Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 006012 21756319 na godz. na dobę w sumie
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wydanie 5 - ebook/pdf
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 496
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7620-903-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Pod poszczególnymi wzorami są zamieszczone objaśnienia, które pozwolą na prawidłowe pod względem prawnym sporządzanie pism i orzeczeń; odpowiednie orzecznictwo powoływane przez Autorów zawiera istotne wskazówki dla sporządzającego pismo.
Jest to kolejne, piąte wydanie książki, w której Autorzy – wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych – postawili sobie za cel ułatwienie sporządzania poprawnych merytorycznie i formalnie dokumentów procesowych, mając zwłaszcza na względzie nowy model dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego.
Od czasu ukazania się poprzedniego wydania opisywaną materię procesową wzbogaciła zarówno teoria, jak i praktyka orzecznicza sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiły się także zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi. Do nich m.in. należą nowele z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 36, poz. 196) i 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18) wprowadzające m.in. instytucje skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, czy skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania.
Praca jest bardzo cenną pomocą dla praktyków, a także studentów i aplikantów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Bogus∏aw Dauter Janusz Drachal Ma∏gorzata Niezgódka-Medek Wydanie 5 Warszawa 2011 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Magdalena Urbańska, Agnieszka Zagozda Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7620-903-6 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 2. Postanowienie rozstrzygające spór kompetencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 3. Wniosek o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 4. Wniosek o wyłączenie sędziego zgłoszony na rozprawie . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 5. Postanowienie o odmowie wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zdolność sądowa i procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 6. Wniosek o ustanowienie kuratora z powodu braków w reprezentacji strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 7. Postanowienie o odmowie ustanowienia kuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 8. Zarządzenie w sprawie usunięcia braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 9. Wezwanie do uzupełnienia braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 10. Wniosek o ustanowienie przedstawiciela ustawowego dla osoby fi zycznej niemającej zdolności do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 11. Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w sprawie mimo istniejących braków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 12. Postanowienie o zniesieniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Strony i uczestnicy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 17 21 21 24 27 29 30 32 32 32 35 37 38 40 42 43 44 Wzór nr 13. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5 Spis treści Wzór nr 14. Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w sprawie . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 15. Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie . . . . . . Wzór nr 16. Zażalenie na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pełnomocnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 17. Pełnomocnictwo procesowe ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 18. Pełnomocnictwo procesowe do prowadzenia poszczególnych spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 19. Pełnomocnictwo do niektórych czynności w postępowaniu . . . . . . . . . Wzór nr 20. Zarządzenie urzędowego poświadczenia podpisu strony . . . . . . . . . . . . Wzór nr 21. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 22. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 23. Postanowienie o dopuszczeniu do podjęcia naglącej czynności osoby niemogącej przedstawić pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym . . . 1. Pisma w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 24. Zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braków pisma . . . . . . . . . . . Wzór nr 25. Zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 26. Zażalenie na zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania . . . 2. Skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 47 49 52 52 54 55 56 58 59 60 62 62 62 64 66 68 Wzór nr 27. Skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Wzór nr 28. Skarga na bezczynność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Wzór nr 29. Odpowiedź na skargę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Wzór nr 30. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Wzór nr 31. Postanowienie o wymierzeniu organowi grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Wzór nr 32. Żądanie rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi . . . . . . . . . . . 83 Wzór nr 33. Zawiadomienie organu właściwego do rozpatrzenia skargi . . . . . . . . . . 85 Wzór nr 34. Postanowienie o zawieszeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Wzór nr 35. Postanowienie o odrzuceniu skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Wzór nr 36. Skarga kasacyjna od postanowienia o odrzuceniu skargi . . . . . . . . . . . 91 Wzór nr 37. Postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu . . . . . . . . . . 94 Wzór nr 38. Cofnięcie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Wzór nr 39. Postanowienie umarzające postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Wzór nr 40. Postanowienie uznające cofnięcie skargi za niedopuszczalne . . . . . . . . 100 Wzór nr 41. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez organ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wzór nr 42. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez sąd . . . . 104 Wzór nr 43. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu . . . . . . . 106 6 Spis treści Wzór nr 44. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Wzór nr 45. Zażalenie na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wzór nr 46. Postanowienie o uchyleniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Wzór nr 47. Zażalenie na postanowienie o uchyleniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Wzór nr 48. Protokół losowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Wzór nr 49. Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Wzór nr 50. Wniosek o rozpoznanie sprawy poza kolejnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Wzór nr 51. Doręczenie pisma przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Wzór nr 52. Zawiadomienie strony o zmianie zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Wzór nr 53. Wniosek osoby zainteresowanej o ustanowienie kuratora . . . . . . . . . . . 129 Wzór nr 54. Postanowienie o ustanowieniu kuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Wzór nr 55. Zarządzenie o przedłużeniu terminu sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Wzór nr 56. Wniosek o skrócenie terminu sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Wzór nr 57. Zarządzenie o skróceniu terminu sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 6. Uchybienie i przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Wzór nr 58. Wniosek o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Wzór nr 59. Postanowienie o przywróceniu terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Wzór nr 60. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Wzór nr 61. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Wzór nr 62. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . 146 Wzór nr 63. Postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . 148 Wzór nr 64. Postanowienie o wstrzymaniu postępowania w sprawie . . . . . . . . . . . . 150 7. Posiedzenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Wzór nr 65. Postanowienie o skierowaniu sprawy na posiedzenie jawne . . . . . . . . . 151 Wzór nr 66. Zawiadomienie o posiedzeniu jawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Wzór nr 67. Wniosek o odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych . . . . . . . . . 154 Wzór nr 68. Zarządzenie o odbyciu posiedzenia przy drzwiach zamkniętych . . . . . 156 Wzór nr 69. Żądanie uzupełnienia protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 7 Spis treści Wzór nr 70. Żądanie sprostowania protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Wzór nr 71. Zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie sprostowania protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Wzór nr 72. Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie uzupełnienia protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Wzór nr 73. Załącznik do protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Wzór nr 74. Zastrzeżenia do protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Wzór nr 75. Wniosek o przeprowadzenie dowodów uzupełniających z dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Wzór nr 76. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z dokumentu . . . . . . . . . . . . . . 172 Wzór nr 77. Postanowienie o odroczeniu rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Wzór nr 78. Postanowienie o połączeniu spraw w celu łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Wzór nr 79. Postanowienie o połączeniu spraw w celu łącznego rozpoznania . . . . . 178 Wzór nr 80. Postanowienie o rozłączeniu spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Wzór nr 81. Postanowienie o ukaraniu grzywną za naruszenie powagi sądu . . . . . 182 Wzór nr 82. Postanowienie o orzeczeniu grzywny organowi uchylającemu się od zastosowania się do postanowienia sądu podjętego w toku postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Wzór nr 83. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego . . . . . . . . . . . 186 Wzór nr 84. Protokół posiedzenia mediacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wzór nr 85. Skarga na akt wydany na podstawie ustaleń postępowania mediacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Wzór nr 86. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wzór nr 87. Wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Wzór nr 88. Postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie . . 196 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Wzór nr 89. Postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . 197 Wzór nr 90. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania . . . . . . . . . . . 200 Wzór nr 91. Postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek stron wydane na rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Wzór nr 92. Wniosek strony w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania . . . . 204 Wzór nr 93. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania . . . . . . . . . . . . . 206 Wzór nr 94. Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania . . . . 208 Wzór nr 95. Zażalenie na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Wzór nr 96. Postanowienie o umorzeniu zawieszonego postępowania . . . . . . . . . . . 212 Wzór nr 97. Skarga kasacyjna od postanowienia o umorzeniu postępowania . . . . . 214 8 Spis treści 10. Orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wzór nr 98. Wyrok uwzględniający skargę w odniesieniu także do innych aktów wydanych w granicach sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wzór nr 99. Wyrok ze zdaniem odrębnym dotyczącym uzasadnienia . . . . . . . . . . . 220 Wzór nr 100. Postanowienie o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . 223 Wzór nr 101. Postanowienie o przedłużeniu terminu ogłoszenia orzeczenia . . . . . . 225 Wzór nr 102. Wniosek strony o uzasadnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Wzór nr 103. Wniosek rzecznika praw obywatelskich o uzasadnienie wyroku . . . . 229 Wzór nr 104. Wniosek prokuratora o uzasadnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Wzór nr 105. Postanowienie – odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku . . . . . . 234 Wzór nr 106. Wyrok uchylający decyzję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Wzór nr 107. Wyrok uwzględniający skargę wydany w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Wzór nr 108. Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Wzór nr 109. Wyrok uwzględniający skargę w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Wzór nr 110. Wyrok stwierdzający nieważność decyzji w części . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Wzór nr 111. Wyrok uwzględniający skargę na inny akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Wzór nr 112. Wyrok uwzględniający skargę na uchwałę gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Wzór nr 113. Wyrok uwzględniający skargę na akt nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Wzór nr 114. Wyrok uwzględniający skargę na bezczynność organu administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Wzór nr 115. Wyrok uwzględniający skargę na czynność prawną . . . . . . . . . . . . . . . 260 Wzór nr 116. Wyrok oddalający skargę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Wzór nr 117. Wyrok oddalający skargę w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Wzór nr 118. Wyrok uchylający decyzję i orzekający o jej niewykonalności . . . . . . . 268 Wzór nr 119. Wniosek o wymierzenie grzywny z tytułu niewykonania obowiązku prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Wzór nr 120. Postanowienie o wymierzeniu grzywny z tytułu nienadesłania akt sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Wzór nr 121. Skarga o wymierzenie grzywny z tytułu niewykonania wyroku . . . . 275 Wzór nr 122. Wyrok wymierzający grzywnę z tytułu niewykonania wyroku . . . . . 278 Wzór nr 123. Postanowienie – sygnalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Wzór nr 124. Wniosek o sprostowanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Wzór nr 125. Postanowienie o sprostowaniu wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Wzór nr 126. Postanowienie o odmowie sprostowania wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Wzór nr 127. Wniosek o uzupełnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Wzór nr 128. Wyrok uzupełniający wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Wzór nr 129. Postanowienie o uzupełnieniu wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Wzór nr 130. Postanowienie o odmowie uzupełnienia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Wzór nr 131. Postanowienie o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie wyroku . . . . . . 297 Wzór nr 132. Wniosek o wykładnię wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 9 Spis treści Wzór nr 133. Postanowienie – wykładnia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Wzór nr 134. Postanowienie – odmowa wykładni wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Wzór nr 135. Wniosek o umorzenie postępowania zgłoszony przed rozprawą . . . . . 306 Wzór nr 136. Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego wydane na posiedzeniu niejawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Wzór nr 137. Wniosek o umorzenie postępowania zgłoszony na rozprawie . . . . . . . 310 Wzór nr 138. Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego wydane na rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Wzór nr 139. Wniosek o zmianę postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Wzór nr 140. Postanowienie o zmianie postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Wzór nr 141. Wniosek o uchylenie postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Wzór nr 142. Postanowienie o uchyleniu postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 11. Prawomocność orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Wzór nr 143. Wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . 322 Wzór nr 144. Postanowienie o stwierdzeniu prawomocności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 ROZDZIAŁ IV. Środki odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 1. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Wzór nr 145. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Wzór nr 146. Postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Wzór nr 147. Wyrok oddalający skargę kasacyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Wzór nr 148. Wyrok uwzględniający skargę kasacyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Wzór nr 149. Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i rozstrzygający sprawę . . . . . . . 339 2. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Wzór nr 150. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 ROZDZIAŁ V. Koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 1. Wpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Wzór nr 151. Zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Wzór nr 152. Zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Wzór nr 153. Postanowienie o odrzuceniu środka zaskarżenia (skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, skargi o wznowienie postępowania) z powodu nieuiszczenia wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Wzór nr 154. Skarga kasacyjna od postanowienia o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 10 Spis treści Wzór nr 155. Zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Wzór nr 156. Wezwanie do wpłacenia kwoty należnej opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Wzór nr 157. Postanowienie o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych . . . . . . . . 358 Wzór nr 158. Zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia opłaty . . . . . 360 Wzór nr 159. Wniosek o wszczęcie egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Wzór nr 160. Wniosek o rozłożenie należności sądowej na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Wzór nr 161. Wniosek o umorzenie należności sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Wzór nr 162. Zarządzenie o rozłożeniu należności sądowej na raty . . . . . . . . . . . . . 368 Wzór nr 163. Zarządzenie o umorzeniu należności sądowej z urzędu . . . . . . . . . . . . 370 Wzór nr 164. Postanowienie o zwrocie wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Wzór nr 165. Zarządzenie o ściągnięciu opłaty kancelaryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 2. Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Wzór nr 166. Wezwanie do wpłacenia wyłożonej za stronę kwoty z budżetu sądu . . 376 Wzór nr 167. Postanowienie o ściągnięciu wyłożonej za stronę kwoty z budżetu sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 ROZDZIAŁ VI. Zwolnienie od kosztów sądowych. Prawo pomocy . . . . . . . . . . . . 380 Wzór nr 168. Postanowienie o przyznaniu prawa pomocy w zakresie częściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Wzór nr 169. Postanowienie o przyznaniu prawa pomocy w zakresie całkowitym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Wzór nr 170. Wystąpienie do organu samorządu zawodowego o wyznaczenie pełnomocnika dla strony, której przyznano prawo pomocy . . . . . . . . . 386 Wzór nr 171. Postanowienie o odmowie przyznania prawa pomocy z powodu oczywistej bezzasadności skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Wzór nr 172. Postanowienie referendarza sądowego o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Wzór nr 173. Sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Wzór nr 174. Postanowienie sądu o przyznaniu prawa pomocy w częściowym zakresie, wydane w wyniku wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Wzór nr 175. Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym . . . . . . 399 Wzór nr 176. Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fi zycznej . . . . . . . . . . . . . 402 Wzór nr 177. Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej . . . . . . . . . . 407 Wzór nr 178. Wezwanie do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów źródłowych w związku z ubieganiem się o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Wzór nr 179. Zarządzenie o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków w terminie . . . . 413 11 Spis treści Wzór nr 180. Sprzeciw od zarządzenia referendarza sądowego o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Wzór nr 181. Zarządzenie o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania z powodu nienadesłania go w terminie na urzędowym formularzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Wzór nr 182. Postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Wzór nr 183. Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia pełnomocnikowi za zastępstwo procesowe wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków . . . . . . . 422 Wzór nr 184. Postanowienie o cofnięciu prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 ROZDZIAŁ VII. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 427 Wzór nr 185. Postanowienie – pytanie prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Wzór nr 186. Postanowienie – pytanie prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Wzór nr 187. Postanowienie o odmowie odpowiedzi na pytanie prawne . . . . . . . . . 433 Wzór nr 188. Uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Wzór nr 189. Wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Wzór nr 190. Uchwała zawierająca odpowiedź na pytanie prawne . . . . . . . . . . . . . . 443 ROZDZIAŁ VIII. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Wzór nr 191. Skarga o wznowienie postępowania sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Wzór nr 192. Postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Wzór nr 193. Postanowienie o wznowieniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 ROZDZIAŁ IX. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Wzór nr 194. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Wzór nr 195. Skarga od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . 462 Wzór nr 196. Postanowienie odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku – naruszenie terminu . . . . . . . . . . . 465 Wzór nr 197. Postanowienie odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku – przymus adwokacki . . . . . . . . . . . 468 Wzór nr 198. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – nieuprawdopodobnienie poniesienia szkody . . . . . . . . . . 470 Wzór nr 199. Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – braki formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 12 Spis treści Wzór nr 200. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z powodu braku naruszenia norm prawa Unii Europejskiej . . . . . . . . . 477 Wzór nr 201. Wyrok uwzględniający skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 ROZDZIAŁ X. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt . . . . . . . . . . 485 Wzór nr 202. Wniosek o odtworzenie akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Wzór nr 203. Zarządzenie w sprawie złożenia dokumentów niezbędnych do odtworzenia akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Wzór nr 204. Postanowienie o skazaniu na grzywnę za nienadesłanie odpisów dokumentów niezbędnych do odtworzenia akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Wzór nr 205. Zarządzenie przewodniczącego o dołączeniu do akt odpisów dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Wzór nr 206. Wezwanie do złożenia oświadczeń w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Wzór nr 207. Postanowienie o częściowym odtworzeniu akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 ROZDZIAŁ XI. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym . . . . 498 Wzór nr 208. Postanowienie o odrzuceniu skargi z przyczyn formalnych na skutek przyjęcia fi kcji doręczenia pisma stronie zamieszkałej za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 13 Wykaz skrótów ETS k.c. – Europejski Trybunał Sprawiedliwości – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP – ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej k.p.a. k.p.c. k.r.o. LexPolonica Lex M.P. Mon. Praw. NSA NP o.p. ONSA ONSAiWSA OSA OSAiSN OSNC OSNCP (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) – serwis prawniczy LexisNexis – serwis prawniczy Wolters Kluwer – Monitor Polski – „Monitor Prawniczy” – Naczelny Sąd Administracyjny – „Nowe Prawo” – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- OSNP OSP OSPiKA OTK OTK ZU pieczeń Społecznych (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy 15 Wykaz skrótów Pal. Prz. Podatkowy przep. wprow. p.s.a. regulamin – „Palestra” – „Przegląd Podatkowy” – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postę- powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) rozp. spr. op. kanc. – rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowo- administracyjnych (Dz.U. Nr 221, poz. 2192) rozp. spr. wpisu SN TFUE TWE u.p.d.o.f. u.s.p. – rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępo- waniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) – Sąd Najwyższy – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Traktat Rzymski – ustawa z 26 listopada 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi - zycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) – wojewódzki sąd administracyjny WSA zasady biurowości – zarządzenie nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w są- dach administracyjnych (niepubl.) ZNSA – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” Uwaga Akty normatywne, które zostały uchylone, są w tekstach wzorów pism procesowych zazna- czone drukiem pochyłym. 16 Od Autorów Zgodnie z Konstytucją RP prawo do sądu i związane z nim prawo do zaskar- żania orzeczeń pierwszoinstancyjnych do sądu drugiej instancji są prawami pod- miotowymi przysługującymi wszystkim uczestnikom postępowania sądowoadmi- nistracyjnego. O skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z tych praw może i powinien decydować sam zainteresowany. Normatywne gwarancje w tym zakresie zapew- niają, poza Konstytucją, także stosowne akty o charakterze międzynarodowym. Dwuinstancyjność postępowania sądowego należy więc do podstawowych kano- nów demokratycznego państwa prawnego. Stanowi ona istotny instrument proce- sowy, pozwalający na naprawienie ewentualnych błędów i innych naruszeń pra- wa, które mogą się pojawić w danej sprawie z różnych powodów. Ponadto w świetle art. 77 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do wynagrodze- nia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie or- ganu władzy publicznej. Przepis ten w sposób wyraźny łączy obowiązek naprawie- nia szkody z takim działaniem władzy publicznej, które narusza prawo. Tak więc ustawą z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administra- cyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 36, poz. 196) została wprowadzona do postępowania sądowoadmini- stracyjnego instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia. Instytucja ta, mająca konstytucyjną podstawę we wspomnianym art. 77 ustawy zasadniczej, znana jest już polskiemu prawodawstwu od 22 grud- nia 2004 r., tj. od dnia uchwalenia stosownych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. W Polsce nowy model dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego po- jawił się z początkiem 2004 r. Zapewnia on każdemu uczestnikowi postępowania – po pierwsze – możliwość szerokiego dostępu do sądowej kontroli administracji, obejmującej w zasadzie wszystkie władcze formy jej działania, a po drugie – moż- liwość zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji do Naczelnego Sądu Admi- nistracyjnego. Obecne prawo do drugiej instancji jest prawem realnym, przysługu- jącym każdemu uczestnikowi postępowania. Jest to cecha wyraźnie odróżniająca dzisiejszą instytucję weryfi kacji orzeczeń sądów administracyjnych od wcześniej- 17 Od Autorów szej rewizji nadzwyczajnej, którą mogło złożyć do Sądu Najwyższego jedynie kilka podmiotów określonych w ustawie. Ponadto, jak wspomniano, w obecnej proce- durze sądowoadministracyjnej funkcjonuje poza zwykłymi środkami zaskarżania także nadzwyczajny środek prawny, pozwalający w konsekwencji na naprawienie ewentualnej szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy pu- blicznej. Sądami administracyjnymi pierwszej instancji są wojewódzkie sądy admi- nistracyjne. Działają one w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Go- rzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Od orzeczeń tych sądów kończących postępowanie zainteresowani uczestnicy mogą wnosić skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ma siedzibę w Warsza- wie. Skargi takie są obarczone tzw. przymusem adwokackim, co oznacza, iż muszą być sporządzone przez fachowego pełnomocnika, w zasadzie przez adwokata lub radcę prawnego. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego są prawomocne, nie przysługują więc od nich zwykłe środki zaskarżania. Wspomniany „przymus adwokacki” dotyczy także skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo- mocnego orzeczenia. Procedura sądowoadministracyjna została – w zasadzie – uregulowana jedno- licie w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi- nistracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Obecnie nie zachodzi już potrze- ba odpowiedniego (posiłkowego) korzystania w postępowaniu przed sądami ad- ministracyjnymi z postanowień Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednakże obecna praktyka stanowienia prawa wskazuje na tendencję do uchwalania ustaw szczególnych, odmiennie regulują- cych niekiedy zasadnicze elementy procedury sądowoadministracyjnej. Dwuinstancyjne postępowanie przed sądami administracyjnymi doczekało się już wielu opracowań teoretycznych. Istotne zagadnienia procesowe wyjaśniło tak- że orzecznictwo. Wydaje się jednak, że procedurę sądowoadministracyjną i pro- blemy z nią związane można przedstawić także przez system pism procesowych i orzeczeń sądowych, bo to właśnie one tworzą jej swoisty schemat. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę takiego właśnie przedstawienia postępowania przed sądami administracyjnymi. Opracowany zbiór pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie ograni- cza się jedynie do wzorów pism procesowych. Nie chodzi bowiem tylko o pomoc uczestnikom postępowania i ich pełnomocnikom we właściwym doborze pisma procesowego do konkretnej sytuacji prawnej, ale również o przedstawienie orze- czeń sądowych (np. wyroków, postanowień, zarządzeń) opracowanych zgodnie z ustawą, by tak skonstruowany obraz procedury był w miarę pełny i mógł służyć nie tylko praktykom, lecz także studentom, aplikantom oraz tym wszystkim, któ- rzy z postępowaniem administracyjnym, a szczególnie sądowoadministracyjnym, niewiele mają do czynienia. 18 Od Autorów Od czasu ukazania się pierwszego wydania opisywaną materię proceso- wą wzbogaciła zarówno teoria, jak i praktyka orzecznicza. Pojawiły się także zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi. Obecne, piąte wydanie książki stara się do tych zmian na- wiązywać. 19 Rozdział I Przepisy wstępne WZÓR nr 1 WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU KOMPETENCYJNEGO Warszawa, dnia 6 stycznia 2011 r. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 00-011 Warszawa Skarżący: Prezydent Miasta Torunia Organ: Starosta Powiatu Brzeskiego WNIOSEK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Na podstawie art. 4 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Powiatu Brzeskiego przez wskazanie Starosty Powiatu Brzeskiego jako organu właściwego do załatwienia sprawy wznowienia postępo- wania o zarejestrowanie pojazdu. 21 Rozdział I. Przepisy wstępne Uzasadnienie Prokurator Rejonowy w Wyszkowie wniósł sprzeciw wobec ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 11 lipca 2010 r. w sprawie rejestracji samo- chodu osobowego marki Opel, wnosząc o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji o zarejestrowaniu tego pojazdu oraz wydanie decyzji odmawiającej reje- stracji. W uzasadnieniu Prokurator podniósł zarzut przerobienia numerów nadwo- zia pojazdu. Postanowieniem z dnia 16 września 2010 r. Starosta Powiatu Brzeskiego prze- kazał sprzeciw Prokuratora Rejonowego w Wyszkowie Urzędowi Miasta Torunia celem rozpatrzenia według właściwości. Na postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego Prezydent Miasta Torunia wniósł zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które postanowie- niem z dnia 14 listopada 2010 r. stwierdziło niedopuszczalność zażalenia na posta- nowienie Starosty Powiatu Brzeskiego w sprawie przekazania sprzeciwu Prokura- tora Rejonowego w Wyszkowie według właściwości. W uzasadnieniu wskazano, że zażalenie zostało wniesione przez Prezydenta Miasta Torunia, który jest organem nieuprawnionym, i w związku z tym musi zostać uznane za niedopuszczalne. W tej sytuacji powstał spór kompetencyjny, którego rozstrzygnięcie przez Na- czelny Sąd Administracyjny jest konieczne. Objaśnienia I. Spory kompetencyjne, czyli spory o właściwość, mogą występować w praktyce jako spory ne- gatywne lub pozytywne. Ze sporami kompetencyjnymi negatywnymi mamy do czynienia wówczas, gdy żaden z organów nie uważa się za właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Nie dochodzi wtedy do wydania decyzji w konkretnej sprawie administracyjnej, a więc do jej rozstrzygnięcia. Spory kompe- tencyjne pozytywne natomiast powstają wówczas, gdy kilka organów administracyjnych chce podjąć i podejmuje działania zmierzające do rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej. Zakładają za- tem one, iż są właściwe w jednej i tej samej sprawie. II. Gdyby nie było procesowych instrumentów rozstrzygania sporów kompetencyjnych, prowadzi- łoby to do sytuacji szczególnie niepożądanych w procedurze administracyjnej. W przypadku sporu pozytywnego sprawa mogłaby być rozstrzygana za pomocą wielu aktów administracyjnych pochodzą- cych od różnych organów, co w konsekwencji prowadziłoby do późniejszego stwierdzenia nieważności określonego aktu (aktów). W przypadku zaś sporu negatywnego utrzymywanie stanu bierności organu w załatwieniu sprawy pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z zasadą ekonomii procesowej. III. Zgodnie z art. 166 ust. 3 Konstytucji RP spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne. Ta norma konstytucyjna zatem wyznaczyła zakres kompetencji sądów administracyjnych co do rozstrzygania sporów, ogra- niczając je tylko do kolizji między „organami samorządu terytorialnego” a „organami administracji rządowej”. IV. Wskazaną normę konstytucyjną uzupełnia art. 4 p.s.a. stanowiący, że sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między sa- morządowymi kolegiami odwoławczymi, jeżeli odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kom- petencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. V. Właściwość sądów administracyjnych w omawianych sprawach potwierdza również art. 22 § 2 k.p.a. w brzmieniu nadanym art. 4 pkt 3 przep. wprow. 22 Wzór nr 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego VI. Spory kompetencyjne są rozstrzygane przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 p.s.a.). Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięciu sporu kompeten- cyjnego zatem nie podlega kontroli instancyjnej. VII. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 22 § 3 k.p.a.) mogą wystąpić następujące podmioty: – strona postępowania, w którym doszło do powstania sporu, – organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej pozostający w sporze, – minister właściwy do spraw administracji publicznej, – minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny, – Rzecznik Praw Obywatelskich. VIII. Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właś ciwoś ć organ administracji publicznej, na któ rego ob- szarze sprawa została zainicjowana, podejmuje tylko czynnoś ci niecierpiące zwłoki ze względu na in- teres społeczny lub słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właś ciwy do rozstrzygnięcia sporu (art. 23 k.p.a.). IX. Por. także objaśnienia do wzoru nr 2 „Postanowienie rozstrzygające spór kompetencyjny”. 23 Rozdział I. Przepisy wstępne WZÓR nr 2 POSTANOWIENIE ROZSTRZYGAJĄCE SPÓR KOMPETENCYJNY Sygn. akt OW 52/10 POSTANOWIENIE Dnia 16 lutego 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Jurczykielewicz Sędziowie NSA: Zbigniew Mierzejewski (spr.) Jarosław Wydrychowski Protokolant: Katarzyna Robaczewska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministra- cyjnej wniosku Prezydenta Miasta Torunia o rozstrzygnięcie sporu kompetencyj- nego między Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Powiatu Brzeskiego w przed- miocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy zarejestrowania po- jazdu postanawia wskazać Starostę Powiatu Brzeskiego jako organ właściwy do załatwienia sprawy wznowienia postępowania o zarejestrowanie pojazdu. Jerzy Jurczykielewicz Zbigniew Mierzejewski Jarosław Wydrychowski Uzasadnienie Prezydent Miasta Torunia wystąpił o rozpatrzenie sporu o właściwość organu w związku ze sprzeciwem wniesionym przez Prokuratora Rejonowego w Wyszko- wie od decyzji Starosty Powiatu Brzeskiego w sprawie rejestracji samochodu oso- bowego marki Opel. Prokurator Rejonowy w Wyszkowie wniósł sprzeciw od ostatecznej decyzji Sta- rosty Powiatu Brzeskiego z dnia 11 lipca 2010 r. w sprawie rejestracji tego samo- chodu, wnosząc o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji o zarejestrowaniu tego pojazdu oraz wydanie decyzji odmawiającej jego rejestracji. W uzasadnieniu Prokurator podniósł zarzut przerobienia numerów nadwozia pojazdu. Postanowieniem z dnia 16 września 2010 r. Starosta Powiatu Brzeskiego prze- kazał sprzeciw Prokuratora Rejonowego w Wyszkowie Urzędowi Miasta Torunia celem rozpatrzenia według właściwości. Na postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego Prezydent Miasta Torunia wniósł zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 24 Wzór nr 2. Postanowienie rozstrzygające spór kompetencyjny Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia 14 listopada 2010 r. stwierdziło niedopuszczalność zażalenia Prezydenta Miasta Torunia na po- stanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego w sprawie przekazania sprzeciwu Pro- kuratora Rejonowego w Wyszkowie według właściwości. W uzasadnieniu wska- zano, że zażalenie zostało wniesione przez Prezydenta Miasta Torunia, który jest organem nieuprawnionym, i w związku z tym musi zostać uznane za niedopusz- czalne. Prezydent Miasta Torunia wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozpoznanie sporu kompetencyjnego w tej sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Celem wniesienia sprzeciwu przez Prokuratora Rejonowego w Wyszkowie było wyeliminowanie z użytkowania pojazdu mającego przerobione numery przez wznowienie postępowania i uchylenie decyzji o zarejestrowaniu pojazdu oraz wy- danie decyzji odmawiającej jego rejestracji. Prokurator właściwie skierował sprzeciw do Starosty Powiatu Brzeskiego, bio- rąc pod uwagę, iż ostatnia rejestracja pojazdu przed wniesieniem sprzeciwu zosta- ła dokonana właśnie przez tego Starostę. Do rozpoznania sprzeciwu Prokuratora Rejonowego w Wyszkowie wystarcza- jące jest podjęcie odpowiednich działań przez organ właściwy w chwili wniesienia sprzeciwu. Do ewentualnego uchylenia przez Starostę Powiatu Brzeskiego własnej decyzji o zarejestrowaniu pojazdu nie jest konieczna zmiana wcześniejszej decyzji o pierwszej rejestracji pojazdu. Należy również stwierdzić, że wskazanie Prezydenta Miasta Torunia, jako pod- miotu właściwego do wznowienia postępowania i uchylenia decyzji o pierwszej rejestracji pojazdu nie prowadziłoby do osiągnięcia celu sprzeciwu Prokuratora Rejonowego w Wyszkowie. Ewentualne uchylenie tej decyzji bowiem nie powo- duje automatycznego wzruszenia decyzji Starosty Powiatu Brzeskiego o aktualnej rejestracji pojazdu. W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 4 i 15 § 1 pkt 4 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami ad- ministracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowił jak w sentencji. Jerzy Jurczykielewicz Zbigniew Mierzejewski Jarosław Wydrychowski Objaśnienia I. Spory kompetencyjne, czyli spory o właściwość, mogą występować w praktyce jako spory ne- gatywne lub pozytywne. Ze sporami kompetencyjnymi negatywnymi mamy do czynienia wówczas, gdy żaden z organów nie uważa się za właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Nie dochodzi wtedy do wydania decyzji w konkretnej sprawie administracyjnej, a więc do jej rozstrzygnięcia. Spory kompe- tencyjne pozytywne natomiast powstają wówczas, gdy kilka organów administracyjnych chce podjąć i podejmuje działania zmierzające do rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej. Zakładają za- tem one, iż są właściwe w jednej i tej samej sprawie. 25 Rozdział I. Przepisy wstępne II. Gdyby nie było procesowych instrumentów rozstrzygania sporów kompetencyjnych, prowadzi- łoby to do sytuacji szczególnie niepożądanych w procedurze administracyjnej. W przypadku sporu pozytywnego sprawa mogłaby być rozstrzygana za pomocą wielu aktów administracyjnych pocho- dzących od różnych organów, co w konsekwencji prowadziłoby do późniejszego stwierdzenia nieważ- ności określonego aktu (aktów). W przypadku zaś sporu negatywnego utrzymywanie stanu bierności organu w załatwieniu sprawy pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z zasadą ekonomii proceso- wej. III. Konieczne więc jest uchwalenie procedur prawnych prowadzących do rozstrzygania sporów kompetencyjnych. Jedną z nich jest postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. IV. Zgodnie z art. 166 ust. 3 Konstytucji RP spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne. Ta norma konstytucyjna zatem wyznaczyła zakres kompetencji sądów administracyjnych co do rozstrzygania sporów, ogra- niczając je tylko do kolizji między „organami samorządu terytorialnego” a „organami administracji rządowej”. V. Wskazaną normę konstytucyjną uzupełnia art. 4 p.s.a., stanowiący, że sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między sa- morządowymi kolegiami odwoławczymi, jeżeli odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kom- petencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. VI. Właściwość sądów administracyjnych w omawianych sprawach potwierdza również art. 22 § 2 k.p.a. w brzmieniu nadanym art. 4 pkt 3 przep. wprow. VII. Wprawdzie powołane przepisy posługują się ogólnym pojęciem sądów administracyjnych, jako właściwych do rozstrzygania sporów kompetencyjnych między organami samorządu terytorial- nego i administracji rządowej, ale kwestię tę precyzuje art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 p.s.a., wskazując, że omawiane spory będą rozstrzygane przez Naczelny Sąd Administracyjny. VIII. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 22 § 3 k.p.a.) mogą wystąpić następujące podmioty: – strona postępowania, w którym doszło do powstania sporu, – organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej pozostający w sporze, – minister właściwy do spraw administracji publicznej, – minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny, – Rzecznik Praw Obywatelskich. IX. Sąd rozstrzyga spory kompetencyjne, wydając postanowienie wskazujące organ właściwy do załatwienia konkretnej sprawy. Sprawa, w której powstał spór kompetencyjny, musi zatem mieć cha- rakter sprawy z zakresu administracji publicznej, a wśród organów uczestniczących w postępowaniu przed sądem w sprawie o rozstrzygnięcie sporu musi brać udział organ właściwy do jej załatwienia. X. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość, w świetle powołanych ustaw, polega zatem na arbitralnym wskazaniu przez sąd organu, który od tej pory jest organem uprawnionym do załatwienia konkret- nej sprawy administracyjnej. Orzeczenie sądu, wskazujące właściwość danego organu, nie ma więc charakteru powszechnie obowiązującego, a zatem przepisy prawne nie przewidują i nie muszą prze- widywać środków odwoławczych od takich orzeczeń. Praktycznie chodzi o to, aby w wyniku ewentu- alnego zażalenia nie prowadzić niepotrzebnych sporów niejako na marginesie sprawy, która oczekuje na merytoryczne rozstrzygnięcie. 26 Wzór nr 3. Wniosek o wyłączenie sędziego WZÓR nr 3 WNIOSEK O WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa Skarżący: Jan Kowalski, ul. Poligonowa 212, 04-042 Warszawa Organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Sygn. akt II SA/Wa 359/10 WNIOSEK skarżącego o wyłączenie sędziego Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo- waniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o wyłączenie Sędziego Jerzego Drodkowskiego od rozpoznawania sprawy z mojej skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2010 r. (nr SEow-727-463/10). Uzasadnienie Sędzia Jerzy Drodkowski brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organie admi- nistracji publicznej, tj. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tej sytuacji wnio- sek jest uzasadniony w świetle art. 18 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jan Kowalski Załącznik: odpis wniosku. Objaśnienia I. Wyłączenie sędziego następuje albo na żądanie sędziego, albo na wniosek strony. 27 Rozdział I. Przepisy wstępne II. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając jednocześnie przyczyny wyłączenia. III. Początkowo w przypadku zgłoszenia w złej wierze wniosku o wyłączenie sędziego sąd admini- stracyjny mógł skazać zgłaszającego wniosek na grzywnę do wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej – zgodnie z art. 23 p.s.a. Jednakże ustawą z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 36, poz. 196) wspomniany art. 23 p.s.a. został uchylony, co oznacza, iż obecnie nie ma podstaw do nałożenia grzywny na osobę skłądającą w złej wierze wnio- sek o wyłączenie sądziego. IV. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 13 grudnia 2005 r. (SK 53/04, OTK 2005, nr 11A, poz. 134) stwierdził, że art. 19 p.s.a. w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego, pomijając inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę bez- stronności sędziego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Taka sytuacja oznacza, że niezależ- nie od przyczyn określonych w art. 18 p.s.a. sąd powinien wyłączyć sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony postępowania, jeżeli występuje taka okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnio- ną wątpliwość co do bezstronności tego sędziego. V. W uchwale składu siedmiu sędziów z 23 maja 2005 r. (I OPS 3/05, ONSAiWSA 2005, nr 6, poz. 110) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że sędzia, który brał udział w wydaniu wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, zaskarżonego następnie skargą kasacyjną, nie jest wyłączo- ny na podstawie art. 18 § 1 pkt 6 p.s.a. od badania w trybie art. 178 p.s.a., czy skarga kasacyjna speł- nia wymagania formalne, w tym także od udziału w wydaniu postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną. VI. Sędzia jest wyłączony w sprawach, w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważnoś ć aktu prawnego sporządzonego z jego udziałem lub przez niego rozpo- znanego oraz w sprawach, w któ rych występował jako prokurator, a także w sprawach dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli w prowadzonym wcześ niej postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia koń czącego postępowanie w sprawie. VII. Por. także objaśnienia do wzoru nr 5 „Postanowienie o odmowie wyłączenia sędziego”. 28
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wydanie 5
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: