Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00175 007463 22951246 na godz. na dobę w sumie
Wzory pism i umów oraz ich ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Wzory pism i umów oraz ich ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 350
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-672-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji znajduje się 200 aktywnych wzorów pism urzędowych, umów i notatek służbowych dla komórek finansowych oraz rejestr umów ułatwiający ewidencję zaangażowania wydatków. Ponadto zamieszczono wzory zarządzenia w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych. Zaprezentowano najpopularniejsze umowy wraz z zasadami dotyczącymi ich sporządzania oraz roli głównego księgowego w tym zakresie. Przy każdej z umów podano jej ewidencję księgową bilansową i pozabilansową wraz ze wskazaniem właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Ponadto można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów MARIA JASIŃSKA GRZEGORZ KURZĄTKOWSKI Wzory pism i umów oraz ich ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych ➡ TU KLIKNIJ i pobierz zawartość płyty http://download.infor.pl/200drukowJSFP Dyrektor Centrum Rynku Finansów Publicznych Agata Eichler Redaktor merytoryczny Małgorzata Majewska Sekretarz redakcji Elżbieta Marszalik Korekta Jolanta Bugaj Redaktor graficzny Monika Rodziewicz Druk: Mazowieckie Centrum Poligrafii © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2016 INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666 faks: 22 212 07 32 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powiela- nie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabronio- ne i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-672-7 Spis treści I. Wzory pism – korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych ... 15 1. Zasady ogólne dotyczące redagowania pism urzędowych, zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ich podpisywania oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych ................................. 16 ●● Zarządzenie w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów ......... 19 ●● Zarządzenie w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych .................................................................................. 23 2. Korespondencja z bankami ................................................................. 25 ●● Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług prowadzenia i obsługi rachunków bankowych jednostki sektora finansów publicznych (zaproszenie skierowane do banku prowadzącego dotychczas rachunek bieżący jednostki) ................................................................................................................ 25 ●● Wniosek o przygotowanie umowy dotyczącej świadczenia usług prowadzenia i obsługi rachunków bankowych ............................................................................. 26 ●● Wniosek o otwarcie rachunku bankowego .............................................................. 26 ●● Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego ......................................................... 27 ●● Dyspozycja dotycząca postępowania z dopisywanymi odsetkami bankowymi oraz obciążania kosztami odpowiedniego rachunku bankowego ............................ 28 ●● Dyspozycja dotycząca depozytu automatycznego .................................................. 29 ●● Dyspozycja zerowania sald rachunku bankowego .................................................. 29 ●● Dyspozycja dotycząca zwrotu środków znajdujących się na lokacie bankowej ...... 30 ●● Dyspozycja dotycząca spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami od zaciągniętego kredytu ........................................................................................ 31 ●● Wniosek o uruchomienie „elektronicznego dostępu do rachunków bankowych” .............................................................................................................. 31 ●● Wniosek o wydanie zaświadczenia ......................................................................... 32 ●● Wyjaśnienie dotyczące zwrotu płatności ze środków europejskich – adresowane do Banku Gospodarstwa Krajowego ....................................................................... 33 ●● Pismo informujące o błędnym obciążeniu przez bank rachunku bankowego z prośbą o stosowne przeksięgowanie ..................................................................... 33 ●● Pismo w sprawie zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętego kredytu ........................................................................................ 34 3 Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych 3. Korespondencja z kontrahentami ...................................................... 35 ●● Zamówienie publikacji książkowych ...................................................................... 35 ●● Zamówienie prenumeraty czasopisma .................................................................... 36 ●● Prośba o przesłanie oferty cenowej na dostawę towarów/usług .............................. 36 ●● Zamówienie licencji na oprogramowanie ............................................................... 37 ●● Zlecenie wykonania pieczątek ................................................................................ 38 ●● Zlecenie wykonania naprawy .................................................................................. 39 ●● Zlecenie wykonania konserwacji ............................................................................ 40 ●● Informacja o niewykonaniu przez kontrahenta złożonego zamówienia .................. 41 ●● Informacja o zwrocie zakupionego towaru ............................................................. 41 ●● Pismo przewodnie do odsyłanej faktury VAT (dwukrotne fakturowanie) .............. 42 ●● Pismo w sprawie odstąpienia od naliczenia odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązania wraz z odpowiedzią (projektem odpowiedzi) kontrahenta ............... 43 ●● Pismo w sprawie zwrotu nadpłaconego zobowiązania (przelew środków został dokonany w nadmiernej wysokości) ....................................................................... 44 ●● Pismo w sprawie zwrotu nadpłaconego zobowiązania (dwukrotnie opłacona faktura VAT) ........................................................................................................... 45 ●● Pismo w sprawie zwrotu nienależnie przekazanej kwoty (przelew do niewłaściwego kontrahenta) ................................................................ 45 ●● Wezwanie do zapłaty należności budżetowej .......................................................... 46 ●● Informacja o nienależnej wpłacie od kontrahenta (nadpłata) ................................. 47 ●● Informacja o dokonaniu wpłaty przez kontrahenta na niewłaściwy numer rachunku bankowego .............................................................................................. 48 ●● Informacja o nowym numerze rachunku bankowego ............................................. 48 ●● Informacja o właściwym rachunku bankowym dla dokonywania wpłat ................ 49 ●● Pismo w sprawie wskazania właściwego rachunku bankowego dla wpłat dofinansowania zadania/projektu ............................................................................ 50 ●● Pismo wzywające do odesłania potwierdzenia salda .............................................. 50 ●● Pismo przewodnie do zwracanej gwarancji należytego wykonania kontraktu/umowy .................................................................................................... 51 ●● Pismo do komornika dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika ..................... 52 ●● Pismo w sprawie naliczenia kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy ................................................................................................. 53 ●● Pismo w sprawie przesunięcia terminu płatności (rozłożenia płatności na raty) ....... 53 ●● Pismo w sprawie wystawienia duplikatu faktury .................................................... 54 ●● Pismo do szkoły w sprawie refundacji kosztów poniesionych w związku z wypłatą przez pracodawcę opiekunowi praktyki zawodowej dodatku szkoleniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ............................................. 55 4. Korespondencja z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych .................................................................. 56 ●● Zawiadomienie o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za obliczenie, pobieranie i wpłacanie podatków .............................................................................................. 56 4 ●● Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami ............................ 57 ●● Wniosek o wydanie potwierdzenia zarejestrowania jednostki jako czynnego podatnika VAT ........................................................................................................ 57 spis treści ●● Wniosek o zaliczenie nadpłaty VAT na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego ........................................................................................................... 58 ●● Wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji VAT-7 ..................................... 59 ●● Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę ................................................................................................................ 60 ●● Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej ......................................................... 61 ●● Informacja o korekcie dokonanej w „Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” ........................................................................ 61 ●● Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego ................................................ 62 ●● Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego ............................................ 63 ●● Zastrzeżenia do protokołu kontroli ......................................................................... 64 ●● Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników .................................. 65 ●● Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ................................................... 65 ●● Wniosek do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ........................ 66 ●● Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek ................................................. 66 ●● Informacja uzupełniająca do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) ............................................................................................................. 67 ●● Wniosek o udostępnienie wydanej dokumentacji ................................................... 68 ●● Wniosek o zmianę inspektora kontroli ZUS ........................................................... 68 5. Korespondencja dotycząca projektowania, planowania i realizacji budżetu (pisma wychodzące od organu wykonawczego JST) .......... 69 ●● Informacja o zmianie w planie finansowym jednostki ........................................... 69 ●● Negatywna odpowiedź na wniosek jednostki podległej o zmianę w planie finansowym ............................................................................................................. 70 ●● Negatywna odpowiedź na wniosek jednostki podległej o zmianę w planie finansowym – możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy w późniejszym czasie .............................................................................................. 70 ●● Informacja o podjęciu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej JST ........................................................................................................ 71 ●● Informacja o przyznanej dotacji z budżetu ............................................................. 71 ●● Informacja o rozliczeniu otrzymanej dotacji ........................................................... 72 ●● Zapytanie o przyznane, planowane kwoty dotacji .................................................. 73 ●● Wytyczne w zakresie przekazywania informacji o realizowanych i przekazywanych dochodach budżetu państwa ...................................................... 73 ●● Wytyczne w zakresie przekazywania informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym ......... 74 ●● Wytyczne w zakresie przekazywania sprawozdania opisowego z wykonania planu finansowego (informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze) ..... 75 5 Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych ●● Wytyczne w zakresie przekazywania informacji o stanie mienia JST .................... 76 ●● Wytyczne do opracowywania projektu budżetu ...................................................... 78 ●● Pismo wzywające do konieczności dostosowania projektów planów finansowych do uchwały budżetowej ........................................................................................... 79 ●● Pismo wzywające do opracowania planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych ................ 80 ●● Pismo przewodnie do przekazywanej uchwały dającej uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ........................................................ 81 ●● Wytyczne w zakresie przedkładania głównym księgowym jednostek budżetowych dokumentów w celu ich kontrasygnaty ............................................. 82 ●● Informacja o spotkaniu skarbnika JST z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych JST ............................................................................................... 82 ●● Pismo w sprawie przeksięgowania wyniku finansowego za rok ubiegły ................ 83 6. Korespondencja dotycząca realizacji planów finansowych jednostek podległych, kierowana do organu wykonawczego JST .... 85 ●● Wniosek jednostki budżetowej o zmianę w planie finansowym dochodów budżetowych ........................................................................................................... 86 ●● Wniosek jednostki budżetowej o zmianę w planie wydatków budżetowych .......... 86 ●● Wniosek jednostki budżetowej o przeniesienie w planie wydatków budżetowych ........................................................................................................... 87 ●● Informacja o pobranych i przekazanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ..................................................... 88 ●● Pisma przewodnie do składanych projektów planów finansowych jednostki oraz do ostatecznych planów finansowych jednostki .............................................. 89 ●● Pisma przewodnie do sprawozdań oraz informacji składanych przez jednostki podległe ................................................................................................................... 90 ●● Pismo dotyczące przekazania przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych na rachunek budżetu JST w zawyżonej kwocie – wniosek o zwrot nadpłaconych dochodów ............................................................................ 91 ●● Pismo precyzujące opis przelewu wykonanego na rachunek budżetu JST ............. 92 ●● Zapotrzebowanie na środki finansowe (tzw. zasilenie na wydatki) ........................ 92 7. Korespondencja pracodawca – pracownik ....................................... 93 ●● Informacja o przekroczeniu górnej granicy dochodu przedziału skali podatkowej .............................................................................................................. 93 ●● Informacja o dokonaniu korekty dokumentów rozliczeniowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ............................................................................................... 94 6 spis treści ●● Informacja o przekroczeniu przez pracownika kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ....................................................... 94 ●● Informacja o przyznaniu dodatku szkoleniowego należnego opiekunowi praktyki zawodowej ................................................................................................ 96 ●● Informacja o kwocie pozostałej do zapłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS .................................................................................................. 96 ●● Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za wadliwe wykonanie pracy ................. 97 ●● Informacja o nienabyciu przez pracownika prawa do wynagrodzenia .................. 97 ●● Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody pieniężnej ................................ 98 ●● Informacja o zmianie warunków zatrudnienia – awans ........................................ 98 8. Korespondencja pracownik – pracodawca ..................................... 99 ●● Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia za pracę w innej formie niż do rąk pracownika .................................................... 99 ●● Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia ................................................................................................... 100 ●● Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego pracownikowi ................................. 100 ●● Wniosek o zwiększenie przyznanego dodatku specjalnego ................................. 101 ●● Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia ............................................................ 102 ●● Wniosek o obciążenie odsetkami z tytułu nieterminowego przekazania dochodów budżetu państwa .................................................................................. 103 ●● Wniosek o obciążenie odsetkami z tytułu nieterminowego przekazania VAT ..... 104 ●● Wniosek o powołanie komisji oceniającej przydatność publikacji książkowych .......................................................................................................... 105 ●● Wniosek o przypisanie pracowników do realizowanych zadań ............................ 105 ●● Wniosek o odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego ............................... 106 ●● Wniosek o podjęcie stosownej decyzji w sprawie planu wydatków na dany rok oraz lata następne w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego – niewykonanie umowy przez kontrahenta ..................................................................................... 107 ●● Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych ................................................................. 107 ●● Informacja o udzielonej dopłacie do okularów korygujących wzrok .................... 108 ●● Wniosek o przyznanie służbowego telefonu komórkowego ................................. 109 ●● Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ................... 109 9. Korespondencja wewnątrzzakładowa (pomiędzy komórkami organizacyjnymi) ............................................................................... 110 ●● Wniosek o zagospodarowanie składnika majątku trwałego .................................. 110 ●● Wniosek o zlikwidowanie składnika majątku trwałego ........................................ 110 ●● Wniosek o zakupienie nowego składnika majątku trwałego ................................ 111 ●● Protokół przekazania poszczególnych składników majątku ruchomego .............. 112 ●● Protokół przekazania wszystkich składników majątku ruchomego ...................... 113 ●● Wniosek o sporządzenie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych ........................ 113 7 Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych ●● Informacja o wątpliwościach w zakresie prawidłowego opisu dokumentów księgowych (zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych) ................... 114 ●● Informacja o niemożności zatwierdzenia dokumentów księgowych pod względem merytorycznym z uwagi na braki formalne .................................. 115 ●● Wniosek o podjęcie stosownych czynności egzekucyjnych w celu ściągnięcia należności jednostki budżetowej ........................................................................... 116 ●● Wniosek o zaprezentowanie aktualnego stanu wykonania czynności egzekucyjnych należności jednostki budżetowej .................................................. 116 ●● Wniosek o wskazanie stopnia nieściągalności należności – informacja niezbędna do dokonania odpisu aktualizującego należności ................................................... 117 ●● Informacja o stopniu nieściągalności należności – informacja niezbędna do dokonania odpisu aktualizującego należności ................................................. 118 ●● Informacja o uregulowaniu należności przez dłużnika, kierowana do komórki zajmującej się windykacją .................................................................................... 119 ●● Wniosek o zwrot wadium wniesionego w pieniądzu w związku z unieważnieniem przetargu .................................................................................. 119 ●● Wniosek o zwrot wadium wniesionego w pieniądzu w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty ....................................................................................... 120 ●● Wniosek o zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy .............. 121 ●● Wniosek o zwrot gwarancji należytego wykonania kontraktu .............................. 121 ●● Wniosek o ustalenie osoby odpowiedzialnej/osób odpowiedzialnych za nieterminowe uregulowanie zobowiązania ....................................................... 122 ●● Pismo w sprawie ustalenia przyczyny braku wpływu faktury do komórki finansowej ............................................................................................................. 123 ●● Pismo przewodnie do przekazywanej ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu (umowy) ............................................................................. 123 10. Notatki służbowe ............................................................................... 124 ●● Zmiana opisu przelewu środków finansowych ..................................................... 124 ●● Przekazanie dochodów budżetowych z niewłaściwego rachunku bankowego ..... 125 ●● Poniesienie wydatku z niewłaściwego rachunku bankowego ............................... 126 ●● Pomyłkowe pobranie środków finansowych z niewłaściwego rachunku bankowego ............................................................................................................ 126 ●● Korekta wynagrodzenia i składek ZUS ................................................................ 127 ●● Potwierdzenie salda .............................................................................................. 128 ●● Sprawozdawczość budżetowa ............................................................................... 128 ●● Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych ............................................ 130 ●● Notatka służbowa sporządzona na okoliczność wyjaśnienia przyczyn otrzymania przez jednostkę organizacyjną wezwania do zapłaty ......................... 131 11. Zaświadczenia ................................................................................... 132 ●● Wniosek pracownika o wydanie zaświadczenia ................................................... 132 ●● Wniosek byłego pracownika o wydanie zaświadczenia ....................................... 133 8 spis treści ●● Zaświadczenie o zatrudnieniu ............................................................................... 133 ●● Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ................................................... 134 ●● Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne .............................................................................................................. 135 ●● Zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o wykonywanych czynnościach ....... 135 ●● Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w opłatach niepodatkowych ................................................................. 136 ●● Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach niepodatkowych ................................. 137 ●● Zaświadczenie stwierdzające stan zaległości w opłatach niepodatkowych .......... 137 12. Oświadczenia ..................................................................................... 138 ●● Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe .............................................................................................. 138 ●● Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów .................................................... 139 ●● Zbiór oświadczeń głównego księgowego/pracownika komórki finansowej ......... 139 ●● Przyjęcie kasy z pełną odpowiedzialnością materialną (oświadczenie kasjera) .................................................................................................................. 140 ●● Odpowiedzialność materialna ............................................................................... 141 ●● Zachowanie poufności i zapoznanie się z przepisami w tym zakresie ................. 142 ●● Kwalifikowalność VAT ......................................................................................... 143 ●● Niewykluczenie z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych ........................................................................................................ 144 ●● Zachowanie zasad wspólnotowych oraz innych wytycznych i przepisów prawa w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ................. 144 13. Upoważnienia ..................................................................................... 145 ●● Potwierdzanie sald rozrachunków oraz sporządzanie i podpisywanie faktur VAT ............................................................................................................ 145 ●● Podpisywanie deklaracji oraz jej korekt ................................................................ 145 ●● Upoważnienie dla głównego księgowego ............................................................. 146 ●● Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno- -rachunkowym ...................................................................................................... 147 ●● Zatwierdzanie dokumentów do zapłaty ................................................................ 147 ●● Pobieranie druków ścisłego zarachowania ............................................................ 148 ●● Kontrasygnata ....................................................................................................... 149 ●● Upoważnienie dla członków zarządu do dokonania czynności prawnych związanych z udzieleniem pożyczki ..................................................................... 149 ●● Upoważnienie kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności .................................................................. 150 ●● Upoważnienie kierowników jednostek podległych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania JST i z których wynikają terminy płatności wykraczające poza rok budżetowy ........................... 151 9 Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych ●● Upoważnienie kierowników jednostek podległych JST do zaciągania zobowiązań – dotyczy wieloletniej prognozy finansowej ..................................... 152 ●● Upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków ............................................................................ 154 ●● Upoważnienie kierowników jednostek podległych do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu ......................................... 155 ●● Upoważnienie do zawarcia i podpisania umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich – uchwała organu wykonawczego JST ............................................................................................... 156 ●● Upoważnienie do zawarcia i podpisania umowy oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań dotyczących projektu współfinansowanego ze środków europejskich – uchwała organu wykonawczego JST ......................... 157 14. Pełnomocnictwa ................................................................................. 159 ●● Pełnomocnictwo ogólne dla kierownika jednostki organizacyjnej JST ................ 159 ●● Pełnomocnictwo ogólne dla kierownika samorządowego zakładu budżetowego .... 160 ●● Pełnomocnictwo do dokonywania czynności w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich – zarządzenie organu wykonawczego JST ............................................................................................... 161 ●● Pełnomocnictwo dla dyrektora ośrodka pomocy społecznej do podpisania porozumienia z wojewodą w sprawie otrzymania przez ośrodek dotacji celowej na realizację określonego zadania ......................................................................... 162 ●● Pełnomocnictwo dla kierownika jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązania wieloletniego wynikającego z wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik do wieloletniej prognozy finansowej .............................. 163 ●● Pełnomocnictwo dla kierownika jednostki organizacyjnej do udzielania ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych .............................................................. 164 ●● Pełnomocnictwo dla zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta ..................... 165 ●● Pełnomocnictwo do pobierania środków pieniężnych z rachunku bankowego ..... 166 15. Odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań i obciążanie nimi pracownika jednostki .......................................... 168 II. Umowy w jednostkach sektora finansów publicznych – wzory oraz ewidencja księgowa ........................................ 169 1. Umowy – zasady ogólne dotyczące ich zawierania oraz ewidencji bilansowej i pozabilansowej .............................................................. 170 2. Umowy z bankami ............................................................................. 177 ●● Umowa rachunku bieżącego ................................................................................. 178 10 spis treści ●● Umowa ramowa lokat negocjowanych podpisana z bankiem prowadzącym rachunek bieżący lub nieprowadzącym rachunku bieżącego jednostki ................ 183 ●● Umowy dotyczące zaciągania kredytów (pożyczek) ............................................. 190 3. Umowy dotyczące dotacji ................................................................. 192 ●● Umowa dotycząca przekazania dotacji celowej na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ......................................................................... 193 ●● Umowa dotycząca przekazania dotacji podmiotowej w zakresie prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej .................................................................................. 197 ●● Umowa dotycząca przekazania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej innej JST ............................................................................................................... 201 ●● Umowa dotycząca przekazania dotacji celowej/podmiotowej SPZOZ przez JST ............................................................................................................... 206 ●● Porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji .................................................................................................... 210 ●● Umowa dotycząca przekazania i wykorzystania dotacji celowej SPZOZ przez JST współfinansowanej ze środków z PFRON i JST .................................. 213 4. Umowy dotyczące inwestycji i remontów ......................................... 219 ●● Umowa dotycząca wykonania robót budowlanych przez konsorcjum firm z zaangażowaniem podwykonawców i z zapłatą wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w części im przypadającej na zasadzie przekazu ....... 219 ●● Umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego – WARIANT I (firma) ....... 245 ●● Umowa zlecenia dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego – WARIANT II (przykład: instalacje sanitarne) – osoba fizyczna niebędąca pracownikiem ......... 254 ●● Umowa dotycząca remontu bieżącego pomieszczeń ............................................ 268 5. Umowy dotyczące gospodarowania majątkiem przez jednostkę ................................................................................... 281 ●● Umowa dotycząca najmu pomieszczeń ................................................................. 283 ●● Umowa dotycząca użyczenia pomieszczeń ........................................................... 289 ●● Umowa dzierżawy części powierzchni (np. dachu lub ogrodzenia w celu umieszczenia masztu i anten do transmisji radiowej) ........................................... 294 ●● Umowa dotycząca przewłaszczenia ...................................................................... 299 ●● Umowa dotycząca użyczenia rzeczy (środka trwałego) ........................................ 304 6. Umowy o dzieło i zlecenia oraz inne umowy zawierane z pracownikami lub innymi osobami fizycznymi ............................ 306 ●● Umowa o dzieło z pełnią praw autorskich ............................................................ 309 ●● Umowa o dzieło dotycząca opracowania i wygłoszenia referatu (utworu) ........... 314 ●● Umowa zlecenia dotycząca udziału w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy ........................................... 317 11 Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych ●● Umowa zlecenia – animator sportu (osoba niebędąca pracownikiem jednostki) .... 319 ●● Umowa zlecenia – organizator sportu (osoba będąca pracownikiem zleceniodawcy) ...................................................................................................... 321 ●● Umowa o dofinansowanie czesnego w ramach dokształcania nauczycieli ........... 324 7. Umowy dotyczące zakupu usług pozostałych i udzielania pożyczek ............................................................................................. 326 ●● Umowa o świadczenie usług marketingowych z wykorzystaniem strony internetowej ........................................................................................................... 327 ●● Umowa utrzymania oprogramowania użytkowego ............................................... 334 ●● Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS .................................. 342 ●● Umowa dotycząca udzielenia pożyczki SPZOZ przez JST ................................... 346 Wstęp Korespondencja urzędowa to jeden ze sposobów wymiany informacji zarówno wewnątrz jedno- stki organizacyjnej, jak i między daną jednostką a jej „otoczeniem”. To istotny element systemu umożliwiającego szybki obieg informacji, dzięki któremu pracownicy komórek organizacyjnych jednostki mogą, w określony i zorganizowany sposób, wykonywać swoją pracę. W pierwszej części publikacji zaprezentowano ponad 170 przykładowych wzorów/szablonów pism oraz no- tatek służbowych, które mogą być pomocne pracownikom komórek finansowych przy bieżącym redagowaniu nowych pism urzędowych czy innej korespondencji służbowej, po uwzględnieniu specyfiki danej jednostki sektora finansów publicznych oraz przyjęciu indywidualnych rozwią- zań. Wzory pism urzędowych zostały przypisane do następujących kategorii: ●● ●● ●● ●● ●● korespondencja z bankami, korespondencja z kontrahentami, korespondencja z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, korespondencja dotycząca projektowania, planowania i realizacji budżetu (pisma wychodzące od organu wykonawczego JST), korespondencja dotycząca realizacji planów finansowych jednostek podległych, kierowana do organu wykonawczego JST, korespondencja pracodawca – pracownik oraz pracownik – pracodawca, korespondencja wewnątrzzakładowa (pomiędzy komórkami organizacyjnymi), notatki służbowe, zaświadczenia, oświadczenia, upoważnienia oraz pełnomocnictwa. Ponadto zaprezentowano wzór zarządzenia w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów porządkującego w jednostce kwestie dotyczące obiegu pism urzędowych do mo- mentu ich wysłania oraz wzór zarządzenia w sprawie określenia zasad opracowywania i przeka- zywania do realizacji aktów prawnych. ●● ●● ●● Druga część dotyczy umów. Umowa jako zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, jest podstawowym narzędziem wymiany dóbr i usług. Być może niewielu kierowników jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych myśli o tym na co dzień, lecz wykonywanie umów jest dla ich jednostek niemal ciągłą działalnością. Umowy stanowią podstawę prawną dla większości wykonywanych przez nich czynności, a często decydują o powodzeniu współpracy z kontrahentami. Oczywiście nie istnieje „uniwersalny przepis na dobrą umowę”. Jej kształt zależy od wielu czynników, poczynając od przepisów prawa regulujących dany typ umowy, poprzez specyfikę danej transakcji, aż po cele, jakie chce osiągnąć każda ze stron. W publikacji zostały zaprezentowane przykładowe „szablony” (wzory) najpopularniejszych umów wraz z licznymi zasadami dotyczącymi ich sporządzania oraz roli głównego księgowego w tym zakresie. Wzory umów zostały przypisane do następujących kategorii: ●● ●● ●● ●● ●● ●● umowy z bankami, umowy dotyczące dotacji, umowy dotyczące inwestycji i remontów, umowy dotyczące gospodarowania majątkiem przez jednostkę, umowy o dzieło i zlecenia oraz inne zawierane z pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, umowy dotyczące zakupu usług pozostałych i udzielania pożyczek. 13 Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych Przy każdej z zaprezentowanych umów podana została ich ewidencja księgowa bilansowa (m.in. ewidencja: kar umownych, w tym potrąconych z wynagrodzenia, odsetek za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań czy należności, założenia i likwidacji lokaty, udzielenia i rozliczenia dotacji, przewłaszczenia jako zabezpieczenia spłaty wierzytelności, należności z tytułu najmu czy dzierżawy, w tym VAT, umów zlecenia i o dzieło, utrzymania oprogramowania użytkowego, a także ewidencja inwestycji realizowanej przez konsorcjum firm, ewidencja zabezpieczenia na- leżytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia z tytułu gwarancji i rękojmi w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub w formie pieniężnej) – oddzielnie dla budżetu (organu), a oddzielnie dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i innych, oraz pozabilansowa (zaangażowanie wydatków) wraz ze wskazaniem właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej. ●● ●● ●● ●● Ponadto można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania: jakie rozwiązania są praktykowane przez jednostki sektora finansów publicznych w przypadku zapłaty odsetek, czy jeśli wójt gminy podpisuje aneksy do umów dotyczące np. wykonania robót inwestycyjnych lub remontowych, to aneksy te powinien kontrasygnować również skarbnik gminy, czy wójt gminy może w przepisach wewnętrznych (regulaminie) powierzyć kontrasygnowanie umów innej osobie niż skarbnik gminy, czy skarbnik gminy (powiatu, województwa) może odmówić kontrasygnowania umów, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach. Dopełnienie całości stanowi płyta CD, na której znajduje się: ●● ●● 200 aktywnych wzorów pism urzędowych i umów w podziale na kategorie, plik ułatwiający prowadzenie rejestru umów z objaśnieniami, jak z niego należy korzystać. I Wzory pism – korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych 1. Zasady ogólne dotyczące redagowania pism urzędowych, zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ich podpisywania oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, redagując pisma, powinni dbać o to, aby były one sporządzone prawidłowo. Należy więc zwrócić uwagę na wiele elementów, które sta- nowią o jakości i wartości takiej korespondencji. Każde pismo reprezentuje nadawcę na zewnątrz, a właściwie sporządzone potwierdza, że dana jednostka jest dobrze zorganizowana i solidna, a pracownicy i kierownictwo to profesjonaliści. Ponadto każde pismo zawiera nie tylko komuni- katy werbalne (zapisaną treść), lecz również komunikaty niewerbalne, które tworzą wizerunek nadawcy w oczach odbiorcy pisma. Takim komunikatem niewerbalnym jest chociażby dopraco- wana strona wizualna czy też umiejętność uwypuklania informacji ważnych dla danej sprawy. Elementy korespondencji urzędowej 1. Nagłówek – powinien zawierać nazwę i adres nadawcy (może to być pieczątka jednostki zawierająca dane adresowe). 2. Data i miejsce sporządzenia pisma – tę część pisma umieszcza się z wyrównaniem do prawego marginesu; po nazwie miejscowości należy wstawić przecinek oraz wyraz „dnia” i puste miejsce na odręczne wpisanie daty pisma przez osobę je podpisującą, a w „polu miesiąca” należy wpisać nazwę miesiąca słownie, zwracając uwagę na odpowiednią od- mianę, tzn. stycznia, lutego itp., rok należy napisać cyframi arabskimi, np. 2015. 3. Znak sprawy (pisma) – należy umieścić go z lewej strony dokumentu, w odstępie jednego wiersza poniżej wiersza z miejscem i datą pisma; znak pisma musi być zgodny z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej, tzn. powinien zawierać przynajmniej: oznaczenie komórki organizacyjnej jednostki, symbol klasyfikacyjny przyjęty z wykazu akt, kolejny numer sprawy (wynikający ze spisu spraw) oraz cztery cyfry roku kalendarzowego, w któ- rym sprawa się rozpoczęła. 4. Nazwa i adres odbiorcy – umieszcza się je poniżej znaku pisma, w odstępie jednego wier- sza, zachowując odpowiedni odstęp przed akapitem, po prawej stronie dokumentu; każdy składnik nazwy i adresu odbiorcy należy pisać w osobnym wierszu, w układzie bloko- wym, w odpowiedniej kolejności oraz zawsze w pierwszym przypadku. 5. Treść – pisana jest zazwyczaj w układzie blokowym lub w układzie z wcięciem, z zacho- waniem kolejnych zasad: przed rozpoczęciem pisania treści można zamieścić zwrot grzecznościowy rozpoczy- nający pismo, zaleca się, aby zwrot grzecznościowy został wpisany odręcznie; w tym celu należy pozostawić miejsce na jego wpisanie, po zwrocie grzecznościowym można postawić przecinek i wówczas treść pisma roz- poczyna się w odległości 1–2 dodatkowych odstępów, małą literą (lub wielką, jeśli nie ma przecinka), treść pisma powinna być skomponowana w sposób logiczny, uporządkowany i kom- pletny, bardzo ważnym elementem tekstu są znaki interpunkcyjne, które organizują tekst, a właściwe ich użycie nadaje mu odpowiednie znaczenie, ●● ●● ●● ●● ●● 16 Wzory pism – korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych ●● ●● ●● ●● ●● jeżeli treść pisma nie mieści się na jednej stronie, należy jej część przenieść na na- stępną, a jeśli na drugą stronę przechodzą dwa wiersze, należy minimalnie zmniejszyć odstępy między wierszami, akapitami bądź zmniejszyć marginesy góra/dół, tak aby różnica nie była widoczna; można także podjąć próbę takiego przeredagowania tekstu, aby możliwe było zmieszczenie pisma na jednej stronie, zaleca się, aby na następnej stronie znalazły się minimum 3–4 wiersze tekstu i podpisy, nie należy przenosić na następną stronę samych podpisów lub tylko podpisów z infor- macjami dodatkowymi (do wiadomości, załączniki), jeżeli pismo zawiera więcej niż jedną stronę, strony należy ponumerować cyframi arabskimi, zaczynając od strony drugiej, formuła zakończeniowa, czyli zwrot pożegnalny, powinna być wpisywana w ten sam sposób co początkowy zwrot grzecznościowy; po zwrocie pożegnalnym nie stawia się żadnego znaku interpunkcyjnego. 6. Podpisy – należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca na podpis odręczny i pieczęć, jeżeli jest wymagana. 7. Jeśli występują załączniki, to należy je wyszczególnić; warto pamiętać, że jeśli załączniki wymienione są w treści pisma z nazwy (wraz z podaniem w nawiasie kolejnego numeru porządkowego w przypadku większej ich liczby), należy podać tylko informację dotyczą- cą liczby załączników, jeżeli zaś w treści pisma załączniki nie są wymienione z nazwy, a jedynie podana jest ogólna informacja o dołączonych do pisma załącznikach – należy je wymienić i w celu ułatwienia przeglądu załączonych przez autora dokumentów powin- ny one zostać wyszczególnione i dołączone w takim porządku, w jakim wymienione są w piśmie. 8. Rozdzielnik – jest to informacja o tym, kto powinien zapoznać się z treścią pisma; z lewej strony, pod „Załącznikami”, po wyrazach „Otrzymują:” lub „Do wiadomości:”, należy wpisać informację o tym, kto otrzymuje pismo i/lub kto powinien zapoznać się z jego treścią; nie należy przechodzić z tekstem poza oś symetrii, a instytucje lub osoby należy wymienić według ważności w hierarchii służbowej lub kolejności alfabetycznej. W tworzeniu pisma urzędowego trzeba zwrócić uwagę również na styl. Aby redagowanie pism urzędowych przebiegało właściwie i profesjonalnie, należy przestrzegać pewnych istot- nych zasad, tj.: ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● stosować styl urzędowy (powinny dominować zdania pojedyncze, należy unikać poruszania kilku wątków w jednym zdaniu), posługiwać się stroną bierną, posługiwać się formami nieosobowymi, precyzyjnie i dokładnie określać sedno sprawy – ułatwia to osobie czytającej zrozumienie naszych intencji; poza tym pracownik komórki finansowej w sposób szczególny powinien pamiętać o właściwym przywoływaniu wartości liczbowych (pojedyncze kwoty, sumy kwot), numerów faktur/rachunków, umów oraz protokołów, jak również dat i danych personalnych kontrahentów czy też pracowników, zgodnie z treścią posiadanych dokumentów źródłowych, ujmować treści w formie punktów, stosować uprzejmą formę, unikać stosowania wyrażeń emocjonalnych, stosować powszechnie znane skróty i skrótowce, używać specjalistycznej terminologii, unikać wyrazów w językach obcych, jeżeli występują ich polskie odpowiedniki. 17 Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych Przy ostatecznej analizie tekstu należy także zwrócić uwagę, aby nie pozostawiać na końcu wiersza znaków zwanych „samotnymi”: spójników, przyimków, zaimków, partykuł, inicjałów imion, skrótów tytułów naukowych i stanowisk, skrótów, takich jak: np., tzn. Ponadto, redagując pismo w edytorze tekstu, należy ustawić szerokość marginesów w prze- dziale 2,5–3 cm, a najpowszechniejszą czcionką jest np. Times New Roman, standardem jest czcionka o rozmiarze 12 punktów, a jeżeli tekstu na stronie nie jest dużo, wówczas można wybrać 14 punktów, natomiast główny tekst należy wyjustować. Oczywiście dokument powinien być sporządzony starannie i przejrzyście, dobrze rozplanowany na czystej, niepogniecionej kartce. W wielu jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych przyjęta jest następująca zasada: przed przedłożeniem pisma do podpisu przez osobę uprawnioną należy złożyć na jego kopii swój podpis lub parafkę z lewej strony pod tekstem. Służy to identyfikacji autora tekstu. Po sporządzeniu projektu pisma jego autor powinien dokładnie je przeczytać. Dobrą me- todą eliminowania błędów jest przekazanie pisma współpracownikowi z prośbą o jego sprawdze- nie. Oczywiste jest, że przed wysłaniem pisma należy sprawdzić pisownię pod kątem ortografii, interpunkcji i poprawności stylistycznej, gdyż takie błędy świadczą o lekceważeniu przez nas adresata. Gotowe pismo wkłada się do koperty dopiero po jej zaadresowaniu, a składa je w taki sposób, aby strona zapisana znajdowała się po stronie wewnętrznej. W dobie Internetu korespondencja elektroniczna (e-mail) stała się powszechnym sposobem komunikacji. W tego rodzaju korespondencji obowiązują zasady analogiczne do stosowanych w każdym innym piśmie urzędowym, dotyczące stylu, ortografii i interpunkcji. Podobnie jak w każdej innej korespondencji, treść powinna być skomponowana w sposób logiczny, upo- rządkowany i kompletny; w pierwszych zdaniach należy zwięźle przedstawić sprawę będącą przedmiotem korespondencji, natomiast zakończenie powinno zawierać podsumowanie całości, tzn. przedstawienie sformułowanych oczekiwań nadawcy czy też jego propozycji. Wskazane jest, aby wiadomość była krótka, zwięzła i na temat. W przypadku konieczności wysłania in- formacji bardzo długiej lub dotyczącej kilku tematów, wskazany jest jej podział na kilka mniej- szych. Należy unikać pisania słów wielkimi literami. Taka forma bywa odebrana jako krzyk, postawa agresywna. Może również wywołać niepożądany efekt w postaci odpowiedzi o nie- przyjemnej treści. Oczywiście przy każdej wiadomości należy wypełnić pole „Temat”, które- go właściwe sformułowanie ułatwia zrozumienie, przeglądanie i porządkowanie otrzymywanej korespondencji. Warto również pamiętać o tym, że pliki będące załącznikami do wiadomo- ści powinny nosić tytuły umożliwiające ich łatwą identyfikację i powinny być uporządkowane w kolejności wymienionej w wiadomości. Kończąc e-maila służbowego, należy się podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem oraz dodać informację na temat pełnionej w danej jednostce funkcji. Zaleca się tworzenie w programie pocztowym wizytówki, dzięki której nie ma potrzeby każdorazowo podpisywania się pod e-mailem. Wizytówka załącza się automatycznie. Powinna ona zawierać: imię i nazwisko, stanowisko, nazwę jednostki, dane kontaktowe (adres e-mailowy, numer telefonu) i adres jednostki. Tak jak w przypadku każdej korespondencji, na otrzymaną wiadomość należy odpowiadać we wskazanym terminie. Stosowanie poczty elektronicznej w kontaktach ma m.in. na celu skró- cenie czasu przepływu informacji i ułatwienie pracy. Dlatego też, jeżeli nie jest możliwe szybkie udzielenie odpowiedzi na korespondencję otrzymaną tą drogą, powinno się powiadomić nadawcę o tym, kiedy może spodziewać się odpowiedzi z naszej strony. Sposób i tempo reagowania na wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną świadczą o kulturze pracy. Opisane zasady zaleca się stosować również przy redagowaniu notatek służbowych, Notatkę służbową można zdefiniować jako krótkie pismo skierowane do pracowników danej 18 Wzory pism – korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych jednostki organizacyjnej, z użyciem właściwego dla niej słownictwa. Pismo to służy prawnemu udokumentowaniu bieżących ustaleń w celu kontroli realizacji czynności służbowych. Treść notatki służbowej musi być precyzyjna, zwięzła i umożliwiać szybkie odnalezienie najważniej- szych informacji. Notatki służbowe stosuje się w ramach korespondencji wewnętrznej danej jednostki i często nie są zrozumiałe dla osób z jej „środowiska zewnętrznego”, czego przyczyną może być fakt, że zwyczajowo każda jednostka sama na własne potrzeby opracowuje wzór no- tatki służbowej. Elementy notatki służbowej 1. Nagłówek („Notatka służbowa”). 2. Data. 3. Miejsce. 4. Temat. 5. Część wprowadzająca. 6. Część właściwa – wypunktowanie spraw, których dotyczy, wraz z ich krótkim opisem. 7. Część kończąca – zachęcenie do kontaktu w razie wątpliwości. 8. Podpis. 9. Załączniki – jeśli są. Ostatnim etapem w procesie redagowania pism urzędowych jest podpisywanie pism przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione. W celu uporządkowania kwestii dotyczącej obiegu pism urzędowych, do momentu ich wysłania, właściwe jest wydanie stosow- nego zarządzenia przez kierownika danej jednostki. Prezentujemy przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady podpisywania pism i dokumentów tworzonych w jednostkach organizacyjnych sektora finan- sów publicznych. Po uwzględnieniu specyfiki każdej jednostki oraz przyjęciu indywidualnych rozwiązań wzór może być pomocny przy opracowywaniu nowego zarządzenia lub aktualizacji dotychczas obowiązującego. Wzór 1. Zarządzenie w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów Zarządzenie nr ...................... (wskazać numer) ........................................... (kierownik jednostki) z ........................................... (wskazać dzień, miesiąc i rok) w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów w ................................................ (nazwa jednostki organizacyjnej) Na podstawie § ................. (wskazać stosowny paragraf) regulaminu organizacyjnego ............ ................................ (nazwa jednostki organizacyjnej) zarządza się, co następuje [do podstaw prawnych danego zarządzenia można włączyć obowiązujące unormowania prawne, regulu­ jące uprawnienia kierownika jednostki w zakresie organizacji pracy danej jednostki sektora finansów publicznych, np.: art. 33 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) lub art. 35 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o sa­ 19 Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych morządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.), lub art. 43 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 z późn.zm)]: § 1 § 2 1. 2. Osobami uprawnionymi do podpisywania pism i dokumentów sporządzanych w .................... (nazwa jednostki organizacyjnej) i adresowanych do podmiotów zewnętrz- nych są: 1) .................... (kierownik jednostki), 2) .................... (zastępca kierownika jednostki), 3) .................... (inni pracownicy, np. wyznaczeni przez kierownika jednostki kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych). W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust. 1, kompetencje do podpisywania pism i dokumentów adresowanych do podmiotów zewnętrznych przejmują inne osoby, pisemnie do tego wyznaczone (wskazanie może nastąpić w odrębnym dokumencie lub w przekazanym pracownikowi zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności). Pełno- mocnictwo w tym zakresie może mieć charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Doku- ment pełnomocnictwa przechowuje się w aktach osobowych pełnomocnika. ................................................ (kierownik jednostki) podpisuje: (przykładowo) 1) pisma adresowane do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, kierowników naczelnych i cen- tralnych organów administracji państwowej oraz ich organów terenowych, Sejmu, Senatu, posłów, senatorów, organów prokuratury, a także sądów powszechnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego (ewentualnie można wskazać np. z wyjątkiem pism procesowych), 2) pisma adresowane do sejmików samorządowych, Związku Województw, Powiatów, Gmin Polskich oraz innych stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 3) pisma adresowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszał- ków województw, 4) pisma adresowane do przedstawicielstw konsularnych, 5) pisma adresowane do centralnych i wojewódzkich władz organizacji społecznych, partii politycznych, stowarzyszeń, kościołów, związków wyznaniowych i związków zawodo- wych, 6) pisma w sprawach reprezentacji .................... (nazwa jednostki organizacyjnej), 7) porozumienia z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań z zakresu tej administracji, 8) porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach współpracy, 9) pisma i dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracowni- kami .................... (nazwa jednostki organizacyjnej) i .................... (ewentualnie np. kie­ rownikami jednostek organizacyjnych), 10) pisma i dokumenty dotyczące ustalania wynagrodzenia pracowników .................... (nazwa jednostki organizacyjnej) i .................... (ewentualnie np. kierowników jednostek organi­ zacyjnych), 11) pisma dotyczące nagradzania i karania pracowników .................... (nazwa jednostki orga­ nizacyjnej) i .................... (ewentualnie np. kierowników jednostek organizacyjnych), 12) pisma dotyczące udzielania urlopów pracownikom .................... (nazwa jednostki organi­ zacyjnej) i .................... (ewentualnie np. kierownikom jednostek organizacyjnych), 13) polecenia krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników .................... (nazwa jednostki organizacyjnej) i .................... (ewentualnie np. kierowników jednostek organizacyjnych), 14) pisma adresowane do przewodniczącego .................... (nazwa organu stanowiącego JST), 20 Wzory pism – korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych 15) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .................... (nazwa organu stanowiącego JST) oraz odpowiedzi na wnioski Komisji .................... (nazwa organu stanowiącego JST), 16) zarządzenia, pisma okólne oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 17) pisma i dokumenty związane z wykonywaniem uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych, 18) pisma i dokumenty związane z wykonywaniem uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników .................... (nazwa jednostki organizacyjnej), 19) odpowiedzi na skargi i wnioski, 20) wszelkie pisma wydawane w toku postępowania administracyjnego po wniesieniu odwo- łania przez stronę, 21) pisma związane z działalnością jednostek organizacyjnych i komórek .................... (nazwa jednostki organizacyjnej) nadzorowanych przez .................... (kierownika jednostki), 22) pisma i dokumenty, których podpisanie przez .................... (kierownika jednostki) wynika z odrębnych przepisów, 23) inne pisma i dokumenty zastrzeżone do osobistego podpisu. § 3 .................... (zastępca kierownika jednostki) podpisuje pisma dotyczące prowadzonych przez siebie spraw w zakresie wynikającym z podziału zadań, w szczególności związane z dzia- łalnością jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych .................... (nazwa jedno­ stki organizacyjnej) nadzorowanych przez .................... (zastępca kierownika jednostki) oraz w zastępstwie .................... (kierownik jednostki), pisma zastrzeżone w § 1 do jego osobistego podpisu. § 4 .................... (wskazać np. skarbnik/główny księgowy) podpisuje: 1) pisma dotyczące uwag do kontrasygnowanych umów, w których wyrażona jest czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych, 2) korespondencję wynikającą z zakresu swojego działania oraz związane z działalnością komórek organizacyjnych .................... (nazwa jednostki organizacyjnej) nadzorowanych przez .................... (wskazać np. skarbnika/głównego księgowego), 3) pisma w innych sprawach powierzonych do załatwienia przez .................. (kierownika jed­ nostki), niezastrzeżonych do osobistego podpisu przez .................. (kierownika jednostki). § 5 .................... (wskazać np. sekretarz lub kierownik komórki organizacyjnej) podpisuje: 1) pisma i dokumenty wynikające z zakresu swojego działania, w szczególności związane z działalnością komórek organizacyjnych .................... (nazwa jednostki organizacyjnej) nadzorowanych przez .................... (wskazać np. sekretarza lub kierownika komórki or­ ganizacyjnej), 2) pisma w innych sprawach powierzonych do załatwienia przez .................. (kierownika jed­ nostki), niezastrzeżonych do osobistego podpisu przez .................. (kierownika jednostki). § 6 ........................................... (wskazać np. kierownicy komórek organizacyjnych merytorycz­ nych) podpisują pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania tych komó- rek organizacyjnych z wyjątkiem pism i dokumentów zastrzeżonych do podpisu przez ......... ........................ (kierownika jednostki), ................................. (zastępcę kierownika jednostki), 21 Wzory pism i umóW oraz ich eWidencja księgoWa W jednostkach sektora finansóW publicznych .................... (wskazać np. skarbnika/głównego księgowego) lub .................... (wskazać np. se­ kretarza lub kierownika komórki organizacyjnej). § 7 1. Pisma i dokumenty, o których mowa w § 2–6, przygotowują pracownicy zatrudnieni we właściwych rzeczowo komórkach organizacyjnych .................... (nazwa jednostki or­ ganizacyjnej), zgodnie z zasadami ujętymi w .................... (wskazać np. w instrukcji kan­ celaryjnej). 2. Kopie pism i dokumentów przegotowywanych przez komórki organizacyjne, a podpi- sywanych przez .................... (kierownika jednostki), .................... (zastępcę kierownika jednostki), .................... (wskazać np.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory pism i umów oraz ich ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: