Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 005579 22986597 na godz. na dobę w sumie
Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym. Komentarz - ebook/pdf
Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 645
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1636-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarza Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym stanowi kompleksowe i obszernie opracowanie omawiające zagadnienia dotyczące funkcjonowania w procesie karnym oskarżonego i składanych przez niego wyjaśnień. Zagadnienia te zostały omówione zarówno w ujęciu procesowym jak i prawnomaterialnym. Niniejsze, 2. wydanie, zostało zarówno uzupełnione o najnowsze orzecznictwo i poglądy doktryny jak i rozszerzone o zagadnienia, które jak wykazała praktyka użytkowania tego komentarza okazały się niezbędne, dla całościowego ujęcia tej instytucji karnoprocesowej. W opracowaniu uwzględniono wszystkie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i ustawy o świadku koronnym, które zostały uchwalone do 1 maja 2010 r., w tym dużą nowelizację z dnia 5 listopada 2009 r., która weszła w życie 8 czerwca 2010 r. jak i nowele z 12 lutego 2010 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Zdzisław Muras Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym Komentarz 2. wydanie Cena 79,00 zł C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Wyjaœnienia oskar¿onego w procesie karnym i prawie karnym materialnym Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa karnego: Andrzej Marek (red.) ZAGADNIENIA OGÓLNE System Prawa Karnego, Tom 1 Robert Zaw³ocki, Andrzej W¹sek (red.) KODEKS KARNY. CZÊŒÆ SZCZEGÓLNA. KOMENTARZ DO ART. 117–221, Tom I, wyd. 4 Du¿e Komentarze Becka Micha³ Królikowski, Robert Zaw³ocki (red.) KODEKS KARNY. CZÊŒÆ OGÓLNA, Tom I i II Du¿e Komentarze Becka KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, wyd. 23 Twoje Prawo KODEKS KARNY WYKONAWCZY, wyd. 11 Twoje Prawo KODEKS KARNY I KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, wyd. 15 Edycja Prokuratorska KODEKS KARNY, KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, KODEKS KARNY WYKONAWCZY, wyd. 22 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Wyjaœnienia oskar¿onego w procesie karnym i prawie karnym materialnym Komentarz 2. wydanie Zdzis³aw Muras Wyjaœnienia oskar¿onego w procesie karnym i prawie karnym materialnym Stan prawny: czerwiec 2010 Redakcja: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1636-9 Spis treœci 5. Zakaz zastêpowania wyjaœnieñ treœci¹ pism, zapisków lub notatek a mo¿liwoœæ odczytywania protoko³ów wyjaœnieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Zakaz subsydiowania wyjaœnieñ treœci¹ pism, zapisków lub notatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174 KPK. Zakaz zastêpowania . . . . . . . . . . . . . . B. Mo¿liwoœæ odczytywania protoko³ów wyjaœnieñ . . . . . Art. 389 KPK. Odczytanie protoko³ów wyjaœnieñ. . . . . Art. 391 KPK. Odczytanie protoko³ów zeznañ. . . . . . . Art. 392 KPK. Odczytanie protoko³ów . . . . . . . . . . . . Art. 393a KPK. Warunki odtwarzania zapisów. . . . . . . 5. Ocena wyjaœnieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 171 KPK. Tryb przes³uchiwania . . . . . . . . . . . . . B. Swoboda wypowiedzi (art. 171 § 1–3 KPK). . . . . . . . C. Czynniki wp³ywaj¹ce na treœæ wyjaœnieñ (art. 171 § 4–6 KPK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Konfrontacja i sk³adanie oœwiadczeñ wobec lekarza lub bieg³ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 172 KPK Konfrontacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 199. Zakaz dowodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Zasada swobodnej oceny dowodów . . . . . . . . . . . . . . Art. 7 KPK. Swobodna ocena dowodów. . . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Materialnoprawne konsekwencje przyznania siê do winy oraz z³o¿enia wyjaœnieñ obci¹¿aj¹cych . . . . . . . . 1. Wyjaœnienia a problematyka wymiaru kary, jej nadzwyczajnego z³agodzenia oraz odst¹pienia od jej wymierzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53 KK. Ogólne dyrektywy . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54 KK. Wymiar dla nieletniego i m³odocianego. . . Art. 55 KK. Indywidualizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56 KK. Odpowiednie stosowanie . . . . . . . . . . . . Art. 57 KK. Zbieg podstaw z³agodzenia lub obostrze- nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57a KK. Nawi¹zka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58 KK. Wybór kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59 KK. Odst¹pienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Instytucja tzw. ma³ego œwiadka koronnego . . . . . . . . . . . Art. 60 KK. Nadzwyczajne z³agodzenie . . . . . . . . . . . VI 158 158 158 168 168 183 200 207 209 209 210 211 234 247 247 251 254 254 276 276 276 291 296 298 299 301 311 316 319 319 Spis treœci Art. 61 KK. Odst¹pienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 3. Wyjaœnienia a przes³anki warunkowego umorzenia postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66 KK. Warunkowe umorzenie. . . . . . . . . . . . . . 344 344 Rozdzia³ III. Procesowe znaczenie wyjaœnieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Sk³adanie wyjaœnieñ przez oskar¿onego niew³adaj¹cego jêzykiem polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72 KPK. Udzia³ t³umacza . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Utrwalanie wyjaœnieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 143 KPK. Obowi¹zek spisania . . . . . . . . . . . . . . Art. 145 KPK. Stenogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 147 KPK. Zapis dŸwiêku oraz obrazu . . . . . . . . . Art. 148 KPK. Treœæ protoko³u. . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Stosowanie œrodków zapobiegawczych a wyjaœnienia . . . . Art. 249 KPK. Cel i tryb stosowania . . . . . . . . . . . . . Art. 250 KPK. Zastosowanie tymczasowego 359 359 359 366 366 371 373 379 384 384 aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 4. Wyjaœnienia jako przes³anka ograniczenia przewodu s¹dowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Art. 388 KPK. Ograniczenie postêpowania dowodowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Dobrowolne poddanie siê karze a wyjaœnienia. . . . . . . . . A. Wniosek prokuratora o wydanie wyroku skazuj¹cego . . Art. 335 KPK. Wniosek o skazanie . . . . . . . . . . . . . . Art. 343 KPK. Podstawy do uwzglêdnienia wniosku. . . B. Wniosek oskar¿onego o wydanie wyroku skazuj¹cego . Art. 387 KPK. Wniosek o wydanie wyroku skazu- 400 404 404 404 420 429 j¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 6. Obowi¹zki organów postêpowania dotycz¹ce wyjaœnieñ oskar¿onego . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 300 KPK. Pouczenie podejrzanego . . . . . . . . . . . Art. 386 KPK. Przes³uchanie oskar¿onego . . . . . . . . . 7. Obowi¹zek uczestniczenia oskar¿onego w rozprawie a mo¿liwoœæ sk³adania wyjaœnieñ . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 375 KPK. Wydalenie oskar¿onego . . . . . . . . . . . Art. 376 KPK. Opuszczenie sali przez oskar¿onego . . . Art. 377 KPK. Niezdolnoœæ oskar¿onego do udzia³u . . . Art. 390 KPK. Czasowe usuniêcie z sali oskar¿onego . . . 447 447 450 453 453 456 463 470 VII Spis treœci Art. 450 KPK. Udzia³ stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 451 KPK. Sprowadzenie oskar¿onego . . . . . . . . . Art. 452 KPK. Postêpowanie dowodowe . . . . . . . . . . Art. 453 KPK. Przebieg postêpowania . . . . . . . . . . . . 8. Sk³adanie wyjaœnieñ w postêpowaniu uproszczonym, przyspieszonym oraz przed wydaniem oskar¿onego pañstwu obcemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 479 KPK. Niestawiennictwo oskar¿onego . . . . . . . Art. 517c. Przes³uchanie podejrzanego, pouczenie . . . . Art. 603 KPK. W³aœciwoœæ s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Konsekwencje procesowe nadzwyczajnego z³agodzenia kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 434 KPK. Zakaz pogarszania sytuacji . . . . . . . . . Art. 443 KPK. Zakaz pogarszania sytuacji . . . . . . . . . Art. 540a KPK. Wznowienie postêpowania . . . . . . . . . Rozdzia³ IV. Wyjaœnienia jako przes³anka przyznania statusu œwiadka koronnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2 ŒwKorU. Œwiadek koronny. . . . . . . . . . . . . . . Art. 3 ŒwKorU. Warunki dopuszczalnoœci dowodu . . . . Art. 5a. ŒwKorU. Zapoznanie z treœci¹ postanowienia . . . Art. 6 ŒwKorU. Zakaz dowodowy . . . . . . . . . . . . . . Art. 10 ŒwKorU. Wy³¹czenie stosowania . . . . . . . . . . Art. 13. Wy³¹czenie jawnoœci rozprawy . . . . . . . . . . . C. Akty wykonawcze 1. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci w spra- wie zapewnienia oskar¿onemu mo¿liwoœci korzy- stania z pomocy obroñcy, jego wyboru w postêpo- waniu przyspieszonym oraz organizacji dy¿urów adwokackich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci w spra- wie poddawania badaniom lub wykonywania czyn- noœci z udzia³em oskar¿onego oraz osoby podej- rzanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci w spra- wie sposobu postêpowania z protoko³ami prze- s³uchañ i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozci¹ga siê obowi¹zek zachowania tajem- nicy pañstwowej, s³u¿bowej albo zwi¹zanej z wy- konywaniem zawodu lub funkcji. . . . . . . . . . . . . . VIII 472 480 490 499 505 505 508 518 523 523 550 555 559 559 563 570 571 575 578 583 585 591 Spis treœci 4. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci w spra- wie rodzaju urz¹dzeñ i œrodków technicznych s³u- ¿¹cych do utrwalania obrazu lub dŸwiêku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów. . . . . . . . . . . . . 5. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci w spra- wie warunków technicznych przeprowadzenia oka- zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 601 605 IX Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania drugiego Przyjazne przyjêcie niniejszego komentarza zarówno przez praktyków, jak i teoretyków prawa karnego procesowego sk³oni³o autora do przygoto- wania wydania drugiego. Jak pokaza³a praktyka, zebranie w jeden komen- tarz w sposób systemowy zagadnieñ zwi¹zanych z wyjaœnieniami oskar- ¿onego w procesie karnym, by³o rozwi¹zaniem, które spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem. Problematyka wyjaœnieñ sk³adanych przez oskar¿onego zarówno w ujêciu procesowym, jak i prawnomaterialnym jest zagad- nieniem niezwykle istotnym zarówno w postêpowaniu przed organami œcigania, jak i wymiaru sprawiedliwoœci, choæby ze wzglêdu na pozycjê procesow¹ osoby je sk³adaj¹cej, w tym jej podstawowych uprawnieñ i obo- wi¹zków. Od chwili oddania do r¹k Czytelników pierwszego wydania niniejszego komentarza up³ynê³o ju¿ kilka lat, w czasie których zarówno Kodeks postê- powania karnego, Kodeks karny, jak i ustawa o œwiadku koronnym uleg³y znacznym zmianom. Obecna edycja uwzglêdnia zatem te wszystkie zmia- ny, które zosta³y w tym czasie dokonane, w tym tak¿e nowelizacjê Kodeksu karnego i Kodeksu postêpowania karnego z 5.11.2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589), która wchodzi w ¿ycie 8.6.2010 r. czy nowelê z 17.12.2009 r. (Dz.U. Nr 7, poz. 46). W wydaniu tym jednoczeœnie zmodyfikowano i uzu- pe³niono interpretacjê niektórych przepisów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e weryfi- kacja taka by³a zarówno potrzebna, jak i konieczna. Komentarz zosta³ tak¿e uzupe³niony o omówienie kilku przepisów, które, jak pokaza³a praktyka jego u¿ytkowania, s¹ równie¿ niezbêdne w tego rodzaju pracy. Przyczyni siê to do jeszcze pe³niejszej realizacji przyjêtego przy jego tworzeniu za³o¿enia, aby zawiera³ ca³oœciow¹ analizê omawianej instytucji karnopro- cesowej, a zatem traktowa³ o wszystkich najwa¿niejszych zagadnieniach, daj¹cych obraz istoty mechanizmu dzia³ania i skutków funkcjonowania w procesie oskar¿onego i jego oœwiadczeñ woli i wiedzy w postaci wyja- œnieñ. W wyniku tych dzia³añ komentarz znacznie siê „rozrós³”. Charakterystyczn¹ cech¹ oddawanego do r¹k Czytelników uzupe³nione- go komentarza jest tak¿e to, ¿e utrzymano jego problemowy charakter, daj¹cy obraz danej instytucji prawnej, a nie konkretnego aktu prawnego. Dlatego determinantem omawianych przepisów jest oznaczenie rozdzia³u, punktu czy podpunktu komentarza, a nie przepisy, które zosta³y w takiej jednostce redakcyjnej omówione. Przepisy te bowiem zosta³y dobrane od- powiednio do omawianego tematu. XI Przedmowa do wydania drugiego W komentarzu zosta³o uwzglêdnione najbardziej aktualne orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego, S¹du Najwy¿szego oraz s¹dów apelacyjnych, a tak¿e najnowsza literatura przedmiotu, a w czêœci C zosta³y zamieszczone akty wykonawcze do omówionych przepisów, aktualne na dzieñ wydania niniejszego opracowania. Komentarz zawiera wiêc przedstawienie najwa¿- niejszego orzecznictwa, literatury i przepisów prawa jakie uchwalono i opu- blikowano do maja 2010 r. Autor ¿ywi nadziejê, ¿e drugie wydanie niniejszego komentarza bêdzie nadal cieszyæ siê przychylnoœci¹ Czytelników i w jeszcze pe³niejszy sposób bêdzie dla nich przydatne, w tym zw³aszcza dla praktyków, tj. sêdziów, pro- kuratorów, Policji, adwokatów, radców prawnych oraz osób przygoto- wuj¹cych siê do tych zawodów, jak równie¿ doktryny i studentów, którzy w usystematyzowany sposób mog¹ zapoznaæ siê z omawian¹ instytucj¹. Warszawa, maj 2010 r. Zdzis³aw Muras XII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów EKE. . . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ekstradycji z 1957 r. EKPC . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja Praw Cz³owieka z 1950 r. FundU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) KC. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja . . . . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania ad- ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1969 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postêpowania kar- nego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KRiO. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PodmZbiorU . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialnoœci pod- miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PostAdmU. . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiêbiorstwach pañ- stwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrSpó³dz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) ŒwKorU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1997 r. o œwiadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) SwobDzia³GospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) ŒrPrzymBezpoœrR. . . . rozporz¹dzenie RM z 30.6.1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków i sposobów u¿ycia przez pracowników ochrony œrodków przymusu bezpoœredniego (Dz.U. Nr 89, poz. 563) 2. Organy orzekaj¹ce ETPC. . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu SA . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN (7) . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów SW . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Wojewódzki SO . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Okrêgowy 3. Czasopisma Biul PK . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego CzPKiNP . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U.. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Gaz. Praw. . . . . . . . . . Gazeta Prawna XIV GSP – Prz.Orz. . . . . . . Gdañskie Studia Prawnicze – Przegl¹d Orzecznic- twa Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . . Informator Prawniczy Inf. Praw. KZS. . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty S¹dowe M.P. NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OG. . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznic- two S¹du Najwy¿szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywil- nej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administra- cyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej, od 2003 roku: Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych) OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo POP . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa i Administracji PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PPK . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Prawa Karnego Prob. Praworz. . . . . . . Problemy Praworz¹dnoœci Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Wojsk. Biul. . . . . . . . . Wojskowy Biuletyn WPP . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl¹d Prawniczy . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny 4. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ art. cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany (a, e) XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . cywilny (a, e) jak wy¿ej . . . . . . . . . . . . . . . Minister Infrastruktury cyw. cz. . . . . . . . . . . . . . . . . czêœæ ds. . . . . . . . . . . . . . . . . do spraw EKPCz . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja Praw Cz³owieka EWG . . . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza jw. . . . . . . . . . . . . . . . . KRS. . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada S¹downictwa ks. . . . . . . . . . . . . . . . . ksiêga lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi MF . . . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów MI MOP . . . . . . . . . . . . . . Miêdzynarodowa Organizacja Pracy MS . . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwoœci MSWiA . . . . . . . . . . . Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji MTS . . . . . . . . . . . . . . Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoœci n. . . . . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (a, e) NBP. . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer orzecz.. . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post.. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozdz. . . . . . . . . . . . . . rozdzia³ rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie RPO. . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . uchw.. . . . . . . . . . . . . . uchwa³a ust.. . . . . . . . . . . . . . . . ustêp zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zm. . . . . . . . . . . . . . . . zmiana (y) tom tekst jednolity to jest XVI Literatura Agacka J., Wyjaœnienia oskar¿onego – pomówienie, AU Lodzensis 1994, Literatura Literatura Folia Iuridica Bafia J., Bednarz J., Fleming M., Kalinowski S., Kempisty H., Siewier- ski M., Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976 Bieñkowska B. T., Kontradyktoryjnoœæ postêpowania przed s¹dem I in- stancji w nowym k.p.k., Prok. i Pr. 1997, Nr 12, poz. 53 Bieñkowska B., Kruszyñski P., Kulesza C., Piszczek P., Wyk³ad prawa karne- go procesowego, Bia³ystok 2004 Bieñkowska E., Kunicka-Michalska B., Rejman G., Wojciechowska J., Kodeks karny. Czêœæ ogólna. Komentarz, Warszawa 1999 Bieñkowska E., Mediacja w polskim prawie karnym. Charakterystyka re- gulacji prawnej, PPK 1998, Nr 18, poz. 19 B³oñski M., Odczytywanie zeznañ œwiadka, Studia Praw. Ekonom. 2001, Nr LXIII Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyñski Z., Przyjemski S.M., Stefañski R.A., Zab³ocki S., Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Warszawa 1998 Bucha³a K., System s¹dowego wymiaru kary w projekcie Kodeksu karnego, Problemy kodyfikacji prawa karnego, Kraków 1993 Bucha³a K., Zoll A., Kodeks karny. Czêœæ ogólna. Komentarz, Warszawa 1998 Bucha³a K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995 Bucha³a K., Komentarz do Kodeksu karnego. Czêœæ ogólna, Warszawa 1990 Bucha³a K., Powrotnoœæ do przestêpstwa a wymiar kary, CzPKiNP 1997, Nr 1, poz. 7 Bulsiewicz A., Je¿-Ludwichowska M., Kala D., Osowska D., Przebieg procesu karnego, Toruñ 1999 Bulsiewicz A., Hipnoza i narkoanaliza w procesie karnym, Prob. Przworz. 1986, Nr 3 Cesarz K., Dowód z zeznañ œwiadka koronnego na tle prawa do s¹du (wy- brane zagadnienia), PS 2004, Nr 4, poz. 65 Cieœlak M., Doda Z., Przegl¹d orzecznictwa, Pal. 1974, Nr 12 Cieœlak M., Doda Z., Kierunki orzecznictwa SN, Pal. 1984, Nr 10 Cieœlak M., Doda Z., Przegl¹d orzeczeñ SN w zakresie postêpowania kar- nego za 1972 r., Pal. 1973, Nr 12 XVII Literatura Cieœlak M., Doda Z., Przegl¹d orzecznictwa, Pal. 1978, Nr 7 Cieœlak M., Doda Z., Przegl¹d orzecznictwa, Pal. 1976, Nr 12, poz. 45 Cieœlak M., Doda Z., Przegl¹d orzecznictwa, Pal. 1976, Nr 2, poz. 39 Cieœlak M., Doda Z., Przegl¹d orzecznictwa, Pal. 1977, Nr 8–9 Cieœlak M., Glosa, PiP 1978, Nr 1 Cieœlak M., Polska procedura karna, Warszawa 1984 Cieœlak M., Waszczyñski J., Przegl¹d orzecznictwa, Pal. 1980, Nr 4–5, poz. 80 Cieœlak M., Doda Z., Przegl¹d orzecznictwa, WPP 1971, Nr 2 Chankowska J., Prawo oskar¿onego do milczenia, Prok. i Pr. 2003, Nr 3 Czabañski J., Warcho³ M., Prawo do milczenia czy prawo do k³amstwa, Prok. i Pr. 2007, Nr 12 Czabotar B., Coœ za coœ, Rzeczposp. 2000, Nr 6, poz. 7 Czapigo A., Wyjaœnienia oskar¿onego jako œrodek dowodowy w procesie karnym, WPP 2001, Nr 1, poz. 61 Czeczot Z., Fa³szywe samooskar¿enie, PK 1964, Nr 49 Czekaj M., Problematyka pytañ zadawanych przes³uchiwanym w nowym kodeksie postêpowania karnego, Prok. i Pr. 1998, Nr 4, poz. 15 Æwi¹kalski Z., Zoll A., Przegl¹d orzecznictwa, NP 1987, Nr 6, poz. 46 Æwi¹kalski Z., Zoll A., Przegl¹d orzecznictwa, PS 1993, Nr 5, poz. 76 Æwi¹kalski Z., Wybrane problemy wymiaru kary za przestêpczoœæ zorga- nizowan¹, Prok. i Pr. 2001, Nr 12, poz. 7 Daszkiewicz K., Glosa do postanowienia SN z 20.2.2003 r., II KK 113/02, OSP 2003, Nr 12, poz. 163 Daszkiewicz K., Ma³y œwiadek koronny, Pal. 1999, Nr 3–4, Czêœæ I Daszkiewicz K., Nadzwyczajne z³agodzenie kary, Nowe kodyfikacje karne 1997, Nr 7 Daszkiewicz K., Ma³y œwiadek koronny, Pal. 1999, Nr 5–6, Czêœæ II Daszkiewicz W., Glosa, OSP 1979, Nr 1, poz. 8 Daszkiewicz W., Glosa, OSP 1983, Nr 1, poz. 8 Daszkiewicz W., Glosa, OSPiKA 1979, Nr 7–8 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. II, Po- znañ 2001 Daszkiewicz W., Przegl¹d orzecznictwa, PiP 1975, Nr 12 Daszkiewicz W., Przegl¹d orzecznictwa, PiP 1976, Nr 4, poz. 117 Daszkiewicz W., Przegl¹d orzecznictwa, PiP 1977, Nr 3 Daszkiewicz W., Przegl¹d orzecznictwa, PiP 1979, Nr 12, poz. 99 Daszkiewicz W., Przegl¹d orzecznictwa, PiP 1979, Nr 6 Daszkiewicz W., Samooskar¿enie a prawo do milczenia, PiP 1974, Nr 2 Daszkiewicz W., Pojednanie, ugoda i mediacja w procesie karnym (zagad- nienia procesowe). Nowa kodyfikacja karna 1998, Nr 8 XVIII Literatura Daszkiewicz W., Swoboda wypowiedzi jako przes³anka wa¿noœci dowodu w procesie karnym, PiP 1979, Nr 7–8 Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995 Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Komentarz, Warszawa 1996 Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Komentarz, t. I, Warszawa 1995 Doda Z., Grajewski J., Przegl¹d orzecznictwa, PS 1997, Nr 11–12, poz. 48 Doda Z., Kontrowersje wokó³ zakazu reformationis in peius, NP 1971, Nr 6 Doda Z., Grajewski J., Murzynowski A., Kasacja w postêpowaniu karnym. Komentarz, Warszawa 1996 Elas L., Glosa, PiP 1990, Nr 5 Filar M., Kwaœniewski Z., Kala D., Komentarz do ustawy o odpowiedzial- noœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary, To- ruñ 2006 Gaberle A., Postêpowania szczególne w Kodeksie postêpowania karnego z 1997 r., Kraków 1998 Gaberle A., Stan wywo³any spo¿yciem alkoholu a zakaz dowodowy z art. 171 § 6 kodeksu postêpowania karnego, Gd. St. Praw. 2003, Nr 11, poz. 191 Gaberle A., W kwestii badañ poligraficznych w polskim procesie karnym, PiP 2002, Nr 4, poz. 19 Gardocki L., Postêpowanie w sprawach karnych ze stosunków miêdzyna- rodowych. Nowa kodyfikacja karna 1998, Nr 16 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1998 Górecki R., Œwiadek w postêpowaniu przygotowawczym, Warszawa – Poz- nañ 1987 Grajewski J., Prawo karne procesowe – czêœæ ogólna, Warszawa 2007 Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2001 Grajewski J., Skrêtowicz E., Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Gdañsk 1996 Grajewski J., Paprzycki L. K., Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Sopot 2000 Grzegorczyk T., Glosa, WPP 2002, Nr 3, poz. 163 Grzegorczyk T., Glosa, Prob. Praworz. 1990, Nr 6 Grzegorczyk T., Dowody w procesie karnym, Warszawa 1998 Grzegorczyk T., Glosa, PiP 1990, Nr 10 Grzegorczyk T., Glosa, PiP 1995, Nr 7, poz. 105 Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2001 Grzegorczyk T., Kodeks postêpowania karnego oraz ustawa o œwiadku ko- ronnym. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: