Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 007063 21292758 na godz. na dobę w sumie
Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - ebook/pdf
Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 72
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-154-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i schematy niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym znajdujących się w gruncie elementów budynków. Omawia zasady prawidłowego wykonania izolacji oraz metody ich odtwarzania i naprawy. Porównuje dostępne na rynku materiały hydroizolacyjne i wskazuje ich najlepsze zastosowanie. Zwraca także uwagę na częste błędy wykonawcze.

Książka zapewnia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Facho w a K si¹¿ka Barbara Ksit, Bart³omiej Monczyñski Zabezpieczenie elementów budynku znajduj¹cych siê w gruncie Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe Warszawa 2011 Barbara Ksit Bart³omiej Monczyñski Copyright © 2011 ISBN 978-83-7537-154-3 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559 36 00, 559 36 66, faks: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Opracowanie edytorskie: Jolanta Stypu³kowska Sk³ad: NOVA Monika Stru¿kiewicz Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektro- nicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie po- nosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. Spis treœci ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW BUDYNKU ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W GRUNCIE Spis treœci 1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 1.1. Znaczenie hydroizolacji 1.2. Podzia³ hydroizolacji 2. Materia³y hydroizolacyjne oraz ich zastosowanie 2.1. Materia³y bitumiczne 2.1.1. Hydroizolacyjne masy pow³okowe 2.1.2. Materia³y rolowe 2.1.3. Membrany samoprzylepne (KSK) 2.1.4. Grubowarstwowe, modyfikowane tworzywami sztucznymi bitumiczne masy uszczelniaj¹ce (masy KMB) 2.2. Izolacje z tworzyw sztucznych 2.2.1. Polimerowe masy pow³okowe 2.2.2. Membrany uszczelniaj¹ce z tworzyw sztucznych (folie) 2.3. Materia³y mineralne 2.3.1. Mineralne zaprawy uszczelniaj¹ce (mikrozaprawy, 5 5 8 13 13 13 15 19 22 27 27 28 29 szlamy) 2.3.2. Izolacje bentonitowe 3. Technologia wykonania hydroizolacji 29 32 38 38 38 40 43 44 47 49 4. B³êdy podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 51 59 5. Metody odtwarzania/naprawy izolacji − izolacje wtórne 59 3.1. Zasady ogólne 3.2. Budynki niepodpiwniczone 3.3. Budynki podpiwniczone 3.4. Izolacja strefy coko³owej 3.5. Izolacja tzw. „miejsc krytycznych’’ 3.6. Izolacja gara¿y podziemnych 3.7. Drena¿ opaskowy 5.1. Wtórne izolacje pionowe 3 Spis treœci ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW BUDYNKU ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W GRUNCIE 5.2. Wtórne izolacje poziome 5.2.1. Metody mechaniczne 5.2.2. Metody iniekcyjne (chemiczne) 5.2.3. Technologia elektrofizyczna 61 61 64 71 4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW BUDYNKU ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W GRUNCIE Tabela 2. Przyporz¹dkowanie rodzaju hydroizolacji w zale¿noœci od typu obci¹¿enia wod¹ oraz rodzaju gruntu w jakim posadowiona jest budowla13 Rodzaj elementu budowli Rodzaj wody Sytuacja zabudowy oddzia³ywania Rodzaj wody Rodzaj wymaganego uszczelnienia Stykaj¹ce siê z gruntem œciany i p³yty fundamento- we powy¿ej ustalo- nego poziomu wody gruntowej woda kapilarna woda b³onkowa woda infiltracyjna grunt dobrze przepuszczalny k 10-4 m/s wilgotnoœæ gruntu i niespiêtrzaj¹ca siê woda infiltracyjna izolacja przeciw- wilgociowa grunt s³abo przepuszczalny k ≤ 10-4 m/s z drena¿em bez drena¿u spiêtrzaj¹ca siê woda infiltracyjna izolacja przeciwwodna Poziome i nachylone powierzchnie na wolnym powietrzu i w gruncie woda rozbryzgowa woda infiltracyjna nawodnienie spiêtrzone u¿ytkowane powierzchnie stropowe/dachowe intensywnie zazielenione dachy/stropy woda niewywiera- j¹ca ciœnienia, du¿e obci¹¿enie izolacja przeciw- wilgociowa Stykaj¹ce siê z gruntem œciany pod³ogi i stropy poni¿ej zmierzonego poziomu wody gruntowej woda gruntowa woda powodziowa Ka¿dy rodzaj gruntu, rodzaj budynku i sposób budowania woda dzia³aj¹ca pod ciœnieniem z zewn¹trz izolacja przeciwwodna W zale¿noœci od panuj¹cych warunków gruntowo-wod- nych (tj. od rodzaju obci¹¿enia), izolacjê nale¿y w odpo- wiedni sposób zaprojektowaæ, a nastêpnie wykonaæ (po- równaj: tabela 2). Gdy budynek posadowiony jest powy- ¿ej zwierciad³a wód gruntowych w gruntach przepusz- czalnych (wilgoæ gruntowa oraz niespiêtrzaj¹ca siê wo- da infiltracyjna), wykonywane s¹ izolacje typu lekkiego (przeciwwilgociowe). Do izolacji przeciwwilgociowych zaliczane s¹ równie¿ tzw. izolacje typu œredniego, tj. gdy w przypadku wystê- powania spiêtrzaj¹cej siê wody infiltracyjnej wykona- izolacje typu lekkiego izolacje typu œredniego 13 DIN Deutsches Institut für Normung e.V., DIN 18195 Bauwerksabdichtungen Teil 1 bis Teil 10, Beuth, Berlin o Wien o Zürich 2000. 11 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW BUDYNKU ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W GRUNCIE izolacje typu ciê¿kiego no opaskê drenuj¹c¹ wokó³ budynku i zapewniona jest sprawnoœæ drenowania. Izolacje typu ciê¿kiego wykonywane s¹, gdy budynek posadowiony jest powy¿ej poziomu wód gruntowych, ale w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych (spiêtrzaj¹ca siê woda infiltracyjna) oraz gdy budynek posadowiony jest poni¿ej najwy¿szego zwierciad³a wód gruntowych (woda wywieraj¹ca ciœnienie). 12 Materia³y hydroizolacyjne oraz ich zastosowanie ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW BUDYNKU ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W GRUNCIE wykonanie hydroizolacji z pap Zdecydowanie lepiej sprawdzaj¹ siê papy na osnowie z w³ókna szklanego lub poliestrowego, uk³adane na rów- nym, zagruntowanym uprzednio pod³o¿u. Przed u³o¿e- niem pierwszej warstwy papy nale¿y równomiernie roz- ³o¿yæ masê klej¹c¹ − proces ten powtarza siê przy uk³adaniu drugiej warstwy uszczelniaj¹cej. Ze wzglêdu na niewielkie wyd³u¿enie przy zerwaniu (ok. 2 ) oraz znaczn¹ sztywnoœæ, w naro¿ach nale¿y wykonaæ tzw. wyoblenia, ewentualnie zastosowaæ specjalne fasety. W przeciwnym wypadku mo¿e dojœæ do powstawania nieszczelnoœci w wyniku pêkania papy na zgiêciach. Sytuacja ta nie dotyczy pap na osnowie poliestrowej, które charakteryzuj¹ siê wyd³u¿alnoœci¹ rzêdu 40 . Rysunek 4. Uk³adanie izolacji pionowej z papy termozgrzewalnej18 18 Installation of Index Testudo waterproofing layer on the parking walls: http://www. beodom.com/en/news/entries/installation-of-index-testudo-waterproofing-layer-on-the- parking-walls (dostêp: 25.02.2011). 16 Materia³y hydroizolacyjne oraz ich zastosowanie ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW BUDYNKU ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W GRUNCIE typy membran samoprzy- lepnych wykonanie izolacji z membran samoprzy- lepnych Normy niemieckie24 klasyfikuj¹ dwa typy membran sa- moprzylepnych: z izolacje na osnowie elastomerów z dodatkow¹ war- stw¹ klej¹c¹ − gruboœæ warstwy uszczelniaj¹cej po- winna byæ nie mniejsza ni¿ 1,2 mm, natomiast war- stwa klej¹ca powinna byæ nie mniejsza ni¿ 0,8 mm; ³¹czenie elementów miêdzy sob¹ oraz z pod³o¿em prowadzi siê przez zwil¿anie, podgrzewanie ciep³ym gazem (gor¹cym powietrzem) b¹dŸ zgrzewanie pal- nikiem, z samoprzylepne izolacje bitumiczne − sk³adaj¹ siê z samoprzylepnej warstwy z modyfikowanych two- rzyw sztucznych bitumów o gruboœci nie mniejszej ni¿ 1,5 mm, naniesionej na odporn¹ na rozrywanie foliê HDPE o gruboœci co najmniej 0,07 mm. Po usuniêciu warstwy ochronnej (np. folii lub papieru silikonowanego) materia³ przykleja siê na wyrównane i zagruntowane (odpowiednim œrodkiem gruntuj¹cym) pod³o¿e, dociskaj¹c wa³kiem tak, aby nie powstawa³y sfa³dowania i/lub pêcherze powietrza pod warstw¹ izo- lacji (podobnie jak przy tapetowaniu25). Membrany uk³ada siê jednowarstwowo (dopuszczalne jest równie¿ wykonywanie izolacji wielowarstwowych), zachowuj¹c zak³ady miêdzy poszczególnymi pasmami nie mniejsze ni¿ 8 cm. Na powierzchniach pionowych górn¹ krawêdŸ nale¿y zamocowaæ mechanicznie oraz zabezpieczyæ przed wnikaniem wody pod izolacjê. Bez- poœrednio po przyklejeniu izolacja jest odporna na dzia- ³anie wody. 24 DIN Deutsches Institut für Normung e.V., DIN 18195 Bauwerksabdichtungen Teil 1 bis Teil 10, Beuth, Berlin o Wien o Zürich 2000. 25 CZIESIELSKI E. (red.), Lufsky Bauwerksabdichtung, Teubner, Wiesbaden 2006. 20 Materia³y hydroizolacyjne oraz ich zastosowanie ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW BUDYNKU ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W GRUNCIE 37
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: