Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00723 020772 23568874 na godz. na dobę w sumie
Wzory dokumentów przydatnych dla rolników - ebook/pdf
Wzory dokumentów przydatnych dla rolników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7217-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli masz wątpliwości, jak sporządzić umowę sprzedaży lub pożyczki - ten e-book jest dla Ciebie. Oprócz tych wzorów znajdziesz w nim m.in. wzory umowy dzierżawy oraz najmu. Znajdziesz również wiele innych wzorów przydatnych dla każdego rolnika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wzory dokumentów przydatnych dla rolników WZORY PRZYDATNYCH DOKUMENTÓW Umowa dzierżawy Umowa dzierżawy 1 zawarta w Sycynie, dnia 4 października 2017 r. pomiędzy Wydzierżawiającym Janem Kowalskim, PESEL 48093001000, zamieszkałym w Sycynie 34, 00-950 Sycyna Północna 2 a Dzierżawcą, Zenonem Nowakiem, PESEL 55013102000, zamieszkałym w Brzeziu 15, 62-600 Głogów 2 o następującej treści: § 1 – Przedmiot umowy 1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków ..……………..……………..………………..… ……………..………………..……………..…, 3 w terminie ……………………………………………….. 4 ALBO** Strony oświadczają, że Wydzierżawiający oddał Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków .……………………………..……………..………… ……..………………..………..………………..… 3 na czas nieoznaczony/………………………………………………………………** 5 2. Wraz z wydaniem rzeczy strony sporządziły/sporządzą** protokół wydania rzeczy określonej w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszej umowy/którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. 6 3. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu umówiony czynsz z góry/z dołu** w wysokości …………… 7 jednorazowo/w sto- sunku: tygodniowym/miesięcznym/kwartalnym/rocznym/………………………**, w terminie do ………………………………………… …………………………………………………………... 8 4. Dzierżawca będzie używał rzeczy oznaczonej w ust. 1 w celu…….………………………………………………………….. 9 § 2 – Prawa i obowiązki stron, wypowiedzenie umowy 1. Wydzierżawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody** na oddanie przez Dzierżawcę rzeczy najętej w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w poddzierżawę. 10 2. Dzierżawca jest obowiązany do samodzielnego pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych związanych z wydzierżawioną rzeczą, podat- ków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubezpieczenia, a także wszelkich drobnych nakładów połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy, takich jak np. ……………………………………… ALBO** Wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z wydzierżawioną rzeczą, podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przed- miotu dzierżawy oraz koszty jego ubezpieczenia, a także wszelkie drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy, takie jak np. ……………………………………………….., będą pokrywane każdorazowo przez Wydzierżawiającego. 11 3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem ………… …………………………………. okresu wypo- wiedzenia. 4. W razie naruszenia przez Dzierżawcę postanowienia z § 1 ust. 4, tj. w razie korzystania z przedmiotu najmu niezgodnie z umówionym celem, Wydzierżawiający może dokonać wypowiedzenia umowy z zachowaniem ………………………………………….. okresu wypo- wiedzenia. 12 5. Strony zobowiązują się do niewypowiadania niniejszej umowy do dnia ………………………………… W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przed ww. terminem strona wypowiadająca obowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości ………………. umówionego czynszu. W przypadku poniesienia przez drugą stronę szkody przenoszącej wartość kary umownej jest ona uprawniona do dochodzenia naprawienia szkody w kwocie przekraczającej wysokość kary umownej. 13 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony wskazują, iż adresami właściwymi do wzajemnych doręczeń są ich adresy wskazane w komparycji umowy. W przypadku nadania przez stronę przesyłki poleconej na ww. adres drugiej strony uznaje się ją za doręczoną również w przypadku niepodjęcia przesyłki przez adresata. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. § 3 – Postanowienia końcowe Załączniki: 14 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………15 Wydzierżawiający ** – Niepotrzebne skreślić. ……………………………………15 Dzierżawca 1 WZORY DOKUMENTÓW PRZYDATNYCH DLA ROLNIKÓW
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory dokumentów przydatnych dla rolników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: