Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 003825 22407587 na godz. na dobę w sumie
Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium selektywne - ebook/pdf
Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium selektywne - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 300
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3785-9596-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Historia mediów, historia dziennikarstwa, historia prasy to nadal te dziedziny, które domagają się szerszego zainteresowania badawczego w Polsce. Współczesne, naukowe zainteresowania nad mediami oscylują wokół ich bezustannej transformacji i są to przede wszystkim analizy socjologiczne. W ostatnich latach obserwuje się spadek zainteresowania historią, którą można dostrzec w mediach. Pod pojęciem historii należy rozumieć tu szeroki zbiór problemów, zagadnień i zjawisk, które zostały zamknięte w określonych odcinkach temporalnych w prasie, radiu, telewizji, plakacie, rysunku, czy fotografii. Należą one do historii, ale tej, której kontinuum da się jeszcze odczuć, zauważyć i zaobserwować. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby badania dziennikarstwa – jako zjawiska osobliwego, kształtującego opinię społeczną, tworzącego inną, alternatywną rzeczywistość, która często dominuje w społecznym procesie komunikowania.

Książka ma zdecydowanie charakter naukowy. Pod względem strukturalnym i merytorycznym nie budzi wątpliwości. Jest to zbiór uporządkowanych tematycznie artykułów, napisanych w sposób komunikatywny. Atutem książki jest również różnorodność poruszonych w niej problemów. Publikacja dobrze wpisuje się we współczesny nurt badań nad historią mediów.

Z recenzji dr  Anety Niewęgłowskiej

 

Wspólnym mianownikiem tekstów zawartych w książce jest wysoki poziom wiedzy ich autorów. Widać, że każdy z zamieszczonych tu rozdziałów jest wynikiem konkretnych zainteresowań badawczych, o czym świadczy między innymi adekwatna i bogata bibliografia. Autorzy poszczególnych rozdziałów łączą w swych rozważaniach, choć w różnych proporcjach, opis z analizą, co jest jednym z warunków uznania tekstu za opracowanie naukowe.

Z recenzji dra hab. Wiesława Wacławczyka
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Z HISTORII MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA STUDIUM SELEKTYWNE pod redakcją Piotra Grochmalskiego Piotra Lewandowskiego Anny Krygier Recenzenci Dr hab. Maciej Kledzik, prof. UWM Dr Aneta Niewęgłowska Dr hab. Wiesław Wacławczyk Skład i łamanie Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska Korekta Anna Krygier Projekt okładki Anna Krygier Na okładce wykorzystano ilustrację The eye of truth in reno: yellow journalism, yellowcake za: http://pixgood.com/yellow-belly-coward.html © Copyright by Piotr Grochmalski, Piotr Lewandowski, Anna Krygier, Dominika Gołaszewska, Tomasz Jacek Lis, Mateusz Maleszka, Mateusz Zmudziński, Justyna Janczak, Jacek Laskowski ISBN e-book 978-83-7859-596-0 ISBN druk 978-83-7859-597-7 Wydawca Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2015 SPIS TREŚCI Wstęp 7 HISTORIA PRASY Dominika Gołaszewska Sytuacja polityczno-społeczna na Mazurach, a czasopiśmiennictwo re- gionalne do 1939 roku 13 Piotr Lewandowski Historia „Kuriera Warszawskiego” Brunona Kicińskiego jako przykład rozwoju prasy masowej i pierwszego koncernu medialnego w XIX wieku na ziemiach polskich tomasz Jacek Lis Zarys dziejów bośniacko-hercegowińskiej prasy w XIX stuleciu 35 69 Z DZIEJÓW MEDIÓW WIZUALNYCH mateusz maleszka Komiks na wojnie – amerykański komiks wojenny podczas II wojny światowej 95 Piotr Lewandowski Propaganda PRL: na przykładzie plakatu propagandowego 115 Piotr Grochmalski Społeczna fotografia tygodnika „Wprost” w okresie 1983–1991 jako uni- kalny zapis społecznej kondycji Polaków po stanie wojennym 137 6 Spis treści OBRAZ ŚWIATA W PRZEKAZIE MEDIALNYM anna krygier Józef Piłsudski w czasopismach popularnonaukowych o tematyce histo- rycznej w latach 2013–2014 195 mateusz zmudziński Historia i zawartość „Głosu z Torunia”, dodatku, do tygodnika katolic- kiego „Niedziela”. Zarys problemu Justyna Janczak Stereotypy płciowe w prasie RZECZYWISTOŚĆ DZIENNIKARSKA Jacek Laskowski Quo vadis dziennikarstwo śledcze Justyna Janczak Tajemnica zawodowa dziennikarzy 231 247 267 287 WSTĘP Historia mediów, historia dziennikarstwa, historia prasy to nadal te dziedziny, które domagają się szerszego zaintere- sowania badawczego w Polsce. Współczesne, naukowe za- interesowania nad mediami oscylują wokół ich bezustannej transformacji i są to przede wszystkim analizy socjologiczne. W ostatnich latach obserwuje się spadek zainteresowania histo- rią, którą można dostrzec w mediach. Pod pojęciem historii na- leży rozumieć tu szeroki zbiór problemów, zagadnień i zjawisk, które zostały zamknięte w określonych odcinkach temporal- nych w prasie, radiu, telewizji, plakacie, rysunku, czy fotografii. Należą one do historii, ale tej, której kontinuum da się jeszcze odczuć, zauważyć i zaobserwować. Dlatego tak ważne jest zwró- cenie uwagi na potrzeby badania dziennikarstwa – jako zjawiska osobliwego, kształtującego opinię społeczną, tworzącego inną, alternatywną rzeczywistość, która często dominuje w społecz- nym procesie komunikowania. Dziennikarstwo jest sztuką. Każdy, kto choć przez chwilę miał możliwość zetknięcia się od strony praktycznej z media- mi wie, że jest to sztuka socjotechniczna, w której na przemian stosuje się perswazję, propagandę, stereotyp i inne formy świa- domości społecznej, tylko po to by dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców i wywrzeć na nich określony wpływ. Tym bardziej warto przyjrzeć się zjawiskom kształtującym sztukę dziennikarską już od początków jego istnienia, zwrócić się ku 8 Wstęp mechanizmom kształtującym przekaz medialny i odkodować in- tencje i ukryte znaczenia. Praca „Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium se- lektywne” to zbiór artykułów, których myślą przewodnią jest historia i rzeczywistość dziennikarstwa oraz mediów w ogóle. Teksty zawierają wyniki badań, analiz i dociekań głównie mło- dych naukowców. Różnorodność poruszanej tu tematyki wynika z szerokiego spectrum zainteresowań autorów i niebywale jest to atutem tejże pracy, gdyż nie narzuca i nie hegemonizuje tym samym jednego punktu problematycznego. Każdy, kto sięgnie po tę publikację znajdzie teksty pisane różnym temperamentem, ale zawsze z takim samym zacięciem analitycznym. Publikacja ta posiada układ problemowo-chronologiczny i w taki też została podzielona na cztery pola tematyczne. Pierw- szym z nich jest historia prasy, w którym czytelnik będzie mógł zapoznać się z zagadnieniami poświęconymi początkom powsta- wania dojrzałych systemów prasowych od czasów nowożytnych po XX wiek. Kolejne teksty zostały poświęcone komunikacji wi- zualnej – komiksowi i plakatowi jako narzędziom przesyłu idei i symboli. Trzeci dział traktuje o obrazowaniu rzeczywistości medialnej. Uwaga autorów skupia się głównie na prezentowa- niu wybranych zagadnień związanych z przekazem medialnym jako elementem tworzącym rzeczywistość kulturowo-społeczną. W części czwartej znajdują się prace mówiące o trudach warsz- tatu dziennikarskiego. W swej różnorodności praca ta posiada jeden wspólny mia- nownik – dostrzega szereg możliwości badawczych i interpreta- cyjnych w komunikacji masowej jako szerokim polu dociekań naukowych. Dlatego warto ją polecić każdemu, kto jest zainte- resowany zagadnieniami związanymi z rozwojem komunikacji masowej, wizualnej i obrazowaniem za pośrednictwem mediów. Z całą pewnością będzie to lektura, która zmotywuje do stawia- nia dodatkowych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Wstęp 9 Redaktorzy pragną przy tym zachęcić do współpracy wszyst- kich, zwłaszcza młodych naukowców zajmujących się szeroko po- jętą dziedziną historii mediów i rzeczywistości dziennikarskiej. W przyszłości planowane są kolejne tomy zawierające zagadnie- nia z zakresu teorii mediów, teorii komunikacji, kreowania rze- czywistości medialnej czy warsztatu dziennikarskiego. Autorzy tekstów i redaktorzy tomu pragną przy tym wyrazić serdeczne podziękowania recenzentom: Panu drowi hab. Maciejowi Kle- dzikowi, prof. UWM, Pani dr Anecie Niewęgłowskiej, oraz Panu drowi hab. Wiesławowi Wacławczykowi za szereg cennych me- rytorycznych i praktycznych uwag, które znacząco przyczyniły się do poprawy jakości i odbioru niniejszej publikacji. Redakcja
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium selektywne
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: