Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00595 020459 23568490 na godz. na dobę w sumie
Z Maryją rozwiązuj węzły życia. Rozważania i nowenna - ebook/pdf
Z Maryją rozwiązuj węzły życia. Rozważania i nowenna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 303
Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375697643 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Nowenna do Matki Rozwiązującej Węzły stała się jedną z najpopularniejszych modlitw naszych czasów. Jej skuteczność ma swoje źródło w bezgranicznym oddaniu w ręce Maryi, zawierzeniu Jej swoich trudności oraz wiernej modlitwie różańcowej odmawianej każdego dnia. Jeśli gaśnie w tobie radość, bo krępują cię węzły, z którymi nie możesz sobie poradzić, śpiesz do Maryi. Ona pragnie przyjść ci z pomocą we wszystkich twoich życiowych kłopotach. Bóg udzielił Jej władzy i mocy do rozwiązywania twoich życiowych problemów. Książka polecana wszystkim niezależnie od wieku i drogi życiowego powołania. Dotyka trzynastu ważnych węzłów, z którymi zmaga się wielu z nas. Może stać się ona nie tylko pomocnym narzędziem w modlitwie o rozwiązanie owych węzłów, lecz także pomocą w odnowieniu więzi z Maryją i podążaniu wraz z Nią drogą uzdrowienia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

s. Bożena Maria Hanusiak Z Maryją rozwiązuj węzły życia Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 3108/2018, 12 października 2018 r. bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz ks. dr Stanisław Szczepaniec, cenzor Korekta Anna Kendziak Agata Pindel-Witek Projekt okładki i skład Łukasz Kosek Cytaty biblijne pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Pallottinum, Poznań 2002. ISBN 978-83-7569-764-3 © 2018 Dom Wydawniczy RAFAEL ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków tel./fax: 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Słowo na początek WEŹ DO SIEBIE MARYJĘ Sam Jezus dał ci Maryję za Matkę. Ona jest z tobą i pragnie ci pomagać w przezwyciężaniu wszyst- kich twoich życiowych trudności. I ty – jak Jan pod krzyżem – możesz Ją wziąć dziś do siebie, może na nowo, po raz kolejny w twoim życiu. Oto Matka twoja (J 19,27). Jak dobrze, że słyszysz zaproszenie, aby u Niej szukać ratunku! To Duch Święty budzi twe serce, abyś Jej zawierzył. Ona chce ci pomóc rozwikłać każdy supeł twojego życia, bo jesteś Jej najdroższym dzieckiem. Patrzy na ciebie z czuło- ścią Matki. Wzywana przez ciebie, przyjdzie z po- mocą w doświadczeniu bezradności, udręczenia, pokus, cierpień – być może w twoim przekonaniu ponad miarę. Maryja przypomina ci prawdę, w  którą wie- rzyła z całą prostotą serca: dla Boga nie ma rzeczy 5 niemożliwych (por. Łk 1,37). Nie ma takich trud- ności, ciężarów, z których On nie mógłby wypro- wadzić dla ciebie dobra. Nie ma takich „ciemnych dolin”, z których nie byłoby dla ciebie wyjścia. Jest wyjście, bo Bóg jest z tobą! Chrystus powstał z mar- twych, abyś i ty w Nim zwyciężał. Jest przy tobie mi- łująca Matka, która cię do Niego prowadzi. Jeśli czujesz się przybity, pozbawiony nadziei na rozwiązanie twoich życiowych problemów, śpiesz do Maryi. Nowenna do Matki Rozwiązującej Węzły, która stała się w ostatnich latach niezwykle popu- larną modlitwą w Kościele, zachęca nas do błagania przez ręce Tej, która jest Wszechmocą Błagającą, i składania w Jej dłonie swoich życiowych węzłów. Każdy z nas ma takie węzły: mniej lub mocniej za- ciśnięte, ale zawsze krępujące naszą wolność, niepo- zwalające w pełni żyć wolą Boga. Potrzebujemy wytrwałej modlitwy, a ona jest zawsze wysłuchiwana, jeśli modlimy się o  to, co dobre. Bóg nas wychowuje do dojrzałej wia- ry –  także przez trudne doświadczenia. A  my wszystkie nasze cierpienia, zawiłości powinniśmy dobrze wykorzystać, zbliżając się do Niego. To synowska więź z Nim, odnowiona i pogłębiona, będzie dla nas samych największym darem. Przyj- dzie światło. Przyjdzie rozwiązanie. 6 TWÓJ ŻYCIOWY WĘZEŁ Węzły wymienione w  tej książce są naj- częstszymi chorobami, w jakie popadamy. Chodzi tu o brak przebaczenia, urazy, pretensje, kłótnie, uzależnienia, przykre doświadczenia, zranienia, nieufność wobec Boga, a  wreszcie kajdany grzechów. Proś o  rozwiązanie tego, co aktualnie jest twoim problemem, z  którym nie możesz sobie poradzić. Może to być jeden mocny węzeł, który cię czyni nieszczęśliwym. Jeśli uda się go rozwiązać, będzie to naprawdę bardzo wie- le. Módl się do skutku, wytrwale, z całą prostotą. Pan mówi: Przez swoją wytrwałość ocalicie wa- sze życie (Łk 21,19). Ocalimy w nas to, co dobre, Boże, odnosząc zwycięstwo nad naszym ciemię- życielem, diabłem. Wytrwała modlitwa kształtu- je nas, dobrze ukierunkowuje – na Boga i to, co trwa na wieki. Kto tak się modli, ten otrzyma, o co prosi. Pan zapewnia: Proście, a będzie wam dane (Mt 7,7). My zaś, modląc się wytrwale, wzrastamy i ugruntowujemy się w wierze; staje- my się mocni na tyle, by odrzucać pokusy nasze- go ciemiężyciela. Być może niektóre nasze węzły są tak mocno zaciśnięte, że potrzeba będzie nie dziewięciu dni, 7 ale na przykład dziewięciu miesięcy (albo i wię- cej) na ich rozwiązanie. Zawsze będzie to błogo- sławiony czas, który zaowocuje w naszym życiu. Nasza modlitwa ma być modlitwą pełnego odda- nia, zawierzenia Maryi tego, co nas obciąża. Ona ma moc od Boga, aby rozwiązać węzły krępujące w  nas Bożego człowieka. Pan mówi: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 18,18). Właśnie Maryja otrzymała władzę rozwiązywania wszelakich zawiłości. Ona pragnie przychodzić nam z pomocą w naszych życiowych utrapieniach i zmaganiach. MÓDL SIĘ I STAWIAJ PIERWSZE KROKI Stawaj przed Bogiem w pokorze, uniżeniu (je- steś jak każdy z nas synem buntu), ale i z wiel- kim zaufaniem w  Jego dobroć (bo prawdziwie jesteś ukochanym dzieckiem Boga). Wierz Ma- ryi, która jako twa najlepsza Matka chce twojego szczęścia. Ona rozumie cię i mocno kocha. Wie też, jak rozwiązać trudne dla ciebie sprawy. Wie, jak ci pomóc. Przypomnij sobie wesele w Kanie 8 Galilejskiej, na które zaproszono Jej Syna, i  na którym była obecna także i Ona. Maryja, widząc brak wina, pierwsza powiedziała o tym Jezusowi, wierząc, że On uczyni cud. I tak właśnie się stało (por. J 2,1-11). Nie jesteś dla Niej mniej ważny niż nowożeńcy, którym – dzięki swej interwencji – zaoszczędziła zażenowania w dniu zaślubin. Podejmij trud nawrócenia. To będzie pierw- szy owoc twojej modlitwy. Sama modlitwa nie wystarczy. Rób to, co możesz, aby przybliżyć się do Boga i drugiego człowieka – tak jakby prze- miana twojego życia zależała od ciebie. Posłu- chaj, co mówi św. Ignacy z Loyoli: „Tak ufaj Bogu, jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła”. Na przekór swoim lękom czy egoistycz- nym przyzwyczajeniom, może złościom, jakie nosisz w  sobie – przełam się, odważ się zrobić krok do przodu. To, że być może nie masz sił, ani też nikogo, na kim mógłbyś się oprzeć poza Bogiem, jest tak na- prawdę łaską. Możesz się zdać na Pana – w Nim i  tylko w  Nim szukać ratunku. Módl się więc i z pomocą łaski podejmij wysiłek przemiany ży- cia. Jezus mógłby w jednej chwili sam nakarmić 9 głodnych mnóstwem ryb i chlebów, ale poprosił, aby przyniesiono Mu pięć chlebów i  dwie ryby (por. Mt 14,17). I  my, gdy przyniesiemy Panu trud naszego nawrócenia, nasz skromny wysiłek, On dokona cudu. Trwaj w  serdecznej, bliskiej więzi z  Maryją. Ona może wyprosić u  Boga błogosławieństwo dla swoich wybranych, dla ciebie, podobnie jak uczyniła to starotestamentalna Rebeka. Dzię- ki niej Jakub otrzymał błogosławieństwo od ojca (por.  Rdz  27,5-30). Maryja miłuje cię serdeczną miłością. Ona ze względu na ciebie wielkodusznie zgodziła się na cierpienie krzyża. Jako twoja Matka zna cię, rozumie, śpieszy ci na ratunek. Pomaga ci stawiać kroki na drodze twego nawrócenia i uzdro- wienia. A ty – zaufaj. Zawierz Jej siebie. Tak, jak potrafisz, z prostotą dziecka, oddawaj Jej to, co jest dla ciebie trudem, życiowym zmaganiem. Otwie- raj serce na działanie Ducha, współpracuj z Nim w dziele twojego wyzwolenia. Podejmij z zapałem wyzwanie przemiany życia. Postanów w sercu: chcę mojego nawrócenia, chcę przemiany. Nie zniechęcaj się, gdy upadniesz, mimo po- stanowień, mimo modlitwy, która cię kosztu- je. Zaczynaj od nowa. I nie skupiaj się na sobie, 10 ani na swym trudzie, lecz wpatruj się w  Mary- ję, w  Jej Niepokalane Serce. Ona opatrzy twoje rany. Poprowadzi cię do Jezusa. A  przez Niego odnajdziesz czułą obecność Ojca, który jest bli- sko ciebie. Doświadczysz uzdrawiającej mocy Ducha Świętego, który przychodzi do nas z tym większym miłosierdziem, im głębsze było nasze cierpienie, upokorzenie. Ludzie na całym świecie zmagają się z podob- nymi jak ty problemami, życiowymi węzłami. Dla wszystkich jest ratunek w czułych ramionach Boga, w Jego miłosierdziu. Aby je odnaleźć, trze- ba odnaleźć Maryję, Matkę, Pośredniczkę – pełną łaski i miłosierdzia. Trzeba się uchwycić mocno Jej matczynej dłoni. Przy Niej nie będziesz już bał się o siebie. Ona otrze twoje łzy, ukoi twój ból. Przyniesie ci rozwiązanie. Przy Niej nauczysz się chodzić – jak małe dziecko przy swojej mamie, które stawia pierwsze kroki, pewne, że ona pod- trzyma je we właściwym momencie. Maryja spra- wia, że zapominamy o naszym bólu, bo patrzymy w  górę, oczekując miłosierdzia Boga. Przy Niej i ty zapomnisz o twoim bólu. Módl się i zawierzaj Jej to, z czym sobie nie radzisz. Z wiarą wzywaj Jej pomocy. I rób, co należy do ciebie. 11 OBRAZ MARYI ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY Miej przed oczami obraz Maryi rozwiązują- cej węzły. Patrz na dłonie twej Mamy, które radzą sobie z  najbardziej zawiłymi supłami. Po- magają Jej aniołowie podtrzymujący wstęgę sym- bolizującą nasze życie – tak często pogmatwane, poplątane, zawiłe. Niebieska Matka sprawia, że nasze życiowe drogi stają się proste. Ewa przez swe nieposłuszeństwo zawiązała węzły nieszczę- ścia dla ludzkości, a  Maryja przez swoje posłu- szeństwo rozwiązuje je (św. Ireneusz). Ona stała się posłuszna woli Boga, aby wykonać zbawczy plan wobec człowieka, wobec ciebie... Maryja, twoja Matka, jest Królową – wokół Jej głowy widnieje dwanaście gwiazd, przypominając ci o twoim królewskim pochodzeniu. Niezależnie od tego, jak mocno zostałeś poniżony, upokorzo- ny przez cierpienia, prawda jest taka: jesteś kró- lewskim dzieckiem. Zostałeś obmyty drogocenną Krwią twego Króla, Jezusa Chrystusa, żebyś wraz z Nim powstał do życia. W Kościele karmisz się Jego Ciałem, abyś miał w sobie prawdziwe życie. Nosisz w sobie królewską godność – mimo upo- korzeń, cierpień, jakimi naznaczona jest two- ja droga. To one upodobniły cię do zranionego 13 krzyżową męką Pana. Żadne cierpienie nie jest już dla ciebie przekleństwem – jeśli je przyjmiesz, sta- nie się ono błogosławioną drogą do zwycięstwa. Twa Matka i Królowa błaga za tobą, gdy przycho- dzisz do Niej w swojej biedzie, żebyś doświadczył mocy miłosierdzia Jezusa. On wierzy w  ciebie; daje ci swego Ducha, abyś powstał do życia. Nad postacią Maryi unosi się gołębica symbo- lizująca Ducha Świętego. Najświętsza Dziewica została wypełniona Duchem Świętym. Stała się Jego najwierniejszą oblubienicą. Ci, którzy ucie- kają się do Maryi, często pozdrawiając Ją słowa- mi Zdrowaś, Maryjo, także otrzymają w  darze Ducha Pocieszyciela. Zstąpi On na nich przez Jej Niepokalane Serce. Duch Święty będzie ich świa- tłem, mocą. On wejdzie w każdy trud ich życia, pomnażając w nich swoje siedmiorakie dary i ro- dząc owoce nowego życia: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, ła- godność, opanowanie (por. Ga 5,22-23). Matka Rozwiązująca Węzły jest pośrednicz- ką między niebem i  ziemią. Chociaż przebywa w chwale Trójcy Przenajświętszej, wciąż patrzy na swoje dzieci, które zamieszkują całą ziemię. Ona chce być przez nie wzywana – szczególnie wów- czas, gdy doświadczają ataku ducha ciemności. 14 Jej  wizerunek okalają aniołowie. Jeden z  nich podaje swojej Pani poplątaną wstęgę ludzkiego życia, drugi w  zachwycie podtrzymuje wstęgę już rozwiązaną, zwracając się ku nam, żebyśmy wierzyli w niezwykłą moc Maryi – zdolnej rozsu- płać wszelkie nasze życiowe węzły. Obraz ukazuje także archanioła Rafała prowadzącego Tobiasza, aby ten mógł poślubić Sarę, wybraną dla nie- go przez Boga, która dotąd była tak bardzo nie- szczęśliwa, że pragnęła bardziej śmierci niż życia (por. Tb 3,11-15). Maryja, jako Królowa nieba i  ziemi, posyła aniołów także na twoje drogi, abyś i ty doświad- czał uzdrawiającej mocy Boga. To aniołowie po- mogą ci w  modlitwie, zaniosą ją przed oblicze Niebieskiej Matki, abyś doświadczył ratunku. CODZIENNA MODLITWA NOWENNOWA Modlitwa, jaką zamierzasz podjąć, będzie mia- ła każdego dnia podobny porządek. Przez dziewięć kolejnych dni możesz ją odmawiać o do- wolnej porze dnia, ale zawsze najlepszej dla ciebie. Zarezerwuj ten czas. Nie śpiesz się. Słowa modlitwy wypowiadaj wyraźnie, czyniąc je swoimi. Staraj się 15 włożyć całe serce w rozważanie tajemnic różańco- wych, które wplecione są w codzienną modlitwę. Spotkasz się w nich z Jezusem, który jest Panem twojego życia. Przez chwilę zatrzymaj się, pomyśl o tajemnicy zbawienia, w jakiej przez wiarę uczest- niczysz, modląc się różańcem. Miej przed oczy- ma dany obraz, scenę... Tak unikniesz rozproszeń i  otworzysz się na łaskę. Każdego dnia modlitwa będzie przebiegała według planu zamieszczonego w książce (po omówieniu węzła, na początku dzie- więciodniowej nowenny). Jeśli wiesz, jaki węzeł chcesz z pomocą Maryi rozwiązać, w  pierwszym dniu przeczytaj rozwa- żanie na jego temat. Postanów uczynić konkret- ne kroki. Nie chciej od razu „przenosić gór”, ale zacznij od tego, co możesz realnie zmienić. I po- zostań otwarty na Ducha Świętego, który będzie cię prowadził. W kolejne dni nie musisz już czytać na temat danego węzła, jednak treść rozważania i modlitwa będą skupione wokół tego problemu, który z pomocą Bożą chcesz rozwiązać. Powracaj do tych słów, które cię poruszyły i  pomagają ci w zmianie twego myślenia. Na końcu książki znajdują się rozważania ró- żańcowe, które możesz wykorzystać, modląc się codziennie. 16 SPIS TREŚCI Słowo na początek ...................................5 Weź do siebie Maryję ..............................................5 Twój życiowy węzeł ................................................7 Módl się i stawiaj pierwsze kroki ...........................8 Obraz Maryi Rozwiązującej Węzły .....................13 Codzienna modlitwa nowennowa ......................15 I. Węzeł braku przebaczenia .................17 NOWENNA ...........................................................23 Modlitwa na każdy dzień nowenny ....................36 II. Węzeł nieufności wobec Boga .........38 NOWENNA ...........................................................44 Modlitwa na każdy dzień nowenny ....................56 III. Węzeł braku przyjęcia siebie samego .........................................58 NOWENNA ...........................................................64 Modlitwa na każdy dzień nowenny ....................77 IV. Węzeł odrzucania Krzyża ................79 NOWENNA ...........................................................86 Modlitwa na każdy dzień nowenny ....................99 301 V. Węzeł braku wiary ...........................101 NOWENNA ........................................................ 108 Modlitwa na każdy dzień nowenny ................. 123 VI. Węzeł smutku ................................125 NOWENNA ........................................................ 132 Modlitwa na każdy dzień nowenny ................. 146 VII. Węzeł trudnych relacji z bliźnimi ..................................148 NOWENNA ........................................................ 154 Modlitwa na każdy dzień nowenny ................. 167 VIII. Węzeł nałogów i uzależnień .......169 NOWENNA ........................................................ 175 Modlitwa na każdy dzień nowenny ................. 189 IX. Węzeł chciwości i zniewolenia dobrami tego świata ......191 NOWENNA ........................................................ 197 Modlitwa na każdy dzień nowenny ................. 212 302 X. Węzeł długów i niepowodzeń finansowych ................214 NOWENNA ........................................................ 218 Modlitwa na każdy dzień nowenny ................. 229 XI. Węzeł choroby ...............................231 NOWENNA ........................................................ 236 Modlitwa na każdy dzień nowenny ................. 251 XII. Węzeł grzechów języka ................253 NOWENNA ........................................................ 258 Modlitwa na każdy dzień nowenny ................. 272 XIII. Węzeł życiowych trudności i utrapień .............................................274 NOWENNA ........................................................ 275 Modlitwa na każdy dzień nowenny ................. 288 Rozważania różańcowe .......................291 303
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z Maryją rozwiązuj węzły życia. Rozważania i nowenna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: