Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 002588 20677490 na godz. na dobę w sumie
Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym - ebook/pdf
Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-439-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez nadzorcę i zarządcę. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania restrukturyzacyjnego, przedstawiają również propozycje wzorów postanowień sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza. W książce zaprezentowano określone zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy nie tylko jego uczestników, lecz także organów tego postępowania. Opracowanie zawiera wzory pism, które mogą być wykorzystywane w praktyce sądowej.

Książka przeznaczona jest zarówno dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków, firm leasingowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym redakcja naukowa Anna Hrycaj, Patryk Filipiak Małgorzata Brzozowska, Patryk Filipiak Monika Gajdzińska-Sudomir, Maciej Geromin Bartosz Groele, Anna Hrycaj, Anna Michalska Bartosz Sierakowski, Piotr Zimmerman, Anna Żuława EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WZORY PISM wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym redakcja naukowa Anna Hrycaj, Patryk Filipiak Małgorzata Brzozowska, Patryk Filipiak Monika Gajdzińska-Sudomir, Maciej Geromin Bartosz Groele, Anna Hrycaj, Anna Michalska Bartosz Sierakowski, Piotr Zimmerman, Anna Żuława WZORY PISM WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Katarzyna Paterak-Kondek Łamanie Fotoedytor Układ typografi czny Krystyna Szych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-370-6 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE CZĘŚĆ I. PISMA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO Rozdział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu 1. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu 2. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu częściowego w toku postępowania o zatwierdzenie układu 3. Wzór karty do głosowania nad układem częściowym 4. w postępowaniu o zatwierdzenie układu Zastrzeżenia wierzyciela co do kryteriów wyboru objęcia układem częściowym 5. Wniosek wierzyciela o udzielenie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu Rozdział II. Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 6. Wniosek dłużnika o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 7. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania układowego 8. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego 9. Wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego 10. Zażalenie dłużnika na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania układowego 11. Zażalenie dłużnika na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego 12. Zażalenie dłużnika na postanowienie stwierdzające niezgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym 17 19 23 25 35 45 50 53 57 59 67 76 86 93 100 105 5 Spis treści 13. Propozycja innych kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym 14. Zażalenie wierzyciela prowadzącego egzekucję na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i zajęciu rachunku bankowego (na etapie rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego) Rozdział III. Postępowanie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 15. Oświadczenie dłużnika o wskazaniu i wydaniu majątku oraz o wydaniu dokumentów (postępowanie sanacyjne) 16. Wniosek dłużnika o uchylenie zajęcia dokonanego przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym 17. Wniosek dłużnika o stwierdzenie przez sędziego ‑komisarza zawieszenia postępowania egzekucyjnego (postępowanie układowe) 18. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności nieobjętych układem (postępowanie układowe) 19. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i uchylenie zajęcia rachunku (na etapie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego) 20. Wniosek dłużnika o zmianę nadzorcy sądowego lub zarządcy 21. Zażalenie na postanowienie sędziego ‑komisarza w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rachunkowego zarządcy 22. Wniosek dłużnika o powołanie nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym lub postępowaniu układowym albo zarządcy w postępowaniu sanacyjnym 23. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego zarządcy 24. Uchwała zgromadzenia wierzycieli w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia zarządcy 25. Oświadczenie dłużnika o poparciu uchwały zgromadzenia wierzycieli w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia zarządcy 26. Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w sprawie 27. Wniosek dłużnika o ustanowienie rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym 28. Wniosek wierzycieli o powołanie na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub w postępowaniu sanacyjnym 29. Wniosek wierzyciela o zmianę składu rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub w postępowaniu sanacyjnym 110 114 119 121 124 128 132 136 140 144 147 151 155 157 159 163 166 171 6 Spis treści 30. Regulamin rady wierzycieli 31. Zastrzeżenia dłużnika co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w toku przyspieszonego postępowania układowego 32. Sprzeciw wierzyciela co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu układowym 33. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w toku postępowania sanacyjnego 34. Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi ze spisu wierzytelności 35. Wniosek wierzyciela o dokonanie zwrotu dokumentów złożonych w celu udowodnienia wierzytelności 36. Wniosek wierzyciela, którego wierzytelność jest sporna i została uprawdopodobniona, o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem w toku przyspieszonego postępowania układowego 37. Propozycje układowe składane przez dłużnika 38. Propozycje układowe nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych 39. Propozycje układowe dłużnika (układ częściowy) 40. Zastrzeżenia uczestników postępowania przeciwko przyjętemu układowi 41. Oświadczenie wierzyciela o potrąceniu Rozdział IV. Umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego 42. Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego 43. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego 44. Uproszczony wniosek dłużnika o otwarcie postępowania 176 182 185 190 196 199 202 206 217 223 227 231 235 237 241 sanacyjnego Rozdział V. Zmiana i uchylenie układu 45. Uproszczony wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości 245 251 257 46. Wniosek wierzyciela o dokonanie zmiany zatwierdzonego układu 259 263 47. Wniosek wierzyciela o uchylenie układu 48. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu 49. Wniosek dłużnika o wydanie postanowienia o wykonaniu układu CZĘŚĆ II. PISMA NADZORCY ORAZ ZARZĄDCY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM 50. Wstępny plan restrukturyzacyjny 267 272 279 7 Spis treści 51. Plan restrukturyzacyjny 52. Oświadczenie zarządcy o braku przeszkód do pełnienia funkcji 53. Oświadczenie zarządcy o zawarciu umowy ubezpieczenia 54. Wniosek o zmianę zarządcy 55. Zawiadomienie o ustanowieniu zarządcy oraz utracie prawa zarządu 56. Okresowe sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego 57. Okresowe sprawozdanie z czynności zarządcy 58. Okresowe sprawozdanie rachunkowe zarządcy 59. Sprawozdanie końcowe zarządcy 60. Pouczenie dłużnika przez nadzorcę układu o odpowiedzialności karnej 61. Pouczenie dłużnika przez nadzorcę sądowego o odpowiedzialności karnej 62. Spis wierzytelności 63. Spis wierzytelności spornych 64. Wniosek nadzorcy sądowego o ustalenie wynagrodzenia 65. Spis inwentarza w postępowaniu sanacyjnym 66. Wniosek zarządcy o ustalenie wynagrodzenia wstępnego (postępowanie sanacyjne) 67. Wniosek zarządcy o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego (postępowanie sanacyjne) 68. Sprawozdanie zarządcy z wykonania planu restrukturyzacyjnego 69. Opinia nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu 70. Wniosek zarządcy do rady wierzycieli o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu 71. Wniosek zarządcy do rady wierzycieli o wyrażenie zgody na dzierżawę przedsiębiorstwa 72. Okresowe sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu 73. Wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego o ustalenie wynagrodzenia 74. Wniosek zarządcy do sędziego ‑komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej w całości 75. Wniosek zarządcy do sędziego ‑komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej w części 76. Oświadczenie zarządcy o odstąpieniu od umowy wzajemnej w całości 77. Oświadczenie zarządcy o odstąpieniu od umowy wzajemnej w części 78. Zawiadomienie dłużnika o ustanowieniu nadzorcy sądowego 79. Pozew zarządcy o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej 286 306 308 311 314 320 323 327 330 333 337 340 346 349 354 358 364 370 375 379 384 387 391 394 398 402 404 406 412 8 Spis treści 80. Wniosek zarządcy do sędziego ‑komisarza o uznanie części wynagrodzenia reprezentanta lub pracownika dłużnika za bezskuteczne 81. Oświadczenie nadzorcy sądowego o wstąpieniu do postępowania sądowoadministracyjnego 416 421 82. Oświadczenie nadzorcy sądowego o wstąpieniu do postępowania cywilnego 423 83. Oświadczenie zarządcy o wstąpieniu do postępowania cywilnego 426 84. Wniosek zarządcy do sędziego ‑komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż mienia 85. Odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej CZĘŚĆ III. ORZECZENIA SĄDU I SĘDZIEGO-KOMISARZA W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM Rozdział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu 1. Formalna kontrola wniosku o zatwierdzenie układu 86. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zatwierdzenie układu 87. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu nadzorcy układu do uzupełnienia braków formalnych sprawozdania 428 432 439 441 441 445 88. Zarządzenie przewodniczącego informujące dłużnika, że nadzorca nie uzupełnił braków formalnych sprawozdania i go nie poprawił 448 89. Postanowienie sądu o zawiadomieniu organu założycielskiego o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa państwowego 2. Rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu 90. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o zatwierdzenie układu 91. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania 92. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu 93. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu Rozdział II. Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 1. Formalna kontrola wniosku restrukturyzacyjnego 1.1. Formalna kontrola wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 94. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia 451 453 453 457 460 466 471 473 473 braków formalnych wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 473 95. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia zaliczki 476 478 96. Postanowienie sądu o żądaniu dalszej zaliczki 9 Spis treści 97. Postanowienie sądu o zawiadomieniu organu założycielskiego o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa państwowego 1.2. Formalna kontrola wniosku o otwarcie postępowania układowego 98. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania układowego 99. Postanowienie sądu o żądaniu zaliczki 1.3. Formalna kontrola wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego 100. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego przez dłużnika 101. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego przez wierzyciela 102. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego 2. Przekazanie sprawy według właściwości 103. Postanowienie sądu o przekazaniu sprawy o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego według właściwości 3. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 104. Postanowienie sądu o zawiadomieniu sądu upadłościowego o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego 105. Postanowienie sądu o wstrzymaniu rozpoznania wniosku 480 482 482 485 487 487 491 494 497 497 500 500 restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się ogłoszenia upadłości dłużnika 503 106. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu wskutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika 506 107. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania układowego wskutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika 4. Zabezpieczenie majątku dłużnika 108. Postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego 109. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego 110. Postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego zarządcy 111. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego zarządcy 112. Postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i uchyleniu zajęcia rachunku bankowego 509 513 513 520 525 532 536 10 Spis treści 5. Orzeczenia w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego 113. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 114. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania o otwarcie postępowania układowego 115. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 116. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania układowego 117. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego 118. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego z wniosku dłużnika (na przykładzie postępowania sanacyjnego) 119. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela Rozdział III. Postępowanie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 1. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do majątku dłużnika 120. Postanowienie sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika 540 540 543 546 553 556 563 573 587 589 i ustanowieniu zarządcy (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) 589 121. Postanowienie sądu o cofnięciu dłużnikowi zezwolenia na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią majątku (postępowanie sanacyjne) 122. Postanowienie sędziego ‑komisarza o tym, aby ustalenia składu masy układowej dokonał dłużnik pod nadzorem nadzorcy sądowego (postępowanie układowe) 2. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do zobowiązań dłużnika, majątkowych stosunków małżeńskich oraz spadków nabytych przez dłużnika 123. Postanowienie sędziego‑komisarza o wyrażeniu zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej (postępowanie sanacyjne) 124. Postanowienie sędziego‑komisarza o wyrażeniu zgody na zbycie składników majątku dłużnika (postępowanie sanacyjne) 3. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do innych postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych oraz przed sądami polubownymi 125. Postanowienie sędziego ‑komisarza o stwierdzeniu zawieszenia postępowania egzekucyjnego (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) 126. Postanowienie sędziego ‑komisarza o uchyleniu zajęć (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) 593 595 597 597 601 604 604 607 11 Spis treści 4. Bezskuteczność czynności dłużnika 127. Postanowienie sędziego‑komisarza o uznaniu, że określona część wynagrodzenia reprezentanta dłużnika jest bezskuteczna wobec masy sanacyjnej (postępowanie sanacyjne) 128. Postanowienie sędziego‑komisarza o wyrażeniu zgody na zwolnienie drugiej strony bezskutecznej czynności prawnej dłużnika z obowiązku przekazania do masy sanacyjnej tego, co wskutek tej czynności ubyło z majątku dłużnika (postępowanie sanacyjne) 129. Postanowienie sędziego‑komisarza o wskazaniu osoby obowiązanej do przekazania do majątku dłużnika tego, co wskutek czynności bezskutecznej ubyło z tego majątku i określenie zakresu jej obowiązku (postępowanie sanacyjne) 5. Plan restrukturyzacyjny 610 610 615 619 623 130. Postanowienie sędziego‑komisarza o wyrażeniu zgody na zlecenie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim 623 131. Postanowienie sędziego‑komisarza o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego (postępowanie sanacyjne) 132. Postanowienie sędziego‑komisarza o zakazaniu wdrażania niektórych działań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym (postępowanie sanacyjne) 6. Sąd i sędzia -komisarz 133. Postanowienie o powołaniu zastępcy sędziego‑komisarza 134. Postanowienie sędziego‑komisarza o oznaczeniu czynności, których wykonywanie przez nadzorcę sądowego/zarządcę jest niedopuszczalne bez zezwolenia sędziego‑komisarza lub rady wierzycieli 7. Nadzorca, nadzorca sądowy, zarządca 135. Postanowienie sądu o zmianie nadzorcy sądowego na jego wniosek 136. Postanowienie sądu o zmianie nadzorcy sądowego na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej w trybie określonym w art. 133 ust. 2 pr. rest. 137. Postanowienie sądu o zmianie zarządcy na wniosek dłużnika 138. Postanowienie sądu o odmowie zmiany zarządcy na wniosek dłużnika 139. Postanowienie sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zarządcy 140. Postanowienie sędziego ‑komisarza o stwierdzeniu uchybienia w czynnościach nadzorcy sądowego 141. Postanowienie sędziego ‑komisarza o upomnieniu nadzorcy sądowego 142. Postanowienie sędziego ‑komisarza o nałożeniu grzywny na zarządcę 625 628 631 631 633 636 636 639 642 645 648 651 654 659 12 Spis treści 143. Postanowienie sądu o odwołaniu zarządcy 144. Postanowienie sądu o zawieszeniu zarządcy w wykonywaniu jego czynności 145. Postanowienie sędziego ‑komisarza o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowego zarządcy 146. Postanowienie sędziego ‑komisarza o odmowie uznania określonego wydatku 147. Postanowienie sędziego ‑komisarza o sprostowaniu sprawozdania rachunkowego zarządcy 148. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu sprawozdania końcowego zarządcy 149. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia sprawozdania końcowego zarządcy 150. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia nadzorcy sądowego 151. Postanowienie sądu o ustaleniu wstępnego wynagrodzenia zarządcy 152. Postanowienie sędziego ‑komisarza o dalszych zaliczkach na wynagrodzenie zarządcy 153. Postanowienie sądu o wynagrodzeniu zarządcy 8. Uczestnicy postępowania 8.1. Dłużnik 154. Postanowienie sędziego ‑komisarza o ustanowieniu kuratora dla dłużnika 155. Postanowienie sędziego ‑komisarza o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków kuratora ustanowionego dla dłużnika 156. Postanowienie sędziego ‑komisarza o ustanowieniu kuratora dla spadkobierców dłużnika 157. Postanowienie sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy 8.2. Wierzyciele 158. Postanowienie sędziego‑komisarza o dopuszczeniu wierzyciela do udziału w sprawie 159. Postanowienie sędziego‑komisarza o ustanowieniu kuratora dla wierzyciela 9. Spis wierzytelności 160. Postanowienie sędziego‑komisarza o rozpoznaniu sprzeciwu wierzyciela co do pominięcia jego wierzytelności w spisie wierzytelności 664 671 674 679 685 689 694 700 708 714 716 724 724 724 728 734 737 744 744 746 749 749 161. Postanowienie sądu rozpoznające zażalenie na postanowienie sędziego‑komisarza rozpoznające sprzeciw od spisu wierzytelności 756 162. Postanowienie sędziego‑komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym 768 13 Spis treści 163. Postanowienie sędziego‑komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym 770 164. Postanowienie sędziego‑komisarza o wykreśleniu z urzędu wierzytelności ze spisu wierzytelności 772 165. Postanowienie sędziego‑komisarza o zmianie spisu wierzytelności 776 166. Postanowienie sędziego‑komisarza o zmianie spisu wierzytelności (drugi wariant w przyspieszonym postępowaniu układowym) 10. Rada wierzycieli 167. Postanowienie sędziego ‑komisarza o ustanowieniu rady wierzycieli 168. Postanowienie sędziego ‑komisarza o odwołaniu członka rady wierzycieli, który nie pełni należycie swoich obowiązków 169. Postanowienie sędziego ‑komisarza o zmianie składu rady wierzycieli na podstawie art. 126 ust. 1 pr. rest. 170. Postanowienie sędziego ‑komisarza o pozostawieniu bez rozpoznania zarzutów od uchwały rady wierzycieli 171. Postanowienie sędziego ‑komisarza o uchyleniu uchwały rady wierzycieli na skutek rozpoznania zarzutów 11. Zgromadzenie wierzycieli 172. Postanowienie sędziego ‑komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli 173. Postanowienie sędziego ‑komisarza o stwierdzeniu przyjęcia uchwały zgromadzenia wierzycieli 174. Postanowienie sędziego ‑komisarza o stwierdzeniu przyjęcia i uchyleniu uchwały zgromadzenia wierzycieli 12. Postanowienia ogólne wydawane po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 175. Postanowienie sądu o połączeniu do wspólnego rozpoznania spraw restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec wspólników spółki cywilnej 13. Układ 176. Postanowienie sędziego‑komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu 177. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu częściowego 178. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu 179. Postanowienie sądu o wykonaniu układu 180. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania o zmianę układu 181. Postanowienie sądu o uchyleniu układu 14. Umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego 182. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (obligatoryjne) 183. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (fakultatywne) 779 781 781 786 790 793 796 802 802 806 810 813 813 815 815 820 823 825 829 833 837 837 841 14 Spis treści 184. Postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego (art. 326 ust. 1 pr. rest.) 185. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 2 pr. rest.) 186. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 pr. rest.) 187. Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 pr. rest.) 188. Postanowienie sądu nakazujące przymusowe odebranie majątku od zarządcy 189. Postanowienie sądu o zasądzeniu kosztów przechowania ksiąg, korespondencji i dokumentów dłużnika od osób uprawnionych do reprezentowania dłużnika 190. Postanowienie sądu o zarządzeniu likwidacji majątku dłużnika i określeniu sposobu likwidacji BIBLIOGRAFIA 847 852 858 864 870 873 877 881 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne Wykaz skrótów Wykaz skrótów k.c. Konstytucja RP k.p.c. k.s.h. pr. rest. pr. up. u.k.s.c. ustawa o KRS – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo- wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Są- dowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 z późn. zm.) Inne KRS Legalis LEX MoP SA SN – Krajowy Rejestr Sądowy – system informacji prawnej Legalis – system informacji prawnej LEX – Monitor Prawniczy – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy 17 SŁOWO WSTĘPNE Słowo wstępne Słowo wstępne Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne stanowi przełom w polskim ustawodawstwie dotyczącym rozwiązywania pro- blemów niewypłacalności. Śmiało można powiedzieć, że nowe regula- cje stawiają Polskę w jednym szeregu z najbardziej zaawansowanymi systemami na świecie. Aby jednak można było mówić o pozytywnym wpływie ustawy na obrót gospodarczy, konieczne jest sprawne stoso- wanie nowych przepisów. Mając to na uwadze, zrodziła się koncepcja stworzenia wzorów pism oraz orzeczeń sądowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Istotną wartością przedkładanego Czytelnikowi zbioru jest dobór Autorów. W całości są to praktycy zajmujący się na co dzień orzekaniem w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, jak również prowadzeniem spraw jako doradcy restrukturyzacyjni. Część Autorów brała również czynny udział w pracach legislacyjnych nad powstaniem nowego prawa. Komitet redakcyjny dołożył wielu starań, aby wzory zachowały wysoką merytoryczną jakość. Wszyscy są jednak świadomi, że prakty- ka obrotu prawnego może inaczej pojmować dane instytucje nowego prawa. Nie wszystkie zagadnienia o charakterze doktrynalnym można uznać na obecnym etapie za przesądzone. Stąd Autorzy są świadomi naturalnej ułomności wbudowanej w prezentowane dzieło. Wzory pism i orzeczeń sądowych mogą stać się podstawowym na- rzędziem w praktycznych zmaganiach z prawem restrukturyzacyjnym dla sędziów, nadzorców i zarządców oraz pełnomocników proceso- wych, a nawet samych dłużników, czyli podmiotów stosujących prawo oraz wykonujących orzeczenia sądu. dr hab. Anna Hrycaj dr Patryk Filipiak 19 CZĘŚĆ I PISMA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO Część I. Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego ROZDZIAŁ I Postępowanie o zatwierdzenie układu Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu 1. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu Bartosz Sierakowski Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A 00‑454 Warszawa W z ó r 1 Wnioskodawca: Firma Budowlana S.A. ul. Marszałkowska 2 00‑500 Warszawa KRS: 0000111122 NIP: 1112221112 REGON: 111222333 opłata stała od wniosku: 1000 zł (art. 74 pkt 3 u.k.s.c.) WNIOSEK DŁUŻNIKA O ZATWIERDZENIE UKŁADU PRZYJĘTEGO W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU Działając w imieniu dłużnika, tj. Firmy Budowlanej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako członkowie zarządu uprawnieni do łącznej reprezentacji dłużnika (wydruk informa‑ cji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS w załączeniu), niniejszym: 1. na podstawie art. 7 oraz art. 219 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruktu‑ ryzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.; dalej jako: pr. rest.), wnosimy o zatwierdze‑ nie układu w stosunku do dłużnika – Firmy Budowlanej S.A. z siedzibą w Warszawie – przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu o treści następującej: „W postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w trybie przepisów prawa restrukturyzacyjnego wobec Firmy Budowlanej Spółki Akcyjnej z siedzibą w War‑ szawie (KRS: 0000111122, adres: ul. Marszałkowska 2, 00‑500 Warszawa) zawarto układ w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań dłużnika poprzez: a) zmniejszenie wysokości zobowiązań objętych układem polegające na umorze‑ niu w całości odsetek oraz innych zobowiązań ubocznych, Bartosz Sierakowski 25 1 r ó z W Część I. Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego b) odroczenie terminu wykonania wszystkich zobowiązań głównych objętych układem do końca roku kalendarzowego, w którym dochodzi do prawomocne‑ go zatwierdzenia układu, c) po upływie okresu odroczenia spłaty określonego w lit. b powyżej – spłatę kwo‑ ty głównej zobowiązań objętych układem w 24 (dwudziestu czterech) równych ratach miesięcznych, każda rata płatna do 10 (dziesiątego) dnia każdego kolej‑ nego miesiąca”; 2. na podstawie art. 227 k.p.c. w zw. z art. 209 pr. rest. wnoszę o przeprowadzenie do‑ wodów wskazanych w treści niniejszego wniosku, w szczególności na okoliczność tego, że dłużnik posiada zdolność restrukturyzacyjną, jest zagrożony niewypłacal‑ nością, suma wierzytelności spornych nie przekracza 15 ogólnej sumy wierzy‑ telności, w sposób prawidłowy przeprowadził procedurę samodzielnego zbierania głosów na etapie przed złożeniem niniejszego wniosku. UZASADNIENIE I. Warunki formalne wniosku 1. Oznaczenie dłużnika Firma Budowlana S.A. z siedzibą w Warszawie jest wpisana do rejestru przedsiębior‑ ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111122. Spółce nadano NIP: 111222111 oraz REGON: 111222333. Adres siedziby dłużnika jest następujący: ul. Marszałkowska 4, 00‑590 War‑ szawa. Dłużnika reprezentują: Adam Kowalski – Prezes Zarządu oraz Grzegorz Nowak – Członek Zarządu. Sposób reprezentacji określono bowiem w następujący sposób: w przypadku zarządu jednoosobowego dłużnika reprezentuje Prezes Zarządu samo‑ dzielnie, w przypadku zaś zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu działa‑ jąc łącznie lub jeden członek zarządu działając razem z prokurentem. Dowód: – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS. 2. Pozostałe warunki formalne wniosku Warunki formalne wniosku wskazane w art. 219 ust. 1 pkt 2 i 3 pr. rest. zosta‑ ły wskazane w dalszej części pisma, warunki formalne wniosku wskazane w art. 219 ust. 2 pr. rest. zostały zaś spełnione poprzez załączone do wniosku dokumenty (za‑ łączniki nr 4–10). 26 Bartosz Sierakowski W z ó r 1 Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu II. Przesłanki procesowe Dłużnik oświadcza, że: 1) jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą w branży budowlanej, a zatem spełnia cechy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 k.c., w związku z czym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 pr. rest. dłużnik posiada zdolność restrukturyza‑ cyjną; 2) główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na terytorium Rze‑ czypospolitej Polskiej, a zatem sąd polski posiada jurysdykcję krajową w sprawie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu; 3) wcześniej nie były rozpoznane, a obecnie nie są rozpoznawane żadne wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zarówno w Polsce, jak i w innych państwach, a zatem nie zachodzą podstawy negatywne w postaci powagi rzeczy osądzonej oraz zawisłości sprawy; 4) posiada zdolność sądową oraz zdolność procesową. III. Podstawy zatwierdzenia układu 1. Wielość wierzycieli Dłużnik posiada 20 wierzycieli osobistych, co wynika ze sprawozdania nadzorcy układu oraz załączonych do niniejszego wniosku kart do głosowania. Wobec powyższe‑ go spełniona została przesłanka wielości wierzycieli wyrażona w art. 6 pr. rest. w zw. z art. 11 ust. 1 pr. up. 2. Zagrożenie niewypłacalnością Dłużnik wprawdzie jeszcze reguluje swoje zobowiązania pieniężne, niemniej już na dzień układowy (a tym bardziej obecnie) można stwierdzić, że jest zagrożony niewypła‑ calnością, gdyż jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ust. 1 pr. up. Na aktualny stan rzeczy złożyły się dwie przyczyny. Po pierwsze, na dzień 15 kwiet‑ nia 2016 r. przypada spłata pożyczki w wysokości 1 200 000 zł (dług ten można by uregulować przy założeniu terminowego spływu wszystkich zaprognozowanych przez wnioskodawcę należności). Po drugie, w dniu 28 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku PB S.A. będącego jednym z większych dłużników spółki (generalny wykonawca, dla którego spółka wykonywała roboty budowlane w charakterze podwykonawcy). Wnioskodaw‑ ca posiada wobec tego podmiotu należność w wysokości 1 000 000 zł płatną do dnia 31 marca 2016 r. Z uwagi na ogłoszoną upadłość jest oczywiste, że należność ta nie zostanie ściągnięta przed 15 kwietnia 2016 r. Jednocześnie wskazać należy, że nie udało Bartosz Sierakowski 27 1 r ó z W Część I. Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego się – pomimo podjętych negocjacji – odroczyć terminu spłaty pożyczki. W takim stanie rzeczy jest oczywiste, że wnioskodawca po dniu 15 kwietnia 2016 r. stanie się niewy‑ płacalny, gdyż nie będzie posiadał środków pozwalających na spłatę rzeczonej pożyczki oraz pozostałych wymagalnych zobowiązań. Łączna suma zobowiązań dłużnika, wliczając w nią wymienioną wyżej pożycz‑ kę, wynosi 6 000 000 zł. Kwoty te staną się w całości wymagalne do końca czerw‑ ca 2016 r., a dłużnik nie będzie w stanie ich uregulować, gdyż roszczenie o zwrot pożyczki (największe zobowiązanie płatne jednorazowo) zostało zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Wierzyciel (pożycz‑ kodawca) zainicjuje więc najprawdopodobniej egzekucję, która sparaliżuje działal‑ ność spółki, a w konsekwencji zarząd będzie obowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Dowody: – kopia postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o ogło‑ szeniu upadłości PB S.A. (sygn. akt X GU 4561/15), – umowa podwykonawcza z PB S.A. z dnia 23 lipca 2015 r. wraz z protokołem bezu‑ sterkowego odbioru robót, sprawozdanie nadzorcy układu. 3. Dzień układowy. Propozycje układowe Dłużnik w dniu 4 stycznia 2016 r. zawarł z Marcinem Zielińskim (doradcą restruk‑ turyzacyjnym, licencja nr 1316) umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem po‑ stępowania o zatwierdzenie układu. Dłużnik wraz z nadzorcą układu ustalili, że dzień 7 stycznia 2016 r. jest dniem ukła‑ dowym w rozumieniu art. 211 pr. rest. Następnie dłużnik i nadzorca układu przygoto‑ wali propozycje układowe w zakresie restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych objętych układem o treści następującej: a) zmniejszenie wysokości zobowiązań dłużnika poprzez umorzenie w całości odsetek oraz innych zobowiązań ubocznych, b) odroczenie terminu wykonania wszystkich zobowiązań dłużnika do końca roku ka‑ lendarzowego, w którym dochodzi do prawomocnego zatwierdzenia układu, c) po upływie okresu odroczenia z lit. b powyżej, spłata kwoty głównej zobowiązań w równych 24 (dwudziestu czterech) ratach miesięcznych, każda rata płatna do 10 (dziesiątego) dnia każdego kolejnego miesiąca. W propozycjach układowych nie przewidziano podziału wierzycieli na grupy obej‑ mujące poszczególne kategorie interesów w rozumieniu art. 161 pr. rest. Wszystkie wierzytelności objęte układem mają status tzw. wierzytelności hand‑ lowych, z kolei należności ze stosunków pracy oraz wierzytelności publicznoprawne pozostają w całości uregulowane na dzień układowy, a zatem dłużnikowi nie zostanie udzielone wsparcie, o którym mowa w art. 140 pr. rest. 28 Bartosz Sierakowski Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu 4. Głosowanie Karty do głosowania zostały wysłane listami poleconymi za potwierdzeniem od‑ bioru na adresy siedzib (osoby prawne) oraz adresy zamieszkania (osoby fizyczne) wszystkich wierzycieli osobistych dłużnika. Jeden z wierzycieli ma siedzibę na terenie Republiki Czeskiej (karta do głosowania została wręczona reprezentantowi tego wierzy‑ ciela i odebrana osobiście za pokwitowaniem odbioru przez prokurenta dłużnika). Pierwszy głos na piśmie oddano w dniu 18 stycznia 2016 r., a ostatni w dniu 28 marca 2016 r. W związku z powyższym wszystkie głosy są ważne w rozumieniu art. 215 pr. rest. W z ó r 1 Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania Suma wierzytelności uprawniająca do głosowania (w zł) Liczba głosów ważnie oddanych Liczba wierzycieli głosujących za układem Liczba wierzycieli głosujących przeciwko układowi Liczba wierzycieli głosujących przeciwko układowi, którzy zgłosili nadzorcy układu zastrzeżenia Suma wierzytelności przypadająca wierzycielom głosującym za układem (w zł) 20 6 000 000 20 12 8 1 5 600 000 W związku z powyższym układ został przyjęty w rozumieniu art. 217 pr. rest., gdyż za jego przyjęciem wypowiedziało się 60 , a więc większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie 93,33 sumy wierzytelności uprawnia‑ jących do głosowania nad układem. 5. Brak przesłanki negatywnej zatwierdzenia układu – legalność oraz wykonalność układu Dłużnik nie jest obowiązany do wykazywania negatywnych podstaw rozpoznania wniosku. Niemniej z ostrożności procesowej dłużnik wskazuje, co następuje. Zgodnie z art. 165 ust. 1 pr. rest. sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo, w szczególności jeżeli przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie z przepisa‑ mi albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa się, że jest oczywiste, iż układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań po‑ wstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzyciele, którzy oddali głos w przedmiocie propozycji układowych, byli upraw‑ nieni do głosowania w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego, w szczegól‑ ności wobec żadnego wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 116 pr. rest. W niniejszej sprawie, z uwagi na brak wierzytelności publicznoprawnych (wszystkie zo‑ stały uregulowane przed dniem układowym), nie można mówić o ewentualnym naru‑ szeniu przepisów o pomocy publicznej. Bartosz Sierakowski 29 1 r ó z W Część I. Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego Wszystkie wierzytelności objęte układem w niniejszym postępowaniu mają status tzw. wierzytelności handlowych. Żaden zaś przepis prawa nie zabrania ich umarzania czy rozkładania na raty (bez względu na zakres umorzenia i okres prolongaty). Treść każdej z wierzytelności objętych układem może więc podlegać zmianie, a zatem zapro‑ ponowane wierzycielom i przezeń zaaprobowane warunki układu są prawidłowe pod względem materialnoprawnym. Przy zawieraniu układu oraz w toku całej procedury sa‑ modzielnego zbierania głosów dochowano także wszelkich wymogów proceduralnych. Układ jest więc zgodny z prawem także w warstwie formalnoprawnej, co potwierdza treść sprawozdania nadzorcy układu. Jak wynika z treści sprawozdania nadzorcy układu, dłużnik posiada zdolność do regulowania wszystkich zobowiązań bieżących powstałych po dniu układowym oraz – zważywszy na strukturę majątku i prognozowany spływ należności z zawartych umów – realne jest wykonanie układu w całości w terminach określonych treścią propozycji układowych. Nie zachodzi więc przesłanka oczywistej niewykonalności układu. 6. Brak przesłanki negatywnej zatwierdzenia układu – status wierzycieli głosują- cych przeciwko układowi Dłużnik nie jest obowiązany do wykazywania negatywnych podstaw rozpoznania wniosku. Niemniej z ostrożności procesowej dłużnik wskazuje, co następuje. Zgodnie z art. 165 ust. 2 pr. rest. sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili za‑ strzeżenia. Jeden z wierzycieli, tj. PaleAle sp. z o.o., oddał głos przeciwko układowi i wniósł zastrzeżenia, podnosząc, że układ jest krzywdzący, gdyż pozbawia wierzycieli prawa dochodzenia odsetek. Odsetki zaś (jak każde prawo majątkowe) pozostają – po‑ dobnie jak własność – pod ochroną Konstytucji RP. Zastrzeżenie wierzyciela zostało wskazane w sprawozdaniu nadzorcy sądowego (art. 220 pkt 3 pr. rest.). Jego argu‑ mentacja jest chybiona, i to z kilku przyczyn. Po pierwsze, istota układu polega na ograniczeniu praw majątkowych wierzycieli w zamian za wyższy poziom zaspokoje‑ nia, aniżeli by uzyskali, gdyby do zawarcia układu nie doszło (np. egzekucja singularna czy upadłość). Po drugie, warunki układu są tożsame dla wszystkich wierzycieli, a za‑ proponowanej redukcji należności ubocznych nie sposób kwalifikować w kategoriach krzywdzącej ugody. Po trzecie, nawet gdyby uznać, że pozbawienie wierzyciela prawa do żądania odsetek jest dla niego krzywdzące, to w sytuacji gdy uzyskuje 100 za‑ spokojenia należności głównej nie można mówić o „rażącym” pokrzywdzeniu, zwłasz‑ cza że należności odsetkowe należne wierzycielowi stanowią zaledwie 1,85 należ‑ ności głównej (wyliczenie na dzień płatności pierwszej raty układowej, tj. 10 stycznia 2017 r., przy założeniu, że postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocni się w roku 2016). 30 Bartosz Sierakowski Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu 7. Brak przesłanki negatywnej zatwierdzenia układu – suma wierzytelności spornych Dłużnik nie jest obowiązany do wykazywania negatywnych podstaw rozpoznania wniosku. Niemniej z ostrożności procesowej dłużnik wskazuje, że nie posiada żadnych wierzytelności spornych. Nie zachodzi zatem przesłanka negatywna zatwierdzenia układu określona w art. 165 ust. 3 pr. rest. W z ó r 1 IV. Opłata sądowa, właściwość sądu, dodatkowe informacje 1. Opłata sądowa Wysokość opłaty sądowej wynosi 1000 zł, ustalono ją zaś na podstawie art. 74 pkt 3 u.k.s.c. 2. Właściwość sądu Zgodnie z art. 15 ust. 1–3 pr. rest. sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd właś‑ ciwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce, w którym dłużnik regu‑ larnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organiza‑ cyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce siedziby. Ponieważ siedziba dłużnika, jak również główny ośrodek jego podstawowej działal‑ ności znajduje się w Warszawie, sądem właściwym jest Sąd Rejonowy dla m.st. War‑ szawy w Warszawie. Przedsiębiorstwo dłużnika – siedziba główna (administracja, księgowość) i miejsce pracy członków zarządu – znajduje się w następującej lokalizacji: ul. Marszałkowska 4, 00‑590 Warszawa. Z tego miejsca dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i w taki sposób (jako centrum zarzadzania przedsiębior‑ stwem) jest ono rozpoznawalne dla osób trzecich, w tym wierzycieli i kontrahentów dłużnika. 3. Dodatkowe informacje Dodatkowo w celu ułatwienia sądowi stosowanie art. 223 ust. 3 w zw. z art. 233 ust. 1 pkt 3 pr. rest. dłużnik oświadcza, że nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub syste‑ mu rozrachunku papierów wartościowych, jak również nie jest niebędącym uczestni‑ kiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach Bartosz Sierakowski 31 1 r ó z W Część I. Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 246 z późn. zm.). Adam Kowalski Załączniki: Grzegorz Nowak 1) dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku (potwierdzenie przelewu banko‑ wego), 2) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębior‑ ców dla dłużnika, 3) karty do głosowania wraz wydrukami informacji odpowiadającymi odpisowi aktu‑ alnemu z rejestru przedsiębiorców, 4) potwierdzenia nadań propozycji układowych na adresy wierzycieli, którzy nie od‑ dali głosu, 5) sprawozdanie nadzorcy układu, 6) kopia postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o ogło‑ szeniu upadłości PB S.A. (sygn. akt X GU 4561/15), 7) kopia umowy podwykonawczej zawartej z PB S.A. z dnia 23 lipca 2015 r. wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót. 32 Bartosz Sierakowski Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu Komentarz 1. Zgodnie z art. 74 ust. 3 u.k.s.c. opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pr. rest., o ile ustawa nie stanowi inaczej, postępo- wanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. 3. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pr. rest. przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu. 4. Zgodnie z art. 219 ust. 1 pr. rest. wniosek o zatwierdzenie układu powinien zawierać: 1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezen- tantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 2) propozycje układowe; 3) wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem, a jeżeli propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na grupy – również liczby wie- rzycieli i sumy wierzytelności poszczególnych grup oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadających wierzycielom głosującym za układem w każdej grupie. 5. Zgodnie z art. 219 ust. 2 pr. rest. do wniosku o zatwierdzenie układu dłuż- nik dołącza: 1) zebrane przez dłużnika karty do głosowania wraz z odpisami lub wydru- kami z rejestru i pełnomocnictwami koniecznymi dla wykazania uprawnie- nia do oddania głosu oraz informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 116 pr. rest., uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzor- cę układu; 2) dowód wysłania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu kart do głosowania z propozycjami układowymi Bartosz Sierakowski 33 K o m e n t a r z Część I. Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego wierzycielom, którzy nie oddali głosu, na adres wskazany w rejestrze, do którego jest wpisany wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na adres zamieszkania wierzyciela znany dłuż- nikowi; 3) sprawozdanie nadzorcy układu. z r a t n e m o K 34 Bartosz Sierakowski Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu częściowego w toku postępowania... 2. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu częściowego w toku postępowania o zatwierdzenie układu Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu częściowego w toku postępowania... Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A 00‑454 Warszawa W z ó r 2 Wnioskodawca: Firma Budowlana S.A. ul. Marszałkowska 2 00‑500 Warszawa KRS: 0000111122 NIP: 1112221112 REGON: 111222333 opłata stała od wniosku: 1000 zł (art. 74 pkt 3 u.k.s.c.) WNIOSEK O ZATWIERDZENIE UKŁADU CZĘŚCIOWEGO PRZYJĘTEGO W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU Działając w imieniu dłużnika, tj. Firmy Budowlanej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako członkowie zarządu uprawnieni do łącznej reprezentacji dłużnika (wydruk informacji odpo‑ wiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS w załączeniu), niniejszym: 1. na podstawie art. 7 i 182 w zw. z art. 219 i n. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo re‑ strukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.; dalej: pr. rest.) wnosimy o zatwierdzenie układu częściowego w stosunku do dłużnika – Firmy Budowlanej S.A. z siedzibą w War‑ szawie – przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu o treści następującej: „W postępowaniu o zatwierdzenie układu częściowego prowadzonym w trybie prze‑ pisów prawa restrukturyzacyjnego wobec Firmy Budowlanej Spółki Akcyjnej z siedzi‑ bą w Warszawie (KRS: 0000111122, adres: ul. Marszałkowska 2, 00‑500 Warszawa) zawarto układ w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika wy‑ nikających z zawartych przez dłużnika umów leasingu żurawi budowlanych z wierzy‑ cielami wskazanymi w spisie wierzytelności (k. 23–27) poprzez: a) zmniejszenie miesięcznej raty z tytułu każdej umowy leasingu o 8 (osiem procent) przez cały okres wykonywania umowy leasingu; Bartosz Sierakowski 35 Część I. Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego 2 r ó z W b) odroczenie terminu wykupu przedmiotu leasingu z tytułu każdej umowy leasingu o 6 miesięcy z tym zastrzeżeniem, że termin odroczenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczono ostatnią ratę leasingu; c) utrzymanie w mocy pozostałych postanowień umów leasingu bez zmian”; 2. na podstawie art. 227 k.p.c. w zw. z art. 209 pr. rest. wnoszę o przeprowadzenie do‑ wodów wskazanych w treści niniejszego wniosku, w szczególności na okoliczność tego, że dłużnik posiada zdolność restrukturyzacyjną, jest zagrożony niewypłacal‑ nością, suma wierzytelności spornych nie przekracza 15 ogólnej sumy wierzy‑ telności, w sposób prawidłowy przeprowadził procedurę samodzielnego zbierania głosów na etapie przed złożeniem niniejszego wniosku, a zaproponowane kryteria wyboru wierzytelności objętych układem częściowym są zgodne z prawem. UZASADNIENIE I. Warunki formalne wniosku 1. Oznaczenie dłużnika Firma Budowlana S.A. z siedzibą w Warszawie jest wpisana do rejestru przedsiębior‑ ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111122. Spółce nadano NIP: 111222111 oraz REGON: 111222333. Adres siedziby dłużnika jest następujący: ul. Marszałkowska 4, 00‑590 Warszawa. Dłużnika reprezentują: Adam Kowalski – Prezes Zarządu oraz Grzegorz Nowak – Członek Zarządu. Sposób reprezentacji określono bowiem w następujący sposób: w przypadku zarządu jednoosobowego dłużnika reprezentuje Prezes Zarządu samo‑ dzielnie, w przypadku zaś zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu działa‑ jąc łącznie lub jeden członek zarządu działając razem z prokurentem. Dowód: – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS. 2. Pozostałe warunki formalne wniosku Warunki formalne wniosku wskazane w art. 219 ust. 1 pkt 2 i 3 pr. rest. zostały wskazane w dalszej części pisma, warunki formalne wniosku wskazane w art. 219 ust. 2 pr. rest. zostały zaś spełnione poprzez załączone do wniosku dokumenty. II. Przesłanki procesowe otwarcia postępowania 1. Dłużnik oświadcza, że: 1) jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą w branży budowlanej, a zatem spełnia cechy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 k.c., w związku z czym 36 Bartosz Sierakowski Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu częściowego w toku postępowania... na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 pr. rest. dłużnik posiada zdolność restruktury‑ zacyjną; 2) główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na terytorium Rze‑ czypospolitej Polskiej, a zatem sąd polski posiada jurysdykcję krajową w sprawie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 3) wcześniej nie były rozpoznane, a obecnie nie są rozpoznawane żadne wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach, a zatem nie zachodzą podstawy negatywne w postaci powagi rzeczy osądzonej oraz zawisłości sprawy; 4) posiada zdolność sądową oraz zdolność procesową. W z ó r 2 III. Podstawy zawarcia oraz zatwierdzenia układu częściowego 1. Rodzaj zobowiązań podlegających układowi częściowemu Dłużnik zawarł w trybie samodzielnego zbierania głosów układ częściowy, które‑ go przedmiotem jest restrukturyzacja zobowiązań pieniężnych wynikających z zawar‑ tych umów leasingowych. Dłużnik jest stroną 12 umów leasingu sprzętu budowlanego (tzw. żurawie budowlane), zawartych z 5 różnymi firmami leasingowymi. Działalność gospodarcza dłużnika polega na wypożyczaniu żurawi budowlanych innym firmom budowlanym oraz wykorzystywaniu części z nich na potrzeby własnej działalności budowlanej. Zobowiązania z tytułu leasingu żurawi budowlanych mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika. Ewentualne wypowiedzenie leasingów bę‑ dzie wiązało się z koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 180 ust. 1 pr. rest. dłużnik może złożyć propozycje układowe doty‑ czące jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Dłużnik niniejszym wskazuje, że układem częściowym są objęte wyłącznie zobowiązania pieniężne z tytułu 12 umów leasingu (wykaz umów zawarto w załączniku, dane wierzycieli ujęto w spisie wierzy‑ telności). 2. Kryteria wyboru wierzycieli objętych układem częściowym Zgodnie z art. 180 ust. 2 pr. rest. wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częś‑ ciowym odbywa się na podstawie obiektywnych, jednoznacznych i uzasadnionych eko‑ nomicznie kryteriów dotyczących stosunków prawnych wiążących wierzycieli z dłużni‑ kiem, z których wynikają zobowiązania objęte propozycjami układowymi. Złożone przez dłużnika propozycje układowe spełniają kryteria wskazane w art. 180 ust. 2 pr. rest., gdyż są: 1) obiektywne – wyodrębnienie na podstawie cechy bycia stroną umowy leasingu ta‑ kiego samego sprzętu budowlanego; Bartosz Sierakowski 37 Część I. Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego 2 r ó z W 2) jednoznaczne – pozwalają bez żadnych wątpliwości zdecydować, czy dana wierzy‑ telność zalicza się do objętych układem częściowym, czy też nie; 3) uzasadnione ekonomicznie – odnoszą się do przedmiotów stanowiących główny składnik majątku dłużnika, bez którego niemożliwe jest prowadzenie działalności operacyjnej. W związku z powyższym zaproponowane przez dłużnika kryteria wybory należy uznać za zgodne z prawem, a zatem nie zachodzi przesłanka negatywna zatwierdzenia układu wskazana w art. 182 ust. 2 pr. rest. 3. Treść propozycji układowych Dłużnik zaproponował restrukturyzację zobowiązań pieniężnych wynikających z umów leasingu żurawi budowlanych (lista umów stanowi załącznik do wniosku re‑ strukturyzacyjnego) na warunkach następujących: a) zmniejszenie miesięcznej raty z tytułu każdej umowy leasingu o 8 (osiem pro‑ cent) przez cały okres wykonywania umowy leasingu; b) odroczenie terminu wykupu przedmiotu leasingu z tytułu każdej umowy leasingu o 6 miesięcy z tym zastrzeżeniem, że termin odroczenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczono ostatnią ratę leasingu; c) pozostałe postanowienia umów leasingu pozostają bez zmian. 4. Zobowiązania nieobjęte układem częściowym (art. 183 ust. 1 pr. rest.) Z przeprowadzonych przez dłużnika analiz ekonomicznych wynika, że zawarcie układu częściowego poprzez przyjęcie niniejszych propozycji układowych nie spowodu‑ je zmniejszenia możliwości zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem. Potwier‑ dza to także treść sprawozdania nadzorcy układu. 5. Wielość wierzycieli Dłużnik posiada 5 wierzycieli osobistych, co wynika ze sprawozdania nadzorcy układu oraz załączonych do niniejszego wniosku kart do głosowania. Wobec powyższe‑ go spełniona została przesłanka wyrażona w art. 6 pr. rest. w zw. z art. 11 ust. 1 pr. up. 6. Zagrożenie niewypłacalnością Dłużnik jest stroną 12 umów leasingu sprzętu budowlanego (tzw. żurawi budowla‑ nych), zawartych z 5 różnymi firmami leasingowymi. Działalność gospodarcza dłużnika polega na wypożyczaniu przedmiotowym żurawi innym firmom budowlanym oraz wy‑ korzystywaniu części z nich na potrzeby własnej działalności budowlanej. Dłużnik nie zalega jeszcze z zapłatą rat leasingowych, jednak z uwagi na upadłość głównego kontra‑ henta i wstrzymanie spływu należności stanie się niewypłacalny, tj. nie będzie w stanie uiszczać rat leasingowych w pełnej wysokości, w przeciągu najbliższych 3–4 miesięcy. 38 Bartosz Sierakowski W z ó r 2 Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu częściowego w toku postępowania... Zobowiązania z tytułu leasingu żurawi budowlanych mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika. Ewentualne wypowiedzenie leasingów bę‑ dzie wiązało się z koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Łączna suma zobowiązań dłużnika z tytułu umów leasingu wynosi 6 000 000 zł. Dowód: – sprawozdanie nadzorcy układu. 7. Dzień układowy. Propozycje układowe Dłużnik w dniu 4 stycznia 2016 r. zawarł z Marcinem Zielińskim (doradcą restruk‑ turyzacyjnym, licencja nr 1316) umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem po‑ stępowania o zatwierdzenie układu. Dłużnik wespół z nadzorcą układu ustalili, że dzień 7 stycznia 2016 r. jest dniem układowym w rozumieniu art. 211 pr. rest. Następnie dłużnik i nadzorca układu przy‑ gotowali propozycje układowe w zakresie restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych ob‑ jętych układem częściowym o treści wskazanej powyżej. W propozycjach układowych nie przewidziano podziału wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie in‑ teresów w rozumieniu art. 161 pr. rest. 8. Głosowanie Karty do głosowania zostały wysłane listami poleconymi za potwierdzeniem od‑ bioru na adresy siedzib wierzycieli. Pierwszy głos na piśmie oddano w dniu 18 stycznia 2016 r., a ostatni w dniu 28 marca 2016 r. W związku z powyższym wszystkie głosy są ważne w rozumieniu art. 215 pr. rest. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania Suma wierzytelności uprawniająca do głosowania (w zł) Liczba głosów ważnie oddanych Liczba wierzycieli głosujących za układem Liczba wierzycieli głosujących przeciwko układowi Liczba wierzycieli głosujących przeciwko układowi, którzy zgłosili nadzorcy układu zastrzeżenia 5 6 000 000 5 4 1 0 Suma wierzytelności przypadająca wierzycielom głosującym za układem (w zł) 5 600 000 W związku z powyższym układ został przyjęty zgodnie z art. 186 pr. rest., gdyż za jego przyjęciem wypowiedziało się 80 wierzycieli, a więc większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, którzy oddali ważny głos, mających łącz‑ nie 93,33 sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem częś‑ ciowym i nim objętych. Bartosz Sierakowski 39 2 r ó z W Część I. Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego 9. Brak przesłanki negatywnej zatwierdzenia układu – legalność oraz wykonalność układu Dłużnik nie jest obowiązany do wykazywania negatywnych podstaw rozpoznania wniosku. Niemniej z ostrożności procesowej dłużnik wskazuje, że zgodnie z art. 165 ust. 1 pr. rest. sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo, w szcze‑ gólności jeżeli przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie z przepisami albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa się, ż
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: