Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 005976 20490018 na godz. na dobę w sumie
Zaawansowana rachunkowość finansowa. Przykłady. Zadania. Testy - ebook/pdf
Zaawansowana rachunkowość finansowa. Przykłady. Zadania. Testy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4079-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Pod pojęciem „rachunkowość zaawansowana” autorzy rozumieją zagadnienia mieszczące się w zakresie regulacji ustawy o rachunkowości, ale nie występujące w każdym podmiocie zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Celem książki jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień w formie rozwiązanych zadań (traktowanych jako przykłady). Zamieszczono w niej również zadania do samodzielnego rozwiązania.

Głównymi czytelnikami Zaawansowanej rachunkowości finansowej powinni być studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Podręcznik może być pomocny w przygotowaniu się do egzaminu na biegłego rewidenta, doradcę podatkowego lub w uzyskaniu certyfikatu do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Książka może być wykorzystywana przez księgowych do rozwiązywania problemów praktycznych.

Opiniowana praca pod redakcja naukowa prof. Winiarskiej jest bardzo dobrym podręcznikiem i to pod wieloma względami. Podjęcie się opracowania podręcznika do nauki zaawansowanej rachunkowości, opartego wyłącznie na przykładach i zdaniach, dowodzi odwagi zespołu autorów. O wysokiej jakości opracowania może świadczyć m.in. dobór i kolejność omawianych zagadnień.

„Zaawansowana rachunkowość finansowa” jest wartościowym podręcznikiem, adresowanym zarówno do studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania, jak również do szerokiego grona praktyków: księgowych, biegłych rewidentów, inwestorów itd.

Prof. dr hab. Jan Turyna

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZAAWANSOWANA AAWANSOWANA RACHUNKOWOÂå RACHUNKOWOÂå FINANSOWA FINANSOWA PRZYK¸ADY y ZADANIA y TESTY Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska E I G U R D E I N A D Y W ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOÂå FINANSOWA PRZYK¸ADY y ZADANIA y TESTY AUTORZY: Anna Buczkowska 10 Monika Foremna-Pilarska 7 Stanis∏aw Hoƒko 6, 9 Magdalena Janowicz 5, 8* Tomasz Kufel 1 Przemys∏aw Muçko 4, 8* Ewa Radawiecka 3 Anna Zbaraszewska 2 *Wspó∏autorstwo ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOÂå FINANSOWA PRZYK¸ADY y ZADANIA y TESTY Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska Wydanie drugie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Jadwiga Witecka Recenzent: prof. dr hab. Jan Turyna Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Ilustracja na okładce: Terry Morris / iStockphoto.com © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa, tel. (22) 33 77 600 Skład i łamanie: Studio Graficzne MIMO, Michał Moczarski, tel. (22) 642 01 18 Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4078-4 ISBN e-book 978-83-255-4079-1 Spis treści Wstęp (Kazimiera Winiarska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 1. Wycena aktywów i pasywów (Tomasz Kufel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział 2. Przepływy pieniężne (Anna Zbaraszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Rozdział 3. Odroczony podatek dochodowy (Ewa Radawiecka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rozdział 4. Instrumenty zabezpieczające (Przemysław Mućko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Rozdział 5. Połączenia jednostek gospodarczych (Magdalena Janowicz) . . . . . . . . . . 98 Rozdział 6. Kontrakty długoterminowe (Stanisław Hońko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Rozdział 7. Leasing (Monika Foremna-Pilarska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Rozdział 8. Skonsolidowane sprawozdania finansowe (Przemysław Mućko i Magdalena Janowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Rozdział 9. Rachunkowość jednostek w upadłości i likwidacji (Stanisław Hońko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Rozdział 10. Faktoring i forfaiting (Anna Buczkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Wykaz kont stosowanych w książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5 Wstęp Przez pojęcie „rachunkowość zaawansowana” autorzy rozumieją zagadnienia mieszczą- ce się w zakresie regulacji ustawy o rachunkowości, rzadko występujące w podmiotach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Znaczna część zakresu rachun- kowości zaawansowanej dotyczy dużych i średnich jednostek, zajmujących się takimi operacjami, jak np.: odroczony podatek dochodowy, instrumenty finansowe, przepły- wy pieniężne, sprawozdania skonsolidowane, kontrakty długoterminowe. Część za- kresu rachunkowości zaawansowanej może wystąpić również w małych jednostkach, zajmujących się np. transakcjami leasingu, faktoringu należności, łączeniem spółek, likwidacją i upadłością. Oprócz typowych operacji, w działalności jednostki gospodarczej mogą się poja- wiać transakcje nietypowe, których interpretacja wymaga dużo czasu w poszukiwaniu właściwego komentarza. Celem książki jest wyjaśnienie zagadnień, które stwarzają problemy w praktyce. Dla ułatwienia rozwiązywania tych problemów w niektórych zadaniach podano roz- wiązania. Zadania opracowano z uwzględnieniem różnych branż i form własności. Do zrozumienia omawianych zagadnień mogą być pomocne następujące książki: 1. 2. 3. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Warszawa 2008. 4. J. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy Rachunkowość zaawansowana, K. Winiarska (red.), Kraków 2009. Od auditingu do sponsoringu, K. Czubakowska (red.), Warszawa 2007. o rachunkowości i MSR, Warszawa 2008. Głównymi czytelnikami Zaawansowanej rachunkowości finansowej powinni być studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Podręcznik może być pomocny w przygotowaniu się do egzaminu na biegłego rewidenta, doradcę podatkowego lub w uzyskaniu certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Książka może być wykorzystywana również przez księgowych do interpretacji nowych zagadnień pojawiających się w praktyce. 7 Tomasz Kufel Rozdział 1 Wycena aktywów i pasywów Zadanie 1.1 Spółka akcyjna AGNES zgodnie z aktem notarialnym nabyła grunt o wartości 200 000 zł z zamiarem rozszerzenia swojej działalności. Opłata notarialna związana z zakupem gruntu wyniosła 4000 zł, natomiast prowizja pośredniczącego w transakcji biura nieru- chomości BONUS – 6000 zł. Polecenie Ustalić wartość początkową gruntu. Rozwiązanie Wartość początkowa gruntu wynosi 210 000 zł. 9 Tomasz Kufel Zadanie 1.2 Przedsiębiorstwo produkcyjne TOKARZ, będące płatnikiem podatku VAT, zakupiło tokarkę za kwotę 10 000 zł plus VAT 23 . Koszty transportu tokarki na miejsce jej in- stalacji wyniosły 615 zł z 23 podatkiem VAT, natomiast koszty montażu 1000 zł plus VAT 23 . Polecenie Ustalić wartość początkową tokarki. Zadanie 1.3 Spółka z o.o. ALANEX nabyła od urzędu miasta, będącego właścicielem gruntu o war- tości 500 000 zł, prawo do jego wieczystego użytkowania. Na podstawie zawartej umo- wy wieczystego użytkowania jednostka zapłaciła pierwszą opłatę za użytkowanie grun- tu w wysokości 30 000 zł. Opłata ta zawierała również zwykłą opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 2000 zł. Spółka ma zamiar wybudować na gruncie halę produkcyjną, której planowany koszt wynosi 800 000 zł. Polecenie Ustalić wartość początkową prawa wieczystego użytkowania gruntu. Zadanie 1.4 Biuro rachunkowe LICZYDŁO zakupiło program finansowo-księgowy za kwotę 8000 zł. Firma sprzedająca wystawiła dodatkowo fakturę za koszty instalacji w wyso- kości 1000 zł oraz koszty szkolenia pracowników w kwocie 2500 zł. Podatek VAT pod- legający odliczeniu wynosi 23 od wszystkich wymienionych transakcji. Polecenie Ustalić wartość początkową programu oraz dokonać odpowiednich zapisów w księ- gach rachunkowych biura. 10 Zadanie 1.5 Wycena aktywów i pasywów Spółka branży chemicznej wprowadza na rynek nowy odplamiacz MINUTKA. W celu wypracowania wyjątkowej formuły, pozwalającej na czyszczenie plam na sucho, jed- nostka poniosła następujące koszty: a) usług i  materiałów wykorzystanych w  procesie opracowania odplamiacza b) wynagrodzeń osób testujących odplamiacz – 5000 zł, c) wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach rozwojowych odplamia- – 90 000 zł, cza – 100 000 zł, d) organizacji kampanii marketingowej reklamującej nowy produkt – 50 000 zł, e) amortyzacji patentów, których użyto w toku prac rozwojowych – 10 000 zł, f) szkoleń przedstawicieli handlowych – 20 000 zł. Polecenie Które koszty zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych oraz w ja- kiej pozycji i kwocie będą wykazane w bilansie? Rozwiązanie Do składnika wartości niematerialnych i prawnych należy zaliczyć koszty: a) usług i materiałów wykorzystanych w procesie opracowania odplamiacza – 90 000 zł, b) wynagrodzeń osób testujących odplamiacz – 5000 zł, c) wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach rozwojowych odplamia- d) amortyzacji patentów, których użyto w toku prac rozwojowych – 10 000 zł. Kwota 205 000 zł zostanie wykazana w bilansie w pozycji „koszty zakończonych cza – 100 000 zł, prac rozwojowych”. Zadanie 1.6 Przedsiębiorstwo budowlane MUREX nabyło w drodze zakupu zakład produkcyjny za kwotę 350 000 zł. Dane dotyczące aktywów i zobowiązań tej jednostki kształtowały się następująco: a) wartość godziwa aktywów trwałych – 300 000 zł, b) wartość godziwa aktywów obrotowych – 150 000 zł, c) wartość godziwa przejętych zobowiązań – 200 000 zł. 11 Tomasz Kufel Polecenie Ustalić wartość firmy nabytej przez przedsiębiorstwo budowlane. Zadanie 1.7 Spółka akcyjna ANITA nabyła 30 września 2012  r. spółkę z  o.o. LUTEK za kwotę 300 000 zł. Uproszczony bilans przejmowanej spółki jest przedstawiony w tabeli. Usta- lono, że wartość godziwa przejętych środków trwałych wynosi 600 000 zł, a krótko- terminowych papierów wartościowych i należności od odbiorców 350 000 zł. Wartość godziwa zobowiązań krótkoterminowych jest o 10 większa od ich wartości księgowej. Bilans spółki z o.o. LUTEK na dzień 30 września 2012 r. (w zł) Aktywa I. Aktywa trwałe 1. Środki trwałe II. Aktywa obrotowe 1. Należności od odbiorców 2. Krótkoterminowe papiery wartościowe 3. Środki pieniężne Suma bilansowa Kwota 730 000 730 000 570 000 195 000 165 000 210 000 Pasywa I. Kapitały własne 1. Kapitał podstawowy II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe kredyty ban kowe 2. Zobowiązania wobec dostawców 3. Zobowiązania z tytułu wynagro dzeń 1 300 000 Suma bilansowa Kwota 700 000 700 000 600 000 270 000 200 000 130 000 1 300 000 Polecenie Ustalić ujemną wartość firmy. Pod jaką pozycją będzie ona wykazana w bilansie spółki ANITA? Zadanie 1.8 Spółdzielnia produkcyjna RAZEM dokonała zakupu maszyny marki „Sambor” za kwotę 50 000 zł netto. Dzięki niej spółdzielnia uzyskała możliwość produkcji nowych wyrobów. Aby uruchomić maszynę i rozpocząć wytwarzanie produktów, jednostka po- niosła następujące koszty: a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy wyładunku maszyny 12  500 zł, b) wynagrodzenia montażystów maszyny c) wynagrodzenia dla zewnętrznego eksperta pośredniczącego między spółdzielnią a producentem maszyny, którego zadaniem było określenie jej najkorzystniejszych parametrów technicznych d) kampanii reklamowej (koszty marketingowe związane z wprowadzeniem nowych produktów na rynek) e) uruchomienia maszyny i ustalenia jej początkowych parametrów przez przedstawiciela producenta Wycena aktywów i pasywów  1000 zł,  2000 zł,  10 000 zł,  1500 zł,  5000 zł, f) produkcji próbnej, której zadaniem było przetestowanie działania maszyny g) szkolenia pracowników pracujących przy maszynie w zakresie jej obsługi  3000 zł. Jednocześnie, w  związku z  produkcją próbną podjętą przez jednostkę, uzyska- no przychody ze sprzedaży wyprodukowanych w jej trakcie produktów w wysokości 4000  zł. Polecenie Ustalić wartość początkową maszyny. Zadanie 1.9 Jednostka przyjęła do używania środek trwały: magazyn wybudowany we własnym zakresie. Koszty budowy wyniosły 80 000 zł. Koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania budowy wyniósł 10 000 zł, natomiast otrzymane odsetki z tytułu lokat wolnych środków pochodzących z kredytu wyniosły 2000 zł. Polecenie Ustalić wartość początkową magazynu. Rozwiązanie Wartość początkowa magazynu wynosi 88 000 zł. 13 Tomasz Kufel Zadanie 1.10 W bieżącym roku obrotowym jednostka rozpoczęła budowę hali produkcyjnej, pono- sząc następujące koszty: • koszty budowy hali produkcyjnej – 700 000 zł, • odsetki od zaciągniętego na budowę kredytu bankowego w  złotych wyniosły 10 000 zł, • ujemne różnice kursowe w związku z kredytem w euro wyniosły 3000 zł, • uzyskano 1000 zł odsetek od ulokowanych w banku wolnych środków pieniężnych pochodzących z kredytu. Polecenie Ustalić wartość bilansową środka trwałego w budowie na dzień bilansowy. Zadanie 1.11 Spółdzielnia produkcyjna ZRYW otrzymała w formie darowizny dwuletni samochód ciężarowy marki „Samster” o wartości początkowej 180 000 zł i dotychczasowym umo- rzeniu 36 000 zł. Obecna cena nowego samochodu ciężarowego „Samster” w salonie wynosi 170 000 zł, natomiast wartość rynkowa z dnia nabycia określona w umowie darowizny – 130 000 zł. Polecenie Ustalić wartość początkową otrzymanego w formie darowizny samochodu ciężaro- wego. Zadanie 1.12 Ciastkarnia otrzymała w formie aportu używaną linię produkcyjną do ciastek marki „Sezam” o wartości początkowej 150 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 70 000 zł w zamian za udziały o wartości według umowy 100 000 zł. Wartość rynkowa linii pro- dukcyjnej w dniu zawarcia umowy wynosi 120 000 zł. 14 Polecenie Ustalić wartość początkową otrzymanej w formie aportu linii produkcyjnej. Wycena aktywów i pasywów Zadanie 1.13 Przedsiębiorstwo budowlane MURBETON zakupiło u producenta cegły. Cena sprze- daży materiałów wynosi 10 000 zł. Koszty transportu obciążające kupującego wynoszą 800 zł, a koszt opakowań jednorazowych – 300 zł. Dostawca udzielił odbiorcy rabatu w wysokości 10 ceny sprzedaży netto. Stopa podatku VAT, podlegającego odliczeniu, wynosi 23 . Wszystkie wymienione kwoty są cenami netto. Polecenie Ustalić cenę zakupu oraz cenę nabycia. Rozwiązanie Cena zakupu wynosi 10 000 zł × 90 = 9000 zł Cena nabycia wynosi 10 000 zł × 90 + 800 zł + 300 zł = 10 100 zł Zadanie 1.14 Jednostka handlowa zakupiła towar u  producenta. Na cenę sprzedaży u  producenta składają się: a) koszty produkcyjne – 6000 zł, b) podatek akcyzowy – 1000 zł, c) marża ustalona metodą „koszt plus” – 20 . Koszty transportu towarów w kwocie 2000 zł pokrywa odbiorca. Podatek VAT od wszystkich transakcji wynosi 23 . Polecenie Ustalić cenę sprzedaży netto i brutto u producenta oraz cenę zakupu i nabycia u od- biorcy. 15 Tomasz Kufel Zadanie 1.15 Hurtownia AGD zakupiła towary z importu za 5000 USD. Kurs z dokumentu odprawy celnej wynosi 2,8 zł/dolara. Stawka celna dla tych towarów wynosi 20 , podatek akcy- zowy – 30 , a podatek VAT – 23 (do odliczenia). Polecenie Ustalić cenę zakupu i nabycia towarów. Rozwiązanie Wartość celna towarów Cło Akcyza Cena zakupu = cena nabycia Zadanie 1.16 5 000 USD × 2,8 zł/USD = 14 000 zł 14 000 zł × 20 = 2 800 zł (14 000 zł + 2 800 zł) × 30 = 5 040 zł = 21 840 zł Jednostka zakupiła towary za kwotę 20 000 zł. Przed sprzedażą towary wymagają dłu- gotrwałego magazynowania. Koszty obsługi magazynu za okres magazynowania wy- noszą 1000 zł. Ze względu na brak płynności zapasów zaciągnięto na ich sfinansowa- nie kredyt bankowy, od którego odsetki naliczone za okres magazynowania wyniosły 500 zł. Polecenie Ustalić cenę nabycia towarów. Zadanie 1.17 W jednostce produkcyjnej ROBOT bezpośrednie koszty wytworzenia wyrobu „X” w ilości 1200 szt. wyniosły 36 000 zł, zmienne koszty pośrednie produkcyjne – 24 000 zł, a stałe koszty pośrednie produkcyjne – 18 000 zł. Normalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych w tej jednostce wynosi 1500 szt. 16 Wycena aktywów i pasywów Polecenie Ustalić jednostkowy koszt wytworzenia produktu „X” w  jednostce produkcyjnej ROBOT przy założeniu, że: a) roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu, b) roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu i ogłaszaniu. Rozwiązanie a) (36 000 zł + 24 000 zł + 18 000 zł × 80 )/1200 = 62 zł, b) (36 000 zł + 24 000 zł + 18 000 zł)/1200 = 65 zł. Zadanie 1.18 Spółka produkuje wyroby „Y”. W  bieżącym okresie wytworzono 80 szt., a  sprzeda- no 60 szt. wyrobów. Spółka posiada zapas 20 szt., których koszt wytworzenia wynosi 220 zł/szt. Rozchód wyrobów jest wyceniany metodą kosztu przeciętnego. W bieżącym okresie spółka poniosła następujące koszty: a) zużycie materiałów bezpośrednich – 9400 zł, b) amortyzacja urządzeń biurowych – 1500 zł, c) prowizje bankowe – 400 zł, d) wynagrodzenia pracowników produkcji (akord) – 9000 zł, e) wynagrodzenia pracowników administracji – 2800 zł, f) amortyzacja maszyn produkcyjnych – 2000 zł, g) usługi telekomunikacyjne – 300 zł, h) ubezpieczenie budynku biurowego – 500 zł. Polecenie Ustalić jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów „Y” w bieżącym okresie oraz war- tość zapasów, jeśli zdolności produkcyjne spółki w danym okresie wynoszą 100 szt. przy założeniu, że: a) roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu, b) roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu i ogłaszaniu. 17 Tomasz Kufel Zadanie 1.19 Wartość zapasu towarów w cenie nabycia w przedsiębiorstwie handlowym SZWIN- DEL wynosi 9000 zł. Na moment bilansowy dokonano aktualizacji wyceny towarów do wysokości sprzedaży netto. Wartość towarów według ceny sprzedaży brutto moż- liwej do uzyskania na dzień bilansowy wynosi 8610 zł, w tym VAT należny od sprze- daży 23 . Odbiorcy przyznany będzie rabat w wysokości 500 zł. Koszty związane z przystosowaniem towarów do sprzedaży, które zobowiązał się ponieść dostawca, wyniosą 300 zł. Polecenie Ustalić cenę sprzedaży netto na moment bilansowy. Zadanie 1.20 Jednostka wytwarza trzy rodzaje wyrobów: A, B i C. Informacje o wyrobach przedsta- wiono w tabeli. Produkt Koszt wytworzenia Cena sprzedaży Koszty sprzedaży A B C Polecenie 1 000 1 500 1 900 1 100 1 800 2 000 150 200 200 Ustalić wartość wyrobów na moment bilansowy. Zadanie 1.21 Wskazać przykładową przesłankę, która może powodować korektę danego składnika aktywów o odpis aktualizujący (utratę wartości): 1. Środki trwałe 2. Towary 3. Należności od odbiorców 4. Udziały w spółce z o.o. 18 Wycena aktywów i pasywów 5. Wyroby gotowe 6. Materiały 7. Obligacje obce 8. Licencja na program komputerowy Zadanie 1.22 Jednostka posiada linię produkcyjną do wyrobu butelek plastikowych typu PET. Ze względu na przyjęcie przez jednostkę norm nakazujących ograniczenie produk- cji opakowań szkodliwych dla środowiska, firma może eksploatować tę linię jeszcze przez 3 lata, po czym trzeba ją będzie zlikwidować. Wartość bilansowa linii wynosi 30 000 zł i można ją obecnie sprzedać za 20 000 zł, ponosząc koszty sprzedaży w kwo- cie 2000 zł, co jest uprawdopodobnione ofertą innej jednostki. Jeżeli jednostka bę- dzie dalej użytkowała linię, to oszacowano, że roczne wpływy z tego tytułu wyniosą 8000 zł i będą otrzymywane po zakończeniu każdego roku. Czynnik dyskontowy dla branży wynosi 10 . Polecenie Jaka będzie kwota odpisu z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku sprzedaży, a jaka, jeśli jednostka postanowi użytkować linię? Rozwiązanie • Trwała utrata wartości w przypadku sprzedaży = 30 000 zł – (20 000 zł – 2000 zł) = 12 000 zł. • Trwała utrata wartości w przypadku użytkowania linii = 30 000 zł – (8000 zł × 1/1,11 + 8000 zł × 1/1,12 + 8000 zł × 1/1,13) = 10 105,18 zł. Zadanie 1.23 Jednostka posiada samochód ciężarowy, którego wartość początkowa wynosi 140 000 zł, a dotychczasowe umorzenie 50 000 zł. Samochód jest zbędny w dotychczasowej działal- ności. Jednostka może samochód wynająć innej firmie za 20 000 zł rocznie. Wynajem samochodu może trwać przez 5 lat, raty będą płatne na koniec każdego roku, stopa dys- kontowa wynosi 10 . Istnieje również możliwość sprzedaży samochodu za 70 000 zł. 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zaawansowana rachunkowość finansowa. Przykłady. Zadania. Testy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: