Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00737 005454 22745231 na godz. na dobę w sumie
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom II - książka
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom II - książka
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0298-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła ponadgimnazjalna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przystąp do matury odpowiednio przygotowany

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu maturalnego z informatyki, chcesz pogłębić wiedzę informatyczną, którą zdobywasz w szkole, lub poznać budowę komputera i zasady programowania -- zajrzyj do tej książki. Znajdziesz tu wszystkie informacje, jakich możesz do tego potrzebować. Przeczytasz o różnych aspektach programowania, językach programowania, szyfrowaniu danych i kryptografii oraz metodach numerycznych.

Opracowując 'Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II', autorzy wykorzystywali materiały udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zadania z olimpiad informatycznych oraz podręczniki szkolne. Dzięki temu przedstawione w książce zagadnienia są dostosowane do zakresu tematycznego zadań maturalnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom II Autorzy: Tomasz Francuz, Marcin Szeliga ISBN: 83-246-0298-4 Format: B5, stron: 232 Przyst¹p do matury odpowiednio przygotowany (cid:127) Opanuj wszystkie wymagane zagadnienia (cid:129) Rozwi¹¿ przyk³adowe zadania (cid:129) Poznaj zasady dzia³ania komputera Jeœli przygotowujesz siê do egzaminu maturalnego z informatyki, chcesz pog³êbiæ wiedzê informatyczn¹, któr¹ zdobywasz w szkole, lub poznaæ budowê komputera i zasady programowania — zajrzyj do tej ksi¹¿ki. Znajdziesz tu wszystkie informacje, jakich mo¿esz do tego potrzebowaæ. Przeczytasz o ró¿nych aspektach programowania, jêzykach programowania, szyfrowaniu danych i kryptografii oraz metodach numerycznych. Opracowuj¹c „Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II”, autorzy wykorzystywali materia³y udostêpnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zadania z olimpiad informatycznych oraz podrêczniki szkolne. Dziêki temu przedstawione w ksi¹¿ce zagadnienia s¹ dostosowane do zakresu tematycznego zadañ maturalnych. (cid:129) Programowanie strukturalne i obiektowe (cid:129) Podstawowe elementy jêzyków programowania (cid:129) Sterowanie przebiegiem dzia³ania programu (cid:129) Pobierane danych ze Ÿróde³ zewnêtrznych (cid:129) System binarny, ósemkowy i szesnastkowy (cid:129) Algebra Boole’a (cid:129) Podstawy algorytmiki (cid:129) Algorytmy sortowania i przeszukiwania (cid:129) Szyfrowanie danych (cid:129) Metody numeryczne (cid:129) Analiza z³o¿onoœci algorytmów Spis treści Tom I Wstęp ......................................................................................................... 9 Część I Komputer z zewnątrz i od środka ........................................ 15 Rozdział 1. Budowa i działanie komputera PC .............................................................. 17 Rozdział 2. Systemy operacyjne .................................................................................. 63 Rozdział 3. Sieci komputerowe .................................................................................... 85 Rozdział 4. Internet .................................................................................................. 119 Rozdział 5. Bezpieczeństwo systemów komputerowych .............................................. 163 Rozdział 6. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i danych ............................................. 177 Rozdział 7. Sprawdzian ............................................................................................. 193 Część II Programy użytkowe ......................................................... 207 Rozdział 8. Arkusz kalkulacyjny ................................................................................. 209 Rozdział 9. Relacyjne bazy danych ............................................................................. 221 Rozdział 10. Podstawy języka SQL ............................................................................... 253 Rozdział 11. Grafika komputerowa .............................................................................. 285 Rozdział 12. Sprawdzian ............................................................................................. 307 Dodatki ........................................................................................ 317 Skorowidz ............................................................................................... 319 4 Zagadnienia maturalne z informatyki. Tom II Tom II Wstęp ......................................................................................................... 7 Część III Podstawy programowania .................................................. 13 Rozdział 1. Wybrane techniki i metody programowania ................................................. 15 Elementarz ......................................................................................................................................16 Klasyczne podejście do programowania a programy z graficznym interfejsem użytkownika ..................................................................................17 Programowanie strukturalne ....................................................................................................17 Programowanie zorientowane obiektowo ................................................................................19 Zmienne ..........................................................................................................................................27 Zmienne i ich reprezentacja w pamięci komputera ..................................................................27 Proste typy danych ...................................................................................................................34 Operatory .................................................................................................................................35 Konwersja (rzutowanie) typów ................................................................................................35 Zmienne tekstowe ....................................................................................................................36 Sterowanie wykonaniem programu ................................................................................................37 Instrukcje warunkowe ..............................................................................................................37 Pętle .........................................................................................................................................41 Procedury i funkcje .........................................................................................................................43 Funkcje i procedury użytkownika ............................................................................................45 Dane zewnętrzne ............................................................................................................................48 Pobieranie danych od użytkownika ..........................................................................................49 Wyświetlanie wyników ............................................................................................................50 Podstawowe operacje na plikach ..............................................................................................50 Dostęp do pliku ........................................................................................................................53 Łączenie wielu plików .............................................................................................................54 Wyszukiwanie informacji w pliku ...........................................................................................55 Rozdział 2. Trochę teorii ............................................................................................. 59 Arytmetyka komputera ...................................................................................................................59 Systemy: dwójkowy, dziesiętny, szesnastkowy .......................................................................59 Reprezentacja liczb w pamięci komputera ...............................................................................61 Algebra Boole’a .......................................................................................................................64 Abstrakcyjne typy danych (ADT) ...................................................................................................67 Tablice .....................................................................................................................................68 Zbiory ......................................................................................................................................69 Listy .........................................................................................................................................77 Stosy ........................................................................................................................................83 Kolejki .....................................................................................................................................85 Mapowania ..............................................................................................................................87 Drzewa .....................................................................................................................................87 Rozdział 3. Wstęp do algorytmiki ................................................................................ 97 Pojęcia podstawowe .......................................................................................................................98 Algorytm ..................................................................................................................................98 Poprawność algorytmów ..........................................................................................................99 Przykładowe algorytmy .........................................................................................................100 Iteracja i rekurencja ......................................................................................................................112 Iteracja ...................................................................................................................................112 Rekurencja .............................................................................................................................114 Obliczanie silni ......................................................................................................................116 Obliczanie wyrazów ciągu Fibonacciego ...............................................................................119 Rozdział 4. Sortowanie i przeszukiwanie .................................................................... 121 Algorytmy sortowania ..................................................................................................................121 Sortowanie przez wstawianie .................................................................................................121 Sortowanie bąbelkowe ........................................................................................................... 123 Spis treści 5 Quicksort ................................................................................................................................124 Sortowanie rozrzutowe ..........................................................................................................127 Algorytmy przeszukiwania ...........................................................................................................130 Przeszukiwanie liniowe ..........................................................................................................130 Przeszukiwanie binarne ..........................................................................................................130 Wyszukiwanie obiektu leżącego najbliżej podanych współrzędnych ....................................131 Wyszukiwanie wzorca w tekście ............................................................................................132 Rozdział 5. Liczby pseudolosowe ............................................................................... 137 Algorytmy generatorów liczb pseudolosowych ............................................................................140 Rozdział 6. Symulacje komputerowe .......................................................................... 143 LIFE — przykładowa symulacja ..................................................................................................144 Rozdział 7. Szyfrowanie ............................................................................................. 147 Podstawowe pojęcia .....................................................................................................................148 Zasada Kerckhoffsa ...............................................................................................................149 Klucze ....................................................................................................................................150 Bezpieczeństwo szyfrogramów ..............................................................................................150 Zalety szyfrowania .................................................................................................................151 Kryptoanaliza .........................................................................................................................153 Funkcje mieszania ........................................................................................................................154 Kolizje ...................................................................................................................................154 MD5 .......................................................................................................................................155 Szyfrowanie blokowe i strumieniowe ...........................................................................................156 DES ........................................................................................................................................156 Tryby szyfrów blokowych .....................................................................................................158 Szyfrowanie symetryczne .............................................................................................................160 Szyfrowanie przez proste podstawianie .................................................................................161 Szyfrowanie przez przestawianie ...........................................................................................162 Szyfr Playfaira .......................................................................................................................163 Szyfrowanie asymetryczne ...........................................................................................................167 Algorytm RSA .......................................................................................................................168 Podpis cyfrowy ......................................................................................................................169 Systemy hybrydowe .....................................................................................................................170 EFS ........................................................................................................................................170 Rozdział 8. Metody numeryczne ................................................................................ 171 Szukanie miejsc zerowych funkcji metodą numeryczną ...............................................................172 Znalezienie przybliżenia pierwiastka kwadratowego ....................................................................176 Rozdział 9. Analiza sprawności algorytmów ................................................................ 177 Złożoność obliczeniowa ...............................................................................................................178 Szacowanie złożoności pesymistycznej .................................................................................180 Optymalizacja ...............................................................................................................................182 Obliczanie symbolu Newtona ................................................................................................182 Schemat Hornera ....................................................................................................................185 Rozdział 10. Sprawdzian wiadomości ........................................................................... 187 Zadania maturalne ........................................................................................................................187 Matura 2002 ...........................................................................................................................187 Matura 2003 ...........................................................................................................................190 Matura 2004 ...........................................................................................................................192 Matura 2005 ...........................................................................................................................194 Zadania dodatkowe ................................................................................................................198 Odpowiedzi ..................................................................................................................................199 Skorowidz ............................................................................................... 221 Rozdział 5. Liczby pseudolosowe Liczby losowe mają ogromne zastosowanie w informatyce. Przede wszystkim są uży- wane do generowania kluczy i haseł, a więc to od nich zależy bezpieczeństwo sys- temów komputerowych i przechowywanych w nich danych. Klucz wygenerowany na podstawie ciągu niebędącego ciągiem losowym może zostać w prosty sposób złamany — znając wady generatora, możemy je odtworzyć i wygenerować podobny ciąg, a co za tym idzie — odtworzyć klucz. Oprócz kryptografii i problemów bezpieczeństwa liczby losowe znajdują zastosowanie w symulacjach różnych zjawisk fizycznych, a także w… grach. Innym ich zastosowaniem są symulacje, np. Monte Carlo. Służą one do nume- rycznego rozwiązywania różnych problemów. Wiele układów lub zjawisk jest zbyt skom- plikowanych, aby przetestować wszystkie możliwe kombinacje i sprawdzić zachowanie badanego układu. W takich przypadkach wykorzystuje się generatory liczb losowych do sprawdzenia układu w przypadkowych sytuacjach — testując odpowiednią liczbę kom- binacji metodami statystycznymi, możemy udowodnić prawidłowe lub wadliwe działa- nie układu, możemy też ocenić typowe zachowanie badanego układu. Liczby losowe możemy stosunkowo łatwo wygenerować — wyobraźmy sobie, że rzu- camy monetą. Prawdopodobieństwo, że wypadnie reszka lub orzeł wynosi dokładnie 1/2 i z góry nie daje się przewidzieć co wypadnie w kolejnym rzucie. Na tym prostym przy- kładzie łatwo zauważyć cechy, jakimi powinien charakteryzować się idealny generator liczb losowych: (cid:141) powinien dawać losowe wyniki; (cid:141) kolejny wynik nie powinien być uzależniony od poprzednio uzyskanych wyników. Niektóre definicje liczb losowych i generatorów liczb losowych obejmują warunek rów- ności rozkładu uzyskanych liczb losowych w podanym przedziale. Jednak znane są gene- ratory liczb losowych, których wynikiem jest rozkład inny niż równomierny — np. rozkład normalny lub Poissona. Czy wynik rzutu monetą rzeczywiście jest losowy? Czy podczas gry w ruletkę prawdo- podobieństwo wypadnięcia czarnych lub czerwonych rzeczywiście wynosi 1/2? Na pierw- szy rzut oka mogłoby się tak wydawać. Jednak sami łatwo jesteśmy w stanie nauczyć się tak rzucać monetą, aby uzyskać z góry ustalony rezultat, podobnie jak doświadczony krupier potrafi tak rzucić kulką, aby rozkład uzyskanych wartości wcale nie był losowy. Potrzebne są testy, które określą jak dobry jest dany generator i czy otrzymywane sekwen- cje rzeczywiście są losowe. Takimi testami zajmiemy się pod koniec tej części rozdziału. 138 Część III (cid:139) Podstawy programowania Niezależnie od naszych umiejętności, czy umiejętności krupiera, wszystkie zdarzenia pod- legają ścisłym prawom fizyki. W takim razie czy w ogóle możemy uzyskać losowe dane? Na pewno współczesne komputery, jako układy deterministyczne (choć ich działanie może nam się wydawać przypadkowe) nie mogą być źródłem liczb losowych. Jednak nawet proste układy, które doskonale potrafimy opisać prawami fizyki zachowują się w pewnych okolicznościach niby-losowo. Wyobraźmy sobie grę w snookera. Ruchem bil rządzą proste prawa, typu kąt padania równa się kątowi odbicia, zasada zachowania pędu itd. Powodują one, że w przypadku uderzenia jednej bili w drugą jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie przewidzieć zachowanie obu bil po zderzeniu. Jednak już w przypad- ku zderzenia trzech bil, mimo że posiadamy dokładne równania opisujące ich ruch, efekt tego zderzenia jest kompletnie nieprzewidywalny. Końcowa pozycja bil różni się diame- tralnie w zależności od drobnych różnic przed zderzeniem, np. niewielkiej różnicy w pręd- kości, czy minimalnych różnic w czasie pomiędzy kolejnymi zderzeniami. Pojawia się w układzie chaos, a my, choć potrafimy opisać go równaniami, to nie znamy z wyprze- dzeniem konkretnych wyników. Nazywamy go chaosem deterministycznym. Komputery realizują dokładnie instrukcje programu, w związku z tym nie mają możli- wości generowania liczb losowych — nie da się tak napisać programu, aby procesor wykonywał losowe instrukcje. Wynika z tego, że dla każdego algorytmu przy tych sa- mych danych wejściowych zawsze uzyskamy te same dane wyjściowe. Dlatego wszelkie generatory liczb losowych, jako oparte na algorytmach deterministycznych, umoż- liwiają wygenerowanie liczb pseudolosowych, liczb które posiadają tylko pewne cechy liczb losowych. Liczby pseudolosowe zawsze posiadają pewien wzór, według którego są generowane, a osoba znająca algorytm generowania oraz wartość początkową generatora jest w stanie przewidzieć kolejną liczbę losową. Jednak w pewnych zastosowaniach nie jest to przeszkodą i takie liczby mimo wszystko są użyteczne. Problem deterministycznych algorytmów generowania liczb jest omijany na różne spo- soby. Komputery na potrzeby generowania liczb losowych rejestrują różne zdarzenia, np. naciskanie klawiszy przez użytkownika, dostęp do plików, liczbę transmitowanych pa- kietów przez sieć, a następnie tych przypadkowych danych używają do generowania liczb losowych za pomocą algorytmów deterministycznych. Dzięki temu nawet znając algorytm, nie jesteśmy w stanie przewidzieć kolejnej liczby losowej, gdyż nie znamy dokładnych parametrów początkowych generatora. Niektóre procesory, np. Pentium III i nowsze posiadają wbudowany generator liczb losowych oparty na zjawisku szumu termicznego. Jednak nawet taki, wydawałoby się idealny, generator nie gwarantuje, że uzyskamy lo- sowe ciągi cyfr, gdyż nie ma dowodów na to, że fluktuacje temperatury w procesorze rzeczywiście są losowe1. Profesjonalne środowiska programistyczne udostępniają funkcje pseudolosowe o dużej zmienności. Nigdy nie używaj własnych albo słabo udokumentowanych funkcji pseudo- losowych, jeśli istnieje odpowiednia funkcja systemowa — raczej nie uda Ci się uzy- skać równie dobrych wyników. Na przykład, funkcja Win API CryptGenrandom zwraca dane obliczone na podstawie: identyfikatora procesu, aktualnego identyfikatora wątku, liczby taktów zegara od momentu uruchomienia systemu, czasu systemowego, kilku- nastu liczników wydajności (np. czasu użycia procesora), dodatkowych informacji o sys- temie (np. liczby operacji porządkowania pamięci) i wewnętrznych licznikach procesora. 1 W rzeczywistości są przekonujące dowody (np. teoria superstrun), że te fluktuacje podlegają deterministycznemu opisowi. Rozdział 5. (cid:139) Liczby pseudolosowe 139 Problem ten jest bardziej ogólny i dotyczy różnych zjawisk. Na przykład zachowania ludzi jako jednostek są nieprzewidywalne, jednak zachowanie tłumu statystycznie daje się świetnie opisywać. Podobnie rzeczy, które wcale nie są losowe, w pewnych sytuacjach świetnie przybliżają generator losowy. Wyobraźmy sobie prostą sytuację, w której oczeku- jemy wygenerowania liczby losowej z zakresu 0 –100. Najprostszym takim generatorem będzie wykorzystanie zegara komputera i zwracanie liczby milisekund. Dopóki użytkownik nie pozna naszego triku, taki generator będzie się doskonale sprawował. Aby zrozumieć, jak działają używane w praktyce algorytmy generowania liczb losowych, musimy wprowadzić nieco teorii. Generatory liczb pseudolosowych generują sekwencje liczb lub zbiory liczb na pod- stawie ściśle określonego algorytmu, dając tylko złudzenie ich losowości. Stopień złożo- ności algorytmu decyduje o jakości generowanych liczb pseudolosowych. Generatory tego typu wymagają pewnej początkowej liczby, zalążka (ang. Seed), na podstawie którego generują pseudolosowy ciąg (pseudolosowy, gdyż kolejne elementy ciągu determinuje wy- korzystana funkcja matematyczna, a nie przypadek). Generowane liczby mogą być użyte do różnych celów, np. realizacji automatów do gier lub symulowania sztucznej inteligen- cji w programie. Ich podstawową wadą jest okresowość — po pewnym czasie powta- rzają się te same sekwencje liczb. Ta cecha eliminuje tego typu generatory ze stosowania w kryptografii. Osoba znająca algorytm wykorzystywany do generowania liczby pseu- dolosowej jest w stanie przewidzieć generowany ciąg liczb (podobnie jak w przypadku naszego przykładu z zegarkiem — osoba znająca sposób zwracania wyniku i posiadają- ca stosowny refleks może uzyskać z góry założone wyniki). W przeciwieństwie do generatorów liczb pseudolosowych, generatory liczb losowych bazują na danych uzyskanych z otaczającego świata. Generowane liczby zależą od ta- kich czynników, jak ruchy myszą, sekwencje i czas naciskania klawiszy, i wiele innych. W profesjonalnych zastosowaniach używa się generatorów wykorzystujących niedeter- ministyczny proces rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Dla wielu zastosowań potrzebne są ciągi liczb, które mają tylko niektóre własności praw- dziwych ciągów liczb losowych. Najbardziej pożądaną cechą są właściwości statystycz- ne. Uzyskujemy je, wykorzystując generatory liczb pseudolosowych, których jedynym w pełni losowym składnikiem jest zalążek — wartość ustalana podczas uruchomienia ge- neratora. W tym celu można posłużyć się np. odpowiednio zmodyfikowanym czasem zwracanym przez zegar komputera. Prawie wszystkie stosowane generatory tworzą liczby pseudolosowe na podstawie funkcji rekurencyjnych wykorzystujących operator modulo. Dla dwóch liczb naturalnych n, m wynikiem działania n modulo m (co zapisujemy n mod m) jest reszta z dzielenia liczby n przez liczbę m. Przykładowo: 3 mod 2 = 1, 2015 mod 3 = 2. Obecnie najczęściej stoso- wanymi generatorami o rozkładzie równomiernym są: (cid:141) generatory liniowe, (cid:141) generatory rejestrów przesuwnych, (cid:141) generatory Fibonacciego, (cid:141) generatory oparte na nadmiarowym odejmowaniu, (cid:141) generatory nieliniowe. 140 Część III (cid:139) Podstawy programowania Żaden generator nie jest idealny, niektóre nadają się lepiej niż inne do konkretnych zasto- sowań, dlatego generatory należy testować pod względem jakości otrzymywanych ciągów pseudolosowych. Testy takie wymagają wiedzy z zakresu statystyki i rachunku prawdopo- dobieństwa wykraczającej poza zakres szkoły średniej. Pod koniec rozdziału omówmy tylko jeden, ciekawy przypadek testu π. W następnym podrozdziale poznamy przykłady generatora liniowego i nieliniowego. Osobom, które potrzebują „prawdziwych” liczb losowych, polecamy serwis internetowy www.random.org, z którego bezpłatnie można pobrać ciągi losowe. Algorytmy generatorów liczb pseudolosowych Generatory liniowe wykorzystują następującą zależność rekurencyjną: xn+1 = (a0∗xn+a1∗xn–1+ak∗xn–k+1+c) mod m, gdzie a0, a1, ..., ak, c, m są ustalonymi liczbami całkowitymi stanowiącymi parametry generatora, natomiast początkowe wartość x0, x0, ..., xk stanowią zalążek generatora. Je- żeli c = 0, to generator taki nazywamy multiplikatywnym, w przeciwnym razie mówimy o generatorze mieszanym. Zakres liczb, jaki otrzymujemy, stosując generator liniowy, wynosi {0...m}. Okres ge- neratora liniowego wynosi maksymalnie m, co osiągalne jest jednak tylko dla generatorów mieszanych przy spełnieniu przez parametry wywołania dodatkowych założeń. Generato- ry liniowe nie dają dobrych wyników, obecnie używa się ich stosunkowo rzadko. Zaletą jest łatwość implementacji i szybkość działania. W typowych implementacjach wykorzy- stuje się najprostszą postać generatora liniowego: xn+1 = (axn+c) mod m Wszystkie przedstawiane funkcje implementujące generatory liczb pseudolosowych za- deklarujemy następująco: argumentami funkcji będą zalążek i parametry generatora. Zwra- caną wartością będzie liczba pseudolosowa, będzie ona stanowiła jednocześnie zalążek dla kolejnej generowanej liczby pseudolosowej. Dodatkowo zakładamy, że operację mo- dulo (n mod m) realizuje niezdefiniowana przez nas w tym rozdziale funkcja mod zwra- cająca resztę z dzielenia całkowitego x przez y. Funkcję realizującą generator liniowy w najprostszej postaci zadeklarujemy następująco: function generatoLiniowy(zalazek, a, c, m : Integer) : real; Przyjmujemy, że funkcja ma zwracać liczby pseudolosowe z przedziału 0, m . Zanim zdefiniujemy ciało funkcji, przekształcimy zależność rekurencyjną w postać iteracyjną. Rekurencja na kolejne liczby pseudolosowe z zakresu {0...m} wygląda następująco: ngl )( = a zalazek *( + ⎧ ⎨ ngl a (*( 1) +− ⎩ m c ) mod c m mod ) n dla n dla = 0 0 Rozdział 5. (cid:139) Liczby pseudolosowe 141 Ostatecznie definicja funkcji generatorLiniowy mogłaby wyglądać jak poniżej: function generatorLiniowy(zalazek, a, c, m : Integer ) : Integer; begin generatorLiniowy:=(a*zalazek+c) mod m; end; Istnieje wiele nieliniowych generatorów liczb pseudolosowych, o których przewadze nad generatorami liniowymi świadczy to, że na podstawie ciągu wygenerowanych liczb pseu- dolosowych praktycznie nie można odgadnąć parametrów generatora, a co za tym idzie — przewidzieć kolejnych wartości ciągu. Własność taka jest niezbędna w przypadku za- stosowań kryptograficznych. Poniżej omówimy generator BBS (Blum-Blum-Shuba — nazwa pochodzi od nazwisk twór- ców). Jak w wielu zagadnieniach związanych z kryptografią, podstawą działania algoryt- mu są liczby pierwsze. W przypadku generatora BBS parametrami będą dwie różne liczby pierwsze p i q, na których podstawie wyliczane jest n = p∗q, a wartości pseudolosowe wyliczane są rekurencyjnie według wzoru: xk+1 = xk 2 mod n. Przekształcenie rekurencji na iterację zachodzi podobnie jak w generatorze liniowym. De- finicja funkcji generatorBBS wygląda następująco: function generatorBBS(zalazek, p, q : Integer) : Integer; begin generatorBBS:=(zalazek*zalazek) mod (p*q); end; Spełnienie dodatkowego warunku: p mod 4 = q mod 4 = 3 oraz wybór zalążka innego niż p, q lub n powoduje, że generator ma odpowiednio silne własności kryptograficzne. Jak wspomnieliśmy na początku rozdziału, generatory liczb pseudolosowych nie są dosko- nałe i wymagają testów. Jednym z nich jest test π, którego idea polega na tym, że generuje się losowe pary punktów z kwadratu o boku 1, a następnie sprawdza, jaka liczba punktów leży wewnątrz koła wpisanego w ten kwadrat. Wiemy, że powierzchnia koła wpisanego w kwadrat jednostkowy wynosi π/4, stąd sto- sunek liczby punktów leżących wewnątrz koła do liczby wszystkich wygenerowanych punktów powinien wynosić π/4. Wartość ta pomnożona przez 4 powinna dać przybliżo- ną wartość liczby π. Oczywiście, im lepszy generator i większa liczba generowanych punk- tów, tym przybliżenie π powinno być lepsze. Przypuśćmy, że interesujący nas kwadrat w układzie współrzędnych kartezjańskich będzie miał rogi w punktach o współrzędnych (0,0); (0,1); (1,0); (1,1), wówczas interesujące nas koło możemy opisać nierównością: (x–0,5)2+(y–0,5)2 ≤ 0,52 = 0,25 Funkcja testPi() będzie pobierała ciągi liczb pseudolosowych w postaci dwóch tablic równej długości X[], Y[], losowy i-ty punkt będzie miał współrzędne x[i], y[i]; funkcja powinna zwracać wyliczone przybliżenie liczby π: 142 Część III (cid:139) Podstawy programowania function testPi (x, y : Array of Real; n : Integer) : Real; var i, ilosc : Integer; temp,a,b : Real; begin for i:=0 to n do begin a:=x[i]-0.5; b:=y[i]-0.5; temp:=a*a+b*b; if temp =0.25 then ilosc:=ilosc+1; end; testPi:=(ilosc/n)*4; end;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: