Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 003408 21348914 na godz. na dobę w sumie
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie) - ebook/pdf
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: FREL Język publikacji: polski
ISBN: 9788364691201 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi kompendium wiedzy z metodyki wycen dla słuchaczy podyplomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu dochodowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podręcznik powinien być pomocny w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, gospodarowania nieruchomościami itp.


Praca powinna zainteresować także kadrę ekonomiczną i menadżerską przedsiębiorstw; specjalistów ds. ekonomiczno-finansowych i prawnych; osoby pracujące w bankowości przy obsłudze udzielania kredytów; sędziów wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, syndyków masy upadłościowej i komorników; niektórych urzędników administracji rządowej i samorządowej (odpowiedzialnych za obrót majątkiem publicznym); adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych etc.


Czytelnik w książce odnajdzie m.in.:

– podstawowe definicje i uwarunkowania dotyczące wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw,

– omówienie typów i rodzajów wartości nieruchomości,

– funkcje i cele wycen,

– charakterystykę rynku nieruchomości, a także rynku przedsiębiorstw,

– podstawowe modele wycen nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, które wynikają z zasad teorii wartości pieniądza w czasie,

– omówienie zasad określania prognozy dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw,

– zasadnicze uwarunkowania prawne wpływające na sposób określania dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości,

– omówienie zasad sporządzania prognoz dochodów wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej,

– zasady określania stóp używanych zarówno przy wycenie nieruchomości, jak i przy wycenie przedsiębiorstw,

– zasady wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym z dokładnym omówieniem metodyki szacowania nieruchomości,

– omówienie metodyki wyceny przedsiębiorstw w podejściu dochodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Streszczenie Niniejsza publikacja jest nową i uzupełnioną wersją książki wydanej w roku 2008 pt. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Wydanie z roku 2008 zostało wyczerpane, a ponadto pewne dane przytoczone w tamtym wydaniu wymagały aktualizacji. Nieruchomości i przedsiębiorstwa należą do szczególnego rodzaju mienia, które, według kodeksu cywilnego, oznacza własność i inne prawa majątkowe. Nieruchomości i przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej pełnią w przeważa- jącej części funkcje towaru, który można nabyć i sprzedać. Jest to jednak towar, który różni się zasadniczo od innych towarów. Nieruchomości i przedsiębior- stwa jako towary charakteryzują się między innymi wysoką trwałością, długim okresem użytkowania, dużą kapitałochłonnością, niską płynnością oraz niską elastycznością cenową popytu i podaży. Zawieranie transakcji kupna-sprzedaży, wnoszenie aportu czy inne czyn- ności cywilnoprawne dotyczące nieruchomości i przedsiębiorstw obarczone są zatem dużym ryzykiem, tym większym, im cenniejszy jest przedmiot takich czynności. Zmniejszaniu ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji w spra- wach dotyczących ustalania cen przedsiębiorstw i nieruchomości służą różne analizy i oceny, a w szczególności wycena, czyli oszacowanie ich wartości. Cele wycen, zarówno nieruchomości, jak i przedsiębiorstw, można podzielić na dwa rodzaje: obligatoryjne, fakultatywne. – – W przypadku nieruchomości wiele przepisów prawnych, a w szczególności ustawa o gospodarce nieruchomościami, nakazuje, by nieruchomości będące w zasobach Skarbu Państwa, gmin, powiatów lub województw były zarządza- 236 Streszczenie ne na podstawie precyzyjnych zasad, wśród których naczelne miejsce zajmuje problem określania wartości. Obligatoryjne cele wycen dotyczą zwłaszcza ta- kich zasobów nieruchomości. W przypadku przedsiębiorstw państwowych wyceny są niezbędne w proce- sie prywatyzacji. Oprócz obligatoryjnych celów wycen przedsiębiorstw oraz ich części skła- dowych określanie wartości pełni także inne funkcje przydatne w procesie za- rządzania. Przedmiotem niniejszej książki jest metodologia wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Jak wynika z uwarunkowań praw- nych i metodologicznych dotyczących wyceny nieruchomości, stosując podej- ście dochodowe, określamy wartość rynkową nieruchomości. Jest oczywiste, że, wyceniając przedsiębiorstwa poprzez stosowanie metod dochodowych, określa- my także ich wartości rynkowe. Niniejsza praca składa się z ośmiu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu z zakresu wyceny mienia. I tak, w rozdziale pierwszym zawarte zostały podstawowe definicje i uwarun- kowania dotyczące wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, w tym uwarunko- wania prawne oraz charakterystyka rynków nieruchomości i przedsiębiorstw. W rozdziale drugim omówiono typy i rodzaje wartości nieruchomości, a w szczególności typy i rodzaje wartości rynkowej. W trzecim omówiono funkcje i cele wycen majątkowych – zarówno wyni- kających obligatoryjnie z przepisów prawa (z czego jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę), jak i fakultatywnych, zależnych od woli uczestników w procesie zarządzania i obrotu mieniem – oraz scharakteryzowano rynek nieruchomości, a także rynek przedsiębiorstw. Rozdział czwarty przeznaczony został na przedstawienie podstawowych modeli wycen nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, któ- re wynikają z zasad teorii wartości pieniądza w czasie. W rozdziale piątym omówiono zasady określania prognozy dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. W rozdziale tym przed- stawiono zasadnicze uwarunkowania prawne wpływające na sposób określania dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości. Omówiono także zasady spo- rządzania prognoz dochodów wynikających z prowadzonej przez przedsiębior- stwa działalności gospodarczej. W rozdziale szóstym przedstawiono zasady określania stóp używanych zarówno przy wycenie nieruchomości, jak i przy wycenie przedsiębiorstw. W szczególności wiele miejsca poświęcono problemowi współmierności dobo- ru parametrów w procesie wycen. Streszczenie 237 W rozdziale siódmym przedstawiono zasady wyceny nieruchomości w po- dejściu dochodowym. Dokładnie omówiono metodykę szacowania nierucho- mości, dość szczegółowo skodyfikowaną w przepisach prawnych i standardach zawodowych. W rozdziale ósmym omówiona została metodyka wyceny przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Problematyce tej poświęcono wprawdzie wiele miej- sca w literaturze fachowej (zwłaszcza anglojęzycznej), nie wypracowano jednak do tej pory obowiązujących standardów wyceny. Niniejsza książka powstała w rezultacie moich doświadczeń zawodowych z pracy naukowo-dydaktycznej, a także (przede wszystkim) z wieloletniej, oso- bistej praktyki w dziedzinie szacowania nieruchomości i przedsiębiorstw. Praca powstała z myślą o wszystkich tych osobach, które w sposób zarówno bezpo- średni, jak i pośredni, na różnych szczeblach zarządzania, uczestniczą w pro- cesie gospodarowania majątkiem prywatnym bądź publicznym oraz decydują o jego przeznaczeniu. Jest zatem skierowana przede wszystkim do: – – – – – – kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i państwowych; specjalistów ds. ekonomiczno-finansowych i prawnych zatrudnionych w tychże przedsiębiorstwach; osób pracujących w bankowości przy obsłudze udzielania kredytów lub windykacji należności z tego tytułu; sędziów wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, syndyków masy upadłościowej i komorników; niektórych urzędników administracji rządowej i samorządowej (odpo- wiedzialnych za obrót majątkiem publicznym); specjalistów – przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak adwokaci, radcy prawni, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy inwestycyjni, doradcy podatkowi etc. Niezależnie od powyższego książka może być pomocna w procesie dydak- tycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarzą- dzania, marketingu, prawa, administracji, gospodarowania nieruchomościami itp. Stanowi też kompendium wiedzy z metodologii wycen dla słuchaczy pody- plomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu docho- dowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: