Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 022695 24172249 na godz. na dobę w sumie
Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym - ebook/pdf
Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 289
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-821-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik ten omawia problematykę związaną z zagadnieniami technicznymi w prawie budowlanym, w tym w szczególności:

Ponadto w publikacji zamieszczono wzory pism w sprawach budowlanych oraz wykaz najważniejszych aktów prawnych z tego zakresu. W książce omówione zostały najnowsze zmiany w prawie budowlanym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sławomir Serafin Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym Serię stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. ü Poradnik ten omawia problematykę związaną z zagadnieniami technicznymi w prawie budowlanym, w tym w szczególności: techniczno-prawne podstawy procesu budowlanego, w tym ü m.in.: zasady jego przebiegu, odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zasady wiedzy technicznej i Polskie Normy, projektowanie i realizację inwestycji, oddawanie do użyt- kowania i utrzymanie obiektów budowlanych, regulację problematyki budownictwa w prawie wspólno- towym. ü ü ü Ponadto w publikacji zamieszczono wach budowlanych oraz prawnych nowsze zmiany w prawie budowlanym. w spra- wykaz najważniejszych aktów z tego zakresu. W książce omówione zostały naj- wzory pism – jest pracownikiem Katolickiego Dr Sławomir Serafin Uniwersytetu Lubelskiego. Dziedzinę zainteresowania autora stanowi prawo i postępowanie administracyjne, ze szczegól- nym uwzględnieniem problematyki planowania i zagospo- darowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. m y n a l w o d u b e i w a r p w e n z c i n h c e t a i n e i n d a g a Z m o w a ł S n i f a r e S r i www.sklep.beck.pl http://www.beck.pl e-mail: redakcja@beck.pl tel.: (22) 33 77 600, fax: (22) 33 77 601 ISBN 83-7387-821-1 9 7 8 8 3 7 3 8 7 8 2 1 1 Cena 49,00 z³ Wymogi prawa wspólnotowego Wzory pism Wykaz aktów prawnych NIERUCHOMOŒCI Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym Polecamy nasze publikacje z zakresu nieruchomoœci: Ewa Boñczak-Kucharczyk ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI MIESZKANIOWYMI wyd. 3 Nieruchomoœci Maciej Tertelis ROZLICZENIA FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Nieruchomoœci Maciej Tertelis PIENI¥DZE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Nieruchomoœci Lidia Henclewska, Jan Krzysztof Piêta, Wies³awa Marchwicka, Lucyna Libera PLANY ZARZ¥DZANIA NIERUCHOMOŒCIAMI – TEORIA I PRAKTYKA Nieruchomoœci Ireneusz Weiss, Robert Jurga INWESTYCJE BUDOWLANE, WYD. 4 Nieruchomoœci Pod red. prof. Z. Niewiadomskiego USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Komentarze Becka Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ Komentarze Becka www.sklep.beck.pl Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym S³awomir Serafin Redakcja: Piotr Pawlak © Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7387-821-1 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstêp ....................................................................................................... IX Wykaz wa¿niejszych skrótów ................................................................. XV Literatura .................................................................................................. XVII Czêœæ I. Zagadnienia techniczne wprawie budowlanym Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne ............................................................ 1. Rozwój regulacji techniczno-budowlanych w prawie polskim ....... 1 1 2. Konstytucyjne podstawy regulacji techniczno-budowlanych ......... 11 2.1. Zakres i charakter norm reguluj¹cych dzia³alnoœæ techniczn¹ ............................................................................ 11 2.2. Pojêcie „wolnoœci budowy” w aspekcie wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela .......................................................... 2.3. Zasada ochrony wolnoœci i praw innych osób .................... 3. Prawo do zabudowy a prawo do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane ........................................................................... 3.1. Charakter prawa do zabudowy nieruchomoœci gruntowej .. 3.2. Treœæ i wykonywanie prawa do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane ............................................. 4. Zasada poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich ...... 5. Ogólna charakterystyka normy technicznej .................................... 5.1. Znaczenie regulacji prawnych w procesie rozwoju techniki .................................................................................. 5.2. Zarys ewolucji norm technicznych ...................................... 5.3. Pojêcie normy technicznej i jej rodzaje .............................. 5.4. W³¹czanie norm technicznych do porz¹dku 13 18 24 24 26 35 39 39 40 42 normatywnego ....................................................................... 49 Rozdzia³ II. Techniczno-prawne podstawy procesu budowlanego .. 1. Pojêcie techniczno-prawnych podstaw procesu budowlanego ....... 2. Zasada zgodnoœci projektowania i budowania obiektu budowlanego z przepisami i zasadami wiedzy technicznej ............ 2.1. Zakres przedmiotowy ........................................................... 56 56 60 60 VI Spis treœci 2.2. Skutki nieprzestrzegania ....................................................... 2.3. Wymagania podstawowe ...................................................... 2.4. Warunki u¿ytkowe ................................................................ 2.5. Uwzglêdnianie potrzeb osób niepe³nosprawnych ............... 2.6. Ochrona zabytków ................................................................ 2.7. Pozosta³e wymagania ........................................................... 3. Zasada w³aœciwego u¿ytkowania i nale¿ytego utrzymywania obiektu budowlanego ...................................................................... 4. Przepisy techniczno-budowlane ...................................................... 4.1. Podstawy prawne i znaczenie unormowañ techniczno-budowlanych w procesie budowlanym ............. 4.2. Pojêcie i rodzaje przepisów techniczno-budowlanych ....... 4.3. Prawne problemy stanowienia przepisów 62 64 75 76 78 79 82 84 84 86 techniczno-budowlanych ...................................................... 92 5. Zasady wiedzy technicznej .............................................................. 101 5.1. Pojêcie i znaczenie zasad wiedzy technicznej w procesie budowlanym ........................................................................... 101 5.2. Stosowanie zasad wiedzy technicznej ................................. 102 6. Polskie Normy ................................................................................. 104 6.1. Proces normalizacji i pojêcie Polskiej Normy .................... 104 6.2. Zasada dobrowolnoœci stosowania Polskich Norm .............. 106 6.3. Stosowanie Polskich Norm w procesie budowlanym .......... 108 7. Wyroby budowlane .......................................................................... 109 7.1. Zasady prawnej reglamentacji obrotu i stosowania wyrobów budowlanych ......................................................... 109 7.2. Wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie .................................................. 111 7.3. Wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym ....................................................... 113 Rozdzia³ III. Odstêpstwo od przepisów techniczno-budowlanych ................................................................... 115 1. Sposoby rozwi¹zywania nietypowych problemów technicznych .................................................................................... 115 2. Pojêcie odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych............ 117 3. Materialno-prawne aspekty odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych ................................................................. 119 3.1. Zakres przedmiotowy ............................................................ 119 3.2. Kryteria dopuszczalnoœci odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych ....................................................... 120 4. Proceduralne aspekty odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych ................................................................. 124 Spis treœci VII 4.1. Charakter prawny postêpowania w sprawie odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych ............................... 124 4.2. Wszczêcie postêpowania w sprawie odstêpstwa i wniosek o udzielenie upowa¿nienia ................................................... 127 4.3. Upowa¿nienie w³aœciwego ministra .................................... 132 4.4. Zgoda na odstêpstwo od przepisów techniczno-budowlanych ...................................................... 138 Rozdzia³ IV. Nadzór nad stosowaniem regulacji techniczno-budowlanych .................................................................. 138 1. Zakres i istota nadzoru nad stosowaniem regulacji techniczno-budowlanych ................................................................ 138 2. Przygotowanie procesu budowlanego ............................................. 140 2.1. Planowanie inwestycji .......................................................... 140 2.2. Proces lokalizacji inwestycji ................................................ 141 2.3. Prace przedprojektowe........................................................... 152 2.4. Projekt budowlany ................................................................ 157 2.5. Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowê .............................................................................. 161 3. Realizacja inwestycji ....................................................................... 172 3.1. Odst¹pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê ..................... 172 3.2. Nadzór inwestorski i autorski .............................................. 175 3.3. Warunki rozpoczêcia i prowadzenia budowy ..................... 182 3.4. Samowola budowlana ........................................................... 184 3.5. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych .................. 191 4. Oddawanie do u¿ytkowania obiektów budowlanych ...................... 196 4.1. Zawiadomienie o zakoñczeniu budowy ............................... 196 4.2. Pozwolenie na u¿ytkowanie .................................................. 197 4.3. Obowi¹zkowa kontrola budowy .......................................... 200 5. Utrzymanie obiektów budowlanych ................................................ 202 5.1. Obowi¹zek dokonywania kontroli okresowych i nakaz przeprowadzania kontroli dodatkowych .............................. 202 5.2. Nakaz usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoœci ............. 203 5.3. Nakaz rozbiórki obiektu nieu¿ytkowanego lub niewykoñczonego................................................................... 205 5.4. Nakaz opró¿nienia budynku ................................................. 207 5.5. Zastêpcze usuniêcie niebezpieczeñstwa .............................. 208 5.6. Zmiana sposobu u¿ytkowania .............................................. 209 Rozdzia³ V. Wymogi prawa wspólnotowego ....................................... 212 1. Zakres i sposób regulacji problematyki budownictwa w prawie wspólnotowym ................................................................................ 212 VIII Spis treœci 2. Dyrektywa „Wyroby Budowlane” ................................................... 214 3. Dyrektywa „BHP na Budowie” ....................................................... 221 4. Dyrektywa „Dzia³alnoœæ Architektów” ........................................... 222 Czêœæ II. Wzory pism 1. Wniosek o pozwolenie na budowê/rozbiórkê .................................. 227 2. Oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane ................................................ 229 3. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu w zakresie zagospodarowania dzia³ki lub terenu .............................................. 231 4. Decyzja o pozwoleniu na budowê ................................................... 233 5. Zawiadomienie o terminie rozpoczêcia robót budowlanych ........... 236 6. Upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli ................................... 238 7. Protokó³ kontroli .............................................................................. 239 8. Protokó³ kontroli obowi¹zkowej ..................................................... 242 Czêœæ III. Wykaz aktów prawnych 1. Przepisy ogólne ................................................................................ 249 2. Warunki techniczne ......................................................................... 251 3. Przepisy szczególne ......................................................................... 252 4. Wyroby budowlane........................................................................... 255 5. Przepisy prawa wspólnotowego ...................................................... 256 Indeks rzeczowy ...................................................................................... 259 Wstêp WstêpWstêpBudownictwo stanowi jeden z podstawowych i priorytetowych elemen- tów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, który warunkuje zaspokajanie potrzeb socjalnych, gospodarczych, kulturalnych, obronnych, ekologicznych itp. Jego obecny poziom jest efektem wielowiekowego procesu ewolucyjnego, którego przedmiotem by³y nie tylko zdobywane w zakresie wnoszenia obiektów budowlanych nowe doœwiadczenia i umiejêtnoœci, odkrywane nowe techniki, materia³y czy technologie, ale przede wszystkim wypracowy- wane regulacje prawne, wyznaczaj¹ce ³ad budowlany i po¿¹dany rozwój dzia³alnoœci inwestycyjno-budowlanej. Maj¹c na uwadze wspó³czesny po- ziom rozwoju spo³eczno-gospodarczego, nie sposób wyobraziæ sobie mo¿li- woœæ prowadzenia takiej dzia³alnoœci bez odpowiednich regu³ postêpowania. Pañstwo od najdawniejszych czasów przy pomocy œrodków w³aœciwych prawu publicznemu ingerowa³o w stosunki zachodz¹ce w procesie budowla- 1 nym . Ogólny kierunek rozwoju regu³ ³adu budowlanego postêpowa³ od opracowywania i wprowadzania w ¿ycie niejednokrotnie kazuistycznych norm policyjno-budowlanych, ustanawianych dla poszczególnych rodzajów budowli, ku tworzeniu kompleksowych zbiorów przepisów w zakresie spo- sobu zabudowy nieruchomoœci gruntowych oraz rozwi¹zywania zagadnieñ konstrukcyjnych 2 . Istota ustanawianych w ten sposób regu³ polega³a na sys- tematycznym ograniczaniu, wynikaj¹cej z prawa w³asnoœci ziemi, zasady wolnoœci budowy. Podstawê wprowadzanych ograniczeñ stanowi³a koniecz- noœæ podejmowania odpowiednich œrodków dla utrzymania spokoju, bezpie- czeñstwa i porz¹dku publicznego oraz uchylania niebezpieczeñstw zagra- ¿aj¹cych spo³eczeñstwu i poszczególnym jego cz³onkom. 1 Z zachowanych Ÿróde³ wynika, ¿e pewne regulacje w zakresie wynagrodzenia przed- siêbiorcy budowlanego oraz odpowiedzialnoœci wykonawcy za obiekt budowlany przewidy- wa³ pochodz¹cy z XVIII w. p.n.e. kodeks Hammurabiego – zob. B. Ksiê¿opolski, L. Martan, Prawo budowlane w zarysie, Warszawa–Wroc³aw 1988, s. 38. Ró¿norodne instytucje praw- ne, wyznaczaj¹ce regu³y porz¹dku budowlanego, zawiera³o ustawodawstwo Staro¿ytnego Rzymu – zob. C. Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach polskich od po³owy XVIII wie- ku do 1939 roku, Poznañ 1975, s. 11–13. 2 K. Kumaniecki, Zarys austriackiego prawa budowlanego, Kraków 1914, s. 1. X Wstêp W konsekwencji powy¿sza praktyka doprowadzi³a do powstania w XIX wieku, obok innych dzia³ów prawa policyjno-administracyjnego, dzia³u prawa budowlanego. Normy tego prawa nak³ada³y na buduj¹cego obowi¹zek stoso- wania siê do pewnych regu³ technicznych oraz upowa¿nia³y odpowiednie or- gany w³adzy publicznej do stanowienia przepisów budowlanych i stosowania 1 przewidzianych w prawie budowlanym œrodków nadzoru . Tak wykszta³cone prawo budowlane stanowi wspó³czeœnie jeden z najbardziej rozbudowanych dzia³ów prawa administracyjnego, którego istot¹ pozostaje, uzasadniana ko- niecznoœci¹ zagwarantowania w³aœciwej ochrony interesu publicznego, mo¿li- woœæ ograniczania praw rzeczowych w³aœciciela gruntu w zakresie kszta³to- wania sposobu korzystania z przys³uguj¹cych mu uprawnieñ. Wspó³czesne budownictwo jest dziedzin¹ szczególnie z³o¿on¹, w której wystêpuj¹ nie tylko problemy natury architektonicznej, urbanistycznej, tech- nicznej, ekonomicznej, ekologicznej czy organizacyjnej. Dlatego ci¹gle aktua- lnym problemem pozostaje okreœlenie zasiêgu koniecznej ingerencji publicz- noprawnej w tê sferê dzia³alnoœci. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e wœród ca³okszta³tu przepisów maj¹cych zastosowanie w dziedzinie budownictwa mo¿emy wyró¿niæ m.in. przepisy z zakresu prawa administracyjnego, cywil- nego, karnego, finansowego czy prawa pracy. Powy¿szy stan utrudnia w³aœci- we okreœlenie podstaw prawnych, w oparciu o które uprawnione podmioty w sposób w³adczy kszta³tuj¹ prawa i obowi¹zki uczestników dzia³alnoœci in- westycyjno-budowlanej. W kontekœcie poruszonej w niniejszym opracowaniu problematyki przedmiotem szczególnego zainteresowania autora pozostaj¹ przede wszystkim przepisy prawa administracyjnego, w których priorytetowe 2 miejsce zajmuje ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane . Przedmiotow¹ stronê prawa budowlanego stanowi instytucja procesu bu- dowlanego, która co do zasady obejmuje dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z projektowa- niem, budow¹, utrzymaniem i rozbiórk¹ obiektów budowlanych. W literatu- rze przedmiotu trafnie podkreœla siê, ¿e wskazany zakres przedmiotowy pro- cesu obejmuje szereg prawnie okreœlonych i opartych na zasadach wiedzy technicznej czynnoœci natury techniczno-budowlanej, których koniecznoœæ inicjowania i przeprowadzania wynika z projektowania, budowy, utrzymy- wania i rozbiórki obiektów budowlanych 3 . Ewolucja rozwi¹zañ prawnych w zakresie ³adu budowlanego wskazuje na istotne na gruncie prawa problemy relacji, jakie zachodz¹ pomiêdzy œwia- 1 2 3 W. Brzeziñski, Polskie prawo budowlane, Warszawa 1955, s. 6–7. Tekst jedn.: Dz.U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm. Tu w szczególnoœci: S. Jêdrzejewski, Proces budowlany. Zagadnienia administracyj- no-prawne, Bydgoszcz 1995, s. 28; W. Szwajdler, Prawa inwestora i osób trzecich w proce- sie inwestycyjno-budowlanym, Toruñ 1995, s. 6; J. Siegieñ, Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2002, s. 153–154. Wstêp XI tem techniki i podejmowanymi w nim ró¿norodnymi dzia³aniami o charakte- rze technicznym a dzia³alnoœci¹ prawotwórcz¹, obejmuj¹c¹ regulacjê za- chodz¹cych w tej materii zdarzeñ. Charakterystycznym elementem rozwoju wspó³czesnego œwiata jest, niespotykany w takim wymiarze w jego dotych- czasowej historii, rozwój techniki i nowoczesnych technologii. Wspó³czesny postêp techniczny, stanowi¹cy dla cz³owieka gwarancjê dobrobytu i rozwo- ju, wi¹¿e siê równie¿ z coraz wiêkszymi zagro¿eniami dla jego przysz³ej eg- zystencji. Wychodz¹c naprzeciw tym wyzwaniom, wspó³czesne pañstwo co- raz wiêkszy nacisk k³adzie na rozwój regulacji prawnych bezpoœrednio do- tycz¹cych zagadnieñ techniki. Z zasygnalizowanym problemem nadzwyczaj czêsto spotykamy siê w dziedzinie budownictwa. St¹d zagadnienia techniczne stanowi¹ szczegól- ny przedmiot dzia³alnoœci prawotwórczej, a ustanawiane regulacje technicz- ne zamieszczane s¹ nie tylko w aktach prawnych rangi ustawowej. Ze wzglêdu na specyfikê tych unormowañ, typowym sposobem ich wprowadza- nia do obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego s¹ akty prawne wykonawcze do 1 ustawy, a w niektórych przypadkach nawet akty prawa miejscowego . W kontekœcie materialnym analizowana problematyka dotyczy wielu ró¿no- rodnych zagadnieñ teoretyczno-prawnych, dotycz¹cych m.in.: konstytucyj- nych podstaw wprowadzanych w tej materii unormowañ technicznych, cha- rakterystyki normy technicznej, pojêcia Polskiej Normy i przepisu technicz- no-budowlanego czy odes³añ pozasystemowych do zasad wiedzy technicz- nej. Natomiast od strony zagadnieñ proceduralnych omawiane s¹ m.in.: prawne problemy stanowienia przepisów techniczno-budowlanych, stoso- wanie zasad wiedzy technicznej i Polskich Norm w dzia³alnoœci inwestycyj- no-budowlanej, ró¿ne formy instytucjonalnego nadzoru nad techniczno- -prawnymi podstawami procesu budowlanego oraz stosunkowo skompliko- wana konstrukcja odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W przedmiocie omawianej problematyki sposobów prawnej regulacji za- gadnieñ technicznych w budownictwie, jak i wynikaj¹cych z nich konse- kwencji w sferze stosowania prawa, pojawiaj¹ siê pewne problemy podsta- wowe, które dotycz¹: 1) przes³anek uzasadniaj¹cych s³usznoœæ i koniecznoœæ prawnej regulacji zagadnieñ technicznych; 2) podstaw i dopuszczalnych granic prawnej „ingerencji” w rozwój techni- ki oraz przejawów korzystania z jej osi¹gniêæ; 3) w³aœciwych metod regulacji zagadnieñ technicznych w budownictwie, a tak¿e okreœlenia znaczenia w tym procesie instytucji prawa; 1 Na przyk³ad istotne znaczenie maj¹ zamieszczane w miejscowym planie zagospodaro- wania przestrzennego rozstrzygniêcia w zakresie mo¿liwego sposobu zabudowy i zagospo- darowania nieruchomoœci gruntowych. XII Wstêp 4) koniecznoœci wprowadzania i stosowania w procesie prawnej regulacji zagadnieñ technicznych pewnych szczególnych zasad; 5) oceny skutecznoœci przewidzianych prawem budowlanym œrodków in- stytucjonalnych w zakresie nadzoru nad stosowaniem regulacji tech- nicznych w procesie budowlanym; 6) koniecznoœci wprowadzania i stosowania w jednostkowych przypad- kach, z uwagi na ró¿norodnoœæ zachodz¹cych w œwiecie techniki bu- dowlanej zdarzeñ i stanów, unikalnej na gruncie systemu prawa, instytu- cji odstêpowania od powszechnie obowi¹zuj¹cych norm. Tak okreœlone powy¿sze problemy wynikaj¹ czêœciowo z niedosko- na³oœci i niedostatecznoœci obowi¹zuj¹cych w tej materii rozwi¹zañ praw- nych. Ale nie tylko, gdy¿ tak¿e na gruncie teoretyczno-prawnym trudno do- szukaæ siê takich koncepcji, które pozwoli³yby prawid³owo je rozwi¹zaæ. Dlatego kwestie poszukiwania w³aœciwych form instytucjonalnych dla regu- lacji zagadnieñ natury technicznej, jak i znalezienia rozwi¹zañ powy¿szych problemów pozostaj¹ nadal otwarte. Ingerencja publicznoprawna w przebieg procesu budowlanego budzi oczy- wiste kontrowersje, zw³aszcza z uwagi na przys³uguj¹ce jednostce i gwaran- towane ustaw¹ zasadnicz¹ wolnoœci i prawa ekonomiczne i socjalne. Z tego wzglêdu za konieczne nale¿y uznaæ wskazanie przes³anek, które uzasadniaj¹ tak¹ ingerencjê. Nie mniej w¹tpliwoœci pojawia siê w stosunku do problema- tyki sposobów oraz w³aœciwych form reglamentacji rozwoju techniki, a tak¿e transparentnej kwestii prawnej regulacji postêpu technicznego. Omówienie tych zagadnieñ nie wydaje siê mo¿liwe bez wskazania (nawet bardzo ogólne- go) historycznych aspektów rozwoju regulacji publicznoprawnych doty- cz¹cych podejmowanych i wykonywanych w trakcie procesu budowlanego czynnoœci natury techniczno-budowlanej. Dlatego te problemy w uk³adzie ni- niejszego opracowania omówione zosta³y w rozdziale pierwszym czêœci pierwszej poœwiêconej zagadnieniom ogólnym. Szczególne miejsce w problematyce zagadnieñ technicznych w prawie budowlanym zajmuj¹ dwie zasady: 1) zgodnoœci projektowania i budowania obiektów budowlanych z w³aœci- wymi przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 2) w³aœciwego u¿ytkowania obiektu, w sposób zgodny z jego przeznacze- niem i wymaganiami ochrony œrodowiska oraz nale¿ytego utrzymywa- nia jego stanu technicznego i estetycznego. Potwierdzaj¹ one pewien szczególny model prawnej regulacji dokonywa- nych w procesie budowlanym czynnoœci technicznych. W zasadzie stanowie- nie odpowiednich norm techniczno-budowlanych nastêpuje w drodze aktów prawnych rangi podustawowej. W zasadzie, gdy¿ praktycznie nie jest mo¿li- we objêcie szczegó³ow¹ reglamentacj¹ prawn¹ wszystkich zachodz¹cych Wstêp XIII w procesie budowlanym zdarzeñ technicznych. Z drugiej strony nie ma te¿ oczywistej potrzeby nadawania wszystkim wskazaniom technicznym charak- teru norm prawnych. St¹d regu³y odes³añ pozasystemowych do zasad wiedzy technicznej, a w pewnym zakresie tak¿e do Polskich Norm, nale¿y w tych przypadkach uznaæ za wystarczaj¹ce. Jednym z najwa¿niejszych warunków prawid³owego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego jest zasto- sowanie w nim odpowiednich wyrobów budowlanych. Z tego wzglêdu zacho- dzi koniecznoœæ omówienia zasad, w oparciu o które wprowadza siê wyroby budowlane do obrotu i zezwala na ich stosowanie w obiektach budowlanych. Natomiast wynikaj¹cy z przepisów prawa budowlanego obowi¹zek stosowa- nia przy wykonywaniu robót budowlanych wy³¹cznie wyrobów dopuszczo- nych do obrotu i stosowania w budownictwie nale¿y tak¿e zaliczyæ do tech- niczno-prawnych podstaw procesu budowlanego. Z uwagi na ogromn¹ kazuistykê zachodz¹cych w œwiecie techniki budow- lanej zdarzeñ i stanów istnieje koniecznoœæ poszukiwania i wprowadzania do procesu budowlanego odmiennych regulacji, których cel powinno stanowiæ d¹¿enie do rozwi¹zywania nietypowych problemów technicznych. Wyrazem powy¿szego poszukiwania jest unikalne na gruncie systemu prawa odstêpo- wanie od powszechnie obowi¹zuj¹cych norm. O ile zasadnoœæ wprowadzenia takiej instytucji do obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego nie powinna budziæ najmniejszych w¹tpliwoœci, o tyle okreœlone w prawie budowlanym material- ne i formalne uwarunkowania dopuszczalnoœci jej zastosowania nadal pozo- staj¹ dalekie od doskona³oœci. Równie istotne w¹tpliwoœci budzi tak¿e sam charakter prawny instytucji odstêpstwa od przepisów techniczno-budowla- nych. Dlatego problemy stosowania w dzia³alnoœci inwestycyjno-budowlanej tej wyj¹tkowej instytucji uzasadniaj¹ jej odrêbne omówienie. Poruszana w niniejszym opracowaniu problematyka zagadnieñ technicz- nych w prawie budowlanym nie mo¿e pomijaæ analizy przewidzianych pra- wem œrodków proceduralnych, których zasadniczym celem jest zapewnienie nie tyle przestrzegania regulacji techniczno-budowlanych, co gwarantowana w ten sposób prawid³owoœæ przebiegu procesu budowlanego. Dlatego ko- nieczne staje siê wskazanie wszystkich, przewidzianych w nastêpuj¹cych po sobie stadiach procesu budowlanego, œrodków kontrolnych i nadzorczych, ze szczególnym uwzglêdnieniem uprawnieñ organów administracji architek- toniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Natomiast dla uczestników procesu budowlanego szczególnie wa¿ne pozostaj¹ wywierane przez te œrod- ki skutki faktyczne i prawne. Uzyskanie przez Polskê cz³onkowstwa w Unii Europejskiej uzasadnia tak¿e odrêbne omówienie wymogów prawa wspólnotowego w zakresie ma- terii poruszanej w tym opracowaniu. Tym samym zachodzi koniecznoœæ ustalenia zgodnoœci przyjêtych w krajowym porz¹dku prawnym rozwi¹zañ techniczno-budowlanych z wymaganiami tego prawa. Wykaz wa¿niejszych skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. ród³a prawa GospNierU . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) KPA . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administra- cyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) NormU . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) PrBudZabOs . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 16.2.1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (tekst jedn.: Dz.U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) PrOchrŒrod . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) WT–2002 . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od- powiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) WyrBudU . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) ZagospPrzestrzU . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 2. Periodyki GP . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy ONSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego OSNAPiUS . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Administracyj- na, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych XVI Wykaz skrótów OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PiP . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PUG . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . Rejent SP . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze 3. Inne dz. cyt. . . . . . . . . . . dzie³o cytowane n. . . . . . . . . . . . . . . nastêpne/a orz. . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . punkt rozp. . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie tekst jedn. . . . . . . . tekst jednolity uchw. . . . . . . . . . . . uchwa³a ust. . . . . . . . . . . . . . ustêp wyr. . . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianami Literatura Literatura Literatura Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2003; Adamski B., Jaka by³a normalizacja minionego okresu?, Normalizacja 1994, Nr 12; Armata M., Glosa do wyroku SN z dnia 16 grudnia 1992 r., I CRN 188/92, OSP 1994, nr 4; Babiel T., Bez pozwolenia a jednak legalnie, Rzeczpospolita z 4.9.2001 r.; Babiel T., Gdy ¿ycie ka¿e projektowaæ inaczej, Rzeczpospolita z 8.9.2000 r.; Babiel T., Kara za grzech wygodnictwa, Rzeczpospolita z 30.9.1999 r.; Babiel T., Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, MoP 2002, Nr 8; Babiel T., Rozbieranie bez przyjemnoœci, Rzeczpospolita z 18.5.2001 r.; Banaszak B., Ogólne wiadomoœci o prawach cz³owieka, w: Prawa i wolnoœci obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka i A. Preisnera, Warszawa 2002; Bar L., Prawo budowlane, SP 1965, z. 7; Bar L., W sprawie rewizji prawa budowlanego, PUG 1955, Nr 7 (85); Bar L., Radziszewski E., Nowy kodeks budowlany. Komentarz, Warszawa 1995; Bar L., Radziszewski E., Kodeks budowlany. Komentarz, Warszawa 1999; B¹kowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ko- mentarz, Kraków 2004; Biliñski T., Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, Forum Budowlane 2001, Nr 9; Biliñski T., Regulacje prawne dotycz¹ce zjawiska samowoli budowlanych – czêœæ I, IPB Wiadomoœci 1998, Nr 12 (95); Biliñski T., Regulacje prawne dotycz¹ce zjawiska samowoli budowlanych – czêœæ II, IPB Wiadomoœci 1999, Nr 1 (96); XVIII Literatura Biliñski T., Regulacje prawne dotycz¹ce zjawiska samowoli budowlanych – czêœæ III, IPB Wiadomoœci 1999, Nr 2 (97); Biliñski T., W sprawie konstytucyjnoœci i celowoœci obowi¹zuj¹cych regula- cji prawnych, dotycz¹cych samowoli budowlanej, IPB Wiadomoœci 1999, Nr 10 (105); Biliñski T., Dziwiñski R., Nowe prawo budowlane z komentarzem i omówie- niem, Bydgoszcz 1994; Boæ J. (red.), Prawo administracyjne, Wroc³aw 2000; Boæ J., Samborska-Boæ E., Ochrona œrodowiska, Wroc³aw 2002; Bodziony B., Gniadzik P., Prawo budowlane z komentarzem, Warsza- wa–Jaktorów 2004; Bodziony B., Dziwiñski R., Gniadzik P., Prawo budowlane – komentarz, Warszawa 1998; Brzeziñski W., Polskie prawo budowlane, Warszawa 1955; Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowi¹zków pañstwa w zakresie ochrony œrodowiska, Prawo i Œrodowisko 2002, Nr 4 (32); Cichowicz B., Prawo budowlane w praktyce, Warszawa 2000; Cieœlak Z, Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Czêœæ ogólna, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2000; Cioch H., Witczak H., Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, Rej., Nr 5 (97)/1999; Czerny J., Przepisy techniczno-budowlane, w: Materia³y szkoleniowe z se- minarium prawa budowlanego. Cz. I – wyjaœnienia i komentarze, War- szawa 1965; Dobrowolski G., Prawo do informacji o stanie œrodowiska w œwietle Konsty- tucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ochrona Œrodowiska, Prawo i Polityka 1999, Nr 4 (18); Dudek D., Konstytucyjna wolnoœæ cz³owieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999; Dziwiñski R., Glosa do wyroku NSA z dnia 17 kwietnia 2000 r., IV SA 394/98, OSP 2001, Nr 7–8; Dziwiñski R., Komentarz do zmian w prawie budowlanym, GP 2003, Nr 95 (951); Dziwiñski R., Prawo budowlane po nowelizacji, GP 2003, Nr 95 (951); Emmert F., Prawo Europejskie, Warszawa–Wroc³aw 2000; Filipek J., Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Warsza- wa–Kraków 1982; Literatura XIX Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2000; Garlicki L., Przes³anki ograniczania konstytucyjnych praw i wolnoœci (na tle orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego), PiP 2001, Nr 10; Gojny F., Norma prawna a norma techniczna, SP 1966, z. 13; Goliñski W., Charakterystyczne b³êdy, Rzeczpospolita z 16.9.1997 r.; Goliñski W., Nadzór autorski projektanta, Rzeczpospolita z 2.2.1999 r.; Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego. Czêœæ ogólna, Warszawa 1997; Ha³adyj A., Konstytucyjne podstawy ochrony œrodowiska, PAK 2003, Nr 1–2; Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000; Jab³oñski M., Wolnoœci z art. 73 Konstytucji RP, w: Prawa i wolnoœci oby- watelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka i A. Preisnera, War- szawa 2002; Jakimowicz W., O publicznych prawach podmiotowych, PiP 1999, Nr 1; Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002; Jamróz A. (red.), Wstêp do nauk prawnych, Bia³ystok 1999; Janowicz Z., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warsza- wa 1999; Jaranowska K., Niepe³nosprawni a przepisy budowlane, Architektura 2002, Nr 2; Jarosz-¯ukowska S., Prawo do w³asnoœci – w³asnoœæ jako prawo podmioto- we, w: Prawa i wolnoœci obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Ba- naszaka i A. Preisnera, Warszawa 2002; Jêdrzejewski S., Glosa do wyroku NSA z dnia 12 grudnia 1996 r. Sygn. akt II SA/Wr 236/96, OSP 1997/11, poz. 202; Jêdrzejewski S., Nowe prawo budowlane, Bydgoszcz 1995; Jêdrzejewski S., Prawo budowlane, Toruñ 1981; Jêdrzejewski S., Proces budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995; Jêdrzejewski S., Kijowski D., Glosa do wyroku z 12 I 1999, P 2/98, PiP 2001, z. 3; Jy¿ G., Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, MoP 2001, Nr 7; Korzeniewski W., Jakie s¹ czynniki szkodliwe i uci¹¿liwe dla zdrowia?, Bu- downictwo i Prawo 2000, Nr 1;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: