Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 011036 24121564 na godz. na dobę w sumie
Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - ebook/pdf
Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 298
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-9879 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Kolejny tom czasopisma historyków prawa zawiera artykuły: Joanny Ożarowskiej dotyczący zasady praedia debent esse vicina w prawie rzymskim oraz jej znaczenia w polskim prawie cywilnym, Wojciecha Organiściaka na temat rozumienia przez Wincentego Skrzetuskiego „sądów zadwornych”, Michała Bożka dotyczący zasady demokracji w Konstytucji weimarskiej, Tomasza Szczygła na temat przestępstw przeciwko moralności w pracach Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, Katarzyny Todos o prawie prasowym w latach 1919–1939; Andrzej Drogoń z kolei pochyla się nad koncepcjami doktrynalnymi i wymiarem praktycznym postulowanych zmian statutu organicznego województwa śląskiego w okresie II RP, Anna Moszyńska zaś opisuje prawo spadkowe w nieznanym projekcie kodeksu cywilnego, Anna Stawarska-Rippel, opierając się na wewnętrznych dokumentach Ministerstwa Sprawiedliwości PRL, analizuje współpracę resortów sprawiedliwości państw socjalistycznych (w latach 1958–1963), zaś Jan Kil pochylił się nad prawem islamu. Część pierwszą czasopisma (zatytułowaną: Artykuły i rozprawy) wzbogacają dwa obcojęzyczne teksty: Ingrid Lenczowej pt. The Divorce Law in the Kingdom of Hungary oraz Martina Skaloša: Vznik Slovenskej republiky 1993 vo svetle politických a právnych aspektov.

W części materiałowej znalazło się rzetelne opracowanie Ordynacji saskiej dla Woyska Posiłkowego w Polsce z roku 1715 autorstwa Wojciecha Organiściaka oraz fragment omawianego tekstu.

Część recenzyjna zawiera tekst dotyczący książki Jacka Wijaczki pt. Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku (na tle europejskim). Tradycyjnie tom zamykają Kronika Katedry Historii Prawa oraz wykaz publikacji pracowników Katedry Prawa za 2016 rok.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Z Dziejów Prawa Tom 10 (18) Aus der Geschichte des Rechts Band 10 (18) From the History of the Law Volume 10 (18) Tom 10 (18) pod redakcją Mariana Mikołajczyka, Wojciecha Organiściaka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzenci/Reviewers Piotr Fiedorczyk Marian Małecki Anna Pikulska-Radomska Rada Naukowa/Scientific Board Prof. Viktor Holubko (Львівський національний університет імені Івана Франка, Lwów, Ukraina) Prof. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska) Prof. Peter Mosný (Trnavská Univerzita, Słowacja) Prof. Sanita Osipova (Latvijas Universitātē, Ryga, Łotwa) Prof. Igor Palúš (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Słowacja) Komitet Redakcyjny/Editorial Committee Tomasz Adamczyk (sekretarz redakcji/Secretary of the Editorial Committee) Józef Ciągwa Andrzej Drogoń Adam Lityński Marian Mikołajczyk (przewodniczący/Chairman of the Editorial Committee) Wojciech Organiściak Anna Stawarska-Rippel Informacje o wydawnictwie ciągłym i wcześniejszych tomach www.zdziejowprawa.pl Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej: Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com The Central European Journal of Social Sciences and Humanities www.cejsh.icm.edu.pl Spis rzeczy Rozprawy i artykuły . . . . . Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej . rzymskim oraz jej znaczenie w polskim prawie cywilnym . JOANNA OŻAROWSKA: Zasada praedia debent esse vicina w prawie . WOJCIECH ORgANIśCIAK: Wincenty Skrzetuski o „sądach zadwornych” . INgRID LANCZOVÁ: The Divorce Law in the Kingdom of Hungary . MICHAŁ BOŻEK: Zasada demokracji w Konstytucji weimarskiej . . . TOMASZ SZCZygIEŁ: Przestępstwa przeciwko moralności w pracach . . . KATARZyNA TODOS: Polskie prawo prasowe w latach 1919—1939 . ANDRZEJ DROgOŃ: Koncepcje doktrynalne i wymiar praktyczny po- stulowanych zmian statutu organicznego województwa śląskiego w okresie II RP . . ANNA MOSZyŃSKA: Prawo spadkowe w nieznanym projekcie kodek- . ANNA STAWARSKA-RIPPEL: O współpracy resortów sprawiedliwości państw socjalistycznych w latach 1958—1963. Kilka uwag w świe- tle wewnętrznych dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości PRL MARTIN SKALOŠ: Vznik Slovenskej republiky 1993 vo svetle politic- . JAN KIL: Prawo w świecie islamu — w stronę koncepcji monizmu . kých a právnych aspektov . normatywnego . su cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 23 43 61 83 105 141 163 181 197 237 6 Spis rzeczy Materiały i źródła WOJCIECH ORgANIśCIAK: Ordynacja saska dla Woyska Posiłkowego w Polsce z roku 1715 . . ORDYNACYA Iako się Nayiaśnieyszego Krola I.M. Polskiego, Elekto- ra Saskiego Woyska Posiłkowe pod ten czas się w Polszcze znayduiące zachować maią (Wydał Wojciech Organiściak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuły recenzyjne i recenzje MARIAN MIKOŁAJCZyK: Kilka uwag historyka prawa w związku z książką Jacka Wijaczki: „Kościół wobec czarów w Rzeczypos- politej w XVI—XVIII wieku (na tle europejskim)”. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2016, 323 s. . . . . . . . . . . . Kronika Adamczyk, Grzegorz Nancka) . Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2016 (Opracowali Tomasz . Publikacje pracowników Katedry Historii Prawa za rok 2016 (Opra- . cował Tomasz Adamczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 269 277 291 295 Inhaltsverzeichnis Abhandlungen und Artikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fassung richten“ fikationskommission der II. Republik Polen . schen Recht und ihre Bedeutung für polnisches Zivilrecht . JOANNA OŻAROWSKA: Das Prinzip praedia debent esse vicina im römi- . WOJCIECH ORgANIśCIAK: Wincenty Skrzetuski zu „königlichen Ge- . . INgRID LANCZOVÁ: Das Scheidungsrecht im Königreich Ungarn . . MICHAŁ BOŻEK: Das Demokratieprinzip in der Weimarer Reichsver- . TOMASZ SZCZygIEŁ: Die Sittlichkeitsdelikte in den Arbeiten der Kodi- . KATARZyNA TODOS: Polnisches Presserecht in den Jahren 1919—1939 ANDRZEJ DROgOŃ: Doktrinäre Entwürfe und praktischer Ausmaß der geforderten Änderungen im Gründungsstatut der Woiwodschaft . Schlesien in der II. Republik Polen . ANNA MOSZyŃSKA: Das Erbrecht in dem unbekannten Entwurf des . ANNA STAWARSKA-RIPPEL: Zur Zusammenarbeit der Justizministerien der sozialistischen Staaten in den Jahren 1958—1963. Einige Be- merkungen laut den inneren Unterlagen des Justizministeriums der Volksrepublik Polen . . MARTIN SKALOŠ: Die Gründung der Slowakischen Republik im Jah- . re 1993 in Bezug auf politische und rechtliche Aspekte . Bürgerlichen Gesetzbuches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 23 43 61 83 105 141 163 181 197 8 Inhaltsverzeichnis JAN KIL: Das Recht in der islamischen Welt — zur Idee des norma- . tiven Monismus . . . . . . . . . . . . . . . . Quellenmaterial . WOJCIECH ORgANIśCIAK: Die sächsische Ordnung für polnisches Hilfs- korps von 1715 . . Die Ordnung, wie sich das inzwischen in Polen befindende Hilfskorps des Königs von Polen, des Kurfürsten von Sachsen verhalten soll (Bearbeitet von Wojciech Organiściak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezensionsartikel und Artikel MARIAN MIKOŁAJCZyK: Ein paar Bemerkungen eines Rechtshistori- kers zum Buch von Jacek Wijaczka: „Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI—XVIII wieku (na tle europejskim)”. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2016, SS. 323 . . . . . . Chronik (Bearbeitet von Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka) . Die Chronik des Lehrstuhls für Rechtsgeschichte für das Jahr 2016 . Die Publikationen der Mitarbeiter des Lehrstuhls für Rechtsge- schichte für das Jahr 2016 (Bearbeitet von Tomasz Adamczyk) . . . 237 255 269 277 291 295 Table of Contents Dissertations and articles . . . . fication Commission in the Second Republic of Poland . man law and its significance in the Polish civil law . JOANNA OŻAROWSKA: The praedia debent esse vicina principle in Ro- . WOJCIECH ORgANIśCIAK: Wincenty Skrzetuski on landed estate courts INgRID LANCZOVÁ: The Divorce Law in the Kingdom of Hungary . MICHAŁ BOŻEK: The principle of democracy in Weimarian constitution TOMASZ SZCZygIEŁ: Offences against morality in the works of Codi- . KATARZyNA TODOS: The Polish press law in the years 1919—1939 . ANDRZEJ DROgOŃ: Doctrinal concepts and the practical dimension of the postulated changes in the organic statute of the Silesian Voivo- deship during the Second Republic of Poland . . ANNA MOSZyŃSKA: Law of succession in the unknown draft of the . ANNA STAWARSKA-RIPPEL: On the cooperation of the justice depart- ments of socialist countries in the years 1958—1963. Some re- marks in the light of internal documents of the Ministry of Justice in People’s Poland . . MARTIN SKALOŠ: The formation of the Slovak Republic 1993 in the . . . JAN KIL: Law of Islam — on normative monism conception . light of political and legal aspects . Civil Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 23 43 61 83 105 141 163 181 197 237 10 Table of Contents Materials and sources WOJCIECH ORgANIśCIAK: The Saxon Ordinance passed to the Auxi- liary Corps in Poland of the year 1715 . . The ORDINANCE of the manner in which His Majesty the King of Poland, Saxon Elector s Auxiliary Corps then stationed in Poland shall conduct themselves (Edited by Wojciech Organiściak) . . . . . . . . . . . . . Critical reviews and reviews MARIAN MIKOŁAJCZyK: Some remarks of the law historian with re- gard to the book by Jacek Wijaczka: „Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI—XVIII wieku (na tle europejskim)”. Warsaw: Neriton, 2016, pp. 323 . . . . . . . . . . . . Chronicle ted by Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka) . A chronicle of the Department of the History of Law for 2016 (Edi- . The publications of the staff members of the Department of the Hi- . story of Law for 2016 (Edited by Tomasz Adamczyk) . . . . . . . . 255 269 277 291 295 Na okładce: odznaka adwokacka (orzeł państwowy w wieńcu z liści dębowych i laurowych), Polska ok. 1924 r., mosiądz — emalia, wym. 60 × 54 mm, jednostronna — ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Zamościu (MZ/31/M). Fot. Henryk Szkutnik Redaktorzy Marta Buczek (tekst w języku słowackim) Krystyna Warchał (tekst w języku angielskim) Katarzyna Więckowska (teksty w języku polskim) Łamanie Grażyna Szewczyk Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISSN 1898-6986 (wersja drukowana) ISSN 2353-9879 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 70 + 35 egz. + 25 nadb. Ark. druk. 18,75. Ark. wyd. 22,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 24 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18)
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: