Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 007602 20251870 na godz. na dobę w sumie
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 23 - ebook/pdf
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 23 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-9577 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Kolejny tom wydawnictwa ciągłego adresowany jest do polonistów, studentów polonistyki, dydaktyków języka ojczystego i literatury oraz do pedagogów. Zamieszczone w nim artykuły uwzględniają problemy kształcenia polonistycznego we współczesnej szkole, takie jak m.in.: przygotowanie studentów do interpretacji tekstów poetyckich, wyzwalanie przez nauczycieli twórczej postawy uczniów, możliwości dialogu z tradycją literacką na lekcjach, 'czytanie' obrazu, analiza tekstów reklam jako tekstów kultury, przydatność publikacji wspomnieniowej o zasięgu regionalnym do badań językowo-kulturowych i działań edukacyjnych. Kilka artykułów dotyczy dyskursu szkolnego i związanej z nim aktualnej problematyki: wulgaryzacji języka, komunikatywności podręczników do plastyki i muzyki, przenikania się słowa i obrazu w publikacjach adresowanych do uczniów, sposobów opracowania wybranych zagadnień gramatycznych w podręcznikach dawnych i najnowszych. Ponadto w tomie zamieszczono recenzje kilku – przydatnych w teoretycznym i praktycznym przygotowaniu polonistów – publikacji. Tom wzbogaci warsztat dydaktyczny nauczycieli i studentów oraz skłoni ich do refleksji nad rolą języka polskiego w rozwijaniu osobowości uczniów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Z TEORII I PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ JĘZYKA POLSKIEGO T. 23 NR 3243 Z TEORII I PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ JĘZYKA POLSKIEGO 23 pod redakcją Heleny Synowiec Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 RedaktoR seRii: dydaktyka języka i liteRatuRy polskiej ewa jaskółowa Recenzenci elżbieta awRaMiuk anna janus-sitaRz Rada NaUKoWa przewodnicząca: Helena synowiec wiceprzewodnicząca: bernadeta niesporek-szamburska członkowie: Marian kisiel edward polański urszula żydek-bednarczuk sekretarz i redaktor językowy: danuta krzyżyk redaktor statystyczny: anna Guzy Rada pRoGRaMowa barbara bogołębska (łódź), krystyna Heska-kwaśniewicz (katowice), ewa jaskółowa (katowi- ce), krystyna kleszczowa (katowice), zofia budrewicz (kraków), jadwiga kowalikowa (kraków), Maria kwiatkowska-Ratajczak (poznań), jan Miodek (wrocław), barbara Myrdzik (lublin), jan ożdżyński (kraków), Marta pančiková (bratysława), Regina pawłowska (Gdańsk), jerzy podracki (warszawa), danuta Rytel-schwarz (lipsk), bogusław skowronek (kraków), aldona skudrzyk (katowice), zenon uryga (kraków), Halina wiśniewska (lublin), bożena witosz (katowice), ta- deusz zgółka (poznań) SPIS RZECZY I. Edukacja literacka i kulturowa ewa jaskółowa: jak uniwersytet przygotowuje przyszłych nauczycieli polonistów do nauczania interpretacji? elżbieta dutka: pytania o duszę. dialog z tradycją literacką na lekcjach języka polskiego w liceum jako przybliżanie współczesności izabela łuc: przygotowanie uczniów do odbioru tekstów reklam komercjalizujących obraz sztuki Mirosława bałki danuta bula: o potrzebie postawy twórczej nauczyciela Małgorzata wójcik-dudek: od Zuhanden do Vorhanden, czyli od diega Velázqueza do daniela dylus: Śląski pasek? uwagi o książce Z pamiętnika Westfaloka i jej przydatności w edukacji II. Edukacja językowa emilia czaRnota: nauczyciel polonista wobec wulgaryzacji języka uczniów diana jaGodziŃska: o trudnościach w opisywaniu tekstów wspomnieniowych (refleksje Małgorzata boRtliczek: obraz i słowo — o stylu popularnonaukowym w publikacjach urszula kopeĆ, karolina MazuR: o tytułach opowiadań uczniowskich aleksandra zok-sMoła: uwagi o spójnikach w podręcznikach szkolnych — dawniej filologiczne) dla dzieci i dziś anna łobos: udział części mowy w wybranych podręcznikach do nauczania muzyki i plastyki w klasach iV—Vi szkoły podstawowej Recenzje katarzyna Maria pławecka: Przygotowanie polonistyczne uczniów wiejskich gimna‑ zjów w perspektywie dalszego kształcenia (na przykładzie gminy Laskowa) (Maria sienko) Odmiany polszczyzny w szkole. Red. Helena synowiec przy współudziale Marty kubarek (Małgorzata kita) Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. ewa Malinowska, jolanta nocoń, urszula żydek-bednarczuk (Maria wacławek) Uczeń w roli mówcy. Inspiracje i wskazówki metodyczne. Red. agnieszka kania, łucja sta- niczek (ewa jaskółowa) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. t. 1. Red. anna Guzy, danuta krzyżyk. t. 2. Red. anna Guzy, bernadeta niesporek-szamburska (diana jaGodziŃ- ska) 7 17 35 53 67 77 89 101 111 133 141 155 167 175 185 191 197 6 Spis rzeczy iwona Gralewicz-wolny, beata Mytych-Forajter: Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wo‑ bec przemian kultury (Małgorzata wójcik-dudek) Karolina Kusek: Pomiędzy tęczą a błotnym kamieniem i Gdy oniemieli wieszcze… Wiersze wybrane i nowe. Red. dariusz t. lebioda (bernadeta niespoRek-szaMbuRska) krystyna zabawa: Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej (ewa oGłoza) indeks osobowy 201 207 213 215 Indeks osobowy batko zbigniew 46 bator joanna 27 bauman zygmunt 27, 73—74, 179 bąk stanisław 81 bednarczuk leszek 178 bednarczuk urszula, żydek — zob. ży- dek-bednarczuk urszula belting Hans 71 benedikt antoni 40 berger john 67, 73 białoszewski Miron 14, 23—24 biedrzycki krzysztof 18, 21, 27, 30—31 bielik-Robson agata 21, 23 bieńkowska katarzyna 69 biernacka-Świerc aleksandra 60 blanchot Maurice 71 boczkowski krzysztof 24 bodek bernadeta 95 bogalecki piotr 23 bojarska katarzyna 73 boniecka barbara 117—118, 179—180 bonowicz wojciech 28 bortnowski stanisław 67 botticelli sandro, właśc. alessandro di Mariano Filipepi 43 bralczyk jerzy 39, 40, 89 brodzka alina 108 brudzyńska Małgorzata 157 bryan kim 130 bryl Mariusz 71, 73 brzechwa jan 60 adamczykowa zofia 54, 208—209 adrabińska-pacuła lucyna 145 albiński a. 31 ankersmit Franklin Rudolf 17—18 antas Jolanta 159 anusiewicz Janusz 105 augustyn, św. (aureliusz augustyn z Hippony) 19, 27 aureliusz augustyn z Hippony — zob. augustyn, św. bachórz józef 104 baj aleksander 56 bajerowa irena 143—144, 147—148, 149 153, 180 bakke Monika 27 baluch anna 208 bałka Mirosław 67, 73—76 banasik Monika 199 bania zbigniew 157 bańko Mirosław 91, 93, 102, 114, 131, baranowska jadwiga, jawor — zob. ja- wor-baranowska jadwiga baranowska Małgorzata 24 barańczak stanisław 24 barthes Roland 17, 32 bartmińska stanisława, niebrzegowska — zob. niebrzegowska-bartmińska stanisława bartmiński jerzy 94, 98, 108, 133, 141 216 indeks osobowy brzezińska Magdalena, Świątek — zob. Świątek-brzezińska Magdalena brzostek anna 198 brzozowska Renata 95 brzozowski stanisław 192 budrewicz zofia 10 bula danuta 55, 198—199 buława Monika 95 burzyńska anna b. 108 buttlerowa anna 94 buzek jerzy 195 całużyńska aneta 198 caprotti Giacomo 49 chałupnik agata 27 chłosta-sikorska agnieszka 199 chomicki Grzegorz 155 chudzik anna 126 chwałowski Robert 112 Cierpka anna 108 cieślak teresa, kostyra — zob. kosty- ra-cieślak teresa cieślak tomasz 30 cieślik elżbieta 120 Clero Claude 56 Czaja dariusz 27 czarnecka katarzyna 89—90 czarniecka-Rodzik zofia 145 czarnota emilia 9 czawnicka a. 31 cząstka-szymon bożena 156 czermińska Małgorzata 23, 29, 31, 108 czerwińska anita 198 czubala dionizjusz 107 czyżak agnieszka 30 dahle Gro 202 dakowicz przemysław 30 dalewski zbigniew 210 dali salvador 47 danielewiczowa Magdalena 91, 92 dawid łucja 181 dąbrowska anna 105 dąbrowska elżbieta 188 deleuze Gilles 203 130 dobrzyńska teresa 114, 121—122 domańska ewa 17 dominów Marcin 95—96 dominów zuzanna 95—96 donoghue denis 107 doroszewski witold 55, 102, 108 drążek katarzyna, jakubczak — zob. jakubczak-drążek katarzyna drożdżal Michalina 198 drwięga Marek 27 dryden Gordon 120, 122—123, 128— dryll elżbieta 108 dubisz stanisław 102 dubowska-Grynberg zofia 69 dudek Małgorzata, wójcik — zob. wój- cik-dudek Małgorzata dudzik Maria 139 dumin agnieszka, przybyła — zob. przybyła-dumin agnieszka dunaj bogusław 102, 135 dyduch barbara 74 dyduchowa anna 169 dymel-trzebiatowska Hanna 201 dziamska-lenart Gabriela 94, 95—96 dziamski Grzegorz 23 dziemba alina, Mitek — zob. Mitek- dzierwa kinga, łapot — zob. łapot- -dziemba alina -dzierwa kinga dziurzyńska-Ścibor Maria 157 escher Maurits cornelis 48 Fairhead d. 102 Fajfer zenon 126 Falski Marian 204 Ferenc teresa 24 Fidelska ewelina, nurczyńska — zob. nurczyńska-Fidelska ewelina Filipczuk elżbieta 119 Filipkowska agnieszka 199 Fischer olga 126 Flakowicz-szczyrba Marta 20 Florczewska katarzyna 119 Forajter beata, Mytych — zob. Mytych- -Forajter beata Foucault Michel 70 Fórián Éva 198 Fredro aleksander 60 Freud zygmunt 31 Fryszkiewicz Marzena 199 Gajda stanisław 116, 123, 127, 185—187 Gałan beata 199 Gałczyński konstanty ildefons 10 Garpiel Rafał 40—41 Gazda Grzegorz 104 Gąsiorek krystyna 155—156, 158, 182 Gąska, ksiądz 84 Gieysztor aleksander 180 Gilowa lidia 156 Giza anna 107, 109 Gloton Robert 56 Głowińska katarzyna 95—96 Goliński zbigniew 114 Golonka danuta, jastrzębska — zob. jas- trzębska-Golonka danuta Gołaszewska ewa 58 Gołaszewska Maria 50 Gołek patrycja 198—199 Gołębiewska Maria 39 Gombrowicz witold 176 Gozdecka Renata 157 Grabarczyk anna 145 Grabias stanisław 117 Gralewicz-wolny iwona 112, 201—205 Grochowski Maciej 91, 180 Gromek joanna 29 Grybosiowa antonina 89 Grynberg zofia, dubowska — zob. du- bowska-Grynberg zofia Grzenia jan 123—125 Gumkowski Marek 156—157 Gunning Robert 183 Gutenberg johannes 113 Guzy anna 9, 197—198 Gwóźdź andrzej 123 Gwóźdź beata, lewińska — zob. le- wińska-Gwóźdź beata indeks osobowy 217 Habrajska Grażyna 41 Hajduk-Nijakowska Janina 107 Hartwig julia 19—21, 24, 26—32 Hegel Georg wilhelm Friedrich 21 Heidegger Martin 73—75 Herbert zbigniew 24 Hipokrates z Kos 44 Hlond august 191 Holt john caldwell 111, 118—119, 122 Hołobut agata 12, 26 Hopper Edward 72 Hornowski bolesław 54 Hornung Magdalena 27 Hrk joanna 207—208 Huelle paweł 24 Hurlock elizabeth bergner 54, 56 Hurska anna 82 Hurska Helena 82 Hurska jadwiga (jadwiszka) 82 Hurska Klara 82 Hurski antoni 82 Hurski Hubert 82 Hurski józef 82 Hurski ludwik 77—87 iwan Małgorzata, Rzeszutko — zob. Rzeszutko-iwan Małgorzata iwasiów inga 32 izdebski zbigniew 105 Jadacka Hanna 142 jagodzińska diana 9, 200 jakubczak-drążek katarzyna 156 Janczulewicz Katarzyna 199 janion Maria 20 Jankowska Hanna 113 janosch, właśc. Horst eckert 203 janus-sitarz anna 68, 146 jarosiński zbigniew 114 jaskółowa ewa 9, 18, 21, 25, 27, 196 jastrun Mieczysław 24 jastrzębska-Golonka danuta 94 jawor-baranowska jadwiga 55, 62, 198 —199 Jaworska Justyna 27 jaworski Michał 143, 146, 149, 151 218 indeks osobowy jedynak dorota, zdunkiewicz — zob. zdunkiewicz-jedynak dorota jekels l. 31 jezus chrystus 30, 44, 47, 212 jędrych karolina 9 jędrychowska Maria 169 jędrzejczak Marcin 27 jędrzejko ewa 41, 46 jodłowski stanisław 143 Judasz 44 kaczmarek leon 117 kalbarczyk anna 68 kalbarczyk Małgorzata 209 kamieńska anna 22—24, 31—32 kamińska-szmaj irena 189 kania agnieszka 191, 193—194 karamańska Marta 139 karwatowska Małgorzata 46 kaspertek Małgorzata, szwed — zob. szwed-kaspertek Małgorzata kazienko-szczerbak Marta 199 Kertesz andre 73 kęsek barbara 69 kierc bogusław 24 Kiklewicz aleksander 175 kita Małgorzata 114, 184, 188 klaga Marcin 126 klemensiewicz zenon 175 kłakówna zofia agnieszka 146, 169 kłosińska katarzyna, Mosiołek — zob. Mosiołek-kłosińska katarzyna kniagininowa Maria 159, 162 kochurova olga 198 kocowska barbara 31 kołakowski leszek 29 komendant tadeusz 70 konopnicka Maria 207 Konowrocka dorota 111 kopaliński władysław, właśc. włady- sław jan stefczyk 22 korfanty wojciech 191—192 korsak tadeusz j. 27 Korzeniewska Iwona 179 Korzeniowska Ewa 148 kosętka Halina 67 koss agata 20 kostyra-cieślak teresa 145 kot dominika 199 Kotowicz Justyna 198 Kowalczykowa alina 104 kowalikowa jadwiga 89, 94, 146, 155—156, 177 Kowalska Urszula 61 kowalska-leder justyna 27 kozłowska katarzyna 146 koźlik Michał 193 kramek krzysztof 157 krasuska zofia 156 krauz Maria 133 Krawczyk-tyrpa anna 94 kros kamila 198 krzemieniowa krystyna 123 krzyżyk danuta 155—156, 158, 182, 197—198 książek-szczepanikowa aniela 68 kubarek Marta 9, 155, 175, 197, 199 kubiak-sokół aleksandra 95 kubiczek adam 195—196 kulczyńska dominika 199 Kurcz Ida 121 Kurz Iwona 27 kurzowa zofia 159 kusek karolina 207—212 kwarciak bogusław 41 kwiatkowska-Ratajczak Maria 8 labocha janina 105 labuda aleksander 107 lande Grażka 69 lebioda dariusz tomasz 207 leder justyna, kowalska — zob. ko- walska-leder justyna legeżyńska annna 20, 32 lenart Gabriela, dziamska — zob. dziamska-lenart Gabriela leonardo da Vinci 39, 44, 46, 49 levinson paul 112—113, 128, 131 lewandowska kinga 54 lewińska-Gwóźdź beata 157 lewiński piotr H. 41 libura agnieszka 108 lieury alain 101 limont wiesława 157 lindgren astrid 57 loewe iwona 188 loska krzysztof 46 lubaś władysław 156 łapot-dzierwa kinga 157 łobos anna 155, 158, 183 łochocka Hanna 61 łotman jurij Michajłowicz 114 łuc izabela 37 łukaszewicz Monika 122 Machalska Renata 198 Machowiak aleksandra 69 Maćkowiak krystyna, szeżyńska — zob. szeżyńska-Maćkowiak krystyna Maj bronisław 24 Majtán Milan 41 Makowska słowinia, tynecka — zob. tynecka-Makowska słowinia Makuchowska Marzena 189 Malczewska jolanta 145 Malinowska ewa 185, 189 Malinowski lucjan 81 Malinowski władysław 156—157 Małgorzata teresa, infantka 69 Małoszowski Robert 157 Małyska agata 46 Marciniak zbigniew 35 Marciszuk teresa 145 Markowski andrzej 118, 142, 144, 182 Markowski Michał paweł 74 Markus Majaluoma 203 Maruszewski tomasz 107—108 Marzec Magdalena 199 Matejko jan 44 Mazur jan 41, 46, 112 Mcluhan Marshall 46, 112 Michał anioł (Michelangelo buonar- roti) 43, 45 Michałowska teresa 114 Miczka tadeusz 46 indeks osobowy 219 Miedzińska beata 109 Międzyrzecki artur 31 Mikołajczuk agnieszka 92, 141 Miłosz czesław 24, 29—32 Miodek jan 89, 116 Mitek-dziemba alina 23 Mizieliński daniel 69 Młynarczyk ewa 139 Młyński Rafał 198 Moczydłowski andrzej 207—208 Molek katarzyna 41 Mondrian piet, właśc. pieter cornelis Mondriaan 45 Morawska iwona 46 Moreau Marie-louise 176 Mosiołek-kłosińska katarzyna 89 Mucha danuta 209 Mucha karina 54 Müldner-nieckowski łukasz 95 Müldner-nieckowski piotr 95 Murawski Roman 27 Myrdzik barbara 46 Mytko Marta 183 Mytych-Forajter beata 201—205 nagajowa Maria 14, 148, 149 Nawrocki Witold 107 nęcka edward 56 niebrzegowska-bartmińska stanisława 133 niemczyk katarzyna, przebinda — zob. przebinda-niemczyk katarzyna niesporek-szamburska bernadeta 9, 112, 146, 197, 212 nijakowska janina, Hajduk — zob. Haj- duk-Nijakowska Janina nitsch kazimierz 81 nocoń jolanta 146, 155, 185, 187 nowak ewa 18, 21, 27 Nowak Jan 27 Nowak Karol 195 nowosielski kazimierz 22—23 nowożenowa zoja 37 nurczyńska-Fidelska ewelina 41 Nycz Ryszard 17 nyhus svein 202 220 indeks osobowy ogłoza ewa 214 olbert stefan 156 olech joanna 145 oleksy zofia 170 oleś piotr 108—109 olszar Henryk 77 opacka anna 26 ostrowicki Michał 42, 50 ozaist Grażyna 59 ożóg kazimierz 46, 89, 98, 133 pacuła jarosław 157 pacuła lucyna, adrabińska — zob. ad- rabińska-pacuła lucyna pałasz Marcin 58 pasek jan chryzostom 77—79 pasterny Hanna 198 pawłowska Regina 139, 177 pennac daniel 69 pęcherski Mieczysław 143—144, 146 —148, 153 picasso pablo 48 pietrasik anita, przybyszewska — zob. przybyszewska-pietrasik anita pietrych krystyna 30 pietrzak Malgorzata 181 pilch anna 68 piotrowska aleksandra 10 pisarek walery 112—113, 133, 159, 162 pitrus andrzej 41 platon 22, 28, 72 pławecka katarzyna Maria 167—173 podlawska daniela 95 podracki jerzy 143—144, 146 pokrzywa agnieszka 198 polakowski jan 169 polański edward 93, 142, 156 polański kazimierz 142 porayski-pomsta józef 117—118 porazińska janina 207 pospiszyl kazimierz 31 przebinda-niemczyk katarzyna 195 przybylska Renata 192 przybylski Ryszard 20 przybyła-dumin agnieszka 107 przybyszewska-pietrasik anita 157 przychodzińska Maria 157 puchalska iwona 95—96 puzynina jadwiga 92, 141 pyzik tomasz 198 Rataj Romana 156—157 Ratajczak józef 207 Ratajczak Maria, kwiatkowska — zob. kwiatkowska-Ratajczak Maria Robinson ken 56 Robson agata, bielik — zob. bielik- -Robson agata Rodin auguste 48—49 Rodzik zofia, czarniecka — zob. czar- niecka-Rodzik zofia Rogozińska arleta Magdalena 199 Rosemann barbara 54 Różewicz tadeusz 20, 24, 31—32 Rudniańska joanna 203—204 Ruščák František 41 Rykowska Małgorzata 157 Rymkiewicz jarosław Marek 24 Rypel agnieszka 94 Rzeszutko-iwan Małgorzata 41 saloni zygmunt 134, 142 sandbothe Mike 123—124 schiller Friedrich 21 schmidt, nauczyciel 80 Sienkiewicz Henryk 204 sienko Maria 173 siewicz agnieszka 198 sigurd bengt 158, 183 sikorska agnieszka, chłosta — zob. chłosta-sikorska agnieszka simonides dorota 107 sitarz anna, janus — zob. janus-sitarz anna siwiec adam 46 skoprupka stanisław 210 Skowronek Katarzyna 41 skubalanka teresa 114—115 skudrzyk aldona 179, 186 sławiński janusz 104 słonimski antoni 55 słota Michał 198 smoczyńska urszula 156—157 smoleńska-zielińska barbara 157 smoła aleksandra, zok — zob. zok- -smoła aleksandra smól joanna 116, 119, 127 sobczyk Mieczysław 158 sobol elżbieta 91, 95 sobolewska anna 23 sobstyl katarzyna 46 sokół aleksandra, kubiak — zob. ku- biak-sokół aleksandra sołtysik włodzimierz 157 sosnowski Maciej a. 23 stachurski edward 139 staniczek łucja 191—192 Starik Natasza 108 Starzec anna 187 stasińska krystyna 156 stenberg brigitta 202 Stott Carole 130 struth thomas 72, 74—76 strutyński jerzy 143—144, 146, 148, styczeń bernadeta 194 sufin stanisława 143 synowiec Helena 54, 85, 89, 101, 141, 148, 155—156, 158, 175—176, 179, 184 szałko zbigniew 157 szamburska bernadeta, niesporek — zob. niesporek-szamburska berna- deta szczepanikowa aniela, książek — zob. książek-szczepanikowa aniela szczerbak Marta, kazienko — zob. ka- zienko-szczerbak Marta szczęsna ewa 41 szczyrba Marta, Flakowicz — zob. Fla- kowicz-szczyrba Marta szeżyńska-Maćkowiak krystyna 101 szmaj irena, kamińska — zob. kamiń- ska-szmaj irena szpakowska Małgorzata 27 szpila Grzegorz 89 153 indeks osobowy 221 szwed-kaspertek Małgorzata 42 szymańska Monika 199 szymborska wisława 10—11, 24—27, 58, 213 szymczak Mieczysław 21, 102, 114 szymon bożena, cząstka — zob. cząst- ka-szymon bożena Ścibor Maria, dziurzyńska — zob. dziurzyńska-Ścibor Maria Śliwiak tadeusz 59—60, 65 Śmigla Maria 157 Świątek-brzezińska Magdalena 95 Świerc aleksandra, biernacka — zob. biernacka-Świerc aleksandra Święcicka Małgorzata 94 tabakowska elżbieta 111, 125, 127 tanalska anna 114 taraszkiewicz Małgorzata 122 tatarkiewicz anna 70 telicki Marcin 20 thorne tony 46 tokarski jan 142, 143 tomasz z akwinu, akwinata, św. 19, tomaszewska Grażyna 10 tomkowski jan 207 toral cristobal 71—72, 74—76 tresidder Jack 210 troc Michał abraham 180 trzebiatowska Hanna, dymel — zob. dymel-trzebiatowska Hanna trznadel Jacek 17 trzynadlowski Jan 112 turczyn-zalewska Hanna 130 tuszyńska agata 32 tuwim julian 55 tynecka-Makowska słowinia 104 tyrpa anna, krawczyk — zob. kraw- czyk-tyrpa anna uryga zenon 67, 169 Velázquez diego Rodríguez de silva y 67—76 27 222 indeks osobowy Vincenti silvano 49 Vos janette 120, 122—123, 128—130 Wrona Joanna 197 wronicz jadwiga 178 wacławek Maria 189, 198 waligóra Marcin 74 waliński Michał 107 walker Richard 130 warchala jacek 179, 186 warhol andy 48 wawrzyniak zdzisław 133, 139, 158 węcław elżbieta 195 węgrzynek krystian 193 Wieczorek Katarzyna 199 Wieczorkiewicz anna 27 Wilk andrzej 156 wilkoń aleksander 114, 175 wiśniewska Halina 89, 180 witosz bożena 114 Wodnicka Wioletta 60 Wojnar Irena 56 wojtak Maria 137 wolff kurt 74 wolny iwona, Gralewicz — zob. Grale- wicz-Wolny Iwona woodward john 130 woźniak urszula 195 wójcik-dudek Małgorzata 9, 112, 146, 199, 205 zabawa krystyna 213—214 zagajewski adam 24—27 zaleski Marek 106 zalewska Hanna, turczyn — zob. tur- czyn-zalewska Hanna załazińska aneta 145 zarębina Maria 118, 156, 159, 162, 183 zaśko-zielińska Monika 116 zbróg piotr 145 zduniak andrzej 108 zdunkiewicz-jedynak dorota 91, 114 —115, 117, 120 zdzitowiecka Hanna 60 zgółkowa Halina 102 zielińska Monika — zob. zaśko-zieliń- ska Monika zok aleksandra 9 zok-smoła aleksandra 182, 199 zoller eva 120 żak ewa 207 żmigrodzki piotr 92—93 żurek sławomir jacek 10 żydek-bednarczuk urszula 46, 138, 180, 185, 188 zestawiła Grażyna wilk Redaktor MałGoRzata poGłódek projektant okładki stanisław kluska Redaktor techniczny baRbaRa aRenHöVel Korektor lidia szuMiGała Skład i łamanie alicja załęcka copyright © 2014 by wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISSN 0208-5011 (wersja drukowana) ISSN 2353-9577 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl wydanie i. nakład: 120 + 50 egz. ark. druk. 14,0. ark. wyd. 17,0. papier offset. kl. iii, 90 g cena 2(cid:23) zł (+ Vat) druk i oprawa: „toteM.coM.pl sp. z o.o.” sp.k. ul. jacewska 89, 88 -100 inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 23
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: