywy 96/67/WE 14.55—15.30 Dyskusja 15.30 Zakończenie konferencji Na konferencję zjechali goście z ważnych lotniczych ośrodków naukowych, jak i reprezentanci branży lotniczej. Tym samym wspomniane wydarzenie sta- ło się doskonałym forum do spotkania się świata nauki ze światem biznesu. Program Konferencji podzielony był na trzy panele. Pierwszy panel otworzył Artur Tomasik, Prezes GTL S.A. oraz Polskiego Związku Regionalnych Portów Lotniczych, wystąpieniem pt. Rozwój portów lotniczych. Aspekt inwestycyjny i prawny. Następnie swój referat wygłosiła dr Anna Konert, Prodziekan Wy- działu Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego, która przedstawiła kwestie związane z odpowiedzialnością zarządzającego portem lotniczym za szkody wyrządzone PRM, czyli niepełno- sprawnym i osobom z ograniczoną zdolnością poruszania się. Kolejno wystąpiła mgr Sylwia Kaczyńska, Kierownik Biura Zarządu GTL S.A., która poruszyła problem odpowiedzialności zarządzającego portem lotniczym, skupiając swoją uwagę na jej rozumieniu w cywilistyczno-prawnym podziale na odpowiedzial- ność na zasadzie winy oraz na zasadzie ryzyka. Pierwszy panel zakończył mgr Piotr Łuczak referatem pt. Społeczna odpowiedzialność zarządzającego portem lotniczym, czyli tzw. CSR, w którym wskazał na zróżnicowane obszary, w któ- rych porty lotnicze angażują się społecznie. W drugim panelu poruszone zostały wybrane zagadnienia dotyczące portu lotniczego. Pierwszy wystąpił prof. nadzw. płk dr hab. Adam Radomyski z Wy- 10 Wstęp działu Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie z referatem zatytułowanym Rola i znaczenie strategii w rozwoju portu lotnicze- go. Profesor podkreślił, jak istotne w planowaniu rozwoju lotnisk jest zarówno stworzenie rzetelnej strategii, jak i jej wdrożenie. Referatem będącym niejako kontynuacją poprzedniego był referat dr. Janusza Jeżaka z Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie pt. Wpływ polskich portów lotniczych na ich bezpośrednie i pośrednie otoczenie a koncepcja Airport City. O usługach służb żeglugi po- wietrznej w polskich portach lotniczych, a w szczególności o ich podstawach prawnych oraz lukach w prawie w tym zakresie, mówił dr inż. Telesfor Marek Markiewicz z Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ostatni referat w drugim panelu wygłosił dr Jakub Kociubiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem jego wystąpienia była Zasada inwestora rynkowego w finansowaniu portów lotni- czych w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej. Ostatni panel otworzyło wystąpienie dr. Jakuba Marszałkiewicza z zespołu dydaktycznego Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Przedstawił on Perspektywy wykorzystania polskich portów lotniczych do obsługi logistycznej lotnictwa ogólnego. Następną prelegentką była mgr Kinga Kolasa-Sokołowska z THB Polska Sp. z o.o., reprezentująca sektor ubezpieczeń. Aspekty prawne funkcjonowania lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji a pro- wadzenie działalności lotniskowej, czyli lotniska będącego pośrednią formą po- między lotniskiem użytku wyłącznego a lotniskiem użytku publicznego, przy- bliżył mgr Jakub Sznajder, prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder w Rzeszowie. Następnie mgr Katarzyna Biskup z Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz- czy w swoim referacie pt. Wynajem powierzchni użytkowych w porcie lotniczym usiłowała wykazać, że port lotniczy zalicza się do grupy tzw. nieruchomości komercyjnych. Po niej r. pr. Paweł Szarama z Kancelarii Prawnej „Aerolex” w Rzeszowie przedstawił prawne uwarunkowania uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego. Ostatnim wystąpieniem był referat mgr Katarzyny Jawo- rek (obecnie Łuczak) z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego pt. Common Use Self-Service (CUSS) oraz inne przykłady samoobsługi pasażerów a druga kategoria usług handlingowych według dyrektywy 96/67/WE, w którym przedstawiła przykła- dy samoobsługi pasażerów związane z rozwojem technologicznych rozwiązań znajdujących zastosowanie w portach lotniczych oraz ich wpływ na rozumienie obsługi pasażerów. Owocem Konferencji Naukowej Port lotniczy miejscem świadczenia usług jest niniejsza publikacja zawierająca artykuły prelegentów, a także innych gości na nią przybyłych. Jest to nie tylko podsumowanie wspomnianego wydarzenia Wstęp 11 naukowego, ale i forma podziękowania organizatorom za pracę włożoną w przy- gotowanie Konferencji, w tym zwłaszcza Panu Prezesowi Arturowi Tomasikowi i obecnie już Pani dr Sylwii Kaczyńskiej z GTL S.A., a także sponsorowi — Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych BIENIEK sp.p. w Zabrzu. Redaktor niniejszej pracy składa także serdeczne podziękowania swojemu promotorowi oraz Kierownikowi Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Pra- wa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Panu prof. nadzw. dr. hab. Rafałowi Blicharzowi, za wsparcie przy organizacji pierwszego tego typu wydarzenia na wskazanym tu Uniwersytecie i życzliwą pomoc. Wszystkim Czytelnikom oraz Autorom naszej wspólnej publikacji życzę ciekawej lektury. Redaktor Katarzyna Łuczak Noty o autorach Katarzyna Biskup — magister administracji (2012 r.), ukończyła studia podyplo- mowe z zakresu Zarządzania lotnictwem w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2011 r.), studia podyplomowe z zakresu Zarządzania nieruchomościami na Uniwersyte- cie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2012 r.), jak i studia podyplomowe Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (2014 r.). Asystent w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, licencjonowany zarządca nieruchomości. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z prawem lotniczym, administracyjnym. Agnieszka Fortońska — magister nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematykę związaną z prawem cywilnym i prawem transportowym, a w szcze- gólności prawem lotniczym. Od 2014 roku założycielka i przewodnicząca Koła Nauko- wego Prawa Rodzinnego ,,Familia’’. Anna Hołda-Wydrzyńska — doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplo- mowych z dziedziny prawa autorskiego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie. Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka prac z zakresu prawa własności przemysłowej, a także prawa działalności gospodarczej. Sylwia Kaczyńska — doktor nauk prawnych. W 2015 r. obroniła rozprawę doktor- ską pt. Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa gospodarczego, lotniczego i cywilnego. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. IV rok studiów magisterskich ukończyła na Université Paris XII we Francji, odbyła także staż w kancelarii prawnej we Włoszech. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie lotnictwem w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 230 Noty o autorach Od 2005 r. związana z Katowice Airport, gdzie od 2011 r. pełni funkcję Kierownika Biura Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., spółki zarządzającej Katowice Airport. Pełnomocnik Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Jakub Kociubiński — doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Mię­ dzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uni­ wersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem konkurencji i pomocy publicznej Unii Europejskiej, a zwłaszcza w regulacjach sektora transportu lotniczego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym monografii pt. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodar- czym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwanie dla europejskiego modelu gospodarczego. Współpracuje z portalem PRTL.pl (Polski Rynek Transportu Lotniczego) i Portalem Lotniczym samoloty.pl, członek Polskiego Klubu Lotniczego i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Anna Lichosik — doktor nauk prawnych, związana z Katedrą Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekono­ micznego w Katowicach. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie oraz magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ponadto ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, a w szczególności w prawie rynku kapitałowego. Katarzyna Łuczak — doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którego jest absolwentką. Ukończyła moduł prawa lotniczego oraz studia podyplomowe Prawo lot­ nicze na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Współpracuje z kancelariami zajmującymi się pra­ wem lotniczym. Specjalizuje się w prawie lotniczym, a w szczególności w regulacjach dotyczących obsługi naziemnej. Telesfor Marek Markiewicz — doktor nauk wojskowych, adiunkt — kierownik Zakładu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w Instytucie Lotnictwa i Obrony Po­ wietrznej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związany z lotnictwem wojskowym. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1979) i AON (1991). Służbę wojskową zakończył w 2004 roku na stanowisku szefa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Autor podręcznika akademickiego pod tytułem Podstawowe zagadnienia zarządzania ruchem lotniczym (AON, Warszawa 2010) oraz ponad 90 artykułów z zakresu bezpieczeństwa lotów oraz zarządzania ruchem lotniczym („Zeszyty Naukowe AON”, „Studia Europejskie”, „Skrzydlata Pol­ ska”, „Przegląd Sił Powietrznych”, „Przegląd Sił Zbrojnych” i in.), współautor kilku publikacji o charakterze dokumentów normatywnych. Do obszaru jego zainteresowań należą międzynarodowe, europejskie i krajowe uregulowania prawne z zakresu żeglugi Noty o autorach 231 powietrznej, zagadnienia cywilno­wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotni­ czym oraz szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa lotniczego. Jakub Marszałkiewicz — doktor, jest cywilnym pilotem samolotowym, ab­ solwentem Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, Wydziału Lotnictwa Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest wykładowcą logistyki (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), transportu lotniczego (Politechnika Gdańska) oraz bez­ pieczeństwa narodowego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielko­ polskim). Publikuje i prowadzi wykłady także na Dolnośląskiej Akademii Lotniczej we Wrocławiu. Od najmłodszych lat pasjonuje się lotnictwem, historią i modelarstwem. Adam Radomyski — doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwy­ czajny w Instytucie Lotnictwa i OP/ Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Głównym obszarem zainteresowań i badań na­ ukowych są współczesne aspekty bezpieczeństwa powietrznego, w tym planowanie i organizacja przeciwdziałania aktom terroryzmu lotniczego. Poza badaniami w tym obszarze aktywnie popularyzuje problematykę zarządzania strategicznego liniami lot­ niczymi i portami lotniczymi działającymi w różnych regionach świata. Swoje wyniki badań popularyzuje, uczestnicząc w konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest autorem monografii pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej konkurencji (AON, Warszawa 2007), współautorem monografii zatytułowanej Wybrane zagadnienie zarządzania strategicznego amerykańskimi liniami lotniczymi (AON, Warszawa 2014), a także wielu artykułów o tematyce zarządzania organizacjami lotniczymi, które publikował między innymi w latach 2008—2010 w Światowym Przeglądzie Lotnictwa Komercyjnego „Air World”. Artur Tomasik — jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informa­ tyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada dyplom MBA oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg. Ukończył też studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz w Międzynarodowej Szkole Bankowo­ ści i Finansów w Katowicach. Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA., Spółki zarządzającej MPL Katowice Airport. Wcześniej pracował w instytucjach finansowych, głównie bankach. Obecnie również Prezes Zarządu Związku Regional­ nych Portów Lotniczych oraz Przewodniczący Rady Naukowo­Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo­Wschodniej na Politechnice Śląskiej, a także Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Noty o sponsorach Katowice Airport należy do grona największych lotnisk komunikacyjnych w Pol- sce. Położony w pobliżu przecięcia autostrad A1 i A4, wraz z nimi stanowi element transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T: korytarza III Berlin-Kijów oraz korytarza VI Bałtyk-Adriatyk. Katowice Airport, dzięki silnemu zapleczu gospodar- czemu Regionu oraz unikatowym cechom położenia, ma praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju. Najwyższe w Polsce położenie lotniska nad poziomem morza sprawia, że zjawiska atmosferyczne takie jak mgła, występują tu niezwykle rzadko. Katowice Airport otwarte jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dzięki rozwiniętej bazie technicznej oferuje najszerszy wśród polskich portów regional- nych zakres obsługi technicznej statków powietrznych, łącznie z dużymi przeglądami maszyn produkcji Boeinga, Airbusa, Embraera i ATRa. Katowice Airport jest liderem w zakresie obsługi ruchu cargo i czarterowego wśród polskich portów regionalnych. 2015 rok to nowa jakość dla pasażerów i kontrahentów lotniska. Oddanie do użytku no- wej drogi startowej o długości 3200 m, terminalu przylotowego oraz płyty do odladza- nia samolotów powoduje, że infrastruktura Katowice Airport, wraz z dotychczasową, w tym salonikami Business Lounge i Fast Track, będzie jedną z najnowocześniejszych wśród polskich regionalnych portów lotniczych. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych BIENIEK (www.bieniek.com.pl) funk- cjonuje na rynku usług prawniczych od roku 1990, w tym jako spółka partnerska od roku 2008. Główne obszary naszej specjalizacji to szeroko rozumiana pomoc prawna dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, spółki i korporacje, a także odszko- dowania majątkowe i osobiste. Zasięg naszej działalności dynamicznie się poszerza — obecnie współpracujemy z kancelariami zagranicznymi z Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Belgii. Wybrane problemy prawne Wybrane problemy prawne Wybrane problemy prawne związane związane związane z funkcjonowaniem z funkcjonowaniem z funkcjonowaniem portu lotniczego portu lotniczego portu lotniczego pod redakcją Katarzyny Łuczak W W W y y y b b b r r r a a a n n n e e e p p p r r r o o o b b b e e e m m m y y y l l l p p p r r r a a a w w w n n n e e e i i i z z z w w w ą ą ą z z z a a a n n n e e e j j j z z z f f f u u u n n n k k k c c c o o o n n n o o o w w w a a a n n n e e e m m m p p p o o o r r r t t t u u u i i i l l l i i i o o o t t t n n n c c c z z z e e e g g g o o o Więcej o książce CENA 28 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-518-6 KATOWICE 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: