Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 002481 22775207 na godz. na dobę w sumie
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom I - książka
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom I - książka
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-925-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła ponadgimnazjalna
Porównaj ceny (książka, ebook (-86%), audiobook).

Przystąp do matury odpowiednio przygotowany

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu maturalnego z informatyki, chcesz pogłębić wiedzę informatyczną, którą zdobywasz w szkole, lub poznać budowę komputera i zasady programowania -- zajrzyj do tej książki. Znajdziesz tu wszystkie informacje, jakich możesz do tego potrzebować. Przeczytasz o głównych elementach komputera, urządzeniach peryferyjnych, systemach operacyjnych, sieciach, aplikacjach i programowaniu.

Opracowując 'Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II', autorzy wykorzystywali materiały udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zadania z olimpiad informatycznych oraz podręczniki szkolne. Dzięki temu przedstawione w książce zagadnienia są dostosowane do zakresu tematycznego zadań maturalnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom I Autorzy: Tomasz Francuz, Marcin Szeliga ISBN: 83-7361-925-9 Format: B5, stron: 336 Przyst¹p do matury odpowiednio przygotowany (cid:127) Opanuj wszystkie wymagane zagadnienia (cid:129) Rozwi¹¿ przyk³adowe zadania (cid:129) Poznaj zasady dzia³ania komputera Jeœli przygotowujesz siê do egzaminu maturalnego z informatyki, chcesz pog³êbiæ wiedzê informatyczn¹, któr¹ zdobywasz w szkole, lub poznaæ budowê komputera i zasady programowania -- zajrzyj do tej ksi¹¿ki. Znajdziesz tu wszystkie informacje, jakich mo¿esz do tego potrzebowaæ. Przeczytasz o g³ównych elementach komputera, urz¹dzeniach peryferyjnych, systemach operacyjnych, sieciach, aplikacjach i programowaniu. Opracowuj¹c „Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II”, autorzy wykorzystywali materia³y udostêpnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zadania z olimpiad informatycznych oraz podrêczniki szkolne. Dziêki temu przedstawione w ksi¹¿ce zagadnienia s¹ dostosowane do zakresu tematycznego zadañ maturalnych. (cid:129) Budowa komputera (cid:129) Urz¹dzenia peryferyjne (cid:129) Systemy operacyjne i ich zadania (cid:129) Rodzaje sieci komputerowych (cid:129) Internet (cid:129) Bezpieczeñstwo systemów komputerowych i danych (cid:129) Prawa autorskie i zagadnienia etyczne zwi¹zane z informatyk¹ (cid:129) Arkusze kalkulacyjne (cid:129) Bazy danych i jêzyk SQL (cid:129) Grafika komputerowa Spis treści Tom I Wstęp ....................................................................................................9 Część I Komputer z zewnątrz i od środka ........................................ 15 Rozdział 1. Budowa i działanie komputera PC .........................................................17 Historia komputerów klasy PC .............................................................................................. 17 Architektura von Neumanna ............................................................................................ 19 Architektura harwardzka .................................................................................................. 21 Architektura komputera ......................................................................................................... 23 Płyta główna .................................................................................................................... 23 Jednostka centralna .......................................................................................................... 25 Magistrale wewnętrzne .................................................................................................... 29 Pamięć ............................................................................................................................. 35 Urządzenia wejścia-wyjścia ............................................................................................. 40 Pamięci masowe .............................................................................................................. 43 Karty graficzne ................................................................................................................ 53 Monitor, klawiatura i mysz .............................................................................................. 54 Proces startu komputera ......................................................................................................... 55 BIOS ................................................................................................................................ 55 Uruchomienie systemu operacyjnego MS Windows ....................................................... 60 Uruchomienie systemu operacyjnego GNU/Linux .......................................................... 61 Rozdział 2. Systemy operacyjne ..............................................................................63 Funkcjonalny model systemu operacyjnego .......................................................................... 63 Zarządzanie sprzętem ...................................................................................................... 63 Zarządzanie oprogramowaniem ....................................................................................... 64 Zarządzanie danymi ......................................................................................................... 64 Cechy jądra systemu .............................................................................................................. 65 Wielozadaniowość ........................................................................................................... 65 Wielowątkowość .............................................................................................................. 67 Wieloprocesorowość ........................................................................................................ 67 Powłoka systemu .................................................................................................................... 67 Sieciowe systemy operacyjne ................................................................................................. 68 Przegląd systemów operacyjnych .......................................................................................... 68 AMIGA OS ...................................................................................................................... 68 BeOS ................................................................................................................................ 68 CP/M ................................................................................................................................ 69 4 Zagadnienia maturalne z informatyki. Tom I DOS ................................................................................................................................. 69 GNU/Linux ...................................................................................................................... 71 Mac OS ............................................................................................................................ 75 Mac OS X ........................................................................................................................ 76 NetWare ........................................................................................................................... 76 OS/2 i Windows NT ........................................................................................................ 76 Unix ................................................................................................................................. 77 Windows .......................................................................................................................... 78 Rozdział 3. Sieci komputerowe ...............................................................................85 Podstawowe pojęcia i terminy ................................................................................................ 85 Korzyści ........................................................................................................................... 85 Medium ............................................................................................................................ 86 Pakiet ............................................................................................................................... 90 Urządzenia sieciowe ........................................................................................................ 91 Typy sieci ........................................................................................................................ 95 Topologie lokalnych sieci komputerowych .............................................................................. 96 Magistrala ........................................................................................................................ 96 Gwiazda ........................................................................................................................... 96 Pierścień ........................................................................................................................... 97 Topologia pełnych połączeń ............................................................................................ 97 Topologie mieszane ......................................................................................................... 97 Technologie sieciowe ............................................................................................................. 98 Ethernet ............................................................................................................................ 98 Token Ring ...................................................................................................................... 99 ATM .............................................................................................................................. 100 FDDI .............................................................................................................................. 100 Frame Relay ................................................................................................................... 101 Sieci równorzędne i sieci typu klient-serwer ........................................................................ 102 Sieci równorzędne .......................................................................................................... 102 Sieci typu klient-serwer ................................................................................................. 102 Funkcjonalny model sieci komputerowej ............................................................................. 103 Model OSI ..................................................................................................................... 103 Stos protokołów TCP/IP ................................................................................................ 104 Usługi nazewnicze ......................................................................................................... 116 Protokoły zdalnego dostępu ........................................................................................... 117 Rozdział 4. Internet ..............................................................................................119 Historia sieci internet ........................................................................................................... 119 Usługi internetowe ............................................................................................................... 121 Domain Name Services (DNS) ...................................................................................... 121 World Wide Web (WWW) ............................................................................................ 126 Poczta elektroniczna ...................................................................................................... 128 Grupy dyskusyjne .......................................................................................................... 132 File Transfer Protocol (FTP) .......................................................................................... 134 Internet Relay Chat (IRC) .............................................................................................. 137 Sieci P2P ........................................................................................................................ 138 Język HTML ........................................................................................................................ 144 Znaczniki HTML ........................................................................................................... 145 Kaskadowe arkusze stylów ............................................................................................ 155 Wyszukiwanie informacji w internecie ................................................................................ 158 Rozdział 5. Bezpieczeństwo systemów komputerowych .........................................163 Typowe zagrożenia .............................................................................................................. 163 Wirusy ........................................................................................................................... 164 Niechciane programy ..................................................................................................... 164 Spis treści 5 Ujawnienie hasła ............................................................................................................ 165 Ataki lokalne .................................................................................................................. 166 Ataki zdalne ................................................................................................................... 166 Socjotechnika ................................................................................................................. 167 Haker ............................................................................................................................. 167 Zagrożenie charakterystyczne dla systemu GNU/Linux ................................................ 168 Zagrożenie charakterystyczne dla systemu Windows .................................................... 171 Obrona ................................................................................................................................. 172 Strategia wielu warstw ................................................................................................... 172 Rozdział 6. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i danych ..........................177 Rozwój praw autorskich ....................................................................................................... 177 Historia .......................................................................................................................... 178 Międzynarodowe prawa autorskie ................................................................................. 179 Współczesność ............................................................................................................... 179 Legalność oprogramowania ................................................................................................. 179 Licencje ......................................................................................................................... 180 Patenty ........................................................................................................................... 183 Egzekwowanie praw autorskich ........................................................................................... 185 Przeszukanie .................................................................................................................. 185 Zabezpieczenie dowodów .............................................................................................. 186 Kara ............................................................................................................................... 186 Precedensowe sprawy o naruszenie praw autorskich ..................................................... 187 Etykieta sieciowa (netykieta) ............................................................................................... 188 Zasady korzystania z poczty elektronicznej ................................................................... 188 Zasady korzystania z Chata i IRC-a ............................................................................... 189 Zasady korzystania z grup dyskusyjnych ....................................................................... 189 10 przykazań etyki komputerowej ................................................................................. 191 Rozdział 7. Sprawdzian .........................................................................................193 Odpowiedzi .......................................................................................................................... 198 Część II Programy użytkowe ......................................................... 207 Rozdział 8. Arkusz kalkulacyjny ............................................................................209 Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel ........................................................ 209 Wstawianie komórek ..................................................................................................... 209 Nazwy ............................................................................................................................ 210 Dane ............................................................................................................................... 210 Formuły ......................................................................................................................... 211 Komentarze .................................................................................................................... 212 Dane tabelaryczne ................................................................................................................ 213 Sortowanie ..................................................................................................................... 214 Wyszukiwanie ................................................................................................................ 214 Sumy częściowe ............................................................................................................. 216 Formatowanie ...................................................................................................................... 217 Proste formatowanie ...................................................................................................... 217 Automatyczne formatowanie ......................................................................................... 217 Warunkowe formatowanie ............................................................................................. 218 Wykresy ............................................................................................................................... 219 Tworzenie wykresów ..................................................................................................... 219 Elementy analizy danych ..................................................................................................... 219 Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą ................................................................ 220 6 Zagadnienia maturalne z informatyki. Tom I Rozdział 9. Relacyjne bazy danych ........................................................................221 Baza danych ......................................................................................................................... 222 Tabele jako zbiory danych ................................................................................................... 222 Tworzenie tabel za pomocą kreatora .............................................................................. 223 Klucz podstawowy ......................................................................................................... 225 Tworzenie tabel w widoku projektu ............................................................................... 227 Związki między tabelami ..................................................................................................... 230 Projektowanie bazy danych .................................................................................................. 232 Określanie typów obiektów ........................................................................................... 233 Określanie atrybutów obiektów poszczególnych typów ................................................ 233 Wyodrębnianie danych elementarnych .......................................................................... 234 Określanie zależności funkcyjnych zachodzących pomiędzy atrybutami ...................... 234 Określanie związków (relacji) zachodzących między encjami .......................................... 235 Implementacja projektu ........................................................................................................ 238 Elementy teorii relacyjnych baz danych ............................................................................... 242 Model relacyjnych baz danych ...................................................................................... 242 Zasady dotyczące struktury danych ............................................................................... 243 Zasady dotyczące pobierania i modyfikowania danych ................................................. 243 Zasady dotyczące integralności danych ......................................................................... 247 Normalizacja ........................................................................................................................ 251 Pierwsza postać normalna .............................................................................................. 251 Druga postać normalna .................................................................................................. 252 Trzecia postać normalna ................................................................................................ 252 Postać normalna Boyce’a-Codda ................................................................................... 252 Rozdział 10. Podstawy języka SQL ..........................................................................253 Historia ................................................................................................................................. 253 Kwerendy programu Access ................................................................................................ 255 Kwerendy wybierające dane .......................................................................................... 255 Kwerendy krzyżowe ...................................................................................................... 262 Kwerendy tworzące tabele ............................................................................................. 263 Kwerendy aktualizujące ................................................................................................. 264 Kwerendy dołączające ................................................................................................... 264 Kwerendy usuwające ..................................................................................................... 266 Język SQL ............................................................................................................................ 267 Instrukcje modyfikujące dane ........................................................................................ 267 Instrukcje definiujące dane ............................................................................................ 279 Instrukcje kontroli dostępu do danych ........................................................................... 282 Rozdział 11. Grafika komputerowa ..........................................................................285 Podstawowe pojęcia związane z grafiką komputerową ........................................................ 285 Tekstura ......................................................................................................................... 285 Tekstel ........................................................................................................................... 285 Wygładzanie (Aliasing) ................................................................................................. 286 Filtrowanie dwuliniowe (Bilinear filtering) ................................................................... 286 Filtrowanie trójliniowe (Trilinear filtering) ................................................................... 287 Filtrowanie anizotropowe .............................................................................................. 287 MIP Mapping ................................................................................................................. 287 Łączenie alfa (Alpha Blending) ..................................................................................... 287 Cieniowanie na podstawie interpolacji kolorów z wszystkich wierzchołków wielokąta (Gouraud Shading) ......................................... 288 Cieniowanie Phong (Phong Shading) ............................................................................ 288 Rasteryzacja (Rasterization) .......................................................................................... 288 Rendering ....................................................................................................................... 288 Śledzenie promieni światła (Ray Tracing) ..................................................................... 288 Tesselacja (Tesselation) ................................................................................................. 288 Spis treści 7 Podwójne buforowanie (Double Buffering) ................................................................... 288 Z-buffer .......................................................................................................................... 289 Grafika rastrowa ................................................................................................................... 289 Najpopularniejsze formaty opisujące grafikę rastrową .................................................. 290 Grafika wektorowa ............................................................................................................... 291 Najpopularniejsze formaty grafiki wektorowej .............................................................. 291 Grafika 2D ........................................................................................................................... 292 Modele barw .................................................................................................................. 292 Reprodukcja barw .......................................................................................................... 296 Kalibracja urządzeń ....................................................................................................... 296 Reprodukcja barw na wydruku ...................................................................................... 297 Grafika 3D ........................................................................................................................... 298 Animacje komputerowe ....................................................................................................... 299 Format MPEG ................................................................................................................ 299 Format AVI .................................................................................................................... 300 Tworzenie i obróbka grafiki ................................................................................................. 300 GIMP ............................................................................................................................. 300 Corel Draw .................................................................................................................... 305 ACDSee ......................................................................................................................... 306 Rozdział 12. Sprawdzian .........................................................................................307 Odpowiedzi .......................................................................................................................... 311 Dodatki ........................................................................................ 317 Skorowidz .......................................................................................... 319 Rozdział 5. Bezpieczeństwo systemów komputerowych W pierwszych systemach komputerowych problem bezpieczeństwa praktycznie nie istniał — dostęp do nich miała bardzo ograniczona grupa ludzi (pracownicy firm kompu- terowych oraz wykładowcy i studenci uczelni technicznych), a udostępniane w tych sie- ciach fachowe zasoby były traktowane jak wspólne, w dobrym tego słowa znaczeniu. W ciągu ostatnich lat nastąpił lawinowy wzrost liczby ataków na komputery — w 2003 roku odnotowano ich ponad 900 milionów, pięć lat wcześniej, w roku 1998, „tylko” 100 milionów. Szacunkowe dane z roku 1990 mówią o kilkudziesięciu tysiącach ataków. Sytuacja zmieniła się wraz z upowszechnieniem komputerów i internetu oraz coraz licz- niejszymi zastosowaniami komputerów. Dziś na podłączonym do sieci komputerze prze- chowujemy prywatne dane (nie tylko listy, ale również zdjęcia, deklaracje podatkowe, hasła do kont bankowych itd.), a uszkodzenie czy po prostu przerwa w działaniu kom- putera uniemożliwiają nam pracę i wiążą się ze stratą naszego czasu i pieniędzy. Co naj- ważniejsze, dostęp do sieci, zamiast wąskiego grona fachowców, zyskały szerokie masy, w tym osoby, które z nudów, głupoty lub złośliwości próbują zaatakować nasze kom- putery, a internet stał się gigantyczną agencją reklamową. Typowe zagrożenia Żeby skutecznie chronić system komputerowy, trzeba poznać typowe zagrożenia. Ze względu na sposób przeprowadzenia ataku, dzielimy je na: 1. Przypadkowe, automatycznie przeprowadzane za pomocą specjalnych programów i niewymierzone w konkretny system (np. wirusy atakujące wszystkie, a nie wskazane komputery). 2. Celowe, też z reguły przeprowadzane przy użyciu specjalistycznych narzędzi, ale bardzo rzadko w całości zautomatyzowane i wymierzone w konkretny system (np. zdobycie przesyłanych w sieci informacji uwierzytelniających i wykorzystanie ich do złamania hasła użytkownika). 164 Część I (cid:139) Komputer z zewnątrz i od środka Wirusy Wirusy to niewielkie, z reguły dołączane do innych programów lub plików programy, które są uruchamiane bez wiedzy użytkownika komputera. Działanie wirusów sprowadza się do dwóch czynności: 1. Niewidocznego dla użytkowników rozpowszechniania się (infekowanie kolejnych komputerów). 2. Ujawnienia się i zaatakowania komputera (rodzaj ataku zależy jedynie od umiejętności, fantazji i złośliwości twórcy wirusa — może to być wyświetlanie denerwujących komunikatów, skopiowanie określonych danych, uszkodzenie systemu operacyjnego czy przeprowadzenie ataku na inny komputer). Jedyną skuteczną ochroną przed wirusami jest bezustanne sprawdzanie, czy uru- chamiane i kopiowane pliki nie zostały wcześniej zainfekowane. Zadanie to wykonują skanery antywirusowe — programy, które chronią przed uruchomieniem wirusa, i które umożliwiają sprawdzenie, czy na dyskach twardych nie znajdują się zainfekowane pliki. Niechciane programy Wirusy to tylko jedne z wielu niechcianych (tj. takich, których użytkownik świadomie nie uruchomiłby na swoim komputerze) programów. Do niechcianych programów zali- czamy ponadto: 1. Programy szpiegowskie (ang. SpyWare) — ich działanie polega na zbieraniu informacji, które mogą ułatwić atak na komputer albo zostać wykorzystane przeciwko jego użytkownikowi — na przykład haseł do systemu operacyjnego, odwiedzanych stron internetowych czy serwerów pocztowych, numerów kart kredytowych, danych o konfiguracji systemu operacyjnego, czy po prostu sekwencji naciskanych przez użytkownika klawiszy. Od połowy 2003 roku gwałtownie wzrasta liczba programów, których zadaniem jest ujawnienie atakującemu poufnych danych. Jednocześnie programy tego typu są coraz groźniejsze — np. Bugbear.B rozprzestrzeniał się w postaci załącznika do wysyłanych przez siebie wiadomości elektronicznych, które dzięki wykorzystaniu błędu w progra- mach Microsoft Outlook i Microsoft Outlook Express były odczytywane i wykonywane bez wiedzy użytkownika. Po uruchomieniu Bugbear.B wyłączał znane sobie skanery antywi- rusowe i zarażał znajdujące się na dysku twardym pliki. 2. Programy dodatkowe (ang. AdWare) — instalowane albo z darmowymi bądź demonstracyjnymi wersjami najróżniejszych programów, albo automatycznie, bez wiedzy odwiedzającego strony WWW użytkownika, programy o najróżniejszym działaniu — od wyświetlania reklam, poprzez zbieranie informacji o odwiedzanych stronach WWW, aż po zmiany w ustawieniach programów i systemu operacyjnego. Niektóre z takich programów są wykrywane i usuwane przez skanery antywirusowe, jed- nak zdecydowana większość nie jest uznawana za wirusy, co nie oznacza, że nie są one niebezpieczne. Dlatego oprócz skanera antywirusowego każdy komputer powinien być chroniony za pomocą specjalnego programu antyszpiegowskiego. Rozdział 5. (cid:139) Bezpieczeństwo systemów komputerowych 165 Ujawnienie hasła W większości systemów komputerowych hasło jest jedynym sposobem sprawdzenia, czy dana osoba jest tą, za którą się podaje. Wynika z tego, że jeżeli ktokolwiek pozna Twoje hasło, to będzie mógł skutecznie podszyć się pod Ciebie i uzyskać w ten sposób dostęp do wszystkich Twoich danych i skonfigurowanych przez Ciebie programów. Dla- tego należy używać wyłącznie bezpiecznych haseł. Bezpieczne są takie hasła, które znasz tylko Ty, a które nie mogą zostać zdobyte przez inne osoby. W większości wypadków do zdobycia hasła atakujący wykorzystują spe- cjalne programy, umożliwiające sprawdzanie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy kom- binacji na minutę, tak więc hasło typu Jacek1 albo 1234 zostanie przez nich odkryte w ciągu paru sekund. Atakujący do zdobycia hasła wykorzystują: 1. Swoją wiedzę o użytkowniku, np. datę urodzenia, przezwisko czy drugie imię. 2. Plik słownika — kolejne sprawdzanie wszystkich zapisanych w nim słów ujawni hasło będące dowolnym wyrazem języka polskiego albo jakiegokolwiek innego języka. 3. Program, który będzie sprawdzał wszystkie możliwe kombinacje liter, cyfr i znaków specjalnych. Atak tego typu (atak pełnego przeglądu, ang. Brute Force) wymaga sprawdzenia ogromnej liczby kombinacji (np. Aa1, A1a, aA1, a1A, 1Aa, 1aA), co nie znaczy, że jest nieskuteczny. Znając sposoby zdobywania haseł, możemy określić wymogi, jakie powinny spełniać ha- sła, aby ich zdobycie było praktycznie niemożliwe: 1. Po pierwsze, hasło nie może w ogóle przypominać: nazwy użytkownika, Twojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu, imienia ulubionego zwierzęcia, autora, tytułu filmu czy książki. 2. Po drugie, hasło nie może być wyrazem jakiegokolwiek języka — hasła inwentaryzacja, agrokultura czy uporządkowywanie są prawie tak samo łatwe do zdobycia jak hasła typu 1234. 3. Po trzecie, hasło nie może być krótsze niż ośmioznakowe, a jeżeli nie ma żadnych specjalnych przeciwwskazań, długość hasła powinna wynosić co najmniej 12 znaków. 4. Po czwarte, hasło powinno zawierać przynajmniej kilka a. wielkich liter alfabetu (od A do Z); b. małych liter alfabetu angielskiego (od a do z); c. cyfr (od 0 do 9); d. znaków specjalnych (np. :, !, $, #, ). 166 Część I (cid:139) Komputer z zewnątrz i od środka Najbezpieczniejsze, a jednocześnie łatwe do zapamiętania są hasła wielowyrazowe, np. Jak ja nie lubię poniedziałków czy Jeszcze tylko 315 minut lekcji. Jeżeli z obawy, że zapomnisz hasła stosujesz słabe hasła, zapisz je i schowaj kartkę z nimi tam, gdzie przechowujesz inne ważne dokumenty — w portfelu. To nie zapisywanie haseł, a zo- stawianie ich ogólnie dostępnych w pobliżu komputera jest powszechnym błędem. Ataki lokalne Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem zdobycia kontroli nad komputerem jest zapewnienie sobie do niego lokalnego dostępu. O skali zagrożenia atakami lokalnymi mo- że świadczyć fakt, że fachowcy od zabezpieczeń zgodnie przyznają, że osobę, która miała okazję usiąść przed klawiaturą komputera należy uznać za administratora danego systemu, znającego wszystkie hasła i tajne dane poszczególnych użytkowników. Nie ma systemu operacyjnego, który osobie dysponującej odpowiednią wiedzą i zapa- sem czasu uniemożliwiłby zdobycie pełnej kontroli nad dostępnym fizycznie komputerem. Z tego powodu najskuteczniejszym sposobem ochrony komputera przed atakami lo- kalnymi jest ograniczenie dostępu do niego innym osobom. Absolutnym minimum jest blokowanie pozostawionego bez nadzoru, włączonego komputera. Ataki zdalne Podłączenie komputera do sieci wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami: 1. Pierwsza grupa zagrożeń jest związana z przesyłaniem danych przez sieć — wysłane pakiety mogą być przechwycone lub podsłuchane przez niepowołane osoby. Do tej grupy zagrożeń zalicza się: a. Podsłuchiwanie (ang. Sniffing, Eavesdropping) pakietów przesyłanych przez sieć. W ten sposób atakujący może poznać wszystkie informacje przesyłane jawnym tekstem. b. Przechwytywanie (ang. Spoofing) przesyłanych pakietów w celu ich modyfikacji i odesłania do komputera docelowego. Pozwala to atakującemu na podszywanie się pod zaufanego użytkownika sieci. c. Nakłonienie użytkownika do nawiązania połączenia z wrogim komputerem (ang. Man-in-the-middle attack) i monitorowanie przesyłanych przez to połączenie, nawet szyfrowanych danych. 2. Druga grupa zagrożeń wynika z udostępnienia Twojego komputera innym użytkownikom sieci — każdy z nich będzie mógł próbować połączyć się z Twoim komputerem i zdalnie uruchomić wrogi program. Do tej grupy zagrożeń zaliczamy: a. Włamanie do komputera i przejęcie nad nim kontroli. Zdecydowana większość ataków tego typu jest przeprowadzana za pomocą zautomatyzowanych narzędzi — wirusów lub koni trojańskich. b. Odmowę obsługi (ang. Denial of Service). Atak polegający na zablokowaniu komputera poprzez wysłanie do niego dużej liczby spreparowanych pakietów. Rozdział 5. (cid:139) Bezpieczeństwo systemów komputerowych 167 Socjotechnika Nawet najlepsze zabezpieczenia komputera nie będą wiele warte, jeżeli jego użytkownik, świadomie lub nieświadomie, ujawni niepowołanym osobom informacje mające wpływ na jego bezpieczeństwo. Duża część ataków na systemy komputerowe jest wymierzona właśnie w ich użytkowników — często najprostszym sposobem włamania okazuje się przekonanie użytkownika, żeby zdradził swoje hasło. Socjotechnika lub inżynieria socjalna (ang. Social Engineering) to jeden z najskutecz- niejszych sposobów zdobywania poufnych informacji, polegający na wykorzystaniu wie- dzy z psychologii, naszej ufności (dlaczego uważamy, że każda osoba w niebieskim mundurze jest policjantem?) i nieumiejętnego oceniania ryzyka (dlaczego sądzimy, że w znanym otoczeniu, np. w domu nie może stać nam się krzywda?) oraz podstawowych danych o użytkownikach atakowanego systemu. Przykładowy atak socjotechniczny polega na dzwonieniu do wybranych osób i nakłanianiu ich (groźbami — podawanie się za nauczyciela lub administratora, prośbami — podawanie się za kolegę w potrzebie bądź obietnicami — podawanie się za osobę mającą określone wpływy) do zdradzenia hasła. Innym często spotykanym typem ataku jest rozsyłanie wia- domości e-mail, które pod pretekstem przeprowadzenia testów, usunięcia problemu (np. odblokowania konta) lub zbierania informacji mają przekonać do zdradzenia hasła. Innym sposobem ujawnienia hasła jest jego pozostawienie w pobliżu komputera — nawet najbardziej skomplikowane hasło, które zostało zapisane na karteczce przyklejonej do monitora, schowanej pod klawiaturą lub w leżącym obok komputera kalendarzu jest nic niewarte. Nie sposób pisać o bezpieczeństwie systemów komputerowych z pominięciem hakerów (ang. Hacker). Haker to osoba o wyjątkowych zdolnościach, doskonale znająca tajni- ki języków programowania. Zajmuje się tworzeniem systemów operacyjnych, progra- mów oraz ich ulepszaniem. Początkowo synonimem słowa haker był zwrot real programmer — w ten sposób okre- ślano tych inżynierów lub absolwentów wydziałów matematyki czy fizyki, którzy zafa- scynowani możliwościami powstającej informatyki pisali programy w asemblerze, For- tranie i kilku innych językach programowania, których nazw nawet nikt już nie pamięta. Do tej grupy należeli m.in. Seymour Cray, Stan Kelly-Bootle czy David E. Lundstrom. Lata 80. to okres, w którym powstaje odrębna subkultura hakerów — w roku 1978 Randy Sousa i Ward Christiansen zakładają pierwszy BBS, powstaje charakterystyczny żargon (http://www.tuxedo.org/jargon) i etykieta tego środowiska. W tym czasie systemy PDP-10 zostają zastąpione komputerami pracującymi pod kontrolą opracowanego przez hakera Kena Thompsona systemu Unix, a hakerzy zyskują potężne narzędzie w postaci opra- cowanego przez hakera Dennisa Ritchiego języka programowania C. Ci dwaj pano- wie w roku 1974 opublikowali wynik wspólnej pracy — pierwszy system operacyjny napisany w języku wysokiego poziomu. Haker 168 Część I (cid:139) Komputer z zewnątrz i od środka Niedługo później Richard M. Stallman (znany pod pseudonimem RMS), twórca EMACSa, osoba uznawana za „ostatniego prawdziwego hakera”, zakłada fundację wolnego oprogramowania (FSF). W roku 1982 rozpoczynają się prace nad projektem GNU, w ramach którego powstanie bezpłatna wersja systemu Unix napisana w języku C. W roku 1991 haker Linus Torvalds udostępnia utworzone z wykorzystaniem narzędzi FSF bezpłatne jądro wersji systemu Unix przeznaczone dla komputerów z procesorem INTEL 386. W latach 90. powstają takie grupy hakerów, jak założony przez Leksa Luthora Legion of Doom oraz Master of Deception. Coraz częściej poszczególne grupy i hakerzy „walczą” między sobą, atakując m.in. serwery rządowe czy firmowe. Media i niektóre korporacje zaczynają promować inne, negatywne znaczenie terminu haker — według nich haker to niebezpieczny maniak komputerowy, wręcz groźny przestępca. Hakerzy to ścisła elita świata informatyki. Jeżeli któryś z nich chciałby zaatakować do- wolny system komputerowy, prawie na pewno udałoby mu się to. Na szczęście bardzo znikoma część ataków przeprowadzana jest przez hakerów. Około 30 ataków jest dzie- łem krakerów, pozostałe 70 — lamerów. Kraker (ang. Cracker) — to osoba zajmująca się łamaniem zabezpieczeń oprogramo- wania. Dotyczy to zarówno włamań do systemów komputerowych (łamanie zabezpieczeń serwerów), jak i, o wiele częściej, łamania zabezpieczeń programów np. w celu uniknięcia opłaty licencyjnej. Lamer (ang. Lammer) to osoba z niewielkim zasobem wiedzy informatycznej, która przeprowadza ataki za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi — niewiedza nie pozwala mu na analizę zabezpieczeń i opracowanie własnych sposobów ich ominięcia. Charakte- rystyczną cechą jest używanie przez nich przydomków zawierających dużą liczbę wiel- kich liter np. SuPeRHaCkEr. Zagrożenie charakterystyczne dla systemu GNU/Linux Paradoksalnie, największe zagrożenie dla systemu GNU/Linux wynika z przekonania o jego bezpieczeństwie. Pogląd ten rozpowszechniany jest zwykle przez adeptów GNU/ Linux i prawdopodobnie bierze się z pewnego błędu statystycznego — użytkowników różnych dystrybucji GNU/Linux i, co za tym idzie, potencjalnych krakerów jest znacznie mniej niż użytkowników systemów MS Windows. Zagrożenia systemu GNU/Linux można podzielić na cztery kategorie: 1. Instalowanie niepotrzebnych usług i pozostawianie otwartych portów. Jest to najczęstszy błąd popełniany przez użytkowników tego systemu. Większość osób, instalując oprogramowanie domyślnie wybiera kompletną instalację. W efekcie mamy system przypominający śmietnik z dużą liczbą niepoprawnie skonfigurowanych usług. Instaluj wyłącznie programy, których używasz. Jeśli w przyszłości będziesz chciał sko- rzystać z nowej usługi, zawsze możesz ją dodać. Rozdział 5. (cid:139) Bezpieczeństwo systemów komputerowych 169 2. Używanie oprogramowania bez uaktualnień. System dostępny na płycie CD lub pobrany z internetu to system bez poprawek, które wyszły już po jego wydaniu. Zawsze należy dbać o uaktualnienie systemu i używanie programów w najnowszych wersjach. 3. Nieuważne administrowanie. Systemu sieciowego po zainstalowaniu nie można zostawić samemu sobie. Należy przeglądać dzienniki usług, dbać o jego aktualizacje i poprawną konfigurację. Warto zapisać się na listy dystrybucyjne związane z bezpieczeństwem używanego systemu. 4. Uruchamianie niebezpiecznych usług. Do takich usług zaliczamy FTP, Telnet czy serwer poczty elektronicznej. Powstały one w czasach, kiedy problemom bezpieczeństwa nie poświęcano wiele uwagi. Do uwierzytelniania używają one haseł przesyłanych otwartym tekstem, a więc łatwych do przechwycenia. Jeśli istnieje konieczność korzystania z tych usług, to należy je zastąpić bezpiecznymi odpowiednikami (SFTP, SSH, SSMTP oraz SPOP). Rozprzestrzenianie się wirusów w systemach GNU/Linux jest stosunkowo trudne ze względu na dużą zmienność tego systemu. Praktycznie każda dystrybucja wprowa- dza pewne zmiany położenia kluczowych plików, różne wersje oprogramowania, często z charakterystycznymi dla dystrybucji rozszerzeniami, co praktycznie uniemożliwia na- pisanie wirusa mogącego atakować w sposób uniwersalny ten system. Nawet epidemia ro- baka Slapper w 2002 roku była spowodowana niefrasobliwością administratorów i nie- zainstalowaniem udostępnionych przed wybuchem epidemii uaktualnień. Budowa podsystemu wejścia-wyjścia nie umożliwia, inaczej niż w systemach Windows, kontrolowania zapisywanych i odczytywanych danych, jednej z podstawowych funkcji skanerów antywirusowych. GNU/Linux jest narażony na ataki spowodowane uruchamianiem programów z nie- pewnego źródła. Dla tego systemu charakterystyczne jest rozwijanie aplikacji przez wielu niezależnych programistów, co wraz z bezgranicznym zaufaniem części użytkowników do oprogramowania pobranego z internetu może mieć katastrofalne skutki. Przeciwnicy wolnego oprogramowania argumentują, że jest ono z definicji bardziej narażone na próby włamania. Kraker, dysponując kodem źródłowym, ma większe możliwości znalezienia potencjalnych błędów do wykorzystania. Fakty nie potwierdzają tych zarzutów — do- stęp do kodu źródłowego powoduje szybkie znajdywanie potencjalnych niebezpie- czeństw i ich usuwanie. Dotyczy to jednak dużych, prawidłowo zarządzanych projektów. Projekty rozwijane przez pojedynczych użytkowników zwykle cechują się marną jakością kodu i wieloma błędami. 170 Część I (cid:139) Komputer z zewnątrz i od środka Kilka cech systemu GNU/Linux czynią go stosunkowo odpornym na próby ataków: (cid:141) System od początku był systemem wieloużytkownikowym. Od samego początku użytkownicy byli separowani od aplikacji i środowiska innych użytkowników. Aplikacje uruchamiane są z prawami użytkownika, co ogranicza możliwość potencjalnych szkód. Również wykorzystywane przez aplikacje biblioteki są wykonywane z prawami użytkownika. Dzięki temu atakujący nie może wykorzystać błędów np. w module obsługi formatu graficznego GIF do uzyskania kontroli nad systemem. Dostosowanie aplikacji do pracy z ograniczonymi uprawnieniami powoduje, że rzadko trzeba korzystać z konta administracyjnego. (cid:141) Aplikacje są modułowe. Dzięki temu (z wyjątkiem KDE i Gnome) nie są zależne od siebie i błąd jednego modułu nie wpływa na pracę innych. (cid:141) GNU/Linux nie jest oparty na modelu RPC (ang. Remote Procedure Call). RPC wykorzystywany jest do komunikacji pomiędzy programami, ale może też być poważną luką w bezpieczeństwie. RPC umożliwia nakazanie innej aplikacji, często pracującej z zupełnie innymi uprawnieniami, by wykonała pewne czynności. Wykorzystując błędy w oprogramowaniu, użytkownik może wykonać czynności, do których normalnie nie posiadałby wystarczających uprawnień. Aplikacje w systemie GNU/Linux w większości mogą prawidłowo działać z wyłączonym RPC. Zagrożenia związane z technologiami RPC i DCOM zostały ograniczone dopiero w dru- gim pakiecie serwisowym dla systemu Windows XP i pierwszym dla systemu Windows Server 2003. (cid:141) Domyślnie praktycznie wszystkie aplikacje mają wyłączoną obsługę sieci lub też realizują połączenia wyłącznie z lokalnego komputera. Włączenie potencjalnie niebezpiecznych funkcji wymaga aktywności użytkownika i świadomego wyboru. (cid:141) Praktycznie nie występują aplikacje lub usługi wymagające do działania uprzywilejowanego konta administracyjnego. Dzięki temu nawet poważny błąd danej usługi ogranicza możliwości ataku wyłącznie do konta, z którego ona działała. (cid:141) Istnieją specjalne rozszerzenia jądra zwiększające bezpieczeństwo. Do takich rozszerzeń należą np. openwall lub Selinux. Szczególnie ta ostatnia nakładka znacznie rozszerza bezpieczeństwo systemu, poprzez wprowadzenie list ACL (ang. Access Control Lists), co umożliwia stworzenie precyzyjnych ról. Dzięki temu zadania administracyjne można rozdzielić, np. stworzyć osobne konto administracyjne do zarządzania użytkownikami, osobne do uaktualniania systemu itd. Istnieje wiele dystrybucji systemu GNU/Linux. Każda z nich cechuje się nieco innym podejściem do problemów bezpieczeństwa i domyślnie instalowanych aplikacji. Rozdział 5. (cid:139) Bezpieczeństwo systemów komputerowych 171 Zagrożenie charakterystyczne dla systemu Windows Systemy Windows 9x powstały kilkanaście lat temu — w czasach, kiedy nie było inter- netu, a moc obliczeniowa komputerów domowych była tak mała, że nawet słabe szyfro- wanie zabezpieczało poufne dane przed ich ujawnieniem. Dzisiaj systemy te nie gwa- rantują żadnego bezpieczeństwa, a jedynym sposobem na jego zapewnienie jest aktualizacja systemu operacyjnego. W ciągu ostatnich dwóch lat podejście firmy Microsoft do kwestii bezpieczeństwa uległo jednak radykalnej zmianie — możliwe, że zmiana ta dokonała się zbyt późno i niektóre osoby nie zmienią już swojej opinii na ten temat. W ramach projektu wiarygodnych technik komputerowych (ang. Trustworthy Compu- ting) firma Microsoft: 1. Szkoli programistów, pozostałych pracowników i partnerów w zakresie tworzenia bezpiecznego kodu źródłowego oraz identyfikacji luk w zabezpieczeniach. 2. Zmieniła domyślną konfigurację swoich produktów z funkcjonalnej na bezpieczną. 3. Opracowała narzędzia pozwalające na automatyczne zarządzanie zabezpieczeniami, w tym automatyczną aktualizację oprogramowania, ocenę bezpieczeństwa systemu i jego poprawę. 4. Udostępnia zalecenia, w postaci wskazówek i podręczników, ułatwiające administratorom i użytkownikom zabezpieczenie używanego oprogramowania. 5. Promuje rozwiązania gwarantujące poufność informacji — wszystkie nowe serwery i systemy firmy Microsoft umożliwiają zabezpieczenie przechowywanych w nich danych. Niestety, systemy Windows nadal padają łatwą ofiarą ataków i kolejnych epidemii wi- rusów. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że stanowią większość wszystkich używanych systemów operacyjnych (ponad 95 komputerów domowych działa pod kontrolą jakiejś wersji systemu Windows). W kilkudziesięcioletniej historii systemów ope- racyjnych zawsze najczęściej atakowane były te najpopularniejsze — tak było z syste- mami komputerów PDP-11 TOPS-10 i TOPS-20, z systemem komputerów VAX VMS, z najpopularniejszym później systemem Unix i tak jest teraz z systemem Windows. Mono- kultura jest zawsze mniej odporna, a epidemie rozpowszechniają się w niej o wiele szyb- ciej i pochłaniają więcej ofiar niż w środowiskach mieszanych. 1 stycznia 2004 znanych było mniej więcej pięć i pół tysiąca programów zagraża- jących bezpieczeństwu systemów Windows — narzędzi umożliwiających zautomaty- zowany atak lub najróżniejszego typu wirusów. Drugim powodem jest wysoki poziom standaryzacji — skoro większość systemów jest tak samo zainstalowana i skonfigurowana, to udane włamanie do jednego z nich może być powtórzone podczas atakowania kolejnych. 172 Część I (cid:139) Komputer z zewnątrz i od środka Trzecim powodem jest zauważalna niechęć wielu osób do firmy Microsoft. Pojawia się coraz więcej i to coraz groźniejszych wirusów atakujących systemy Windows — tylko w ciągu drugiego półrocza 2003 roku ujawniono ponad 1700 nowych wirusów. Właściwie nie ma miesiąca, żeby nie wybuchła nowa ogólnoświatowa epidemia — dla porównania, pierwsza poważna epidemia wirusów systemu GNU/Linux miała miejsce w roku 1998 (wi- rus Linux.ADM.Worm), a druga (i do momentu przygotowania tej książki, ostatnia) — w roku 2002 (wirus Slapper). Czwartym powodem jest błędne przekonanie, że administrowanie tym systemem nie wymaga specjalnej wiedzy. To prawda, że łatwiej jest uruchomić np. serwer zdalnego dostępu w systemie Windows niż na serwerze GNU/Linux, ale to nie znaczy, że tak uru- chomione usługi będą bezpieczne. Zabezpieczenie systemu operacyjnego, nawet z pomo- cą narzędzi i na podstawie opublikowanych wskazówek, wymaga pracy i wiedzy. Ciekawe artykuły poświęcone bezpieczeństwu systemu Windows publikowane są w pol- skiej wersji Technetu pod adresem http://www.microsoft.com/poland/technet/article/ default.mspx. Obrona Dzisiaj internet jest niebezpiecznym miejscem, w którym nieustannie toczą się walki. Po- uczające może być wyobrażenie go sobie jako świata z filmów i książek historycznych czy mitologicznych — duże miasta (sieci korporacji) są jeszcze względnie bezpieczne, ale poza ich murami, w małych miasteczkach (sieciach osiedlowych) nikt (żaden komputer) nie jest bezpieczny. Jak nie istnieje bezbłędnie napisany program, tak nie istnieje stuprocentowo bezpieczny system komputerowy. Jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, to zmniejszyć ryzyko udanego ataku. Strategia wielu warstw Raz jeszcze odwołamy się do przenośni internetu jako pola walki. Gdybyśmy, dysponując skromnymi środkami, chcieli ochronić nasz dom (komputer), moglibyśmy otoczyć go palisadą (zaporą połączenia internetowego). Takie rozwiązanie nie zabezpieczy nas przed wszystkimi atakami, ale przed niektórymi — tak. Żeby zabezpieczenia systemu komputerowego były skuteczne, muszą być szczelne. W naszym przykładzie z wielu kijów zbudowaliśmy palisadę, ale nie wbiliśmy przed domem jednego, ogromnego pala w nadziei, że atakujący, zamiast go ominąć, nadzieją się na niego. Niestety, wielu administratorom brakuje wyobraźni i zabezpieczenie sys- temu sprowadzają do szyfrowania wszystkich danych długim, najlepiej 4-kilobajtowym kluczem. Z doświadczenia wiemy, że atakujący, zamiast zgodnie z oczekiwaniami ad- ministratora spędzić eony lat na próbach jego złamania, poświęcą kilka godzin na zdo- bycie interesujących ich danych w inny sposób. Rozdział 5. (cid:139) Bezpieczeństwo systemów komputerowych 173 Pewna część ataków, których nie zatrzyma palisada może być zatrzymana poprzez za- montowanie ciężkich, szczelnych drzwi1 (zablokowanie nieużywanych usług i nieuru- chamianie pochodzących z niepewnego źródła programów). W ten sposób stworzylibyśmy drugą linię obrony — z filmów wszyscy wiemy, że skuteczne strategie obrony składają się z kilku elementów (klasyczny przykład to przepaść, stroma góra, fosa, mur, następny mur, wąska ścieżka nad przepaścią, ciężkie drzwi, cały czas strażnicy i wreszcie skarb). W następnej kolejności powinniśmy zamontować w drzwiach solidny zamek (zaimple- mentować bezpieczne protokoły uwierzytelniania). Jego rola jest inna niż drzwi czy pa- lisady — zamiast wszystkim, ma uniemożliwić wejście (dostęp) nieznanym osobom. Nie ma żadnych powodów, dla których tej sprawdzonej strategii nie mielibyśmy stosować do obrony systemów komputerowych. Przecież funkcjonalny model komputera przedsta- wia go jako systemem wielowarstwowy (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Poszczególne warstwy systemu komputerowego W każdej z warstw należy wprowadzić inne środki bezpieczeństwa: 1. Użytkownicy to najczęściej atakowany element systemu komputerowego. Niezbędne zabezpieczenia obejmują: a. uświadomienie im zagrożeń i sposobów ich unikania; b. nauczenie ich wykrywania wszelkiego rodzaju mistyfikacji (np. fałszywych maili z prośbami o podanie poufnych danych); c. nauczenie ich rozpoznawania ataków socjotechnicznych i obrony przed nimi. 2. Bezpośredni, fizyczny dostęp do komputerów, urządzeń sieciowych, a nawet okablowania musi być ograniczony do niezbędnego minimum. W innym przypadku pozostałe zabezpieczenia będą nieskuteczne — atakujący z łatwością je ominie. 3. Linia graniczna zawiera wszystkie komputery i urządzenia sieciowe bezpośrednio podłączone do publicznej sieci (komputerowej lub telefonicznej)2. Tak jak na większości granic, na granicy systemu komputerowego również należy blokować niepożądany ruch, i sprawdzać poprawność przesyłanych, danych. 1 Albo fosy, w każdym razie nie kolejnej palisady. Ryzyko, że atakujący sforsuje dwie różne przeszkody jest o wiele mniejsze, niż gdy ma do pokonania kilka takich samych. 2 Typowymi urządzeniami linii granicznej są routery. 174 Część I (cid:139) Komputer z zewnątrz i od środka 4. Zdalny dostęp do komputera musi być kontrolowany. Wiara w to, że wszystkie próby ataku zostaną zatrzymane na linii granicznej jest taką samą naiwnością, jak wiara w to, że straż graniczna zatrzyma wszystkich złodziei, a skoro rodacy są uczciwi, to nie musimy zamykać samochodów. W sieci lokalnej należy: a. blokować niepożądane dane, b. szyfrować poufne dane, c. sprawdzać tożsamość zdalnych komputerów. 5. Częstym (statystycznie trzecim, po użytkownikach i typowych usługach, np. serwerach WWW) celem ataków jest system operacyjny. Żeby się przed nimi obronić, należy: a. na bieżąco aktualizować system; W 2003 roku wykrytych zostało ponad trzy tysiące poważnych luk w zabezpieczeniach systemów operacyjnych. Co więcej, ponad 70 luk było bardzo łatwych do wykorzysta- nia — przeprowadzenie ataku nie wymagało specjalistycznej wiedzy i często sprowa- dzało się do uruchomienia ogólnie dostępnego w internecie programu. b. kontrolować dostęp użytkowników do zasobów systemu, przede wszystkim nie korzystać na co dzień z konta administratora; c. systematycznie monitorować bezpieczeństwo systemu. 6. Nawet najlepsze zabezpieczenie systemu operacyjnego nie jest wiele warte, jeżeli na komputerze są uruchamiane (możliwe, że bez wiedzy użytkownika) wrogie programy. Jednym z najczęstszych błędów jest brak zabezpieczeń w warstwie aplikacji. Najbardziej zagrożone są, umożliwiające zdalny dostęp, aplikacje internetowe — to właśnie w nie jest wymierzona prawie połowa wszystkich ataków. Drugi typ zagrożeń polega na uruchomieniu wrogiego programu — jeżeli atakującemu uda się do tego przekonać użytkownika, wszystkie zabezpieczenia będą nieskuteczne, bo system uzna, że użytkownik świadomie wykonał daną operację. Zabezpieczenia tej warstwy powinny obejmować: a. aktualizację oprogramowania; b. blokowanie niechcianych programów; c. ochronę antywirusową; d. uniemożliwienie uruchomienia wskazanych programów. Sześć z dziesięciu ataków najczęściej przeprowadzanych w 2003 roku (dane nie uwzględniają ataków na użytkowników) odbyło się za pośrednictwem protokołu HTTP, a więc były to ataki wymierzone w aplikacje internetowe — przeglądarki, programy pocz- towe lub serwery WWW. Rozdział 5. (cid:139) Bezpieczeństwo systemów komputerowych 175 7. Od dwóch lat systematycznie rośnie liczba zagrożeń poufnych danych użytkownika — w pierwszej połowie 2002 roku tylko dwa z dziesięciu najpopularniejszych ataków miały na celu zdobycie takich danych, w pierwszej połowie 2004 roku już osiem z dziesięciu najczęściej zgłaszanych ataków było wymierzonych w poufne dane użytkowników komputerów. O ile jeszcze parę lat temu zagrożenia dotyczyły prawie wyłącznie przechowywanych na dyskach danych, to współczesne ataki są wymierzone nie tylko w pliki, ale również w hasła, klucze szyfrujące czy sekwencje naciskanych klawiszy. Na bezpieczeństwo danych składają się: a. kontrola dostępu do plików i folderów; b. szyfrowanie poufnych danych; c. regularne tworzenie kopii zapasowych. Efektem wdrożenia strategii niezależnego zabezpieczenia poszczególnych elementów sys- temu komputerowego jest wielokrotne zmniejszenie ryzyka i zwiększenie szansy wy- krycia ataku. Rozpatrzymy przykład epidemii wirusa Sasser. Wirus atakował komputery, wykorzystując lukę w bezpieczeństwie systemów Win- dows 2000, XP i 2003. Po zaatakowaniu Sasser kopiuje się do pliku avserve.exe, av- serve2.exe, skynetave.exe, lsasss.exe lub napatch.exe i modyfikuje Rejestr, zapewniając sobie automatyczne uruchamianie podczas startu systemu. Następnie na zaatakowanym komputerze uruchamiany jest serwer FTP (numer portu zależy od wersji wirusa), a wirus rozpoczyna wyszukiwanie innych podatnych na atak komputerów. Po ich znalezieniu, wykorzystując lukę podsystemu zabezpieczeń LSASS, uruchamia na zdalnym kompute- rze wiersz polecenia, a wykorzystany do ataku komputer jest restartowany. W przypadku próby ataku na zabezpieczony system komputerowy: 1. Prawdopodobnie trzy na cztery próby ataku przedostaną się przez zaporę linii granicznej (zatrzymanie ataku wymaga błyskawicznej reakcji administratora). Szansa, że uda się powstrzymać rozprzestrzenianie wirusa jest już dużo większa — w linii granicznej z reguły blokowany jest ruch adresowany na nietypowe numery portów. 2. Jeżeli nawet wirus przedostanie się do sieci lokalnej, to tylko jedna na dwadzieścia prób ataku nie zostanie zatrzymana przez zaporę komputera — w sumie 37 na 1000 (0,75∗0,05) ataków okaże się skutecznych — użytkownik może na przykład przypadkowo zezwolić na komunikację z zaatakowanym komputerem. 3. Jeżeli nawet wirus dostanie się do naszego komputera, to tylko jeden na dziesięć ataków nie zostanie wykryty i zatrzymany przez skaner antywirusowy — w sumie 4 na 1000 (0,037∗0,1) ataków okaże się skutecznych (zakładamy możliwość pojawienia się nowej, niewykrywanej jeszcze przez skanery odmiany wirusa. Możemy zmniejszyć ryzyko, codziennie aktualizując sygnatury znanych wirusów). 176 Część I (cid:139) Komputer z zewnątrz i od środka 4. Jeżeli nawet do tego dojdzie, to zaktualizowany system operacyjny będzie odporny na dziewiętnaście z dwudziestu prób ataku (na tyle oceniamy ryzyko, że nowe odmiany wirusa wykorzystają nieujawnioną dotychczas lukę w zabezpieczeniach systemu). 5. W sumie, przyjmując pesymistyczny wariant, ryzyko udanego ataku nie przekracza setnych części procentu — w naszym przypadku 1 na 5000 (0,0037∗0,05 = 0,000185) ataków okazałby się skuteczny.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom I
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: