Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 002594 20673382 na godz. na dobę w sumie
Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy - ebook/pdf
Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 28
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-115-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W pracy działu kadr często występuje konieczność formułowania różnego rodzaju pism dokumentujących czynności prawne dotyczące stosunku pracy. Pisma kierowane do pracodawcy, które są redagowane samodzielnie przez pracowników, bywają trudne do zrozumienia, a niekiedy - przy częstych zmianach prawa - niezgodne z obowiązującymi przepisami. Aby wspomóc pracę działów kadr w opracowaniu zebrano pisma, które można polecić pracownikowi do wykorzystania przy formułowaniu wniosku do pracodawcy.

Znajdują się tu m.in.:

Wszystkie wzory zawierają podstawę prawną, co umożliwia zweryfikowanie obowiązującego stanu prawnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy wydanie 1. ISBN 83-7483-115-4 Autorzy: Agata Gronowicz, Bożena Lenart Redakcja: Maciej Nałęcz Stan prawny: grudzień 2005 Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis wzorów 1. URLOPY 1.1. Wniosek o urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wniosek o urlop wypoczynkowy bezpoœrednio po urlopie macierzyñskim . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Wniosek o urlop bezp³atny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Wniosek o urlop okolicznoœciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. CZAS PRACY 2.1. Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozk³adu czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 5 6 7 8 3. WYNAGRODZENIA 3.1. Wniosek o wydanie zaœwiadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.2. Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.3. Zgoda na dokonywanie potr¹ceñ z wynagrodzenia za pracê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. UPRAWNIENIA ZWI¥ZANE Z RODZICIELSTWEM 4.1. Oœwiadczenie rodzica lub opiekuna dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z przys³uguj¹cych uprawnieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Wniosek o urlop macierzyñski / urlop na warunkach urlopu macierzyñskiego . . . . . . . . . . . 4.3. Wniosek o urlop wychowawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Oœwiadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o zamiarze lub braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Zawiadomienie o rezygnacji z urlopu wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obni¿enie wymiaru czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersi¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. ZWOLNIENIE Z PRACY 5.1. Oferta rozwi¹zania umowy o pracê na mocy porozumienia stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Rozwi¹zanie umowy o pracê z zachowaniem okresu wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Wniosek o zgodê na cofniêcie oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracê . . . . . . . . . . 5.5. Rozwi¹zanie umowy o pracê bez zachowania okresu wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Wniosek o sprostowanie œwiadectwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6. POZOSTA£E PISMA 6.1. Sprzeciw od zastosowania kary porz¹dkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6.2. Zawiadomienie prze³o¿onego o powstrzymaniu siê od wykonywania pracy wskutek wystêpuj¹cych zagro¿eñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ................................................... ........................................................ (imię i nazwisko pracownika) (miejscowość i data) ................................................... (dział) ................................................... (stanowisko) Pan (Pani) .......................................................... (oznaczenie pracodawcy) WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w dniach od .................................... do ...................................... 200 ..... roku. Ogółem ................... dni urlopu przypadających na dni pracy. ................................................................ (podpis bezpośredniego przełożonego) ......................................... (podpis pracownika) Podstawa prawna 1. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 2 KP). 2. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 153 KP). .................................. (podpis pracodawcy) 3. Wymiar urlopu wynosi 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony dłużej niż 10 lat (art. 154 § 1 KP). Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres nauki na zasadach określonych w art. 155 KP. 4. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542 KP). 5. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 KP). 6. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 KP). 7. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie urlopu jest też dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 KP). 8. Część urlopu nie wykorzystana z powodu choroby pracownika lub urlopu macierzyńskiego przysługuje w innym terminie (art. 166 KP). 9. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu (art. 1672 KP). 10. Urlopu nie wykorzystanego w danym roku kalendarzowym należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (art. 168 KP). 11. Roszczenie z tytułu nie wykorzystania urlopu ulega przedawnieniu po 3 latach (art. 291 § 1 KP). 2 ................................................... ........................................................ (imię i nazwisko pracownika) (miejscowość i data) ................................................... (dział) ................................................... (stanowisko) Pan (Pani) ......................................................... (oznaczenie pracodawcy) WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY BEZPOŚREDNIO PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM Proszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za 200....... r., w dniach od ...................... do ................ 200...... r., tj. bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. ........................................... (podpis pracownika) (podpis bezpośredniego przełożonego) (podpis pracodawcy) Podstawa prawna 1. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego (art. 163 § 3 KP). ................................................................... ...................................... 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: