Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 002288 20864822 na godz. na dobę w sumie
Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość - Samorządność - Polityka - ebook/pdf
Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość - Samorządność - Polityka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 219
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65682-18-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi próbę refleksji nad zagadnieniami tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego i funkcjonowania lokalnej demokracji. Dokonując opisu i wyjaśnienia rozmaitych zjawisk i problemów dostrzeganych w sferze publicznej Zagłębia Dąbrowskiego, autorzy spoglądają na region jako na przestrzeń społeczno-polityczną, osadzając rozważania w szerszym kontekście: historycznym, gospodarczym, kulturowym. Przyjęcie takiej optyki umożliwiła konstrukcja pracy, tj. podzielenie jej na dwie odrębne, ale korespondujące ze sobą części. W pierwszej podjęto tematykę atrybutów tożsamości zagłębiowskiej, próbując odpowiedzieć na pytania: co wyróżnia Zagłębie na tle innych regionów, w szczególności regionów ościennych i co determinuje poczucie identyfikacji mieszkańców z ich 'małą ojczyzną'. Część druga poświęcona jest funkcjonowaniu lokalnego systemu politycznego. Pomieszczone w niej artykuły to próba refleksji nad jakością lokalnej demokracji, jej obliczami i determinantami, nie wyłączając tych, które pojawiają się w otoczeniu systemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZAGŁĘBIE Tożsamość Polityka6DPRU]ąGQRĞüSRGUHGDNFMą0LFKDáD.DF]PDUF]\NDi :DOGHPDUD:RMWDVLNDDĄBROWSKIE Zagłębie Dąbrowskie Tożsamość – Samorządność – Polityka Zagłębie Dąbrowskie Tożsamość – Samorządność – Polityka SRGUHGDNFMąQDXNRZą 0LFKDáD.DF]PDUF]\NDL:DOGHPDUD:RMWDVLND 6RVQRZLHF 5HFHQ]HQW dr hab. Jacek Wojnicki 5HGDNWRU2¿F\Q\:\GDZQLF]HMÄ+XPDQLWDV´ DQXWD ]LHZLĊFND 3URMHNWRNáDGNL DUWáRPLHM XGHN Copyright by 2¿F\QD:\GDZQLF]DÄ+XPDQLWDV´ XO.LOLĔVNLHJR 6RVQRZLHF WHO HPDLOZ\GDZQLFWZR#KXPDQLWDVHGXSO G\VWU\EXFMD#KXPDQLWDVHGXSO ,6 1978-83-65682-18-5 Wydanie I 6RVQRZLHF àDPDQLH 3DZHá ]LHZLĊFNL 6SLV7UHĞFL :VWĊS =ĉĝû, $75 87 72ĩ6$02ĝ ,=$*àĉ ,2:6.,(- 0LFKDá.DF]PDUF]\N 7KHLGHQWLW\RI=DJáĊELH ąEURZVNLH±QDWLRQVVWUXFWXUHDQGPDQLIHVWDWLRQV Katarzyna W. Czepiel 7RĪVDPRĞüZSHUVSHNW\ZLHWHRUHW\F]QHM 0LFKDá.DF]PDUF]\N =DJáĊELRZVNLHPHGLDDWRĪVDPRĞüORNDOQDPLHV]NDĔFyZUHJLRQX ±]MDZLVNDZ\]ZDQLDSHUVSHNW\Z\ REUDZD6NRQLHF]QD*DZOLN .XOWXUDGXFKRZDVSRáHF]QDLPDWHULDOQDPLHV]NDĔFyZ =DJáĊELD ąEURZVNLHJRMDNRZ\]QDF]QLNWRĪVDPRĞFL]DJáĊELRZVNLHM 0DJGDOHQD7RPF]\N 3ROVNL1DURGRZ\.RĞFLyá.DWROLFNLL.RĞFLyá3ROVNRNDWROLFNL QDWHUHQLH=DJáĊELD ąEURZVNLHJR±SU]HV]áRĞüLWHUDĨQLHMV]RĞüZVSyOQRW\ DULXV]5R]PXV :F]HVQRSROVNLH]DJáĊELHKXWQLFWZDVUHEUDLRáRZLX =ĉĝû,, /2.$/1 6 67(032/,7 =1 ,-(*2272 =(1,( 0DFLHM RUVNL 6DPRU]ąGWHU\WRULDOQ\MDNRLQVW\WXFMDSUDZQRSROLW\F]QD :DOGHPDU:RMWDVLN 6\VWHPRZDLVSRáHF]QDVSHF\¿NDZ\ERUyZVDPRU]ąGRZ\FKZSHUVSHNW\ZLHU\ZDOL]DFMLSROLW\F]QHM Piotr Bielecki =DFKRZDQLDZ\ERUF]HPLHV]NDĔFyZ=DJáĊELDL*yUQHJRĝOąVND MDNRZ\UD]UyĪQLF\REXUHJLRQyZ 0DJGDOHQD3yáWRUDN ]\VDPRU]ąGSRWU]HEXMHSDU\WHWX 3DUW\F\SDFMDSROLW\F]QDNRELHW ZVDPRU]ąG]LH]DJáĊELRZVNLP]HV]F]HJyOQ\PXZ]JOĊGQLHQLHPZ\ERUyZZURNX 0RQLND.RUQDFND3U]HP\VáDZ*U]RQND 6SRáHF]HĔVWZRRE\ZDWHOVNLHDZ\ERU\VDPRU]ąGRZHZZRMHZyG]WZLHĞOąVNLPZODWDFK $JQLHV]ND.DQG]LD 6WUDWHJLDUR]ZRMXJPLQ\±UHDOQ\SODQF]\SRERĪQHĪ\F]HQLH  :DOGHPDU.RUF]\N 5RODRUJDQL]DFMLSR]DU]ąGRZ\FKZNUHDFMLĪ\FLDVSRáHF]HĔVWZDRE\ZDWHOVNLHJR =PLDQ\ZVSRáHF]HĔVWZLHRE\ZDWHOVNLPZPLHĞFLH ]HODG]LSRURNX -DURVáDZ:LFKXUD 6SRáHF]QHSU]HFLZG]LDáDQLHEH]URERFLX±GRĞZLDGF]HQLDZRMHZyG]WZDĞOąVNLHJR :$ =,(ĝ ,$/$76$025=Ą 8=3(563(.7 : :à2 $5= =$*àĉ ,$ 6DPRU]ąG\GDá\VRELHUDGĊ5R]PRZD].D]LPLHU]HP*yUVNLPSUH]\GHQWHP6RVQRZFD 3ROLW\ND]GDODRGVDPRU]ąGX5R]PRZD]H=ELJQLHZHP3RGUD]ąSUH]\GHQWHP ąEURZ\*yUQLF]HM 6XNFHVHPVąOXG]LH5R]PRZD]7HUHVą.RVPDOąEXUPLVWU]HP ]HODG]L ]DVZ\NRU]\VWDQ\FKV]DQV5R]PRZD]3DZáHP6LOEHUWHPSUH]\GHQWHP-DZRU]QD 7U]HEDGDüOXG]LRPPRĪOLZRĞFL5R]PRZD]àXNDV]HP.RPRQLHZVNLPSUH]\GHQWHP ĊG]LQD
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość - Samorządność - Polityka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: