Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 002674 20672788 na godz. na dobę w sumie
Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem - ebook/pdf
Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4054-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Za 2015 rok organizacje non profit będą mogły sporządzać sprawozdania finansowe jako jednostki mikro w uproszczonej formie oraz według ogólnych zasad. Natomiast te podmioty NGO, które prowadzą działalność gospodarczą, będą musiały sporządzać sprawozdania według zasad ogólnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem ISBN 978-83-269-4054-5 UNJ 01 Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersy- tetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Od kilkunastu lat współpracuje z Wydawnic- twem Wiedza i Praktyka. Sławomir Liżewski prawnik, publicysta prawniczy. Wiele lat pracował w organach kontro- li skarbowej, a następnie w redakcjach prawniczych. Doradca organiza- cji pozarządowych w ramach projektów unijnych. Autor licznych publika- cji z zakresu prawa gospodarczego, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Od przeszło 10 lat związany z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Wydawca: Elżbieta Lewandowska Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół ISBN 978-83-269-4054-5 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Druk: MDruk Publikacja „Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowa- nia publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, po- rady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wy- magać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie za- wartych w publikacji „Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem” wskazówek, przykładów, informa- cji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do ce- lów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wo- bec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Pań- stwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Spis treści: Od redaktora .......................................................................................................5 Sprawozdanie finansowe organizacji non profit ...........................................7 Jednostka mikro ...........................................................................................7 Jednostka inna niż mikro .............................................................................8 Bilans jednostki, w tym mikro .........................................................................9 Aktywa trwałe ..............................................................................................9 Aktywa obrotowe .......................................................................................12 Kapitał własny ............................................................................................17 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ..............................................19 ZFŚS ..............................................................................................................21 Inne rozliczenia międzyokresowe .............................................................21 Darowizny i wsparcie finansowe ..............................................................22 Rachunek zysków i strat .................................................................................22 Przychody podstawowej działalności operacyjnej ................................23 Koszty podstawowej działalności operacyjnej ........................................24 Wersja kalkulacyjna RZiS dla jednostek innych niż mikro ...................29 Działalność pozostała operacyjna, zdarzenia finansowe i nadzwyczajne w RZiS ...............................................................................31 Pozostałe przychody i zyski w jednostce mikro ......................................32 Pozostałe koszty i straty w jednostce mikro ............................................33 Trwała utrata wartości aktywów ...............................................................34 Uwaga jednostki inne niż mikro ...............................................................35 Wynik finansowy brutto/netto i podatek dochodowy ..........................36 Pozostałe elementy sprawozdania finansowego ..........................................37 Informacje uzupełniające do bilansu .......................................................37 Udziały lub akcje własne ............................................................................39 3 Spis treści Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym ..............................39 Informacja dodatkowa w jednostce innej niż mikro .............................40 Rachunek przepływów pieniężnych ...............................................................41 Rodzaje działalności ..................................................................................41 Metody prezentacji przepływów pieniężnych .........................................43 Zdarzenia związane z działalnością operacyjną .....................................43 Korekta wyniku o amortyzację .................................................................43 Różnice kursowe .........................................................................................44 Odsetki .........................................................................................................45 Prawidłowa zmiana stanu kapitału obrotowego .....................................45 Roczne sprawozdanie merytoryczne OPP ..............................................47 Sprawozdanie uproszczone ........................................................................50 Sprawozdanie z działalności trzeba opublikować ...................................51 Wzory sprawozdań merytorycznych .......................................................53 4 Od redaktora Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Państwa ręce publikację, która stanowi niezbędną pomoc dla sporządzających sprawozdania finansowe i merytoryczne w organizacji po- zarządowej. Warto pamiętać, że za 2015 rok organizacje non profit będą mogły sporządzać sprawozdania finansowe jako jednostki mikro w uprosz- czonej formie oraz według ogólnych zasad. Natomiast te podmioty NGO, które prowadzą działalność gospodarczą, będą musiały sporządzać spra- wozdania według zasad ogólnych. Jeśli chodzi o sprawozdania merytoryczne, składają je organizacje mają- ce status organizacji pożytku publicznego. OPP, która w roku obrotowym osiągnęła przychód nieprzekraczający 100.000 zł, może złożyć sprawozda- nie w uproszczonej formie. Zapraszam do lektury! Marta Grabowska-Peda redaktor publikacji „Finanse i Kadry w Organizacji Pozarządowej” 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: