Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00438 005780 20489131 na godz. na dobę w sumie
Wystąpienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press - książka
Wystąpienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press - książka
Autor: , Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1332-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> public relations
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentuj swoje pomysły od najlepszej strony

Kierowanie zespołem poprzez sensowną inspirację to rozwiązanie stosowane przez skutecznych menedżerów. Prezentacja jest narzędziem tyleż efektywnym, co zwykle niedocenianym. A przecież służy ona tak wielu celom jednocześnie. Jest najlepszym nośnikiem informacji. Skłania do dyskusji. Wzbudza chęć rozwiązywania problemów. Przede wszystkim jednak pobudza do działania. Nim zaczniesz się do niej przygotowywać, zastanów się, co chcesz osiągnąć, co przekazać, co uwypuklić. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiednich narzędzi.

Sprawdź:

Książki z serii 'Osobisty Mentor' są szybkimi i niezawodnymi źródłami informacji, pokazującymi, jak stawiać czoła codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawierają wiele praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przykładów pomagających Czytelnikowi zidentyfikować jego najmocniejsze strony i największe słabości. W biurze, na zebraniu czy w domu -- te niewielkie przewodniki oferują szybką i profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Bądź menedżerem, który potrafi:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wyst„pienia publiczne. Osobisty mentor (cid:150) Harvard Business School Press Autor: Harvard Business School Press, Nick Morgan T‡umaczenie: Anna Kwa(cid:156)niewska ISBN: 978-83-246-1332-8 Tytu‡ orygina‡u: Giving Presentations Format: 122x194, stron: 104 Prezentuj swoje pomys‡y od najlepszej strony (cid:149) Nawi„zanie kontaktu za s‡uchaczami (cid:149) Stosowanie odpowiednich (cid:156)rodk(cid:243)w przekazu (cid:149) Techniki trwa‡ego przyci„gania uwagi (cid:149) Reagowanie na trudne pytania Kierowanie zespo‡em poprzez sensown„ inspiracjŒ to rozwi„zanie stosowane przez skutecznych mened¿er(cid:243)w. Prezentacja jest narzŒdziem tyle¿ efektywnym, co zwykle niedocenianym. A przecie¿ s‡u¿y ona tak wielu celom jednocze(cid:156)nie. Jest najlepszym no(cid:156)nikiem informacji. Sk‡ania do dyskusji. Wzbudza chŒ(cid:230) rozwi„zywania problem(cid:243)w. Przede wszystkim jednak pobudza do dzia‡ania. Nim zaczniesz siŒ do niej przygotowywa(cid:230), zastan(cid:243)w siŒ, co chcesz osi„gn„(cid:230), co przekaza(cid:230), co uwypukli(cid:230). Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiednich narzŒdzi. Sprawd(cid:159): (cid:149) jakie reakcje wzbudzaj„ Twoje pomys‡y, (cid:149) czy regularno(cid:156)(cid:230) spotkaæ ma znaczenie, (cid:149) w jaki spos(cid:243)b dobra(cid:230) odpowiednie pomoce wizualne, (cid:149) jak oddzia‡ywa(cid:230) na odbiorc(cid:243)w, (cid:149) co warto jeszcze przeczyta(cid:230). Ksi„¿ki z serii (cid:132)Osobisty Mentor(cid:148) s„ szybkimi i niezawodnymi (cid:159)r(cid:243)d‡ami informacji, pokazuj„cymi, jak stawia(cid:230) czo‡a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj„ wiele praktycznych wskaz(cid:243)wek, podpowiedzi oraz przyk‡ad(cid:243)w pomagaj„cych Czytelnikowi zidentyfikowa(cid:230) jego najmocniejsze strony i najwiŒksze s‡abo(cid:156)ci. W biurze, na zebraniu czy w domu (cid:150) te niewielkie przewodniki oferuj„ szybk„ i profesjonaln„ pomoc w rozwi„zywaniu problem(cid:243)w. B„d(cid:159) mened¿erem, kt(cid:243)ry potrafi: (cid:149) wp‡yn„(cid:230) na odbiorc(cid:243)w i skutecznie sprzeda(cid:230) pomys‡, (cid:149) przygotowa(cid:230) inspiruj„cy raport podsumowuj„cy projekt, (cid:149) klarownie przedstawi(cid:230) nowe pomys‡y, cele i plany, (cid:149) przemawia(cid:230) tak, by zaczarowa(cid:230) zesp(cid:243)‡ i pobudzi(cid:230) go do dzia‡ania. Spis treści Przesłanie mentora — wyjaśniaj i inspiruj Przygotowanie prezentacji — podstawy Wszystko o prezentacjach Typy prezentacji Najpierw rzeczy najważniejsze Określ swój cel Poznaj swoich słuchaczy Przeanalizuj kontekst prezentacji Zdecyduj, co powiedzieć Trzy etapy Przeanalizuj i dopracuj swoje pomysły Przygotuj się Uporządkuj prezentację Jak długa powinna być prezentacja? 7 9 11 12 15 16 17 18 23 24 25 27 28 31 Pomoce wizualne Wybierz odpowiednie środki przekazu Psi plecak Skuteczne pomoce wizualne Prezentacja grupowa Przebieg prezentacji grupowej Przećwicz Skuteczne ćwiczenie Przygotowany, ale nudny Zrób wszystko, co w Twojej mocy Przygotuj się psychicznie Wypracuj właściwe nastawienie psychiczne Zapanuj nad strachem Czas na pokaz Jak skutecznie przemawiać Zrób dobre wrażenie Techniki pomagające utrzymać zainteresowanie słuchaczy Radzenie sobie z pytaniami Właściwy czas na pytania i odpowiedzi Przygotuj się na trudne pytania Gdy nie znasz odpowiedzi 4 Wystąpienia publiczne 35 37 38 39 43 45 47 48 49 50 53 54 55 57 58 59 59 63 64 65 67 Gdy jest już po wszystkim Znajdź źródło problemów Nagranie może okazać się pomocne Wskazówki i narzędzia Narzędzia do przygotowania prezentacji Sprawdź się Rozwiązanie testu Zalecana literatura Artykuły Książki Źródła 69 70 71 73 75 83 87 91 92 94 97 Spis treści 5 ROZDZIAŁ 5 Pomoce wizualne D ecydując o kształcie prezentacji, zastanów się nad okazjami do wykorzystania pomocy wizualnych, któ- re umożliwią Ci skuteczniejsze przekazanie tego, co masz do powiedzenia, i sprawią, że słuchacze lepiej zapamię- tają prezentowany materiał. Każdy ma ulubiony styl ucze- nia się, ale większość ludzi lepiej reaguje na bodźce wzro- kowe niż wyłącznie na słowo mówione. Zastanów się nad poniższymi wynikami badań: 75 procent naszej wiedzy gromadzimy poprzez zmysł wzroku, 13 procent poprzez zmysł słuchu, a 12 procent poprzez zmysł powonienia. Wykorzystanie obrazu pozwala trzy razy skuteczniej przekazać informację niż wykorzystanie samego tylko języka mówionego. Połączenie słów i obrazu jest sześciokrotnie skuteczniejsze niż same słowa. Wykorzystuj pomoce wizualne, aby pomóc słuchaczom utrzymać poziom koncentracji i więcej zapamiętać. Uży- waj ich również, aby ułatwić słuchaczom zrozumienie koncepcji i zależności lub układu przestrzennego. Pomo- ce wizualne można także stosować jako znak, że chcemy przejść do innego tematu. Pamiętaj jednak, że kiedy słuchacze patrzą na pomoce wizualne, nie patrzą na Ciebie. Zatem korzystaj z nich rozsądnie. Ponadto nie używaj przeładowanych tekstem slajdów jako planu prezentacji. Sam powinieneś dobrze znać treść przemówienia. 36 Wystąpienia publiczne Wybierz odpowiednie środki przekazu Istnieje cały wachlarz pomocy wizualnych, w tym rzutnik folii, komputerowy pokaz slajdów, tablice flipchart i mate- riały rozdawane słuchaczom. Dokonując ich wyboru, weź pod uwagę elastyczność w ich stosowaniu, koszt i przy- datność dla potrzeb Twojej prezentacji. Plusy i minusy wykorzystywanych środków przekazu Środek przekazu Plusy Minusy Rzutnik folii (cid:129) Elastyczność w stosowaniu (możesz dowolnie zmieniać wyświetlane folie wedle po- trzeb). Wkładanie folii i zdej- (cid:129) mowanie ich może być kłopotliwe, folie mogą się pomieszać. Folie są łatwe do przygoto- (cid:129) Stara technologia. (cid:129) wania. Dostarcza światła do pomiesz- (cid:129) czenia, skupiając wzrok słu- chaczy na prezentacji. Dobrze sprawdza się zarów- (cid:129) no w formalnych, jak i nie- formalnych sytuacjach. (cid:129) Pokaz łatwy do przygotowa- nia, aktualizowania i przeno- szenia. Komputerowy pokaz slajdów Pokaz nie zawsze jest (cid:129) dobrze widoczny. (cid:129) Technologia może za- wieść, dlatego dobrze mieć zapasowy zestaw folii na rzutnik. Tablica flipchart Możliwość wszechstronnego (cid:129) Nie sprawdza się (cid:129) Materiały rozda- wane słuchaczom wykorzystania. Łatwa do przygotowania. (cid:129) Zachęca do interakcji. (cid:129) w większych grupach. Trudna do przetrans- (cid:129) portowania. Dobre na potrzeby nieformal- (cid:129) (cid:129) nych, krótkich prezentacji. Są miejscem na robienie no- (cid:129) tatek i pozwalają później wracać słuchaczom do omówionego materiału. Mogą zawierać dodatkowe (cid:129) informacje kontekstowe. Mogą stać się central- nym obiektem zainte- resowania słuchaczy, odwracając ich uwagę od Ciebie i tego, co mówisz. Pomoce wizualne 37 Co TY byś zrobił? Psi plecak C o roku Oskar i jego koledzy z działu zarządzania produktem na ogólnokrajowej konferencji przedstawiają firmie BestPet SA, producentowi produktów dla zwierząt domowych, nowe produkty. Aby ułatwić grupie stu pięćdziesięciu pracowników działu sprzedaży promowanie nowych produktów wśród klientów detalicznych, kierownicy produktów mają za zadanie przedstawić charakterystykę i zalety nowych produktów. W tym roku Oskar wraz ze swoją grupą ogłoszą powstanie nowego fascynującego produktu: Trail Hound, „psiego plecaka”, służącego psom do noszenia pożywienia i wody podczas wę- drówek z właścicielami. Trail Hound ma innowacyjny system przegródek. Oskar musi dobrze wyjaśnić tę cechę, tak by przed- stawiciele handlowi mogli zademonstrować ją klientom. Oskar ma przedstawić swoją prezentację tuż po lunchu. Na długie tygodnie przed konferencją Oskar zaczyna przygotowywać pomoce wizualne, które, ma nadzieję, pomogą przedstawicie- lom handlowym lepiej zrozumieć wyjątkowość nowego produktu i podsuną im pomysły, jak go sprzedać. 38 Wystąpienia publiczne Jeśli decydujesz się na rozdanie uczestnikom materia- łów, unikaj rozdawania ich podczas prezentacji. Odwróci to uwagę od Twojej prezentacji. Skuteczne pomoce wizualne Nie wszystkie pomoce wizualne zwiększają skuteczność prezentacji. Pewnie, jak większość pracowników biuro- wych, znasz termin „zabójczy PowerPoint” — opisujący prezentacje, w których prezenter wykorzystuje zbyt wiele slajdów, używa skomplikowanych diagramów z ramka- mi, strzałkami, pętlami i tekstem, wykorzystuje slajdy przeładowane tekstem lub obrazami albo, co gorsza, czyta tekst ze slajdów. Aby pomoce wizualne były skuteczne, powinny: być przejrzyste, zawierać elementy grafiki, takie jak ikony i symbole, które ułatwiają przedstawienie danej koncepcji, zawierać kluczowe słowa, a nie całe zdania, zawierać tylko jedno pojęcie i nie więcej niż sześć linii tekstu na jednym slajdzie lub jednej stronie, zawierać tylko trzy zagadnienia na jednym arkuszu na tablicy flipchart, być kolorowe, jeśli to możliwe, ale bez przesady, zawierać ilustracje, gdzie to tylko możliwe, zawierać wypunktowanie kropkowane, nie numerowane, tam, gdzie kolejność nie gra roli, zawierać czcionkę wersalikową wyłącznie w tytułach i akronimach. Pomoce wizualne 39 Aby uporządkować wszystkie elementy prezentacji, wy- korzystaj formularz „Plan prezentacji”. Wskazówki: Jak przygotować pomoce wizualne? Na jednym slajdzie lub stronie umieść tylko jedno pojęcie i nie (cid:129) więcej niż sześć linii tekstu. Dobrze dobieraj słowa. (cid:129) Nie używaj pisma ręcznego. (cid:129) Używaj maksymalnie dwóch rodzajów czcionki na jednej stronie. (cid:129) Używaj małych i wielkich liter. Wielkimi literami pisz tylko (cid:129) tytuły i akronimy. 40 Wystąpienia publiczne Co MÓGŁBYŚ zrobić? Jaki rodzaj materiałów ilustracyjnych byłby najlepszy dla celów Oskara? Oto kilka możliwości: (cid:129) Jednostronicowa lista najważniejszych powodów, dla których plecak marki Trail Hound jest lepszy niż pozostałe plecaki dla psów znajdujące się na rynku. Oskar mógłby rozdać kopie tej listy podczas prezentacji. (cid:129) Tablica flipchart z dwoma lub trzema przejrzystymi diagra- mami ilustrującymi, jak działa system przegródek plecaka Trail Hound. (cid:129) Komputerowy pokaz slajdów wyjaśniający różnice między systemem przegródek plecaka Trail Hound a rozwiązaniami zastosowanymi w najbardziej konkurencyjnym produkcie, zawierający wykropkowaną listę kilku mocnych stron roz- wiązania zastosowanego w plecaku marki Trail Hound. Ostatecznie Oskar decyduje się przygotować komputerowy pokaz slajdów, w którym wykorzystuje slajdy tekstowo-obrazkowe. Postanawia również przy wejściu do sali konferencyjnej wrę- czyć uczestnikom materiały z wypisanymi ważnymi szczegó- łami technicznymi plecaka Trail Hound. Pomoce wizualne 41 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI Plan prezentacji Wykorzystuj ten formularz jako pomoc w lepszym uporządkowaniu treści prezentacji. Pomoże Ci on także dokonać wyboru pomocy wizualnych lub materiałów dodatkowych, które poprawią jakość Twojej prezentacji, oraz obliczyć, ile czasu będziesz potrzebował. Jeśli okaże się, że przekraczasz limit czasu przeznaczonego na prezentację, ponownie przeanalizuj jej treść. Pomoce wizualne (materiały dodatkowe) Czas Treść Wstęp Określenie celu (cid:129) Przedstawienie głównych punktów (cid:129) Przykucie uwagi słuchaczy (cid:129) Część główna (cid:129) Omówienie głównych punktów prezentacji Zakończenie Podsumowanie treści prezentacji (cid:129) (cid:129) Zachęcenie słuchaczy do działania 42 Wystąpienia publiczne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wystąpienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: