Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00410 006879 20281096 na godz. na dobę w sumie
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 24 - ebook/pdf
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 24 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-9577 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

24. tom „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” adresowany jest do polonistów, studentów polonistyki, dydaktyków języka ojczystego i literatury oraz do pedagogów. Zamieszczono w nim kilkanaście artykułów z zakresu edukacji literackiej i kulturowej oraz językowej, a ponadto – 8 recenzji najnowszych prac o profilu dydaktycznym. Dydaktycy literatury przedstawiają m.in. ciekawe pomysły na cykle lekcji o Holokauście (tej propozycji towarzyszy refleksja nad szkolną koncepcją mówienia o Zagładzie, także próba nowego odczytania Akademii Pana Kleksa Jana Brzechwy) oraz o paradoksach poetyckich w twórczości księdza Jana Twardowskiego (analiza i interpretacja poezji Twardowskiego połączona została z elementami kształcenia językowego i kulturowego), wskazują, jak kształtować świadomość aksjologiczną uczniów (np. wykorzystując powieść Gustawa Morcinka Judasz z Monte Sicuro); podejmują problem inności we współczesnej literatury dziecięcej (m.in. miejsca dzieci w nowym modelu współczesnej rodziny).

Dydaktycy języka dzielą się natomiast wynikami swoich badań dotyczących obrazu nauczyciela w wypowiedziach internautów i czynników, które mają wpływ na ocenę nauczycieli przez społeczeństwo; sposobu opracowania szkolnych słowników poprawnej polszczyzny (na przykładzie haseł z komponentem GŁOWA); znajomości znaczeń wybranych frazeologizmów somatycznych przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; wartości stylistycznej spójników w analizowanych tekstach informacyjnych i materiale ćwiczeniowym w wybranych podręcznikach szkolnych.

Artykuły, które znalazły się w tomie wzbogacą warsztat dydaktyczny nauczycieli i studentów oraz skłonią ich do refleksji nad rolą przedmiotu język polski w rozwijaniu postaw i osobowości uczniów, a także funkcją nauczyciela we współczesnej szkole.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Z TEORII I PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ JĘZYKA POLSKIEGO T. 24 NR 3425 Z TEORII I PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ JĘZYKA POLSKIEGO 24 pod redakcją Danuty Krzyżyk Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 ReDaKtoR seRii: DyDaKtyKa języKa i liteRatuRy polsKiej ewa jasKółowa Recenzenci zoFia BuDRewicz KRystyna GĄsioReK Rada NaUKoWa przewodnicząca: Helena synowiec wiceprzewodnicząca: Bernadeta niesporek-szamburska członkowie: Marian Kisiel edward polański urszula Żydek-Bednarczuk sekretarz i redaktor językowy: Danuta Krzyżyk redaktor statystyczny: anna Guzy RaDa pRoGRaMowa Barbara Bogołębska (łódź), Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Katowice), ewa jaskółowa (Katowi- ce), Krystyna Kleszczowa (Katowice), zofia Budrewicz (Kraków), jadwiga Kowalikowa (Kraków), Maria Kwiatkowska-Ratajczak (poznań), jan Miodek (wrocław), Barbara Myrdzik (lublin), jan ożdżyński (Kraków), Marta pančiková (Bratysława), Regina pawłowska (Gdańsk), jerzy podracki (warszawa), Danuta Rytel-schwarz (lipsk), Bogusław skowronek (Kraków), aldona skudrzyk (Katowice), zenon uryga (Kraków), Halina wiśniewska (lublin), Bożena witosz (Katowice), ta- deusz zgółka (poznań) SPIS RZECZY I. Edukacja literacka i kulturowa Małgorzata wójciK -DuDeK: inkaust. Holokaust. trudna lekcja pisania w czasach zagłady Magdalena ocHwat: jana twardowskiego (o)czarowanie paradoksami. Źródła paradok- sów poetyckich — lektura licealisty lucyna saDziKowsKa: Judasz z Monte Sicuro — lekcja o moralności czasów wojny Karolina KwaK: czy normalnie znaczy inaczej? o literaturze dziecięcej przełamującej ste- reotypy II. Edukacja językowa Diana jaGoDziŃsKa: obraz(y) zawodu nauczyciela w opiniach internautów (wokół listu emilia czaRnota: związki frazeologiczne z komponentem Głowa w słownikach szkol- otwartego Men do rodziców i opiekunów) nych oraz uczniowskich eksplikacjach aleksandra zoK -sMoła: wartość stylistyczna spójników w wybranych podręcznikach do kształcenia językowego na iii etapie kształcenia III. Recenzje sylwia KaRolaK: Doświadczenie zagłady w literaturze polskiej 1947—1991. Kanon, któ‑ ry nie powstał (Małgorzata wójciK -DuDeK) Magdalena ocHwat: poezja paradoksów — paradoksy w poezji. poetycka teologia księży jana twardowskiego, janusza stanisława pasierba, wacława oszajcy (ewa oGłoza) ewa oGłoza: wokół opowieści Hansa christiana andersena. o radości czytania (lucyna Helena BoRowiec: Dziecięce rozumienie świata (studium lingwistyczne) (Małgorzata saDziKowsKa) KaRwatowsKa) gadnień (zofia BuDRewicz) (edyta KoRepta) Helena synowiec: Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. wybór za- językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) Bogumił Hoff (1829—1894) — „odkrywca” wisły. Red. R. czyż (ewa oGłoza) Małgorzata Karwatowska, leszek tymiakin: Światy uczniowskie. język — media — komu- nikacja (Bernadeta niespoReK -szaMBuRsKa) 7 19 41 61 73 87 99 113 119 123 127 133 139 140 149 Redaktor MałGoRzata poGłóDeK projektant okładki i strony tytułowej stanisław KlusKa Redaktor techniczny BaRBaRa aRenHöVel Korektor saBina stencel Skład i łamanie alicja załęcKa copyright © 2015 by wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISSN 0208-5011 (wersja drukowana) ISSN 2353-9577 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl wydanie i. nakład: 120 + 50 egz. ark. druk. 9,75. ark. wyd. 11,5. papier offset. kl. iii, 90 g. cena 20 zł (+ Vat) druk i oprawa: eXpol, p. Rybiński, j. Dąbek, spółka jawna. ul. Brzeska 4, 87-800 włocławek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 24
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: