Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00591 018442 23463047 na godz. na dobę w sumie
Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy. Wydanie 2 - ebook/pdf
Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 256
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0605-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy będą niewątpliwie wsparciem dla profesjonalnych pełnomocników, jak również innych podmiotów uprawnionych do występowania w sprawach dotyczących zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy.

Wzory obejmują wszystkie istotne etapy postępowania sądowego – począwszy od próby ugodowej poprzez pozew, pisma składane w toku postępowania i środki odwoławcze, a skończywszy na skardze kasacyjnej i wniosku o wszczęcie egzekucji. Sposób ich sformułowania i wybór konkretnej tematyki wynika z doświadczeń zawodowych Autorów. Wzory zostały tak skonstruowane, aby jednocześnie poruszać zagadnienia prawno-pracownicze (np. mobbing i dyskryminację, uprawnienia rady pracowników i związków zawodowych) oraz z zakresu procedury cywilnej (np. dotyczące przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ze względu na występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego).

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla radców prawnych, adwokatów i aplikantów tych zawodów prawniczych, którzy pragną poszerzyć swą wiedzę teoretyczną dotyczącą indywidualnego i zbiorowego prawa pracy o aspekty praktyczne związane z dochodzeniem roszczeń w tym zakresie. Publikacja ta będzie z pewnością również przydatna dla związków zawodowych, inspektorów pracy czy rad pracowników.

Dr Michał Raczkowski – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Specjalizuje się w zagadnieniach związków prawa pracy i prawa prywatnego.

Mgr Aleksandra Woźniak – radca prawny specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawie korporacyjnym. Autorka publikacji dotyczących korelacji prawa pracy z prawem handlowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy Wydanie 2 Michał Raczkowski Aleksandra Woźniak Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treściWykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ I. Pisma wszczynające postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 1. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 2. Pozew o nawiązanie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 3. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreś lony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 4. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy . . . . . . . . . . . . Wzór nr 5. Pozew o przywrócenie do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 6. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 7. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego z przyczyn niedotyczących pracownika . . . . . . . Wzór nr 8. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego z przyczyn dotyczących pracownika . . . . . . . . . Wzór nr 9. Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 10. Pozew o uznanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy za bezskuteczne . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 11. Pozew o zapłatę i ukształtowanie wynagrodzenia . . . . . . Wzór nr 12. Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 13. Pozew o zapłatę i ustalenie prawa do premii . . . . . . . . . . . Wzór nr 14. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy . . . . . . . . . . . . Wzór nr 15. Pozew o zapłatę odprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 16. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy . . . . . . . . . . . . . . www.lexisnexis.pl 15 15 20 28 31 39 43 46 50 58 65 71 75 85 89 96 99 5 Spis treści Wzór nr 17. Pozew o odszkodowanie uzupełniające za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Wzór nr 18. Pozew o uchylenie kary porządkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Wzór nr 19. Pozew o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wzór nr 20. Pozew o zapłatę świadczeń po zmarłym pracowniku . . . 116 Wzór nr 21. Pozew o zapłatę odszkodowania w związku z nielegalnym strajkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Wzór nr 22. Pozew o przekazanie środków do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Wzór nr 23. Wniosek o rejestrację związku zawodowego w Krajowym Rejestrze Sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 ROZDZIAŁ II. Pisma w toku postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Wzór nr 24. Pozew wzajemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Wzór nr 25. Odpowiedź na wniosek rady pracowników o nakazanie pracodawcy udostępnienia informacji w trybie art. 16 ust. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Wzór nr 26. Odpowiedź na pozew w sprawie o przywrócenie do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Wzór nr 27. Wniosek o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu oraz odpowiedź na pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Wzór nr 28. Wniosek do sądu pierwszej instancji o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku z uzasadnieniem . . . . 171 Wzór nr 29. Wniosek do sądu drugiej instancji o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku z uzasadnieniem . . . . 174 Wzór nr 30. Wniosek o wykładnię wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Wzór nr 31. Wniosek o uzupełnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Wzór nr 32. Skarga na przewlekłość postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Wzór nr 33. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego . . . . . . 194 ROZDZIAŁ III. Środki odwoławcze i skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . 200 Wzór nr 34. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie wysokości kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Wzór nr 35. Zażalenie na postanowienie sądu o odrzuceniu zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Wzór nr 36. Zażalenie powoda na postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Wzór nr 37. Apelacja – naruszenie prawa materialnego . . . . . . . . . . . . 219 Wzór nr 38. Apelacja – nieważność postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 6 www.lexisnexis.pl Spis treści Wzór nr 39. Skarga kasacyjna – oczywista zasadność skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Wzór nr 40. Skarga kasacyjna – występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Wzór nr 41. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Wzór nr 42. Zażalenie w związku z uchyleniem przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 ROZDZIAŁ IV. Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Wzór nr 43. Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności przywrócenia do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 www.lexisnexis.pl 7 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Akty prawne k.c. k.p. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) k.p.c. – ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- u.i.p.p.k. u.k.s.c. u.s.n.p nego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygoto- wawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokura- tora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) ustawa o KRS – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- u.z.g. u.z.z. wym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwią- zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie- dotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) – ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 167) 2. Czasopisma i publikatory GP Lexis.pl OSNAPiUS – „Gazeta Prawna” – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 9 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP OSPiKA SIP – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska 10 www.lexisnexis.pl Wstęp Wstęp Wstęp Odrębne zasady prowadzenia postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy oraz specyfi ka regulacji zbiorowego i indywi- dualnego prawa pracy stały się przyczynkiem do opracowania zbioru wzorów pism procesowych z zakresu prawa pracy. Sprawy z zakresu prawa pracy są, co prawda, począwszy już od 1 lip- ca 1985 r., sprawami cywilnymi w rozumieniu art. 1 k.p.c., niemniej jednak ustawodawca zdecydował się nadać postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy status postępowania odrębnego (art. 459 i n. k.p.c.). Te właśnie elementy wyróżniające postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy zostały w sposób szczególny wyeksponowane we wzorach zamieszczonych w tej książce. I tak, zostały podkreś lone kwestie właś ciwości przemiennej miejsco- wej sądów, co jest nie bez znaczenia w przypadku istnienia pracodaw- cy wielozakładowego i konieczności prowadzenia postępowania nie w sądzie właś ciwości ogólnej pozwanego, co zazwyczaj jest wygodne dla pracodawców, lecz w sądzie, w którego okręgu praca była wykony- wana (art. 461 § 1 k.p.c.). Sporo miejsca poświęciliśmy kwestiom zwią- zanym z właś ciwością rzeczową sądów oraz powiązaną z tym proble- matyką oznaczania wartości przedmiotu sporu i wysokości opłat. Te ostatnie zagadnienia są szczególnie interesujące ze względu na brak konsekwencji i okreś lanie wartości przedmiotu sporu np. w wysokości rocznego wynagrodzenia pracownika wraz ze stosowną pięcioprocen- tową opłatą od pozwu, liczoną od tej kwoty, a stawką wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego wynoszącą 60 zł. Zwróciliśmy także uwagę na różnorodność podmiotów mogących występować w spra- 11 www.lexisnexis.pl Wstęp wach z zakresu prawa pracy, uwzględniając we wzorach przykład po- wództwa wytoczonego przez związek zawodowy na rzecz pracownika (art. 462 k.p.c.). Przypominamy też odrębności związane z nadawa- niem rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 4772 k.p.c.) – kwestie nadawania z urzędu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w części nieprzekraczającej pełnego miesięcznego wynagrodzenia pra- cownika czy nałożenia na zakład pracy obowiązku dalszego zatrud- nienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Przedmiotem szczegółowych rozważań na podstawie przykładów jest tok postępowania uwzględniający nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 16 wrześ nia 2011 r., która weszła w życie 3 maja 2012 r., tj. w szczególności w świetle znowelizowanego art. 207 § 6 k.p.c., zgodnie z którym: „Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chy- ba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowie- dzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowo- duje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności”. Jest to dodatkowo skomplikowane, jeżeli pamięta się o obowiązującej w sprawach pracowniczych zasadzie rozkładu cięża- ru dowodu, gdy ciężar udowodnienia np. przyczyn wypowiedzenia, przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia czy braku dyskryminowania pracownika – spoczywa na pozwanym pracodawcy. Uwzględniliśmy również nowelizację Kodeksu postępowania cywilne- go z 10 maja 2013 r., obowiązującą od 7 lipca 2013 r. Ponadto w każdym wzorze staraliśmy się połączyć rozważania praw- noprocesowe z kwestiami prawa materialnego. Nie są to zatem wersje podstawowe dokumentów funkcjonujących w obrocie prawnym, ale wersje rozbudowane, obejmujące zagadnienia prawne budzące roz- bieżności w orzecznictwie i doktrynie. Wzory zostały ułożone w porządku chronologicznym wyznaczanym przez tok postępowania i podzielone według tej zasady. W konsekwen- cji stworzyliśmy trzy zasadnicze kompleksy wzorów: (I) pisma wszczy- nające postępowanie, (II) pisma w toku postępowania oraz (III) środki zaskarżenia i skarga kasacyjna. 12 www.lexisnexis.pl Wstęp Pierwszy kompleks wzorów to pisma wszczynające postępowanie. Jest wśród nich wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – coraz częś- ciej spotykana instytucja mająca służyć głównie przerwaniu biegu przedawnienia, oraz liczna grupa wzorów pozwów. Wzory pozwów to zarówno „klasyczne” pozwy o uznanie bezskuteczności wypowie- dzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowie- dzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, jak i inne pozwy dotyczące roszczeń związanych z kolejnymi przepisami Kodeksu pracy. Czytel- nik znajdzie zatem wzór pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie w związku z dyskryminacją (art. 183d k.p.), o zapła- tę, o sprostowanie świadectwa pracy, o odszkodowanie uzupełniające za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowie- dzenia z winy pracownika, o uchylenie kary porządkowej etc. Sięg- nęliśmy także do ustaw okołokodeksowych i przygotowaliśmy wzo- ry m.in. pozwu o nawiązanie stosunku pracy (na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych), pozwu o zapłatę odszkodowania w związku z nielegalnym strajkiem (na podstawie ustawy o związ- kach zawodowych), pozwu o przekazanie środków do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) oraz wniosku o rejestrację związku zawodowego (na podstawie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Druga grupa wzorów to pisma w toku postępowania. Podjęliśmy wy- zwanie sporządzenia wzorów odpowiedzi na pozew z komentarzem uwzględniającym ich interpretację najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą obowiązku dołączania odpisów pełnomocnictw drugiej stronie, składania odpowiedzi na pozew w ciągu dwóch tygodni od doręczenia odpisu pozwu pod rygorem zwrotu czy składania wniosków dowodowych zgodnie z treścią przy- wołanego powyżej art. 207 § 6 k.p.c. W tej części znalazły się rów- nież bardzo praktyczne wzory o sporządzenie uzasadnienia wyroku, o jego wykładnię czy uzupełnienie. Nie pominęliśmy też wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, która to instytucja – jak wynika z naszego doświadczenia zawodowego – znajduje coraz szer- www.lexisnexis.pl 13 Wstęp sze zastosowanie w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle po- głębiającego się kryzysu i groźby niewypłacalności pracodawców. Podobnie rzecz się ma ze skargą na przewlekłość postępowania skła- daną na podstawie przepisów ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokura- tora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Trzecia część tej książki to wzory środków odwoławczych i skarg ka- sacyjnych. Rozpoczynamy od przykładowych zażaleń, wybierając spo- śród licznych opcji zażalenia na postanowienie w sprawie wysokości kosztów, w sprawie zawieszenia postępowania oraz o odrzucenie zaża- lenia. Wzory apelacji zostały tak opracowane, aby objąć zarówno na- ruszenie prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Procedurę po- stępowania przed Sądem Najwyższym rozpoczynają dwa wzory skargi kasacyjnej: pierwszy opierający się na oczywistej zasadności skargi ka- sacyjnej (art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c.), a drugi – na występowaniu w spra- wie istotnego zagadnienia prawnego (art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.). Nie mogliśmy także pominąć nowego rozwiązania legislacyjnego w posta- ci zażalenia do Sądu Najwyższego na kasatoryjny wyrok sądu drugiej instancji, uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący mu sprawę do ponownego rozpoznania. Reasumując, naszym celem było stworzenie swoistego kompendium dla praktyków – procesualistów specjalizujących się w prawie pracy – i ujęcie najważniejszych etapów postępowania sądowego w połącze- niu z wybranymi zagadnieniami prawa materialnego. Mamy nadzieję, że przedkładane wzory pozwolą na poszerzenie wie- dzy praktycznej i teoretycznej z tych dwóch dziedzin, jednocześnie pozwalając na sprawne i zakończone sukcesem przeprowadzenie po- stępowania w zakresie szeroko rozumianego zbiorowego i indywidu- alnego prawa pracy. Autorzy 14 www.lexisnexis.pl Rozdział I Rozdział I. Pisma wszczynające postępowanie Wzór nr 1 Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę Aleksandra Woźniak Pisma wszczynające postępowanie Wzór nr 1 WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ W SPRAWIE O ZAPŁATĘ Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia VIII Wydział Cywilny ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Wnioskodawca: Joanna Żabczyńska ul. Kijanki 22 03-123 Staw Duży PESEL 65122200001 reprezentowana przez r.pr. Annę Ropuchę Kancelaria Prawna ul. Błotnista 33 04-123 Rozlewisko Przeciwnik: Bocian S.A. al. Jeziorna 44 05-123 Błota Wielkie Wartość przedmiotu sporu: 10 072 zł Aleksandra Woźniak 15 www.lexisnexis.pl Wzór nr 1 Rozdział I. Pisma wszczynające postępowanie WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ W SPRAWIE O ZAPŁATĘ Działając w imieniu Joanny Żabczyńskiej, której pełnomocnictwo wraz z odpisem dla Przeciwnika załączam, niniejszym wnoszę o za- wezwanie do próby ugodowej spółki Bocian S.A. z siedzibą w Błotach Wielkich w sprawie o zapłatę na rzecz Joanny Żabczyńskiej kwoty 10 071,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od jedenastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy roszczenie, do dnia zapłaty. Uzasadnienie Uzasadniając żądanie zapłaty kwoty 10 071,63 (wraz z odsetkami usta - wowymi od poszczególnych dat wymagalności), której dotyczy niniejszy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, przedstawiam, co następuje. W dniu 22 czerwca 2009 r. Joanna Żabczyńska zawarła umowę o pra- cę z Bocian S.A. na stanowisku „operator maszyn” w pełnym wymia- rze czasu pracy. Dowód: umowa o pracę z dnia 22 czerwca 2009 r. W dniu 25 października 2012 r. Joanna Żabczyńska złożyła Bocian S.A. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, na podstawie którego umowa o pracę rozwiązała się z dniem 31 stycznia 2013 r. Dowód: wypowiedzenie umowy o pracę z dnia 25 października 2012 r. Pani Joanna Żabczyńska w dniu 1 lutego 2013 r. zwróciła się do Bocian S.A. z prośbą o ostateczne rozliczenie i wypłatę zaległych świadczeń, tj. w szczególności wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dowód: pismo Wnioskodawczyni z dnia 1 lutego 2013 r. Wobec braku reakcji na powyższe pismo Wnioskodawczyni wystoso- wała do Bocian S.A. wezwanie do zapłaty za przepracowane godzi- ny nadliczbowe wraz z załączonym do wyżej wymienionego wezwa- nia wykazem przepracowanych przez siebie godzin nadliczbowych 16 Aleksandra Woźniak www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy. Wydanie 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: