Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 002956 22422582 na godz. na dobę w sumie
Wywiad gospodarczy i polityczny. Metodyka, taktyka i źródła pozyskiwania - ebook/pdf
Wywiad gospodarczy i polityczny. Metodyka, taktyka i źródła pozyskiwania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 442
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-925811-3-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik - kompendium wiedzy zawodowej z zakresu współczesnego wywiadu gospodarczego (majątkowego, konkurencyjnego) i wywiadu politycznego. Publikacja obejmuje pełen program szkoleniowy niezbędny do profesjonalnego świadczenia usług wywiadowczych, ale także i do identyfikowania wrogich działań
konkurencyjnych lub sabotażowych oraz nielegalnego szpiegostwa przemysłowego. Można ją potraktować jako instruktarz czynności wywiadowczych lub poradnik jak nie dać się zmanipulować wywiadowcy. Ta książka powie czytelnikowi jak w prosty sposób znaleźć interesujące go informacje, ale także wyjaśni kwestie bezpieczeństwa życia codziennego, chociażby takie, dlaczego nie warto na portalach społecznościowych zamieszczać zdjęć przy swoim samochodzie.

Publikacja podzielona została na sześć części, prezentujących zarówno jasną, jak i ciemną stronę

branży, wraz ze szczegółowym opisem działań legalnych i tych zdecydowanie odradzanych, o charakterze kryminalnym:
Wstęp do zagadnienia obejmuje zarys definicyjny używanych pojęć, podstawowe informacje metodologiczne, a także opis motywów przyświecających rozpoznaniu operacyjnemu o wykorzystaniu osobowych źródeł informacyjnych.

Biały Wywiad - 80% współczesnych informacji pozyskiwanych jest w drodze eksploracji źródeł jawnych: państwowych, prasowych oraz prywatnych. Dział zawiera opis wszystkich dostępnych w Polsce gospodarczych i politycznych baz danych, źródeł rejestrowych, osobowych i struktur organizacyjnych ze służbami policyjnymi, wojskowymi i rządem włącznie.

Szary Wywiad - 15% informacji pozyskiwanych jest w drodze działań o charakterze detektywistycznym: inwigilacji (obserwacji i monitoringu), infiltracji, analiz kryminalistycznych oraz działań o charakterze socjotechnicznym.


Czarny Wywiad - 5% wiadomości pozyskiwanych jest w drodze działań często nielegalnych, takich jak szpiegostwo przemysłowe: instalacja podsłuchów (pomieszczeń i telefonów, włamania, kradzież cudzej tożsamości i parametrów biometrycznych, łamanie zabezpieczeń kryptograficznych, a także poprzez zwerbowaną w drodze szantażu lub korupcji agenturę.

Raport końcowy wskazuje metodykę opracowania analiz o charakterze ekonomicznym i politycznym, a także

pragmatycznych sprawozdań z zakresu pozyskanych informacji majątkowych lub dot. stwierdzonych przestępstw gospodarczych i kryminalnych.

Przepisy karne przytaczają wybrane treści z najważniejszych ustaw związanych z nielegalnym prowadzeniem czynności wywiadowczych oraz innych przestępstw związanych z zawodem...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

       ! ∀#∃ ∋() #∗ +,− ./ 012  ,− )3456787985,:7898− , ∋ 2 !                                !            ! 4 ! ∃ ; 22 2 !   2 01=4! ! 1 2 ! ;   !  ! !  !     !  0 ; = 4   !  ? 2≅      1 ! 1=   9           !   ∀ ! === 0==========================================,9 ==,=∋ 1 ================,5 ==9= ===============================================9 ==Α= !  !  ! ≅ !===9, # ! !  ∃ ! ∋ =,== =====================================================9: =,=,= =====================================================95 =,=9= Β ==================================Α, =,=Α= Β ≅ ?0 ======Α9 =,=:= Β0 2;========================================================================Α: # ! ! (! )∃ ∃  ! ∗+ =9==Χ 0 ! !============================Α6 =9=,=  !!=================Α7 =9=9=∆  0====================Α5 =9=Α= 0 ≅ 0 0 20===============================:− =9=:= !!0  0=================: =9=Ε=2========================================================:, Α ∗  , )∃∋∗ =Α== 0============================================================:: =Α=,=) ; !====================================================:Ε =Α=9=  ! =========================================:6 =Α=Α= 2 ;! =================================================:5 =Α=:= 0 ?1 ====================:5  =====================================================================Ε  −! ! . /  !0     ! 1 0 ,=== !+! ) Φ+)Γ================================Ε9 ,==,=#!∃  !=======================6− ,==9=≅0=========================================================6 ,==Α=≅ =======================================69 ,==:=Χ≅12 #)#(====================6Α ,==Ε=+! !======================================================66 ! ========================================================66 ) =====================================================67 !========================================================65 ,==6=) ! ; 1 ====================================================================7− ,==7= ! =================================================79 ,==5=4 2( ==============================================7Α ,==−=+! +! 1∆  ∋2 4 1 ============7: ,===( ≅01=====================================7Ε ,==,=+! =====================================================7Ε ,==9= ! !==============================76 :     !  , )∃23 ,=,==)2 1  ===============================================================75 ,=,=,=Η !  0 1============================================================5− ,=,=9= =====================================================5: ,=,=Α= 02  !0 !=======−Α     , )∃ ∀ ! 42 ,=9==+! ==================================================−5 #! 1==================−5 !2 ================− ≅4 !=====================: ,=9=,= 1)! +====================================================7 ====================================================5 ? =================================,− 2========================================================,Α !====================================================,Α )! ==============================================,: (220 1 2 =============,7 ,=9=9= 1) +===================================================9− ) 0) ====================9− ) ! 1==================================================9, ,=9=Α= 2 ! ≅ 1  ! 01 ======9: )  0! ≅=====================================================96 )! =========================================ΑΑ  ! 0===========================: ∋ ! =========================:Α ,=9=:=) 01 =========:Ε Ι !  !==================:Ε ! =========================================:6 Ε !( ===========================Ε ) ============================Ε,  !=====================Ε, ! ;0 2 2 1============================ΕΑ ,=9=Ε= ! 1======Ε6 / Β ====Ε6 / 0 2 ====6: ∃ !===================6Ε 0 =====================================6Ε ∃0 ==================================66 Χ !  ===============66 ==================================67 !================================65 ======================================7− !=========================================7− ) ≅ ============7− ,=9=6=ϑ ! !================================7, !  !1=================================================7, !   1=============================================7Α 2 !2 =============================77 ∗   3 ,=Α==! ============================================================5 ,=Α=,=2 =================================================59 ,=Α=9=+ ====================================================5: ,=Α=Α= ! 0 !===============================================================5:  ==================================================================57  ! ! . /   !44   ∀4 6 9=== =============================================,− 9==,=2 ======================================,−9 9==9=  0!===============================,−Ε 9==Α= 1  !=========,− 9==:=  2 ===================================================================,,  != ; =================================================,, ∃ !! !====================,: Ι===============================================,5  ==================================,,− ∃ ============================,,9 # 81===================,,6   ∃ 4 9=,==4!2 !2=======================================,9− ∋2 !============================================,9− ∋2 !========================================,9 ∃2 !=====================================================,9Α 9=,=,=4!2 !!===============================,9Ε 9=,=9=4!2 !!====================================,97 )∀ ∗4 9=9==Χ ===============================,Α− 9=9=,=(0∀≅∗88 ========================,Α 9=9=9=(0∀≅∗82======================,ΑΑ 9=9=Α=(0∀ ∗88 =========================,Α: ∃2 ; ==================================================,Α:   =======================================================,Α6 )? ========================================================,Α5 ∃ 0! ================,:− 7   !; ===================,: 9=9=:=(0∀ ∗82=======================,:, 9=9=Ε=  ! ∀ 00 ≅0 ∗===============,:7 9=9=6= ==================================================,Ε 9=9=7=)!1∀∗∀ 12!∗=====,ΕΕ  =================================================================,6 5 6! ! . /  !+ ∗   ∃! +∗ Α===/1  0 1 !====,6Α Α==,= 1 2===================================,6Ε Χ  1! Β ===,6Ε ∋2 ================================================,7− Χ  1! Β)=======,7 Χ  1! Β 0 ! ========================================================,7Α ( !  11 ! 1=========================================================,7: Χ  12 =========================,77 Α==9= 1 ===================================================,5  ! ==============================================,5  =============================================,5, Α==Α= !1 12  !1==========================================,5: Α==:=4 ========================================9−, Α==Ε=  ≅ =============9−Α ∗ 7  ( 8 8 ∃43 Α=,== 1121==================9−5 Α=,=,= ;  !; ================================99 5 Α=,=9= ; 2 1=====================9: Α=,=Α= ;2    0==============================================================9,− Α=,=:=  ! 1   ========================================9,9 ∃!   1 (! )! ∗ )∃ !! 4 Α=9== ;1Β ≅ =====99 Α=9=,= ;11Β8 ===========================99: 110=================================================================99: ) 0==================================================================9Α, #Κ ! =====================================9Α9 Α=9=9=4 ≅ ==================9ΑΑ Α=9=Α=  1 Β! 1  1=================================9Α6 Α=9=:= ; 11=============================9Α5 Α=9=Ε= 1 ≅ Λ =======9:− Α=9=6=∋ 1===================================9:Α Α=9=7=∋ 1 =============================9:Ε Α=9=5=Μ1 ; !  !===========================================================9:7 ∗∗ () ! 0∗ Α=Α==4 0 2Φ;Γ======================9ΕΑ 0 ========================================================9Ε: 0 =================================96− Α=Α=,= ! !=============================================96Ε Α=Α=9= ;2! 1=================97: 5 9 (1 !3∋ − ∋ :∀! (1 30 :=:==≅! =========================================95Ε :=:=,=  121==========Α−− :=:=9= !  !0===========================Α−: :=:=Α=  ==============Α−Ε ∋ ;∃  ∗42 :=,==+ ! =====================================================Α :=,=,= Β 2=====================Α9 Ν 1==============Α: :=,=9= !============================================Α7 :=,=Α= !  ==========Α, 5  ! ( ∗∗ 0 ∀ !  !  ∀ !   ∀ ! ∗∋ 6.1. ==============================================================Α,: 6.2.  ======================================================Α9, 6.3.  !==================================Α99 Ε=Α=Χ  ! !===========Α9Α Ε=:=Χ 0!3 ≅ 0  0! ========================================================Α9: Ε=Ε=Χ) ;2 !0 ) ;2 !0,9 ,−−Ε ==========================================================================Α9Ε Ε=6=Χ 011=====================Α96 Ε=7=∋ !==================================================Α97 Ε=5=Χ1 121=======================Α97 Ε=−=Χ  ===========================================Α95     Β  1   ≅! !!= Χ 1 1 ! ;2 1  !1Ο  1  1  1  !1=  ! 1 2 =   0   ! ≅  0 ! 80  00   ==    01  2   !201  = Η    ≅  ; 2 1 !2 !!!;   2 !  ;1    ≅  0! 8 1 ≅ !  ≅  0 != ∋ ,−−−        2  0 0    0!      Φ2 0   Γ   ! 1  1 +!Χ 4 !3 Χ) =    ) Ο= = ,  ∀#         ∃  ∋   ∋  ∋  !    ! (∋   )    !  ∋ ∋  ! ∗      ) +      !∀ + 0 +Χ  )   0    ≅  2!    ! 1 1! Ο 0!3 ≅ 0 0! / 3  ! !Ο) ;2 !0  ) ;2  !0= 4 !  !          Φ2≅0Γ 0    ;2 !     !0=   ;  0 1  1  2       !     2 ! 2   ≅ =  ;≅0  ! ! 1!2 1 =)  ;   0 0 0   2 1  ! 1 ! 2 1;≅ 1= ∃ ! ;;  0 011      !8 1  9  !21 1=∆  !  20 !  0 ! 0Ο2 !!0 0 2  ! =  2 2≅  0   Ο 0   2 ! 1≅12 0   !1  2   1   1 2 =∃ 2  2   !   !   !     1    2 !2  0 !   = 20 ; ! 2     0     1 ;2 10 2 ;   ;2 1   1=  2    ;2≅     01  0 ≅ ? !≅ !2!  0  ; !  !  2 0  1  =    1 0 !  ≅  1    !     ;0 2    1   2 0       1= !2 0 ; 2  !≅ ! !0        ! 1 2      1  ; 21 ≅    121  !=/≅!! Α      2 0 ! !! 1       ≅ 0 1 !  1=  !   !   ;2 ! 1  ?  ; ;    0  0 !    != 0 0   0;  0  !! 2    2    ;!  Β     !!     !   ! 0 1 02 =        ! 0 ;      1  ≅    !1   1  2 ;  !  0  ≅  2 = / 0 !!!2 ≅ ? 0≅  ! = 4!     2≅  !     !   !     !1 2 1 ;21! 1=)?! !≅ ≅ !0Β 2 ;!; 1≅ 1  !1   2  2  !1  =  0 +   0  0= ∆ 0! 1 !  !20 0 20  1   !  ≅ !≅!1∀∗ !Φ Γ   !   Φ 1    1 1   1  Γ= Η0  ! !   !; ≅2 : 0       =  ! !1  1 2 0! 1 2 0   !  0 1   !  =!1 ! 2 !;! =      !  !1  1 00;!  ? 0 0 1;2   0  0   ; 0 ?  !; 2=∋ ? ! 0 0 ≅! 020 ! 1 ;   !    !  0 1   1    =   !  ?  ; !    1  1  1 2 ? ;  0      ;1  1       ; 2= )0  ? ; 0≅   ;   !  2   !        = Η     0    1    01 2≅1;2  0 ; ;   !=4!0 ≅ Π!0 =(  ! ! 0!  ;0   0  20     !  0    ; !  ≅2   2≅ 0   2 1      2  0 0!1 0 1 1  2 2=   1 2 Ε  !!! =  !   ΘΘ   !2 ! ;  2 = Η      1  2 ;!  2 2!  ?;1≅01  ? ≅    !    2?    0    !≅   0 = !  0  0 +8 ; 2?  ?  ≅2 1 02  ! ; !!!1 +=4 ≅  2 ≅ ;0 = ΡΡΡ ∃ Θ Θ     ≅ 1   1 1 1 0 1 ? 01   2 ?   ;         ≅ !  !    =  ΘΘ     ≅ 2!≅  1 0= 0 2 ! ≅ ∆)++  Χ)     0 !≅0    !11 0Φ !Β   2  0 ;  ! !  !  !!   0!Γ  !  0  0    ≅  1  )∆!Η≅ 4=∃ !  1    1?;  0!1   ;  ? 1 1   ;  6 1  !  ! ∀)  ∗=     1 1 ?≅ !  !  0 1 1 0 ≅ ! 1    0 =    ≅ 00∀ 0∗  1 1   ;  !  1 !≅  ≅2 = /  ≅  ?  !? ≅ ∀ ! ∗ !! ! 0 ! != Η ;    ! Σ!   ≅  1!10 ;2Β     ! !   !  0   !  !1 ;2! 1 21 +Χ)  0 ) Τ !2; 1 0   1   1  = # ! ! ≅   2   0 !≅    1 !  1  = ∃    Θ Θ ∋1 0 ≅=   !   (  ≅ !!    ! !  2   !  ;22 = 4 !   ;;!0 ;=!   2 1 2 0 ! ! 0 2 1    ≅ 0 0 !0=2 1 ?0 0  0    0  ;  ∆= 4 0   Υ   0  ? 0≅    !  2  != Η    !   ! 7  02  1  !     = +! 0 ; 0     0 ≅  00     ; 1 1 0  0≅2! 0=3 ! ! 1≅ 1 12 1 1  0; ?  2;1=  ! !    0 = ∃1  !≅   181    ≅  !/1    Ι !+!Χ) 2 ≅   2= +;0  0 ;  1   ≅; !1 0   1 !  2  ) 2  0= )0     !0  ! /1    ! !≅ 0  2   ; 1! 1 0   ;1   1= ;  ≅ 0 ? ! 0 2   !   0   ! 2 ;   0 2  !1  = !     1 20 1 2   1   1  0! 1 0  !=   1  !   !  ! 0  ≅  !!1   1 1  0   ! ;  ! ≅    1=/ ≅ !   5   0   0 0  ≅ 0       ≅  1  2 =∋ 1 10 ≅ 2 0    2  2      0  ≅ ?   ≅      !           ≅ 0    ∀ ∗ 1 2 ; ! 1 !≅ = Χ!≅   ≅  1 0 = 0 2! ; ; !ΘΘ    ≅ ? ≅   1 ; 1 !Β ! ! 2   1   0 2  1;  !2 1= ∆    !  1  ! 0 ! ≅ 2 ; ! 1!!2 !2 1  ! ≅ != 2 ! 2! ≅  !  ! ;2=Η =3 0 ≅  ≅   !2 0  1  2≅= 0! !    ( !       !  !  = ∃  ≅   9     !1 1 !! !≅ 1 2 =∆ =4  = ,− ΘΘ  1 = 1  / 0   8  ∋ 3 (    1    2  ;   ; 1 30= ∆1 02   ;= ∃ ? !1  01  Χ)  ! 3  /11 Χ     01 1  !    !  2   2   0  ! = 4  2  1 ; 0 !≅ !     ;2 ! 1=  1    ≅   !  !  ≅   01  !=Χ 10  ;2 ==  ! ! = 0 3      ,−−      9−−    ! 1   1 !;!1 ;21 ===∋ =∋ ς         1  ! 1 ;0  ; = ∃    !1 !≅  0 1  !2 ! 1=  ! 0 22001 0 2 0 ;Β;1 1? !  ! !≅≅0 !=; ! ! ; !≅ ; ?  ; ! !  ; ?=Η  ;!!!0 2 !;   2≅Β 20 !2 ;1 = , ∃ ≅0 ,, • • • • )!  2 !0 !  !  ≅  !1!0 1  !   ?   !   ∀ !    ∃∀ 4  2 !0   !≅  ) !  !  ,   ,    −∋     ! ∋    ∋    ∋ ∋               ! 0  0 !?;Ο •  •  1 0≅  ≅ • ∃  ! ! • Ν ≅  ! • /  !  22 ;  !   ! • !  ( ∀ !!∃  2≅ !  ,   ,                 ,9      ∋ ∋ ∋  )             . • 10 ! 0 ! • !≅!Β!! ! •  821 • )  • Ω        !! ;  /   0 2!? 0  0  !=Ο • 1 ≅ 11  • • • 0!!!   Ι ! !1  !1   ;2 ! 1  ;   2 ;  ) !  ≅  0!   0 0 2 12 Χ ;1 0 0 2?   ; ! !≅! 2 12 0 11! 2!  ! 1  ≅ ≅  2  0  = 0  )    ! 2! ! ≅     !≅ =  0 1  1  Φ Γ ,Α ; 10Τ !0 ≅1  0   0 ≅   1   1=∆20 !     0   !!≅ 2 ;   !0   1  1   2     1;  ≅   !0 220= )   ≅   !2  2 ; 2 0 00   1 = + !  !  !≅ 1 ! =   0 2 ! 1 1   ≅2 ≅    ; 2   1      0 !  2     1 =    1  1  1   =  1;0 !   1 0! 1 0≅2! !   !1 0 0 0   10 1 !  ? ≅  0 ≅2 2 ! 2 ;= +;     1 1    ≅ 0 0 2≅!≅0≅2! ?   1  ! 1!Ξ ≅0 20= 0  0 ; ?  ∆1  1  1  1 ≅  !   != 4 !  0   ! ;  ,: 0≅ 0! ≅      2  0   !≅   1     1 ≅ 1 Φ1;1=Γ= ! ! 220   1 0  ≅2  2       !≅  !0 ≅= 1  ! 0≅  ≅  0!= )   ! 2  !    1   = !1  1 2    !   ∀ 0 ∗  ∀ ∗!=  !21 1 1 2  1  ;   1 1 2 ! 10      1  0      =   ;    0     0   !  ! ;?≅0 0 ! ;0 0 0      0 !   ? 2 12! 01  ! 1    0 1Ο ! !   = +;    0 ; !      0?≅;2 !0  2   ;   ≅         0  !  01   !   2 =∆0   ≅  ! !0   ≅    1  1 1  1=  ,Ε    2  ≅; 0 ! 1=  1 ! −!  !1Β≅  0  ≅1 Β ;    7−Ψ 1  0 0   0    != )   ≅   2!≅  0  1  2 !   0   ; 1 1 1 ! ! 1  = ∋  2 !  2 ? 0 ?   1  012 ! 1 2 !   ! 1 ;1  ! !  +)=    ! 0?    ! 0 =∃ 0∀2∗ ! 2 ! Β1        = 1  ! ;  0 ! ≅2 ;! 0   !0     = ∋! !;! !2 ! 2 2 !  ! !   2     =  2   1  1;0  0 !10 1    !    2   = 1 2 1   1=  !  2 ≅ !0 !    2  ≅2  ; ! ;  !≅ 0       !0 !≅= ,6 ! ! !!   :Ψ  1  ! 2! !   !    0! 1     0 1  0 0 !?≅0 0  ≅     !0= ∃ !;!1 !0   ?  ;   !≅ 0   21    !  2 !≅ ! !2!1 ;  1 1 0 ≅2 =   ;    ≅  ; ≅   1 1 01  1    !2 2 ! ! 1  ! 1  1 !=   ∀ 0 ∗ !≅  !!1 1  1  1 ≅ ≅2  1 !  0! 1 ! 1 ≅1 !  121!1= ! ! ≅  ;!  ;2! 1 ! !1  2     =  ! ! ≅ :Ψ ! 0! ≅; 0  ? 0 !;!   0  =  ;  !   ! ! ≅ 1 2 1  ! ;   0 ! ; !  !≅    ≅! ! !  !    ≅   !  0 !    ≅   2  1   ;  !!  ,7 0   !  !       0= 4 ! 1 0?≅0 ;    0    ≅   0 1      0 0 220 ;    ≅ = !    !∃∀  ! ! ! ∀ !(  !   ≅    2 1   1 ; 0   0  !≅   = 4   ; !  !   ; ? !;0 ?   2    0=  2 ! 1 =     !  1 0 !   2 ! 0        0 1    1  =    0 !  ! 1      0 1 0  1 0   ! ! ; 2 ;   !  ;  =  ! 0≅2 ;    !  1 2  1 Φ   1Γ   ;   2  0 1= 3   !  0  ≅2  !  2 ,5 1 !  2   2   !  ? ;    ! 0  1  ! ≅    0! ! !  !1= ≅   ≅   2 ! 2  !    0 ;   2 ;111 =1≅ 0 01  0 1 2 ! ; ≅ = 0 !  !0 ?    11    1  2       ! 0     0  2 1  0  = ∃ 0  ! !  0   2 1  !1    1  1=    0     ;0   ; ! !  1!= 42≅   2! !  ≅  ! ?   1  ≅2   2  1  0   ! !  ≅ 0     0       ! 0   1  0 !1   1 ! 1 1 0 = ∆ 0 0! ! ≅ 2≅! !≅ 1 =   !  +    20 2  10  ?!1 ≅ 0 ≅   2 !   ;2  1   ! 1  2  9−    ≅=      1   1 0 1; ! !  !! 1  0  1   1       ; 1 1  1 0=2! 111  1   2≅ !   0   ! ? 2; 1   0 1 1   1 2  1  !  1   ! 1 1 ; ? 2≅=  ∃   !  2  0 ∆ !  0 0 0!   2      ! 0! !  2  !   ?  ≅2  2 !    ;   0    0  1   = 2 ;1  1= 42!?; ;0 Β = 12 ! 1!      0!     1   0 ! Φ= ! 2   2 0     0 !   1   =Γ   1 !  2       = 4!≅ ! !  !  0!  Ο  0    !; ≅2  9 !2  ?0  2!  121 Ο! 8!  1   ?  2   2 0 ! =/ 2! ; 0     !   ! ! 0   0 1     1= !!    ! = ;  0 2 1 ≅ 1!     2      1 0 2 =   !   2   1  0   !    1     0  2!? ;  !!Ο 0  0 ! 2 ;   2  2    1  ≅2  0   0    0!   0! ≅ Β0     ! 2 !  ;   0 2  Β 1;2    1   ! 11 != ∗ ∀ ( ! 1  ∀ ! ∃ ! (!   ! ∃ (∃ !!∃     ≅2   !1 01  1 1       9, 1 1 2 !   ≅  21 2 0 1   ≅ ; !≅ !  !=;  !   ;  1  !    ? 2 ≅  1= ∆0  ! ? ;! ?  ! 1   1    = !  ! ) 2 ;2?1 1Ο •  1   0   ! 1   !   0 ≅ 00 •    1  1   0≅ 00  ;2  ;2!   ≅   2 ?     0 0 ! ; !0 ) 2! ) ;2/ =     0! 0   1 01 ! 1 ≅  ! !≅ 0 10 12  1 ≅2 = ∋2  1  ! Ο ) ;   !    ≅2 0! /  3  Σ  0! 3 ≅ 0 / 3  ! 1 99 ≅ 20 ! !!    ; Ω  !   1 = ;    1 ! 2 2   ! 1= 1 1 !? ;  + ! ;2≅! ΒΧ ∋1   ! !  !≅1  ! !+( Β) ;2≅3 =/1?)3 !! ≅    !≅  1  ≅?  ; ;   =  Π !    0 = ∃ 1 ≅2 ! 0 ≅ 1 !1 ;   =   1 ;!  ! ! !! 0 0 0  ;  21 !     ;2 ! ! ≅ ! ;   = 4  ;   !  1  1 ≅2 ! 1 =∆? ;;2!! !  !  2 ; 2  0 0  ≅ 0 != 9Α # ! !  ∃ !    1 !≅ !   !  0  ? ;    2 Ο       2  ≅  0  =  !    ! 1  !! !! ? ;00   !  ≅  = ∋ ? ;  0 1 0 1   ≅  21   ! !≅0   ≅  = ∆! ?   1 ? ; ; ≅     ≅=  # ! ! )  0     ! ! ≅ !   11  ! 0 !≅  !  ;   0   ;= ∆! ! ;  ! Ο •  02 • • / 0  0  2 ! 0  0    • Χ  ! • 0  ! 9:   ; ?  2    ; ;1 !?≅2 0Β=   2 1 2 ; ! !  !≅   !   !   !  2≅  ;0 2 =    0 2?   1  1   !  !     ≅; 2 = ∃ 0 ≅  ! 0 !    0  ! 1   2  ≅2   !0  = + ! 0 2!  ; ≅      1 =   ! 0  ≅2      ? ≅   !0  ?  !    !   Φ  !1 10Γ ≅20! 0  ! =   ! 2  ! 0 0 ≅2 1  ? 0 ?! Β !≅  ! ; 2≅ !   ?  !    1 0      0 1  !1   = ∋    0 ! ? 2 !1   = 4!   ≅; !    ! ∀ ≅∗  ≅ ! !! 12 !1  ;   ?    = 2   !0 9Ε !  ?  ≅ 2  2 1 ?; 011! 1;2    2      !     ≅  = ∋2  !   !≅ ? 0 ≅ ; 0      !0   1=4 0 ! !≅   ! !=  ≅ =   ! !   !  !0 2 1 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wywiad gospodarczy i polityczny. Metodyka, taktyka i źródła pozyskiwania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: