Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 005708 22956025 na godz. na dobę w sumie
Wynagradzanie pracowników samorządowych - ebook/pdf
Wynagradzanie pracowników samorządowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 150
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-305-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w samorządzie, poczynając od płacy zasadniczej, przez dodatki, aż po premie. Książka uwzględnia najnowsze rozporządzenie z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Autorka krok po kroku objaśnia każdy składnik wynagrodzenia przysługujący samorządowcowi – zarówno składniki obligatoryjne, jak i fakultatywne. Wyjaśnia także, co może znaleźć się w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych i jakie składniki wynagrodzenia im przysługują w zależności od formy prawnej nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, wybór, powołanie). Poruszane zagadnienia poparte są orzecznictwem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów apelacyjnych. Autorka posługuje się również licznymi przykładami wraz z wyliczeniami, w których pokazuje, jak w różnych sytuacjach policzyć wynagrodzenie pracownika samorządowego.
Ponieważ omawiane zagadnienia nie są uregulowane jednym aktem prawnym, Autorka licznie przywołuje przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw, które mają zastosowanie do omawianych kwestii.
Dodatkowym atutem opracowania są wzory dokumentów związanych z wynagradzaniem samorządowców. Publikacja ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami z książki. Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.
Dzięki temu publikacja jest praktycznym narzędziem dla służb kadrowo-płacowych w samorządzie gminy, powiatu i województwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział III. Elementy składowe wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych 3.2. Zasady ustalania dodatku Dodatek za wieloletnią pracę dostają obligatoryjnie wszyscy pracownicy samorządo- wi, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Szczegółowe zasady ustalania dodatku zostały określone w rozporządzeniu płaco- wym. Pracodawca samorządowy wypłaca dodatek za wieloletnią pracę w normalnym terminie wypłaty: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po mie- siącu, w którym pracownik samorządowy nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 2) należnej za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki do- datku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdol- ności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych (analogicznie jak pozostałe prze- pisy dotyczące innych grup zawodowych) nie określają rodzaju dokumentów, które pracownik musi przedłożyć swojemu pracodawcy, aby wykazać posiadanie wyma- ganego przez prawo stażu pracy i otrzymać dodatek stażowy. Niewątpliwie takim dokumentem jest zawsze świadectwo pracy. Świadectwo pracy to dokument pry- watny, zawierający oświadczenie wiedzy pracodawcy o określonych zdarzeniach dotyczących pracownika, które zaszły w okresie jego zatrudnienia. Stosownie do przepisu art. 97 k.p. obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy powsta- je z mocy prawa w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykony- wanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wyga- śnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepi- sów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pra- cy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Prawo do dodatku za wieloletnią pracę zależy od posiadania określonego stażu pracy, natomiast nie zależy od wymiaru zatrudnienia pracownika. W rozporządzeniu płacowym z 2009 r. w przypadku, gdy praca w urzędzie lub jed- nostce stanowiła dodatkowe zatrudnienie pracownika samorządowego, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegały zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawo- 49 WYNAGRADZANIE pRAcoWNIkóW sAmoRZąDoWYch wego. Oznaczało to, że jeżeli pracownik był zatrudniony dodatkowo w jednej jedno- stce samorządowej na 1/4 etatu i ma inną pracę również w ramach stosunku pracy, która stanowiła dla niego podstawowe zatrudnienie, to do zatrudnienia w jednost- ce, która stanowi dla niego zatrudnienie dodatkowe, nie zaliczało się okresów za- trudnienia podstawowego. W obecnym rozporządzeniu płacowym z uwagi na to, że przepisy ustawy nie róż- nicują wliczania poprzednich okresów zatrudnienia w odniesieniu do dodatku za wieloletnią pracę, a także nie stosują pojęć „dodatkowe” i „podstawowe” zatrudnie- nie, zrezygnowano ze stosowania tych określeń w odniesieniu do dodatku za wie- loletnią pracę. Przyjęto zasadę, że przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę przysługującego pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ra- mach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów. Jest to rozwiązanie analogiczne do funkcjonującego m.in. w ustawie z 21 listopada 2008 r. o służbie cy- wilnej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 ze zm.), a konkretnie w przepisach rozporządze- nia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędni- ków służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 125 ze zm.). W służbie cywilnej przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniają- cego do dodatku stażowego wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. Jak wska- zuje się w doktrynie a contrario niezakończone równoległe okresy zatrudnienia nie będą zaliczane do stażu pracy.5 Nadal pozostaje aktualna zasada, że jeżeli pracownik wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do do- datku za wieloletnią pracę. Zgodnie z przepisem przejściowym rozporządzenia 2018 r., jeżeli w związku z wej- ściem w życie rozporządzenia wysokość dodatku za wieloletnią pracę byłaby wyż- sza ze względu na zasady liczenia okresu uprawniającego do dodatku, przysługuje wynagrodzenie w wysokości dotychczasowej do 31 grudnia br. (§ 12 ust. 4 rozpo- rządzenia płacowego). K. Baran (red.), Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, (w:) Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 5 2014 (Lex). 50 Rozdział III. Elementy składowe wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych 3.3. Dodatek stażowy – odpowiedzi na pytania z praktyki Pracownik nie posiada świadectwa pracy. W jaki inny sposób może udokumento- wać staż pracy, który uprawnia go do wyższego dodatku stażowego? Żadne przepisy prawa dotyczące pracowników samorządowych nie opierają się na świadectwie pracy jako wymaganym dokumencie potwierdzającym staż pracy uzasadniający nabycie uprawnień pracowniczych zależnych od stażu pracy, a ta- kim dodatkiem jest też dodatek za wieloletnią pracę. A zatem nie jest dopuszczalne wymaganie od pracownika jako jedynego dokumentu potwierdzającego staż pracy – świadectwa pracy. Pracodawca powinien dopuścić również inne możliwości. Mogą to być np. inne dokumenty z pracy potwierdzające zatrudnienie, np. awans z wynagrodzeniem, archiwalne książeczki zdrowia, w których wpisywany był zakład pracy i daty, pi- semne zaświadczenie pracodawcy, legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca od- powiednie wpisy o okresach zatrudnienia, legitymacja służbowa pracownika, umowa o pracę, a nawet wpis w starym dowodzie osobistym czy też pisma kiero- wane przez zakłady pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia. Czy po powrocie z zagranicy polski pracodawca zaliczy zatrudnienie za granicą do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym dodatek za wieloletnią pracę? Jakie dokumenty przedłożyć i czy konieczne jest ich urzędowe tłumaczenie na język polski? Zgodnie z art. 86 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty- tucjach rynku pracy „udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych”. Przepis ten nakłada na pracodaw- cę polskiego obowiązek zaliczenia okresów zatrudnienia u pracodawców zagra- nicznych do ogólnego stażu pracy, pod warunkiem ich udokumentowania przez pracownika. To pracownik musi wykazać fakt świadczenia pracy za granicą w da- nym okresie i, co wymaga podkreślenia, w ramach stosunku pracy. Dokumentami takimi mogą być np. umowy o pracę czy zaświadczenie o ubezpieczeniu społecz- nym. Dokument taki powinien być ponadto sporządzony w języku polskim. W przypadku gdy dokument jest sporządzony w języku obcym, to należy przedło- żyć pracodawcy jego tłumaczenie – przy czym nie ma obowiązku, aby było to tłu- maczenie urzędowe. Sąd Najwyższy w wyroku z 11 października 2011 r. (II PK 44/11) uznał, że: Urząd gminy powinien zaliczyć pracownikowi okres zatrudnienia za granicą do dodatku stażowego, nawet jeśli nie opłacał składek na Fundusz Pracy. SN 51 WYNAGRADZANIE pRAcoWNIkóW sAmoRZąDoWYch Czy do stażu pracy, od którego zależy wysokość dodatku za wieloletnią pracę, wli- cza się pracę w gospodarstwie rolnym? Tak. Zaliczanie stażu w rolnictwie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pra- cowniczego stażu pracy. Okres pracy w gospodarstwie rolnym pod pewnymi warunka- mi zaliczany jest do stażu pracy. Podstawowym wymogiem jest to, aby przepisy prawa pracy (ustawowe lub zakładowe) przewidywały wliczanie do stażu pracy, od które- go zależą uprawnienia pracownicze, okresów zatrudnienia w innych zakładach. Jeżeli wymóg ten jest spełniony, wówczas do wspomnianego stażu zalicza się również: 1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim go- spodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka; 2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprze- dzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkie; 3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodar- stwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy, aby udowodnić okres pracy w gospodarstwie, pracownik ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu gminy. Jeżeli urząd nie dysponuje informacjami, pracownik powinien otrzymać pisemną odpowiedź z urzędu gminy stwierdzającą, że urząd nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wyda- nie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Dodatkowo, jeże- li organ gminy nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia, udowodnienie okresów pracy może nastąpić na podstawie zeznań co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to go- spodarstwo rolne. Jednocześnie należy podkreślić, iż takim dokumentem nie będzie zaświadczenie ubezpieczenia KRUS. Przepisy ustawy o wliczaniu okresów pracy w in- dywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy nie odnoszą się do możliwości dokumentowania przy pomocy takiego zaświadczenia. Pracodawca oczy- wiście może wziąć pod uwagę takie zaświadczenie pomocniczo, w razie braku innych dowodów. Jednak jeżeli jest to możliwe, powinien wymagać dostarczenia zaświadcze- nia z gminy. Urlop bezpłatny jest przerwą w wykonywaniu pracy. Udzielany jest na pisemny wnio- sek pracownika. Podczas urlopu bezpłatnego zawieszeniu ulegają prawa i obowiązki pracownika. Zgodnie z brzmieniem art. 174 § 2 k.p. okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Za okres, w którym pracownik pozostawał na urlopie bezpłatnym, nie przysługuje pracowni- kowi wynagrodzenie. A zatem okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do stażu Czy okres urlopu bezpłatnego jest wliczany do stażu pracy, od którego zależy wy- sokość dodatku za wieloletnią pracę? 52
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wynagradzanie pracowników samorządowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: