Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00489 006906 23365748 na godz. na dobę w sumie
Wystąpienia publiczne - ebook/pdf
Wystąpienia publiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Cztery Głowy Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7843-268-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Piotr Bucki, uznawany za eksperta w dziedzinie komunikacji i motywacji, co roku analizuje i ocenia ponad 400 wystąpień biznesowych. Twierdzi, że nikt nie rodzi się wielkim mówcą – jest to kompetencja, której można i trzeba się nauczyć. „Wystąpienia publiczne” to pozycja, która krok po kroku nauczy Cię, jak się przygotować do dobrego wystąpienia, jak mówić, żeby Cię słuchano, i co mówić, żeby osiągnąć cel, który sobie założyłeś. Poznasz cechy dobrych mówców, dobre praktyki, sztuczki prezenterów i… często popełniane błędy. Dowiesz się też, jak działa mózg odbiorcy i dlaczego tak ważne jest pierwsze zdanie, które wypowiesz na scenie. Nauczysz się dobierać właściwe cytaty, tworzyć „legendy miejskie”, budować napięcie i zarządzać uwagą słuchaczy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYSTĄPIENIA WYSTĄPIENIA WYWYSTĄPP A PUBLICZNE PUBLICZNE UUBLICZZNE Piotr Bucki Piotr Bucki Piot GRATISY ONLINE GRATISY ONLINE WEJDŹ NA WEJDŹ NA I WPISZ KOD: I WPISZ KOD: WWW.FISZKI.PL/GRATISY WWW.FISZKI.PL/GRATISY 40BaWP17 40BaWP17 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Przedstaw się ..................................................................... 1 Przedstaw się ..................................................................... 1 Przygotowanie ................................................................. 3 Przygotowanie ................................................................. 3 Struktura prezentacji ................................................... 7 Struktura prezentacji ................................................... 7 Narracja .............................................................................. 26 Narracja .............................................................................. 26 Język prezentacji .......................................................... 32 Język prezentacji .......................................................... 32 Perswazja w prezentacji .......................................... 34 Perswazja w prezentacji .......................................... 34 Cechy dobrych mówców ....................................... 36 Cechy dobrych mówców ....................................... 36 Lista rzeczy „do zrobienia” .................................... 38 Lista rzeczy „do zrobienia” .................................... 38 ZBIERZ CAŁĄ SERIĘ ZBIERZ CAŁĄ SERIĘ  Wystąpienia publiczne  Wystąpienia publiczne  Idealna prezentacja krok po kroku  Idealna prezentacja krok po kroku  Efektywny trening antystresowy  Efektywny trening antystresowy  Naukowe sekrety motywacji  Naukowe sekrety motywacji BUCKIACADEMY.FISZKI.PL BUCKIACADEMY.FISZKI.PL SPRAWDŹ SPRAWDŹ Koncepcja serii: Sławomir Kuchta Koncepcja serii: Sławomir Kuchta Redakcja: Patrycja Wojsyk Redakcja: Patrycja Wojsyk Korekta: dr Tomasz Karpowicz Korekta: dr Tomasz Karpowicz Projekt grafi czny i skład: Bartosz Czarnecki Projekt grafi czny i skład: Bartosz Czarnecki Ilustracje: www.fi szki.pl/autorzyfoto Ilustracje: www.fi szki.pl/autorzyfoto © Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2017 © Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2017 Wydanie elektroniczne, ISBN: 978-83-7843-268-5 Wydanie elektroniczne, ISBN: 978-83-7843-268-5 biuro@fi szki.pl biuro@fi szki.pl BUCKIACADEMY BUCKIACADEMY JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy w formie prostych ćwiczeń, które – wykony- w formie prostych ćwiczeń, które – wykony- wane systematycznie – rozwijają umiejętno- wane systematycznie – rozwijają umiejętno- ści. Z fi szek możesz korzystać w kolejności, ści. Z fi szek możesz korzystać w kolejności, którą zaproponowaliśmy, lub wybierać po- którą zaproponowaliśmy, lub wybierać po- szczególne tematy. Wykonuj ćwiczenia rze- szczególne tematy. Wykonuj ćwiczenia rze- telnie i systematycznie. Koniecznie zajrzyj do telnie i systematycznie. Koniecznie zajrzyj do materiałów dodatkowych online. Wystarczy materiałów dodatkowych online. Wystarczy 15 minut dziennie, aby rozwinąć nową kom- 15 minut dziennie, aby rozwinąć nową kom- petencję. A kiedy zechcesz odświeżyć wiedzę, petencję. A kiedy zechcesz odświeżyć wiedzę, zawsze możesz wrócić do fi szek. zawsze możesz wrócić do fi szek. FISZKI FISZKI + + GRATISY ONLINE GRATISY ONLINE TEORIA TEORIA WIDEO WIDEO E-BOOKI E-BOOKI ĆWICZENIA ĆWICZENIA SZABLONY SZABLONY LINKI LINKI PRZEDSTAW SIĘ PRZEDSTAW SIĘ ZAMIAST WSTĘPU ZAMIAST WSTĘPU Wszyscy mówimy, a tylko niektórzy Wszyscy mówimy, a tylko niektórzy komunikują. Wszyscy oddychamy, a tyl- komunikują. Wszyscy oddychamy, a tyl- ko niektórzy oddychają prawidłowo. ko niektórzy oddychają prawidłowo. Wszyscy chodzimy, a naprawdę niewie- Wszyscy chodzimy, a naprawdę niewie- lu zachowuje przy tym nienaganną po- lu zachowuje przy tym nienaganną po- stawę. Zauważmy, że umiejętności na- stawę. Zauważmy, że umiejętności na- byte bez udziału świadomości to te, nad byte bez udziału świadomości to te, nad którymi najtrudniej pracować. Jednak którymi najtrudniej pracować. Jednak warto to zrobić. warto to zrobić. Warto, gdyż komunikowanie, pre- Warto, gdyż komunikowanie, pre- zentowanie oraz przemawianie to też zentowanie oraz przemawianie to też osiąganie celów, wywieranie wpływu osiąganie celów, wywieranie wpływu i pierwszego wrażenia. i pierwszego wrażenia. „Cześć! Mam na imię Piotr i pomagam „Cześć! Mam na imię Piotr i pomagam ludziom mówić to, co chcą powiedzieć, ludziom mówić to, co chcą powiedzieć, i komunikować to, co naprawdę warto i komunikować to, co naprawdę warto komunikować”. komunikować”. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 1A 1A ĆWICZENIE 1 ĆWICZENIE 1 PRZEDSTAW SIĘ PRZEDSTAW SIĘ Wiele osób rozpoczyna wystąpienia Wiele osób rozpoczyna wystąpienia od przedstawienia się nudną formułką. od przedstawienia się nudną formułką. Tymczasem mózg odbiorcy reaguje na Tymczasem mózg odbiorcy reaguje na proste i intrygujące komunikaty. proste i intrygujące komunikaty. y Zamiast więc cytować to, co masz na- Zamiast więc cytować to, co masz na- pisane na wizytówce, powiedz, jak masz pisane na wizytówce, powiedz, jak masz na imię, i wygłoś jedno zdanie, które na imię, i wygłoś jjedno zdanie, które naprawdę opisuje to, co robisz. Zamiast naprawdę opisuje to, co robisz. Zamiast mówić, że jesteś projektantem reklam mówić, że jesteś projektantem reklam wielkopowierzchniowych, możesz po- wielkopowierzchniowych, możesz po- wiedzieć, że porządkujesz chaos rekla- wiedzieć, że porządkujesz chaos rekla- mowy w miastach. mowy w miastach. Pierwsze zdanie prezentacji nie może wiać Pierwsze zdanie prezentacji nie może wiać nudą. Zgrane formułki są odrzucane przez nudą. Zgrane formułki są odrzucane przez nasz mózg. nasz mózg. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 1B 1B PRZEDSTAW SIĘ PRZEDSTAW SIĘ MNIEJ – TO WIĘCEJ! MNIEJ – TO WIĘCEJ! „Cześć, mam na imię Piotr i do tej pory „Cześć, mam na imię Piotr i do tej pory przeszkoliłem z komunikacji 12 tysięcy przeszkoliłem z komunikacji 12 tysięcy osób”. osób”. Taki komunikat może być uznany za Taki komunikat może być uznany za zbyt narcystyczny, ale pokazuje skalę zbyt narcystyczny, ale pokazuje skalę działania. I obszar kompetencji. działania. I obszar kompetencji. Gdy rozpoczynasz prezentację (nawet Gdy rozpoczynasz prezentację (nawet wśród osób, które cię znają), to podaj wśród osób, które cię znają), to podaj jedną, bardzo ważną informację, która jedną, bardzo ważną informację, która jedną, bardzo ważną informację, która pokazuje Twoją przewagę w danej dzie- pokazuje Twoją przewagę w danej dzie- dzinie. Zawsze lepiej wymienić jedną, dzinie. Zawsze lepiej wymienić jedną, naprawdę ważną, budzącą emocje i uka- naprawdę ważną, budzącą emocje i uka- zującą kompetencje rzecz, która zapa- zującą kompetencje rzecz, która zapa- da w pamięć, niż kilka mniej istotnych. da w pamięć, niż kilka mniej istotnych. Życie jest sztuką wyboru. Komunikacja Życie jest sztuką wyboru. Komunikacja – również. – również. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 2A 2A ĆWICZENIE 2 ĆWICZENIE 2 PRZEDSTAW SIĘ PRZEDSTAW SIĘ Jeden z uczestników moich szkoleń Jeden z uczestników moich szkoleń dla fi rm rozpoczynających działalność dla fi rm rozpoczynających działalność (tzw. start-upów) przedstawił się w na- (tzw. start-upów) przedstawił się w na- stępujący sposób: stępujący sposób: „Cześć, mam na imię Łukasz i kie- „Cześć, mam na imię Łukasz i kie- dy ostatni raz stworzyłem start-up, to dy ostatni raz stworzyłem start-up, to CrunchBase pozwał nas do sądu”. CrunchBase pozwał nas do sądu”. W określonym kontekście (słuchacze W określonym kontekście (słuchacze wiedzieli, co to jest CrunchBase i że wiedzieli, co to jest CrunchBase i że zdarzenie świadczy o byciu niezłym zdarzenie świadczy o byciu niezłym chojrakiem) to jedno zdanie było per- chojrakiem) to jedno zdanie było per- fekcyjne. fekcyjne. Znajdź jedno zdanie, które w określonym Znajdź jedno zdanie, które w określonym kontekście powie o Tobie dokładnie to, na kontekście powie o Tobie dokładnie to, na czym Ci zależy. Pozycjonuj się na eksperta, czym Ci zależy. Pozycjonuj się na eksperta, specjalistę. specjalistę. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 2B 2B PRZYGOTOWANIE PRZYGOTOWANIE PRZYGOTOWANIE PRZYGOTOWANIE DO PREZENTACJI DO PREZENTACJI Czas poświęcony na przygotowanie Czas poświęcony na przygotowanie prezentacji musi być odwrotnie pro- prezentacji musi być odwrotnie pro- porcjonalny do poziomu kompetencji porcjonalny do poziomu kompetencji w dziedzinie wystąpień publicznych (co w dziedzinie wystąpień publicznych (co nie oznacza, że jeśli występujesz często, nie oznacza, że jeśli występujesz często, to masz się nie przygotowywać!). Czas to masz się nie przygotowywać!). Czas przygotowania trzeba też uzależnić od przygotowania trzeba też uzależnić od wiedzy w danym obszarze. Masz mówić wiedzy w danym obszarze. Masz mówić o tym, na czym się znasz. o tym, na czym się znasz. Na czas przygotowania składają się: Na czas przygotowania składają się:  opracowanie konceptu narracji  opracowanie konceptu narracji (w tym ustalenie celu prezentacji) (w tym ustalenie celu prezentacji)  zebranie materiałów  zebranie materiałów  stworzenie narracji  stworzenie narracji  opracowanie prezentacji  opracowanie prezentacji  przećwiczenie prezentacji.  przećwiczenie prezentacji. Przy szczególnie ważnych wystąpie- Przy szczególnie ważnych wystąpie- niach potraktuj przygotowanie jak pro- niach potraktuj przygotowanie jak pro- jekt – określ także cel i zadania, które jekt – określ także cel i zadania, które jekt – określ także cel i zadania, które pozwolą Ci go zrealizować. pozwolą Ci go zrealizować. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 3A 3A
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wystąpienia publiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: