Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02556 008860 22995418 na godz. na dobę w sumie
Zabójczo skuteczne treści internetowe. Jak przykuć uwagę internauty? - książka
Zabójczo skuteczne treści internetowe. Jak przykuć uwagę internauty? - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1621-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> funkcjonalność stron
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zabójczo skuteczne treści internetowe. Jak przykuć uwagę internauty?

Poszukiwana: zabójcza treść internetowa
Geniusz! Tyle można powiedzieć o Gerrym McGovernie! Ta książka jest tą jedną jedyną na temat zarządzania witryną, którą musisz przeczytać. Lektura obowiązkowa dla każdego redaktora w każdej organizacji, wielkiej i małej, publicznej i prywatnej.
Bev Godwin,
kierownik FirstGov.gov, oficjalnego portalu administracji Stanów Zjednoczonych

Czy jesteś świadomy tego, że jeśli Twoja firma nie ma jeszcze strony internetowej, dla większości potencjalnych klientów po prostu nie istnieje? A tego, że o atrakcyjności i popularności samej strony w dużej mierze decyduje przyciągająca uwagę, hipnotyczna treść? To ona dokonuje sprzedaży, dostarcza usługę i buduje silną markę. Dowiedz się zatem, co zrobić, by Twoja strona zaczęła na siebie pracować i przynosić Ci zyski!

Zastanawiasz się, co powinno znaleźć się na Twojej witrynie? Jak skonstruować przekaz, by wyeksponować najważniejsze informacje? W jaki sposób przyciągnąć rzesze klientów? Gerry McGovern -- światowy ekspert w dziedzinie projektowania stron WWW -- zdradzi Ci skuteczne strategie i praktyczne techniki najefektywniejszej pracy z treścią. Podpowie, jak napisać ciekawy tekst, który przyciągnie uwagę użytkowników strony, i pokaże, co zrobić, by Twoja witryna wspięła się na najwyższą pozycję w wyszukiwarkach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zabójczo skuteczne treœci internetowe. Jak przykuæ uwagê internauty? Autor: Gerry McGovern T³umaczenie: Aleksander Jurczak ISBN: 978-83-246-1621-3 Tytu³ orygina³u: Killer Web Content: Make the Sale, Deliver the Service, Build the Brand Format: 170x230, stron: 224 Zabójczo skuteczne treœci internetowe. Jak przykuæ uwagê internauty? Poszukiwana: zabójcza treœæ internetowa • Sprzedawaj wiêcej • Przyci¹gaj u¿ytkowników • Buduj znan¹ markê Geniusz! Tyle mo¿na powiedzieæ o Gerrym McGovernie! Ta ksi¹¿ka jest t¹ jedn¹ jedyn¹ na temat zarz¹dzania witryn¹, któr¹ musisz przeczytaæ. Lektura obowi¹zkowa dla ka¿dego redaktora w ka¿dej organizacji, wielkiej i ma³ej, publicznej i prywatnej. Bev Godwin, kierownik FirstGov.gov, oficjalnego portalu administracji Stanów Zjednoczonych Czy jesteœ œwiadomy tego, ¿e jeœli Twoja firma nie ma jeszcze strony internetowej, dla wiêkszoœci potencjalnych klientów po prostu nie istnieje? A tego, ¿e o atrakcyjnoœci i popularnoœci samej strony w du¿ej mierze decyduje przyci¹gaj¹ca uwagê, hipnotyczna treœæ? To ona dokonuje sprzeda¿y, dostarcza us³ugê i buduje siln¹ markê. Dowiedz siê zatem, co zrobiæ, by Twoja strona zaczê³a na siebie pracowaæ i przynosiæ Ci zyski! Zastanawiasz siê, co powinno znaleŸæ siê na Twojej witrynie? Jak skonstruowaæ przekaz, by wyeksponowaæ najwa¿niejsze informacje? W jaki sposób przyci¹gn¹æ rzesze klientów? Gerry McGovern — œwiatowy ekspert w dziedzinie projektowania stron WWW — zdradzi Ci skuteczne strategie i praktyczne techniki najefektywniejszej pracy z treœci¹. Podpowie, jak napisaæ ciekawy tekst, który przyci¹gnie uwagê u¿ytkowników strony, i poka¿e, co zrobiæ, by Twoja witryna wspiê³a siê na najwy¿sz¹ pozycjê w wyszukiwarkach. • Dostarczaj u¿ytkownikom strony wszystkich treœci, których potrzebuj¹. • Dowiedz siê, na czym polega istota popularnoœci witryny. • Naucz siê wy¿ej ceniæ przebojow¹ treœæ zamiast zniewalaj¹cej grafiki. • Poznaj sekret skutecznej komunikacji internetowej i sukcesu marketingowego. SpiS treści Podziękowania część I Teoria 1 Czymaszinstynktzabójcy? 2 Dlaczego„mniej”to„więcej”? 3 DlaczegotreśćNIErządzi? część II Praktyka 4 Zapomnijo„użytkownikach” 5 Sześć„Czy”zabójczoskutecznejtreści 6 Słowapragnień—kluczdodziałania 7 Skutecznenagłówkiiwprowadzenia 8 Blogowaćalbonieblogować? 9 Wyszukiwanie—jaksięodnaleźć? 10 Kazus część III Sprawy nudne (ale ważne) 11 Jakrozpoznaćprzebój? 12 Znaczeniedyscypliny 13 Wspólnietworzonatreśćwymiata Ostatnie słowo 14 Twojesłowamająmoc Dodatki Skorowidz 4 7 20 40 49 68 91 120 130 141 171 183 192 202 211 215 219  7 120 Skuteczne naGłówki i wprOwadzenia „większość ludzi przegląda jedynie kilka pierwszych słów i czy- ta dalej tylko wtedy, gdy te słowa ich zainteresują — zauważono w eyetrack iii. — w przypadku nagłówków, zwłaszcza tych dłuż- szych, pierwszych kilka słów musi naprawdę przyciągać uwagę”. „To samo odnosi się do blurbów (wprowadzeń), być może w więk- szym nawet stopniu — podaje dalej opracowanie. — Nasze wnioski z badania blurbów sugerują, że nie tylko powinny one pozostawać krótkie, ale pierwszych kilka słów musi przyciągnąć uwagę odbiorcy”. Nagłówek musi mieć siłę przebicia Nagłówek jest najważniejszą rzeczą, którą umieszczasz na stronie internetowej. Dla niecierpliwego przeglądacza nagłówek jest Twoim haczykiem. Jest przynętą — pierwszym kontaktem między Tobą a czytelnikiem — więc musi być konkretny. Jeśli chcesz dotrzeć do niecierpliwego przeglądacza, Twoje nagłów- ki powinny spełniać następujące kryteria: 1. Musząbyćciekawe. e JeśliTwójnagłówekjestwystarczającociekawy,może byćzupełnieniepoprawnyjęzykowo;niejedenciekaw- szynagłówekłamiewielezasad. e Używajsłówpragnień.Umieśćsłowapragnieńczytelni- kawnagłówku.Nagłówekjestpierwszyminajważniej- szymnarzędziemdołapaniaczytelników. e Potrzeby są najważniejsze. Zawsze zaczynaj od po- trzeb.Unikajzaczynaniawnagłówkuodpunktuwidze- niaTwojegolubTwojejorganizacji. e Nigdysobieniegratuluj;gratulujswojemuczytelniko- wi.Jeślinieprzyciągaszzainteresowania,czylizainte- Skuteczne naGłówki i wprOwadzenia resowaniaczytelnikasamymsobą—przegrywasz.Nie pisz więc: „Na 50. rocznicę naszej działalności oferu- jemy50 zniżki”,tylko„50 zniżkina50-lecienaszej działalności”. e Rozważużyciedrugiejosoby—„Ty”—wnagłówkach. Czasamiwartoująćjąwpytaniu:„Czychceszsiędo- wiedziećo…?”. e Bądźpozytywny—ludziezwyklelepiejreagująnapo- zytywne wypowiedzi. Czasami jednak negatywne też działają,takiejaknagłówek„Czypopełniasztebłędy, piszącwsieci?”. e Nagłówkaniepowinnosięczytaćjakzdanie—zdanie powinno sobie spokojnie płynąć, podczas gdy nagłó- wekpowinienuderzaćiprzykuwaćuwagę.Żebynagłó- wekprawidłowodziałał,musiszpozbyćsiętychwszyst- kichzbędnychsłów.Naprzykład„Prawdawsiecinie jest zawsze jasna” jest zdaniem, ale „Prawda w sieci niezawszejasna”—nagłówkiem. 2. Musząbyćprzejrzyste. e Unikaj szekspirowskich aluzji i niezrozumiałych gier słów—przejdźdorzeczy.Powiedzczytelnikomdokład- nieotym,codostaną,jeślipoczytajądalej.Rymowanie ialiteracja(takjakwnaszymulubionym„RetireRich”) bywająskuteczne,oiletreśćjestciekawa. 3. Musząbyćkompletne. e Samodzielny nagłówek widujemy często na stronach głównych i w wynikach wyszukiwania. Powinien być kompletny,czylimiećwłasnysens. 4. Musząbyćtreściwe. e Nagłówek musi się składać najwyżej z ośmiu słów. Czytanie jest jak oddychanie. Myśl o nagłówku jako krótkim,mocnymwdechu.Powinienmiećmoc,anieda sięjejuzyskaćzbytwielomasłowami. 5. Musząbyćpoprawne. e Ponagłówkuczytelnicyoczekują,codostaną,jeślipo- 121 zabójczO Skuteczna Treść iNTerNeTOwa czytajądalej,więcmusisztooczekiwaniezaspokajać. Wdziennikarstwieistniejetaktyka„podmianyprzynę- ty”,wramachktórejnagłówekobiecujecoś,czegonie mawartykule.Stosującją,traciszzaufanieczytelnika. Nagłówki pOwiNNy sTać O własNych siłach Jak wiele rozumiesz z poniższego nagłówka? a crushing burden on industry („Miażdżący ciężar dla przemysłu”) Czy byłby bardziej zrozumiały, gdybyś przeczytał związane z nim streszczenie? „Wymagania Unii Europejskiej stworzą nowe perspektywy dla spe- cjalistycznych przedsiębiorstw. Producenci są jednak nastawieni mniej optymistycznie”. Czemu producenci są nastawieni mniej optymistycznie? Powyższy nagłówek i streszczenie są niejasne i niekompletne. Pojawiły się w numerze „Financial Times” z września 2002 roku, a obok nich umieszczono wielkie zdjęcie utylizowanych komputerów. Rozumiesz już? „Crushing burden” nawiązuje do miażdżonych komputerów. Takie gry słów mogą być skuteczne w druku, ponieważ kontrolujesz kontekst. Twój nagłówek, streszczenie, obrazek i tekst odbite są tu- szem. Są stałą częścią strony. Badania wykazują, że patrząc na za- drukowaną stronę patrzysz najpierw na obrazek, a dopiero potem przechodzisz do tekstu. Badania wskazują jednak, że w sieci obo- wiązuje odwrotna zasada. Szybsze pobieranie tekstu niż grafiki jest, moim zdaniem, jedną z przyczyn. zabójczo skuteczne nagłówki tworzą bestsellery. 122 Skuteczne naGłówki i wprOwadzenia Nagłówki są niezwykle ważnymi środkami klasyfikacji. Gdybyś pra- cował w księgarni, to gdzie byś umieścił książkę Donalda Normana The Psychology of Everyday Things („Psychologia codzienności”)? Zapewne w dziale „Psychologia”, tak jak zrobiło wielu pracowników księgarń — mimo że jest to książka o projektowaniu. Do księgarni wchodzili ludzie w kiepskim nastroju, szukając książ- ki, która pomogłaby im poradzić sobie z depresją. Po przejrzeniu The Psychology of Everyday Things ich depresja pogłębiała się. Łzy ściekały im po policzkach, gdy mamrotali, że nigdy nie będą w sta- nie zaprojektować tych wszystkich pięknych rzeczy. Ciskali książką i wychodzili ze sklepu sposępniali. Sprzedaż książki zresztą też nie była rewelacyjna. Następne wydanie książki nosiło już dużo bardziej adekwatny tytuł The Design of Everyday Things („Wzornictwo codzienności”), dzię- ki czemu stało się bestsellerem, a ludzie mogli opuszczać księgar- nie w mniej ponurym nastroju. Dzięki jednemu słowu świat stał się radośniejszy. eksperymeNTuj w pOszukiwaNiu zabójczO skuTeczNegO Nagłówka Pisanie nagłówków jest fachem samym w sobie, choć do terminu nikt nie przyjmuje. Mówiąc krótko, niektóre nagłówki przyciągają uwagę, a inne nie. Zebrałem listę nagłówków związanych z urucho- mieniem muzycznej usługi online Apple iTunes. Dałem tę listę ponad 1500 osobom w Islandii, Irlandii, Finlandii, Norwegii, we Włoszech, na Tajwanie, w Hongkongu, Singapurze, Nowej Zelandii, Australii, Słowenii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Spośród 31 nagłówków 22 osób wybrało następujący: tons of tunes („pełno melodii”) A 18 ten: apple itunes sells million-plus songs in a week („apple itunes sprzedaje ponad milion piosenek tygodniowo”) 12 zabójczO Skuteczna Treść iNTerNeTOwa Obydwa były dużo popularniejsze niż pozostałe. Najbardziej lubiany Tons of Tunes jest bardzo krótki, oparty na aliteracji i dużo obiecu- je. Jest zachęcający i przejrzysty: „Dostaniesz wiele piosenek, jeśli tu klikniesz”. Drugi najpopularniejszy nagłówek Apple iTunes sells million-plus songs in a week jest pełny informacji. Jest przejrzysty i wyczerpują- cy, mocny i ciekawy. „O! Ponad milion piosenek w tydzień — to musi być niezłe, poczytam dalej”. Następujący nagłówek nie dostał ani jednego głosu: apple’s music store breaks the mold and sells technology („Sklep muzyczny apple przełamuje schemat i sprzedaje technologię”) Z tego nagłówka nie można nawet wywnioskować, czy chodzi o sklep internetowy czy zwykły. Nagłówek jest też nieprecyzyjny, bo iTunes nie sprzedaje technologii, tylko muzykę. Zresztą nie odnosi się w ogóle do rzeczywistości, bo ludzie nie kupują technologii, tyl- ko muzykę. Należy tu zrozumieć, że choć niektóre nagłówki są w oczywisty spo- sób ułomne, to nawet profesjonalnemu autorowi niezwykle trud- no zdecydować, jaki nagłówek będzie zabójczo skuteczny. Z tego względu musisz testować swoje własne nagłówki, żeby dowiedzieć się, który z nich może stać się przebojem. pisz zabójczO skuTeczNe wprOwadzeNia Jeśli nagłówek jest żyłką. Wprowadzenie daje użytkownikom wszelkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji, czy zamierzają czytać dalej. to wprowadzenie jest haczykiem, Streszczenie musi zaspokajać potrzebę. 12 Skuteczne naGłówki i wprOwadzenia Pamiętaj o następujących rzeczach podczas pisania wprowadzeń: e Sprzedawaj.Wprowadzeniepowinnobyćodpowiedzią napytanie:„Cobędęztegomiał?”. e Skup się na pytaniach: Kto?, Co?, Gdzie?, Kiedy? iJak?. e Włączwnieprzyciągającesłowapragnień. e Ostatniezdaniemusimiećdobrąpuentę.Dziennikarzy uczysię,żenajlepiejzakończyćwprowadzeniedrama- tycznym zdaniem typu „and then the shit hit the fan” („ażwreszciedobresięskończyło”). e Ograniczaj swoje wprowadzenia do trzydziestu słów. (Mawiałemkiedyś,żebyograniczaćsiędopięćdziesię- ciusłów,aletakdługiewprowadzenieostatnimiczasy jestwsieciraczejwyjątkiemniżregułą). Wyćwiczenie umiejętności tworzenia naprawdę dobrych wprowa- dzeń i nagłówków wymaga czasu. Musisz ćwiczyć, ćwiczyć i jesz- cze raz ćwiczyć. Skupiaj się na faktach i tym, co jest interesujące. Pamiętaj, że nagłówek i wprowadzenie powinny samodzielnie komu- nikować przejrzyste treści. Kolejnym trikiem jest zostawienie sobie pisania wprowadzenia na sam koniec. Stwórz chociaż pierwszą wersję roboczą całego głów- nego tekstu. W ten sposób łatwiej znaleźć przebojowy fragment przebojowej treści. Przedstawiłem listę siedemnastu wprowadzeń opartych na hi- storii uruchomienia Apple iTunes ponad dwóm tysiącom ludzi w trzynastu krajach, którzy mieli szybko wybrać z niej najlepsze według nich wprowadzenie. Praktycznie wszędzie jedno wpro- wadzenie było wynoszone ponad wszystkie pozostałe. Pierwsze zdanie brzmiało: 99 cents per download, no restrictions („99 centów od pobrania, zero ograniczeń”). W istocie otrzyma- ło 49 wszystkich głosów razem, co jest zdumiewającym rezul- tatem. Najlepsze trzy wprowadzenia uzyskały razem 68 gło- sów, a siedem najsłabszych nie uzyskało więcej niż 3 w sumie. Spośród trzynastu krajów, w których przeprowadziłem ten tekst, 12 zabójczO Skuteczna Treść iNTerNeTOwa zdanie 99 cents per download było pierwsze w dwunastu z nich, a w trzynastym było trzecie. Na przestrzeni różnych kultur ludzie reagowali tak samo. Podobała im się informacja podana w jasny i zachęcający sposób, odnosząca się do tego, na czym naprawdę im zależy. Pozytywnie zareagowa- li również na klasyczną technikę marketingową — nie od dziś wia- domo, że liczba 99 niezawodnie przykuwa uwagę (np. cena: 4,99; 99,99 itp.). Z ponad 2000 osób w 13 różnych krajach tylko dwie (tak, dwie) za- głosowały na wprowadzenie, którego pierwsze zdanie brzmiało: The music industry owes a lot to technology („Branża mu- zyczna wiele zawdzięcza technologii”). Nie jesTeś w ceNTrum wszechświaTa Co ciekawe, zarówno nagłówki, jak i wprowadzenia, które nikomu nie odpowiadały, kładły nacisk na technologię. Technologia interesuje niewielu ludzi, jako że jest ona po prostu narzędziem. Ludziom zale- ży na taniej muzyce, którą łatwo kupić i która nie narzuca ograniczeń dotyczących sposobu jej odsłuchiwania. Branża technologiczna, podobnie jak każda inna, uważa się za pę- pek świata i lubi o sobie pisać, jakby rzeczywiście nim była. Niemniej jednak ludzi takich jak Mary, Tomasa, Johana oraz Petera i Joan McBride nie interesuje branża technologiczna, farmaceutyczna, in- westycyjna czy turystyczna. Obchodzą ich własne potrzeby i potrze- by ich bliskich. Nie pisz w celu schlebienia swojemu ego. Przekonanie, że to, co Ciebie najbardziej interesuje, jest tym samym, na czym najbardziej zależy Twojemu czytelnikowi, może mieć tragiczne konsekwencje. Swoją osobowość, produkt, usługę, pomysł i przekonania sprzedasz tylko wtedy, kiedy w pierwszej kolejności odniesiesz się do tego, na czym Twojemu odbiorcy naprawdę zależy. Arystoteles był wprawdzie genialnym filozofem, ale w kilku miejscach się pomylił, między innymi twierdząc, że nasza błękitna planeta znaj- 126 Skuteczne naGłówki i wprOwadzenia duje się w centrum wszechświata i że wszystko obraca się wokół nas. Jest to oczywiście bardzo ludzki błąd; trzeba było czasu na po- radzenie sobie z nim. (cid:56)(cid:84)(cid:91)(cid:70)(cid:68)(cid:73)(cid:382)(cid:88)(cid:74)(cid:66)(cid:85)(cid:1)(cid:34)(cid:83)(cid:90)(cid:84)(cid:85)(cid:80)(cid:85)(cid:70)(cid:77)(cid:70)(cid:84)(cid:66) (cid:43)(cid:80)(cid:88)(cid:74)(cid:84)(cid:91) (cid:52)(cid:146)(cid:80)(cid:372)(cid:68)(cid:70) (cid:46)(cid:70)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:83)(cid:90) (cid:52)(cid:66)(cid:85)(cid:86)(cid:83)(cid:79) (cid:46)(cid:66)(cid:83)(cid:84) (cid:56)(cid:70)(cid:79)(cid:86)(cid:84) (cid:44)(cid:84)(cid:74)(cid:354)(cid:402)(cid:90)(cid:68) (cid:59)(cid:74)(cid:70)(cid:78)(cid:74)(cid:66) W każdej książce powinno być miejsce na jogę, czyli spokojną me- dytację i oświecenie; właśnie dotarliśmy do niego. Skup się na sche- macie wszechświata według Arystotelesa, a konkretnie na Ziemi. W miejsce Ziemi podstaw nazwę swojej organizacji (lub własne na- zwisko, jeśli dla żadnej nie pracujesz). Powtarzaj teraz taką mantrę: nie — jesteśmy — pępkiem — świata. 12 zabójczO Skuteczna Treść iNTerNeTOwa Powtórz to sobie trzy razy przed rozpoczęciem pisania treści interneto- wej, a zwiększysz szanse na napisanie przeboju, a nie zapychacza. pOrady dOTyczące zabójczO skuTeczNych zdań i akapiTów Skoro nagłówki są gwałtownymi wdechami, zdania powinny być spokojnym oddychaniem. Nie powinny nadwerężać oczu, a zatem powinny składać się z 20 słów lub mniej. Staraj się dochodzić do jednego wniosku w każdym zdaniu i upewniaj się, że słowa pragnień znajdują się na początku, a nie na końcu. Bądź przejrzysty. Bądź treściwy. Akapity w sieci powinny liczyć 70 słów lub mniej, czyli około czterech zdań. Akapit zaczynaj zawsze od najmocniejszego zdania, zaczyna- jąc je z kolei od najmocniejszego słowa pragnień. Pamiętaj, że jeśli to zdanie nie zwróci uwagi czytelnika, to przejrzy on pierwsze zdanie kolejnego akapitu lub kliknie Wstecz. nigdy nie pisz bez celu. W sieci potrzebujesz zakończenia wzywającego do działania. Dobra treść internetowa jest zawsze nastawiona na zadanie, a najlepsze zakończenie umożliwia klientowi wykonanie zadania. Pisz więc linki pozwalające wykonać zadania: e Kupuj,pókijest e Wypełnijformularzodpisuodpodatkujużteraz e Skonsultujsięznaszymekspertem e Zapiszsięnawarsztaty e Dowiedzsięwięcejoautorze e Zobaczwypowiedziinnychklientów e Dowiedzsię,jakwciągnąćznajomych TesTuj, TesTuj, TesTuj Nieważne, czy jesteś dobrym autorem — bez testowania nie do- wiesz się, co rzeczywiście jest zabójczo skuteczną treścią. Jest to 12 Skuteczne naGłówki i wprOwadzenia szczególnie istotne przy nagłówkach i wprowadzeniach. W tym sen- sie treść internetowa nie różni się wiele od reklam wysyłkowych. Profesjonalni marketerzy pocztowi zawsze wysyłają kilka próbnych listów przed rozpoczęciem akcji na masową skalę. W każdym prób- nym liście znajdują się drobne wariacje, czyli nieco inny nagłówek, ekstrakt, ostatni akapit itp. Na niektóre listy reakcje będą lepsze, a na inne gorsze. Jeśli marketer ma szczęście, jeden z listów zmobilizuje klienta — po tym właśnie marketer pozna zabójczo skuteczną treść. Do przeprowadzania badań nad zabójczo skuteczną treścią nigdy dotąd nie mieliśmy do dyspozycji medium lepszego niż internet. Prawdą jest, że większość organizacji kiepsko mierzy wartość swo- jej treści internetowej, ale jest pewien potencjał, który sprawdzają już bardziej rozwojowe organizacje. Wspomniałem o technice dzie- lonego testowania w rozdziale 2.; niezależnie od przyjętej metody te- stowania treści pamiętaj, żeby ciągle testować. (Możesz sprawdzić swoje nagłówki i wprowadzenia przy użyciu techniki wykrywania słów pragnień, którą omówiłem w poprzednim rozdziale). Kierownik zatrudniony w Microsofcie opowiedział mi, jak w tej firmie testowano następujące dwa nagłówki: 10 smart tips for using powerpoint („10 dobrych wskazówek przy korzystaniu z powerpointa”) 10 key tips for using powerpoint („10 kluczowych wskazówek przy korzystaniu z powerpointa”) Drugi z nich klikano trzykrotnie częściej niż pierwszy. Zmiana jedne- go słowa zwiększyła popularność trzykrotnie. Jednego tylko słowa. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zabójczo skuteczne treści internetowe. Jak przykuć uwagę internauty?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: