Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 005404 22957061 na godz. na dobę w sumie
Zagubiony podręcznik życia. Znajdź swoje miejsce na Ziemi - ebook/pdf
Zagubiony podręcznik życia. Znajdź swoje miejsce na Ziemi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6607-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Zimno, cieplej, gorąco... Byłeś zagubiony...

za chwilę zaczniesz rozumieć...

Myślisz, Ĺźe jesteś wolnym człowiekiem? Przypomnij sobie rzeczy, które mogłeś i powinieneś był zrobić, ale kiedy przyszło co do czego, zawahałeś się. Ambitne plany spełzły na niczym... i wszystko zostało po staremu. W Twoje Ĺźyły wsączyła się trucizna stagnacji i zobojętnienia. Uśpiła Cię tak sprytnie, Ĺźe nawet nie zauwaĹźyłeś, kiedy opadły Ci powieki. Czas najwyĹźszy ukłuć się w palec, wstać i nadrobić zaległości - a więc wykorzystać okazje, które przepuściłeś, pójść do ludzi, do których nie poszedłeś, i zrobić wreszcie to, po co przybyłeś na tę planetę.

Abrakadabra! Koniec letargu. Budzisz się. Od teraz będziesz robić tylko to, w co wierzysz i do czego jesteś przekonany. Nie złamie Cię juĹź Ĺźaden kryzys. Twój świat nigdy nie będzie taki, jak przedtem. Transformacja rozpoczęła się w chwili, gdy przeczytałeś te słowa. Pozostaje Ci ją dokończyć, czyli dowiedzieć się więcej o Twoim prawdziwym 'ja'. Zorientuj się:

Odkryj w sobie płomień i pożegnaj się z nudą!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Life s Missing Instruction Manual: The Guidebook You Should Have Been Given at Birth Tłumaczenie: Joanna Sugiero Projekt okładki: Urszula Banaszewska ISBN: 978-83-283-6606-0 Copyright © 2006 by Hypnotic Marketing, Inc. Polish edition copyright © 2007, 2014, 2020 by Helion SA All rights reserved. This translation published under license. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą iStockPhoto Inc. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 032 231 22 19, 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI J S(cid:146)OWO WST(cid:125)PNE — dr Gay Hendricks .......................................13 PODZI(cid:125)KOWANIA ..........................................................................17 Wst(cid:218)p: Jak korzysta(cid:202) z tego podr(cid:218)cznika Wst(cid:218)p ..........................................................................................21 Ty: Gratulacje z okazji (cid:285)ycia Teraz masz najwi(cid:218)ksz(cid:200) moc .......................................................25 „(cid:191)a(cid:239)uj(cid:218), (cid:285)e nie wiedzia(cid:239)em…” — Jim Edwards .........................27 Mo(cid:285)esz by(cid:202) teraz szcz(cid:218)(cid:258)liwy ......................................................28 (cid:191)ycie nie musi by(cid:202) ci(cid:218)(cid:285)kie ..........................................................29 Jeste(cid:258) za swoimi oczami .............................................................29 Twoje uczucia to ukryte my(cid:258)li ....................................................30 Wszystko jest energi(cid:200), któr(cid:200) kszta(cid:239)tuj(cid:200) Twoje my(cid:258)li .................31 Nie mo(cid:285)esz powstrzyma(cid:202) w(cid:239)asnych my(cid:258)li, ale nie musisz równie(cid:285) ich s(cid:239)ucha(cid:202) .......................................31 Wszystko jest projekcj(cid:200) z Twojego wn(cid:218)trza ...............................32 Twoj(cid:200) natur(cid:200) jest Twoje aktualne zachowanie ..........................33 Sk(cid:200)d masz wiedzie(cid:202), czego chcesz ............................................34 Dostajesz wi(cid:218)cej tego, na czym si(cid:218) koncentrujesz .....................34 Wszystko, co powiesz po „Jestem”, definiuje to, kim si(cid:218) staniesz .....................................................................35 Przyci(cid:200)gasz to, co kochasz, i to, czego nienawidzisz ................35 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TRE(cid:165)CI Twoje cia(cid:239)o nie wymaga monta(cid:285)u ..............................................36 Pi(cid:218)kne w(cid:239)osy, pi(cid:218)kny dzie(cid:241) ........................................................36 Twoja pami(cid:218)(cid:202) nigdy nie b(cid:218)dzie doskona(cid:239)a ................................37 Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ..........................................................................................37 Seks .............................................................................................38 Jedzenie ......................................................................................38 (cid:109)wiczenia ...................................................................................39 Trzy lekcje (cid:285)ycia, które chcia(cid:239)bym dosta(cid:202) wcze(cid:258)niej — dr Paul Hartunian ............................................................39 Wewn(cid:218)trzne umiej(cid:218)tno(cid:258)ci: Zrozumienie w(cid:239)asnego potencja(cid:239)u (cid:285)yciowego Wszystko jest mo(cid:285)liwe ................................................................43 Tworzysz swoj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) za pomoc(cid:200) d(cid:239)ugopisu .....................43 Osi(cid:200)ganie celów jest (cid:239)atwe .........................................................44 Twój umys(cid:239) dzia(cid:239)a wed(cid:239)ug w(cid:239)asnych koncepcji .........................44 Jak poczu(cid:202) si(cid:218) lepiej w ci(cid:200)gu jednej minuty ..............................45 U(cid:258)miech jest uniwersalnym gestem ...........................................45 (cid:109)wiczenie: (cid:258)miej si(cid:218) jak dziecko, które prycha mlekiem ..........46 Twój j(cid:218)zyk mo(cid:285)e by(cid:202) atrakcyjny ................................................47 Za ka(cid:285)dym zachowaniem kryje si(cid:218) przekonanie .......................47 Odzyskaj wiar(cid:218) w siebie: przesta(cid:241) mówi(cid:202) o sobie negatywnie, a zacznij pozytywnie — dr Joe Rubino .................................48 Trzy sekrety zarz(cid:200)dzania w(cid:239)asnym czasem ...............................55 Drzemki s(cid:200) dobre .......................................................................56 Wyzbycie si(cid:218) strachu — Cindy Cashman ...................................56 Jak pokona(cid:202) ukryte przeszkody, które powstrzymuj(cid:200) Ci(cid:218) przed dostaniem tego, czego naprawd(cid:218) pragniesz — Craig Perrine .....................................................................62 Ten, kogo widzisz, jest tym, kim b(cid:218)dziesz… — Kevin Hogan .....................................................................66 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 7 Do wszystkiego! Kr(cid:218)(cid:202) si(cid:218)! Kr(cid:218)(cid:202)! Kr(cid:218)(cid:202)! — Alan R. Bechtold ...............................................................69 (cid:191)a(cid:239)uj(cid:218), (cid:285)e nie wiedzia(cid:239)em tego, gdy by(cid:239)em m(cid:239)odszy — Bob Scheinfeld ..................................................................73 Wielcy filozofowie tylko prezentowali Ci swoje pogl(cid:200)dy ..........75 Zewn(cid:218)trzne po(cid:239)(cid:200)czenia: Troszczenie si(cid:218) o innych Najcenniejsza lekcja w Twoim (cid:285)yciu — Chip Tarver ................79 Twoje zwi(cid:200)zki przyczyniaj(cid:200) si(cid:218) do Twojego rozwoju ................80 Twoi rodzice zrobili wszystko, co w ich mocy ..........................81 Twoje dzieci b(cid:218)d(cid:200) tym, kim b(cid:218)d(cid:200) ...............................................81 Dzi(cid:218)ki wsparciu mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wszystko ..............................82 S(cid:239)uchanie — John Milton Fogg .................................................83 To, co robisz, wp(cid:239)ywa na ludzi b(cid:218)d(cid:200)cych kolejnymi ogniwami w (cid:239)a(cid:241)cuchu ...........................................................85 Ludzie lubi(cid:200) mi(cid:239)ych ludzi ...........................................................85 Ludzie chc(cid:200) by(cid:202) kochani ............................................................86 Znajd(cid:283) wzór do na(cid:258)ladowania, który pomo(cid:285)e Ci wydoby(cid:202) z siebie najlepsze cechy .........................................................86 Jak zako(cid:241)czy(cid:202) k(cid:239)ótni(cid:218) .................................................................87 Jak radzi(cid:202) sobie z wrogiem ........................................................87 M(cid:218)(cid:285)czyzna, który zaoferowa(cid:239), (cid:285)e mnie pobije ...........................87 Wszyscy przez co(cid:258) przechodz(cid:200) ..................................................89 Nieudane (cid:285)ycie — Bill Harris ....................................................90 Rozwi(cid:200)zywanie problemów: Dbaj o siebie Wszech(cid:258)wiat zawsze mówi „tak” ...............................................95 Kiedy wyci(cid:200)gniesz nauk(cid:218), nie b(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:239) kolejnych do(cid:258)wiadcze(cid:241) ..........................................................95 Dawaj to, co chcesz otrzyma(cid:202) ....................................................96 B(cid:218)dziesz mia(cid:239) takie wyniki, jakie powiniene(cid:258) mie(cid:202) ..................96 To te(cid:285) minie ................................................................................97 Poleć książkęKup książkę 8 SPIS TRE(cid:165)CI Nie bój si(cid:218) ...................................................................................97 To, czego si(cid:218) boisz, mo(cid:285)e by(cid:202) tym, czego szukasz .....................98 B(cid:200)d(cid:283) gotowy odk(cid:239)ada(cid:202) satysfakcj(cid:218) na pó(cid:283)niej, (cid:285)eby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wspania(cid:239)e wyniki ...........................................98 Lekcja, która pomaga omin(cid:200)(cid:202) wiele wybojów na drodze (cid:285)ycia — Ann Taylor ..............................................99 Cuda zdarzaj(cid:200) si(cid:218) ca(cid:239)y czas — bez wyj(cid:200)tków ..........................105 Zagubienie to cudowny stan przed zrozumieniem .................106 Im wi(cid:218)cej ba(cid:239)aganu wokó(cid:239) Ciebie, tym wi(cid:218)cej ba(cid:239)aganu w Tobie ................................................................................106 Okno nocne to Twoja szansa na z(cid:239)o(cid:285)enie zamówienia ...........106 Duchy powitalne .......................................................................107 Nie staraj si(cid:218) by(cid:202) doskona(cid:239)y .....................................................110 Doskona(cid:239)y taki, jaki jest — John Burton .................................111 To, jak si(cid:218) czujesz, naprawd(cid:218) ma znaczenie — Mandy Evans ...................................................................113 Wybaczenie — Jeremy Likness ................................................116 Logika nie istnieje ....................................................................118 Jak podejmowa(cid:202) decyzje ..........................................................119 Zawsze b(cid:218)dziesz chcia(cid:239) mie(cid:202) racj(cid:218) i rzadko b(cid:218)dziesz j(cid:200) mia(cid:239) ... 120 Nie wszystko, co s(cid:239)yszysz, jest prawd(cid:200) ....................................120 Ocena to nie jest z(cid:239)o — Bruce M. Burns .................................121 S(cid:239)owa rani(cid:200) ..............................................................................121 Zapowiadanie ko(cid:241)ca (cid:258)wiata przedstawi Ci(cid:218) w z(cid:239)ym (cid:258)wietle ....... 122 Wszystko dzieje si(cid:218) teraz ..........................................................122 Na co teraz jest czas? ...............................................................122 Optymalna wydajno(cid:258)(cid:202): Bra(cid:202) z (cid:285)ycia to, co najlepsze India(cid:241)ska m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202): dwa wilki .................................................127 Nie bój si(cid:218) prosi(cid:202) o pomoc .......................................................127 Aby si(cid:218) zmieni(cid:202), spal mosty .....................................................128 Co powiniene(cid:258) robi(cid:202), gdy si(cid:218) boisz — dr Larina Kase ............128 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 9 Mój odziedziczony strach przed finansow(cid:200) ruin(cid:200) — dr Robert Anthony ..........................................................130 Czy grasz rol(cid:218) ofiary? — Nerissa Oden ...................................135 Jak dosta(cid:202) prac(cid:218) .......................................................................137 Zaopiekuj si(cid:218) zwierz(cid:200)tkiem ......................................................138 Choroba to wo(cid:239)anie Twojego cia(cid:239)a ..........................................139 P(cid:239)a(cid:202) podatki ..............................................................................139 Ulubione pytanie Twojego umys(cid:239)u mo(cid:285)e doprowadzi(cid:202) Ci(cid:218) do szale(cid:241)stwa ......................................................................140 Szczegó(cid:239)owe wytyczne: Co musisz wiedzie(cid:202) o innych Ludzie idealizuj(cid:200) przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), narzekaj(cid:200) na tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202) i boj(cid:200) si(cid:218) przysz(cid:239)o(cid:258)ci ............................................................143 Ludzie nigdy nie kwestionuj(cid:200) swoich przekona(cid:241), wi(cid:218)c nie próbuj ich zmienia(cid:202) ..............................................143 Ludzie b(cid:218)d(cid:200) mówi(cid:202) „tak”, je(cid:258)li Ty zaczniesz do nich mówi(cid:202) „tak” ............................................................144 Ludzie robi(cid:200) ró(cid:285)ne rzeczy tylko dlatego, (cid:285)e dzi(cid:218)ki temu czuj(cid:200) si(cid:218) dobrze ...................................................................144 Ludzie zap(cid:239)ac(cid:200) ka(cid:285)de pieni(cid:200)dze za to, (cid:285)eby zmieni(cid:202) swoje samopoczucie ............................................................145 Ludzie chc(cid:200) by(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwi. Kropka ........................................145 Ludzie reaguj(cid:200) na pochlebstwa ...............................................146 Ludzie nigdy nie b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) z Tob(cid:200) k(cid:239)óci(cid:202), je(cid:258)li nie b(cid:218)dziesz im udowadnia(cid:239), (cid:285)e nie maj(cid:200) racji ........................................146 Ludzie zawsze dzia(cid:239)aj(cid:200) z pozytywnych pobudek, nawet je(cid:258)li ich zachowanie jest negatywne ........................147 Ludzie b(cid:218)d(cid:200) reagowa(cid:202) na Ciebie, je(cid:258)li pozb(cid:218)dziesz si(cid:218) swojego ego na rzecz ich w(cid:239)asnego ....................................147 Ludzie chc(cid:200), (cid:285)eby okazywa(cid:202) im uznanie .................................148 Ludzie wci(cid:200)(cid:285) odczuwaj(cid:200) niedostatek .......................................148 Poleć książkęKup książkę 10 SPIS TRE(cid:165)CI Wszyscy co(cid:258) zbieraj(cid:200) — ksi(cid:200)(cid:285)ki, naparstki, rachunki — chocia(cid:285) mog(cid:200) temu zaprzecza(cid:202) ......................149 Ludzie nie zerw(cid:200) ze z(cid:239)ym przyzwyczajeniem, dopóki nie zacznie ono sprawia(cid:202) im bólu ..........................149 Ludzie zrobi(cid:200) wszystko, co zechcesz, je(cid:285)eli nie b(cid:218)d(cid:200) mieli nic przeciwko Twojej pro(cid:258)bie. Rozwiej ich w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, a nie odmówi(cid:200) Ci .................................................................150 Ludzie czuj(cid:200), (cid:285)e kto(cid:258) ich kontroluje, i desperacko szukaj(cid:200) sposobu na odzyskanie w(cid:239)adzy ...........................................150 Ludzie wykonuj(cid:200) polecenia, dzi(cid:218)ki którym czuj(cid:200) si(cid:218) lepsi ........ 150 Ludziom bardzo zale(cid:285)y na tym, co my(cid:258)l(cid:200) inni ........................151 Ludzie dzia(cid:239)aj(cid:200) z wyrachowania, bez wzgl(cid:218)du na to, co mówi(cid:200), i na to, co Ty my(cid:258)lisz .........................................152 Ludzie nie(cid:258)wiadomie reaguj(cid:200) na Twoje nie(cid:258)wiadome zamiary ..........................................................152 Ludzie nigdy nie zmieni(cid:200) swoich emocji i podstawowych pragnie(cid:241) — zmieniaj(cid:200) si(cid:218) tylko ich ubrania i narz(cid:218)dzia ........ 153 W(cid:239)a(cid:258)ciwe wykorzystanie: Definiowanie (cid:285)yciowego celu Mo(cid:285)esz mie(cid:202) cokolwiek zechcesz — dopóki tego nie chcesz ...... 157 „Rag” zamiast „Rage” — Mark Joyner ....................................157 Szalona m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) — Blair Warren ...........................................158 Starzenie si(cid:218) mo(cid:285)e by(cid:202) wyborem .............................................160 Pieni(cid:200)dze to energia .................................................................160 Marketing nie jest z(cid:239)em ............................................................161 Pora(cid:285)ka to nie (cid:258)mier(cid:202) ...............................................................164 Jak radzi(cid:202) sobie ze (cid:258)mierci(cid:200) .....................................................165 Jedyna rzecz, na któr(cid:200) mo(cid:285)esz liczy(cid:202) ......................................165 Sekret uzdrowiciela — w jaki sposób ten sekret mo(cid:285)e zmieni(cid:202) Twój zwi(cid:200)zek — William Wittmann, pedagog, LMP ..........169 Trzy sekrety — Marc Gitterle, dr med. ....................................174 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 11 Wymagany monta(cid:285): Kreowanie w(cid:239)asnej przysz(cid:239)o(cid:258)ci Prawie ka(cid:285)dy pierwszy krok jest dziwny .................................181 Nie uciekaj — Bill Hibbler .......................................................181 Nowy sposób na to, (cid:285)eby (cid:239)atwo osi(cid:200)ga(cid:202) cele ...........................185 Kr(cid:218)cenie ko(cid:239)em ruletki w celu osi(cid:200)gni(cid:218)cia samospe(cid:239)nienia — dr Rick Barrett ................................................................188 Dziesi(cid:218)(cid:202) destrukcyjnych przekona(cid:241) na temat pieni(cid:218)dzy (i jak je pokona(cid:202)) — Dan Klatt ............................................194 Twój umys(cid:239) jest instrumentem ubóstwa i dobrobytu — Randy Gage .....................................................................197 Kiedy z(cid:239)e rzeczy przytrafiaj(cid:200) si(cid:218) dobrym ludziom ..................198 Wszystko, co robisz, przyniesie Ci sukces ...............................199 (cid:191)ycie jest krótkie — Jillian Coleman .......................................200 Podr(cid:218)cznik w(cid:239)a(cid:258)ciciela, który chcia(cid:239)bym dosta(cid:202) w dniu narodzin — Pat O’Bryan .........................................202 Aude aliquid dignum .................................................................206 O AUTORZE .................................................................................208 Poleć książkęKup książkę 12 SPIS TRE(cid:165)CI Poleć książkęKup książkę TY Gratulacje z okazji (cid:285)ycia Poleć książkęKup książkę 24 JOE VITALE Poleć książkęKup książkę ZAGUBIONY PODR(cid:125)CZNIK (cid:191)YCIA. ZNAJD(cid:189) SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 25 Teraz masz najwi(cid:218)ksz(cid:200) moc Wojna. Problemy ekonomiczne. Nierentowny biznes. Bezrobocie. To wygl(cid:200)da bardzo (cid:283)le, nieprawda(cid:285)? Pragn(cid:218) jednak przypomnie(cid:202) Ci, (cid:285)e (cid:285)yli(cid:258)my i prosperowali(cid:258)my ju(cid:285) w du(cid:285)o gorszych czasach. Na przyk(cid:239)ad: W 1780 roku George Washington powiedzia(cid:239): „Nie mamy pie- ni(cid:218)dzy; nie mamy ich ju(cid:285) bardzo d(cid:239)ugo…” Nast(cid:218)pnie zbudowa(cid:239) posiad(cid:239)o(cid:258)(cid:202), która w dniu jego (cid:258)mierci by(cid:239)a warta trzy czwarte miliona dolarów. W 1840 roku pewien podró(cid:285)nik napisa(cid:239): „Panika jest tak silna, a rozpacz tak wszechogarniaj(cid:200)ca, (cid:285)e wielu farmerów, mimo (cid:285)e zaorali swoje pola, a niektórzy nawet zasiali zbo(cid:285)e i inne uprawy, opu(cid:258)ci(cid:239)o swoje domostwa, nie zostawiaj(cid:200)c na swych ziemiach (cid:285)ywego ducha”. Ale z tym problemem równie(cid:285) sobie poradzili(cid:258)my. W 1857 roku gazeta pisa(cid:239)a: „To mroczne chwile w historii. Od wielu lat nie by(cid:239)o takiej (cid:285)a(cid:239)oby i takiego g(cid:239)(cid:218)bokiego l(cid:218)ku — wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) ludzi, którzy czytaj(cid:200) t(cid:218) gazet(cid:218) nigdy nie by(cid:239)a (cid:258)wiadkiem tak wielkiego kryzysu”. To te(cid:285) min(cid:218)(cid:239)o. W 1873 roku Stany Zjednoczone ogarn(cid:218)(cid:239)a panika, która wstrz(cid:200)- sn(cid:218)(cid:239)a krajem. W gazecie napisano: „W ca(cid:239)ym kraju producenci zamykaj(cid:200) fabryki i zwalniaj(cid:200) pracowników, po prostu dlatego, (cid:285)e nie mog(cid:200) sprzeda(cid:202) towarów ani po(cid:285)yczy(cid:202) pieni(cid:218)dzy w oczeki- waniu na wzrost popytu”. Poleć książkęKup książkę 26 JOE VITALE T(cid:218) panik(cid:218) równie(cid:285) przetrwali(cid:258)my. W 1893 roku pewien m(cid:218)(cid:285)czyzna tak napisa(cid:239) o tych trudnych czasach: „W ci(cid:200)gu ostatnich trzydziestu lat by(cid:239)em (cid:258)wiadkiem ró(cid:285)- nych trudnych sytuacji, które wywo(cid:239)ywa(cid:239)y panik(cid:218) w spo(cid:239)ecze(cid:241)- stwie, ale nigdy nie widzia(cid:239)em, (cid:285)eby rozpacz dosi(cid:218)g(cid:239)a tylu ludzi”. To równie(cid:285) mamy ju(cid:285) za sob(cid:200). Prze(cid:285)yli(cid:258)my równie(cid:285) czasy wielkiego kryzysu z 1929 roku, dwie wojny (cid:258)wiatowe i panik(cid:218), jak(cid:200) wywo(cid:239)a(cid:239) problem Y2K, gdy wchodzili(cid:258)my w nowe tysi(cid:200)clecie, a nawet ataki terrorystyczne z 11 wrze(cid:258)nia 2001 roku. To, co budzi przera(cid:285)enie i przygn(cid:218)bienie, cz(cid:218)sto skupia uwag(cid:218) mediów. Gandhi kiedy(cid:258) powiedzia(cid:239): „Kiedy popadam w rozpacz, przypominam sobie, (cid:285)e w historii ludzko(cid:258)ci prawda i mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) zawsze zwyci(cid:218)(cid:285)a(cid:239)y. By(cid:239)o wielu tyranów i morderców, którzy przez d(cid:239)ugi czas wydawali si(cid:218) by(cid:202) niepokonani, ale na ko(cid:241)cu zawsze czeka(cid:239) ich upadek. Zastanów si(cid:218) nad tym: zawsze”. Móg(cid:239)bym mno(cid:285)y(cid:202) przyk(cid:239)ady bez ko(cid:241)ca. Chodzi o to, (cid:285)e w (cid:285)yciu zawsze s(cid:200) wzloty i upadki. Sekret polega na tym, (cid:285)eby p(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) z pr(cid:200)- dem i robi(cid:202) to najlepiej, jak potrafimy. Narzekaj(cid:200)c, nie potrafimy dostrzec nowych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, a nawet samodzielnie ich tworzy(cid:202). W ka(cid:285)dym pokoleniu, w ka(cid:285)dych, nawet najtrudniejszych czasach, ci m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni i kobiety, którzy mieli oczy szeroko otwarte, potrafili dostrzec mo(cid:285)liwo(cid:258)ci i wykorzysta(cid:202) je. Bez wzgl(cid:218)du na to, czy mówimy o George’u Washingtonie, który zosta(cid:239) prezydentem Stanów Zjednoczonych i zbudowa(cid:239) w(cid:239)asn(cid:200) fortun(cid:218), czy o P. T. Barnumie, który znalaz(cid:239) pomys(cid:239) na biznes w czasach wielkiego kryzysu, fakt pozostaje faktem: to nie oko- liczno(cid:258)ci Ciebie tworz(cid:200), lecz Ty sam. Mo(cid:285)esz zamieni(cid:202) ten „z(cid:239)y okres” w czas najlepszej koniunktury. By(cid:202) mo(cid:285)e musisz nieco zmniejszy(cid:202) swoje wymagania. W 1941 roku Bruce Barton napisa(cid:239): „Trzy razy w (cid:285)yciu zdarzy(cid:239)o mi si(cid:218) by(cid:202) bez pracy. Za ka(cid:285)dym razem rozmawia(cid:239)em z lud(cid:283)mi z mojego Poleć książkęKup książkę ZAGUBIONY PODR(cid:125)CZNIK (cid:191)YCIA. ZNAJD(cid:189) SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 27 otoczenia i zawsze okazywa(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e jest jaka(cid:258) praca, któr(cid:200) trzeba zrobi(cid:202), cho(cid:202) niekoniecznie taka sama jak ta, któr(cid:200) wcze(cid:258)niej wyko- nywa(cid:239)em”. Barton by(cid:239) autorem bestsellerów, kongresmanem, popularnym mówc(cid:200) i za(cid:239)o(cid:285)ycielem jednej z najwi(cid:218)kszej agencji reklamowych na (cid:258)wiecie, BBDO. By(cid:239) równie(cid:285) milionerem. Nie daj sobie wmówi(cid:202), (cid:285)e przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) by(cid:239)a lepsza od tego, co jest teraz. W 1907 roku s(cid:239)ynny magnat finansowy John D. Roc- kefeller powiedzia(cid:239): „Ludzie czasami mówi(cid:200) tak, jak gdyby(cid:258)my my, starsi m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni, (cid:285)yli w czasach wyj(cid:200)tkowych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci — jak gdyby dzisiaj nie by(cid:239)o szans dla m(cid:239)odego cz(cid:239)owieka, (cid:285)eby móg(cid:239) zrobi(cid:202) to, co robi(cid:239)o moje pokolenie, jak gdyby wszystkie (cid:258)cie(cid:285)ki by(cid:239)y zamkni(cid:218)te, a wszystkie wielkie czyny ju(cid:285) dokonane. Nie mog(cid:200) by(cid:202) w wi(cid:218)kszym b(cid:239)(cid:218)dzie. W czasach, w których ja si(cid:218) urodzi(cid:239)em, panowa(cid:239)y mroki pó(cid:239)nocy; teraz o(cid:258)lepia nas s(cid:239)o(cid:241)ce po(cid:239)udnia”. S(cid:239)owa przestrogi: S(cid:239)uchaj, dzia(cid:239)aj i prosperuj. Wokó(cid:239) Ciebie s(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Które zobaczysz najpierw i jakie dzia(cid:239)ania podejmiesz? Teraz masz najwi(cid:218)ksz(cid:200) moc. Ta chwila jest Twoim s(cid:239)onecznym po(cid:239)udniem. „(cid:191)a(cid:239)uj(cid:218), (cid:285)e nie wiedzia(cid:239)em…” Jim Edwards „(cid:191)a(cid:239)uj(cid:218), (cid:285)e nie wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e mog(cid:218) zrobi(cid:202) wszystko, je(cid:285)eli tylko b(cid:218)d(cid:218) w to wierzy(cid:239). Te s(cid:239)owa mog(cid:200) brzmie(cid:202) bardzo prosto, ale w(cid:239)a(cid:258)nie one s(cid:200) podstaw(cid:200) wszystkich osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) (albo braku tako- wych) w (cid:285)yciu ka(cid:285)dego cz(cid:239)owieka. Kiedy tylko uwierzy(cid:239)em, (cid:285)e mog(cid:218) — mog(cid:239)em… a przedtem by(cid:239)em przekonany, (cid:285)e nie mog(cid:218) — i nie mog(cid:239)em. Je(cid:285)eli chcesz zmieni(cid:202) swoje (cid:285)ycie na lepsze, zmie(cid:241) Poleć książkęKup książkę 28 JOE VITALE swoje przekonania na temat tego, co mo(cid:285)esz zrobi(cid:202), do czego jeste(cid:258) upowa(cid:285)niony i co mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), je(cid:258)li tylko zaanga(cid:285)ujesz w to swój umys(cid:239). Oczywi(cid:258)cie, to brzmi trywialnie, ale dopóki nie b(cid:218)dziesz tym (cid:285)y(cid:239), oddycha(cid:239) i nie uczynisz z tego cz(cid:218)(cid:258)ci samego siebie, b(cid:218)dziesz dostawa(cid:239) to, co mia(cid:239)e(cid:258) w przesz(cid:239)o(cid:258)ci, a za(cid:239)o(cid:285)(cid:218) si(cid:218), (cid:285)e nie tego chcesz. Zacznij wierzy(cid:202) w siebie, a Twój (cid:258)wiat zmieni si(cid:218) na lepsze szybciej ni(cid:285) kiedykolwiek marzy(cid:239)e(cid:258)”! ________ Jim Edwards, autor ksi(cid:200)(cid:285)ki 5 Steps to Getting Anything You Want; zobacz stron(cid:218) www.HowToGetAnythingYouWant.com. Mo(cid:285)esz by(cid:202) teraz szcz(cid:218)(cid:258)liwy Nikt mi nie wierzy, gdy to mówi(cid:218), ale szcz(cid:218)(cid:258)cie jest kwesti(cid:200) wyboru. Mo(cid:285)esz by(cid:202) teraz szcz(cid:218)(cid:258)liwy. Tak, w(cid:239)a(cid:258)nie teraz. Jak? Podejmij decyzj(cid:218), (cid:285)e chcesz by(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwy. Nie potrzebujesz wi(cid:218)cej pieni(cid:218)dzy (cho(cid:202) by(cid:239)oby mi(cid:239)o). Nie musisz by(cid:202) szczuplejszy (cho(cid:202) by(cid:202) mo(cid:285)e chcia(cid:239)by(cid:258)). Nie potrzebujesz niczego (cho(cid:202) by(cid:202) mo(cid:285)e wci(cid:200)(cid:285) chcesz nie- których rzeczy). Mo(cid:285)esz po prostu powiedzie(cid:202): „B(cid:218)d(cid:218) teraz szcz(cid:218)(cid:258)liwy”. Niewielu zna t(cid:218) sztuczk(cid:218), poniewa(cid:285) nie znaj(cid:200) oni tego pod- r(cid:218)cznika (cid:285)ycia. U(cid:258)miechnij si(cid:218). B(cid:200)d(cid:283) szcz(cid:218)(cid:258)liwy. „Je(cid:285)eli nie jeste(cid:258) szcz(cid:218)(cid:258)liwy, tracisz ogromn(cid:200) szans(cid:218)”. Poleć książkęKup książkę ZAGUBIONY PODR(cid:125)CZNIK (cid:191)YCIA. ZNAJD(cid:189) SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 29 (cid:191)ycie nie musi by(cid:202) ci(cid:218)(cid:285)kie (cid:191)ycie nie musi by(cid:202) ci(cid:218)(cid:285)kie. Niewielu ludzi o tym wie (wyj(cid:200)tkiem s(cid:200) ci, którzy przeczytali ten podr(cid:218)cznik). Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi s(cid:200)dzi, (cid:285)e trzeba ci(cid:200)gle walczy(cid:202) i zmaga(cid:202) si(cid:218) z przeciwno(cid:258)ciami. To nieprawda. Mo(cid:285)esz pozwoli(cid:202), (cid:285)eby Twoje (cid:285)ycie samo sz(cid:239)o do przodu. Sztuczka polega na tym, (cid:285)eby skupi(cid:202) si(cid:218) na tym, czego chcesz, zrobi(cid:202) wszystko, (cid:285)eby to zrealizowa(cid:202) i zaufa(cid:202), (cid:285)e ca(cid:239)y proces przebiegnie szcz(cid:218)(cid:258)liwie. To prawda, (cid:285)ycie potrafi by(cid:202) trudne. Ale mo(cid:285)e równie(cid:285) by(cid:202) proste. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) trudno(cid:258)ci bierze si(cid:218) z tego, jak patrzysz na to, co si(cid:218) dzieje wokó(cid:239). Je(cid:285)eli uwa(cid:285)asz, (cid:285)e udzia(cid:239) w maratonie jest ci(cid:218)(cid:285)ki, na pewno nie b(cid:218)dzie Ci (cid:239)atwo przebiec ten d(cid:239)ugi dystans. Ale je(cid:258)li lubisz biega(cid:202), a maraton traktujesz jako osobiste wyzwanie, przekonasz si(cid:218), (cid:285)e to wcale nie jest nic trudnego. Oczywi(cid:258)cie, w trakcie biegu spocisz si(cid:218) i nieraz stracisz oddech, ale mimo to sprawi Ci on przyjemno(cid:258)(cid:202). Podobnie jak ze wszystkim innym, wybór nale(cid:285)y do Ciebie. Jeste(cid:258) za swoimi oczami Le(cid:285)a(cid:239)em na plecach na stole operacyjnym. To by(cid:239)a niewielka operacja, dlatego lekarz nie poda(cid:239) mi (cid:258)rodka usypiaj(cid:200)cego. Widzia- (cid:239)em, jak nacina moj(cid:200) klatk(cid:218) piersiow(cid:200), (cid:285)eby oczy(cid:258)ci(cid:202) ran(cid:218). To nie by(cid:239)o nic wielkiego. (cid:191)adna operacja serca ani transplan- tacja p(cid:239)uca. Mimo to, le(cid:285)(cid:200)c na tym stole ca(cid:239)kowicie (cid:258)wiadomy, mia(cid:239)em wra(cid:285)enie, jak gdyby lekarz wykonywa(cid:239) wszystkie czynno(cid:258)ci na maszynie. Z tym, (cid:285)e ja by(cid:239)em w tej maszynie. Dzia(cid:239)ania lekarza nie dotyczy(cid:239)y mnie osobi(cid:258)cie, lecz czego(cid:258), co posiada(cid:239)em. Poleć książkęKup książkę 30 JOE VITALE Zauwa(cid:285): Masz cia(cid:239)o. Ale Ty i Twoje cia(cid:239)o to nie to samo. Masz umys(cid:239). Ale Ty i Twój umys(cid:239) to nie to samo. Masz emocje. Ale Ty i Twoje emocje to nie to samo. Ty jeste(cid:258) poza tym wszystkim, mo(cid:285)esz wybiera(cid:202), czego chcesz i wszystkim kierowa(cid:202). Wybieraj m(cid:200)drze (Pomog(cid:200) Ci w tym rady zawarte w tym pod- r(cid:218)czniku). Twoje uczucia to ukryte my(cid:258)li „Uczucia s(cid:200) cieniem my(cid:258)li” — tak napisa(cid:239) Michael Ryce w swojej ksi(cid:200)(cid:285)ce zatytu(cid:239)owanej Why Is This Happening to Me… Again?. Twoje my(cid:258)li s(cid:200) podstaw(cid:200) dla Twoich uczu(cid:202), ale czasami dzieje si(cid:218) to z tak(cid:200) b(cid:239)yskawiczn(cid:200) pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200), (cid:285)e nie zauwa(cid:285)asz, jak my(cid:258)li przekszta(cid:239)caj(cid:200) si(cid:218) w uczucia. „Twoje uczucia informuj(cid:200) Ci(cid:218) o tym, w jaki sposób energia Twoich my(cid:258)li wp(cid:239)ywa na Twoj(cid:200) fizjologi(cid:218) — pisze Ryce. — Je(cid:285)eli odczuwasz ból, to Ty jeste(cid:258) tym, który jest w b(cid:239)(cid:218)dzie”. Zdaj sobie z tego spraw(cid:218). Ta koncepcja stanie si(cid:218) dla Ciebie bardziej zrozumia(cid:239)a, gdy przejrzysz ca(cid:239)y podr(cid:218)cznik i zaczniesz (cid:285)y(cid:202) pe(cid:239)ni(cid:200) (cid:285)ycia. Na razie zapami(cid:218)taj, (cid:285)e uczucia nie wkradaj(cid:200) si(cid:218) do Twojego umys(cid:239)u bez zapowiedzi i nie s(cid:200) czym(cid:258), czego nie mo(cid:285)na kontrolowa(cid:202). Twoje uczucia bior(cid:200) si(cid:218) z Twoich my(cid:258)li. Zmie(cid:241) my(cid:258)li, a zmieni(cid:200) si(cid:218) uczucia. Przyzwyczajenie si(cid:218) do tego zabierze Ci troch(cid:218) czasu. Ciesz si(cid:218) tym procesem. Poleć książkęKup książkę ZAGUBIONY PODR(cid:125)CZNIK (cid:191)YCIA. ZNAJD(cid:189) SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 31 Wszystko jest energi(cid:200), któr(cid:200) kszta(cid:239)tuj(cid:200) Twoje my(cid:258)li Energia sk(cid:239)ada si(cid:218) na ca(cid:239)y Twój (cid:258)wiat — tworzy Ciebie, mnie, t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), krzes(cid:239)o, na którym siedzisz, pokój, w którym si(cid:218) znaj- dujesz, itd. Twój sposób my(cid:258)lenia wp(cid:239)ywa na to, jaki kszta(cid:239)t przybierze ta energia. Oto dowód: przez kilka minut przywo(cid:239)uj same negatywne my(cid:258)li, a potem spójrz w lustro. Zobaczysz ciemno(cid:258)(cid:202) panuj(cid:200)c(cid:200) wokó(cid:239) Ciebie. Prawdopodobnie b(cid:218)dziesz mia(cid:239) zapadni(cid:218)t(cid:200) klatk(cid:218) piersio- w(cid:200), przymru(cid:285)one oczy i zmarszczone brwi. Twoje my(cid:258)li spowo- dowa(cid:239)y te zmiany, które inni ludzie b(cid:218)d(cid:200) postrzega(cid:202) jako zmian(cid:218) energii. A teraz my(cid:258)l pozytywnie przez kilka minut i znowu podejd(cid:283) do lustra. Zobaczysz promienn(cid:200) aur(cid:218). B(cid:218)dziesz mia(cid:239) wyprosto- wane ramiona, b(cid:239)yszcz(cid:200)ce oczy i u(cid:258)miech na twarzy. Twoje my(cid:258)li ponownie wp(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)y na zmian(cid:218) Twojej energii. My(cid:258)li mog(cid:200) zmieni(cid:202) energi(cid:218) wszystkiego, co Ci(cid:218) otacza. Przy- wo(cid:239)uj pozytywne my(cid:258)li, a pomo(cid:285)esz sobie, a tak(cid:285)e innym ludziom, wie(cid:258)(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwe, wydajne (cid:285)ycie. Nie mo(cid:285)esz powstrzyma(cid:202) w(cid:239)asnych my(cid:258)li, ale nie musisz równie(cid:285) ich s(cid:239)ucha(cid:202) Twój umys(cid:239) pracuje w dzie(cid:241) i w nocy, we (cid:258)nie i na jawie, w ka(cid:285)- dej sekundzie Twojego (cid:285)ycia. To dobrze. Potrzebujesz umys(cid:239)u, (cid:285)eby chodzi(cid:202), rozmawia(cid:202), prowadzi(cid:202) samochód i (cid:285)y(cid:202). Jednak zauwa(cid:285), (cid:285)e niektóre my(cid:258)li poprawiaj(cid:200) Twoje samopo- czucie, a inne sprawiaj(cid:200), (cid:285)e czujesz si(cid:218) (cid:283)le. Niektóre my(cid:258)li s(cid:200) dobre, Poleć książkęKup książkę 32 JOE VITALE a inne z(cid:239)e. Jedne sprzyjaj(cid:200) pozytywnym zachowaniom, inne nega- tywnym. Nie musisz by(cid:202) pos(cid:239)uszny wszystkim swoim my(cid:258)lom. Kiedy(cid:258) kupi(cid:239)em sobie koszulk(cid:218), na której znajdowa(cid:239) si(cid:218) napis: „Medytacja nie jest tym, co my(cid:258)lisz”. Dok(cid:239)adnie. Medytacja to przestrze(cid:241) za Twoimi my(cid:258)lami. Im bardziej zwra- casz uwag(cid:218) na ekran, na którym pojawiaj(cid:200) si(cid:218) Twoje my(cid:258)li, tym bardziej jeste(cid:258) w stanie si(cid:218) z nich wyzwoli(cid:202). By(cid:202) mo(cid:285)e w tej chwili wydaje Ci si(cid:218) to by(cid:202) pozbawione sensu, wi(cid:218)c zapami(cid:218)taj tylko to: „Nie mo(cid:285)esz powstrzyma(cid:202) w(cid:239)asnych my(cid:258)li, ale nie musisz równie(cid:285) ich s(cid:239)ucha(cid:202)”. Wszystko jest projekcj(cid:200) z Twojego wn(cid:218)trza Pocz(cid:200)tkowo trudno b(cid:218)dzie Ci w to uwierzy(cid:202), ale wszystko w Twoim (cid:285)yciu jest projekcj(cid:200) z zacienionej cz(cid:218)(cid:258)ci Twojego umys(cid:239)u. Powiedzia(cid:239)em, (cid:285)e trudno b(cid:218)dzie Ci to zrozumie(cid:202). Obwinianie i wymówki to najprostsza droga. Pozwalaj(cid:200) Ci unikn(cid:200)(cid:202) odpowiedzialno(cid:258)ci. Ale w Twoim (cid:285)yciu w(cid:239)a(cid:258)nie chodzi o odpowiedzialno(cid:258)(cid:202). Kiedy rozgl(cid:200)dasz si(cid:218) wko(cid:239)o, widzisz tylko to, co dostrzega Twój umys(cid:239) — to, co przedostanie si(cid:218) przez jego filtry. Aby cokolwiek zmieni(cid:202), musisz najpierw zmieni(cid:202) swoje wn(cid:218)trze. Trudno jest to zrozumie(cid:202), poniewa(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi nie ma tego podr(cid:218)cznika. Nikt nigdy nie powiedzia(cid:239) im, (cid:285)e (cid:285)ycie dzieje si(cid:218) od wewn(cid:200)trz na zewn(cid:200)trz. Kiedy kto(cid:258) Ci(cid:218) denerwuje, to tak, jakby naciska(cid:239) przycisk we- wn(cid:200)trz Ciebie. Poleć książkęKup książkę ZAGUBIONY PODR(cid:125)CZNIK (cid:191)YCIA. ZNAJD(cid:189) SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 33 Kiedy zdarza si(cid:218) nieprzyjemna dla Ciebie sytuacja, wywo(cid:239)a(cid:239) j(cid:200) Twój wewn(cid:218)trzny program. Je(cid:285)eli to jest prawda (a tak jest), co mo(cid:285)esz zrobi(cid:202), (cid:285)eby to zmieni(cid:202)? Musisz u(cid:258)wiadomi(cid:202) sobie, (cid:285)e to Ty przyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) to zdarzenie. Ca(cid:239)e. A potem zaakceptuj to, co jest wewn(cid:200)trz Ciebie, i uwolnij to. Je(cid:285)eli wi(cid:218)c kto(cid:258) Ci(cid:218) zdenerwuje, spójrz na siebie, zobacz, jaki jeste(cid:258) poirytowany, pokochaj to i zapomnij o tym. To jest bardzo wa(cid:285)na zasada. Trzymaj si(cid:218) jej. Twoj(cid:200) natur(cid:200) jest Twoje aktualne zachowanie Kiedy by(cid:239)em w college’u, jeden z moich kolegów stwierdzi(cid:239), (cid:285)e jestem pesymist(cid:200). Zwróci(cid:239) uwag(cid:218) na mój smutny wyraz twarzy, ponure spojrzenie, ci(cid:200)g(cid:239)e narzekanie i doszed(cid:239) do wniosku, (cid:285)e pesymizm to moja natura. Trzydzie(cid:258)ci lat pó(cid:283)niej, gdy udziela(cid:239)em wywiadu dla progra- mu radiowego, dziennikarka chcia(cid:239)a wiedzie(cid:202), dlaczego jestem takim optymist(cid:200). Zauwa(cid:285)y(cid:239)a mój u(cid:258)miech, b(cid:239)ysk w oczach, ci(cid:200)g(cid:239)e wyrazy wdzi(cid:218)czno(cid:258)ci i uzna(cid:239)a, (cid:285)e optymizm to moja natura. A zatem, jaka jest moja natura? I jedna, i druga. Twoja natura to po prostu rola, któr(cid:200) w danym momencie chcesz gra(cid:202). Je(cid:285)eli zechcesz zagra(cid:202) inn(cid:200) rol(cid:218), zmieni si(cid:218) Twoje zachowanie. Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz post(cid:218)powa(cid:239) w taki sposób przez d(cid:239)u(cid:285)szy czas, b(cid:218)dziesz mia(cid:239) wra(cid:285)enie, (cid:285)e to w(cid:239)a(cid:258)nie jest Twoja natura. Wally Mintos napisa(cid:239) w swojej ksi(cid:200)(cid:285)ce zatytu(cid:239)owanej The Re- sults Book: „Je(cid:258)li nie nauczy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) na pami(cid:218)(cid:202) swojej roli, masz Poleć książkęKup książkę 34 JOE VITALE wra(cid:285)enie, jakby(cid:258) gra(cid:239). Kiedy ju(cid:285) b(cid:218)dziesz zna(cid:239) t(cid:218) rol(cid:218) na pami(cid:218)(cid:202), tak, (cid:285)e stanie si(cid:218) ona Twoim przyzwyczajeniem, b(cid:218)dziesz my(cid:258)la(cid:239), (cid:285)e to jest Twoja natura”. Je(cid:258)li chcesz zmieni(cid:202) swoj(cid:200) natur(cid:218), zacznij zachowywa(cid:202) si(cid:218) w inny sposób. Na pocz(cid:200)tku mo(cid:285)esz czu(cid:202) si(cid:218) dziwnie, jakby(cid:258) na- prawd(cid:218) gra(cid:239). Po jakim(cid:258) czasie to si(cid:218) stanie Twoj(cid:200) drug(cid:200) natur(cid:200), a wszyscy b(cid:218)d(cid:200) my(cid:258)le(cid:202), (cid:285)e taki si(cid:218) urodzi(cid:239)e(cid:258). Sk(cid:200)d masz wiedzie(cid:202), czego chcesz Niektórzy ludzie mówi(cid:200), (cid:285)e nie wiedz(cid:200), czego chc(cid:200). K(cid:239)ami(cid:200). Zawsze wiesz, czego chcesz. Jednak czasami nie chcesz si(cid:218) do tego przyzna(cid:202), nawet przed sob(cid:200). Kiedy mówisz, czego chcesz, musisz albo zrobi(cid:202) co(cid:258), (cid:285)eby to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), albo wymy(cid:258)li(cid:202) wymówk(cid:218), dlaczego tak si(cid:218) nie sta(cid:239)o. Czasami po prostu (cid:239)atwiej jest powiedzie(cid:202), (cid:285)e nie wiesz, czego chcesz. Ale to jest k(cid:239)amstwo. Wiesz, czego chcesz. Przyznaj si(cid:218) do tego. Nikt nie patrzy. Nikt nie s(cid:239)ucha. A zatem, czego chcesz? Dostajesz wi(cid:218)cej tego, na czym si(cid:218) koncentrujesz Ludzie, którzy nie maj(cid:200) tego podr(cid:218)cznika, koncentruj(cid:200) si(cid:218) na tym, czego nie chc(cid:200). I dostaj(cid:200) tego coraz wi(cid:218)cej. Poleć książkęKup książkę ZAGUBIONY PODR(cid:125)CZNIK (cid:191)YCIA. ZNAJD(cid:189) SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 35 Ty jeste(cid:258) m(cid:200)drzejszy (prawda?). Je(cid:285)eli chcesz by(cid:202) bogaty, koncentruj si(cid:218) na bogactwie. Je(cid:285)eli chcesz by(cid:202) zdrowy, koncentruj si(cid:218) na zdrowiu. Je(cid:285)eli chcesz by(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwy, koncentruj si(cid:218) na szcz(cid:218)(cid:258)ciu. To tajemnica wszech(cid:258)wiata, któr(cid:200) wielu ludzi zdaje si(cid:218) igno- rowa(cid:202): dostajesz wi(cid:218)cej tego, na czym si(cid:218) koncentrujesz. Wszystko, co powiesz po „Jestem”, definiuje to, kim si(cid:218) staniesz Wa(cid:285)ne jest, (cid:285)eby(cid:258) zda(cid:239) sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e kreujesz sam siebie s(cid:239)owami, które wypowiadasz po „Jestem”. Nie mówi(cid:218) o s(cid:239)owach, które wypowiadasz g(cid:239)o(cid:258)no, cho(cid:202) po cz(cid:218)(cid:258)ci równie(cid:285) o nich. Mam na my(cid:258)li s(cid:239)owa, które wyg(cid:239)aszasz w prywatno(cid:258)ci swojego umys(cid:239)u. „Jestem gruba” albo „Jestem g(cid:239)upi” — te zwroty mog(cid:200) brzmie(cid:202) jak oceny tego, kim jeste(cid:258) teraz. Tymczasem s(cid:200) to polecenia, które kreuj(cid:200) Twoj(cid:200) aktualn(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Zacznij mówi(cid:202) o tym, kim chcesz si(cid:218) sta(cid:202), a przekonasz si(cid:218), (cid:285)e Twoje s(cid:239)owa wkrótce stan(cid:200) si(cid:218) faktami. Przyci(cid:200)gasz to, co kochasz, i to, czego nienawidzisz Takie jest prawo przyci(cid:200)gania w pracy, ale zasada ta obowi(cid:200)zuje równie(cid:285) w innych sytuacjach: przyci(cid:200)gasz to, co kochasz, a tak(cid:285)e to, czego nienawidzisz. Inaczej mówi(cid:200)c, je(cid:285)eli naprawd(cid:218) nienawidzisz jakiej(cid:258) partii politycznej albo jakiego(cid:258) stylu (cid:285)ycia, wsz(cid:218)dzie b(cid:218)dziesz to napo- tyka(cid:239). Twoja nienawi(cid:258)(cid:202) to ogromna energia, która przyci(cid:200)ga jeszcze wi(cid:218)cej tej samej energii. Poleć książkęKup książkę 36 JOE VITALE Analogicznie, je(cid:285)eli naprawd(cid:218) co(cid:258) kochasz, czy to samochód, czy jak(cid:200)(cid:258) czynno(cid:258)(cid:202), w Twoim (cid:285)yciu pojawi si(cid:218) tego coraz wi(cid:218)cej. Dlatego nale(cid:285)y ostro(cid:285)nie dobiera(cid:202) swoje pasje. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) kontrolowania tego magnesu pomo(cid:285)e Ci u(cid:258)wiadomi(cid:202) sobie, jak(cid:200) masz w sobie pot(cid:218)g(cid:218). Twoje cia(cid:239)o nie wymaga monta(cid:285)u Spójrz w lustro. Wszystko rozliczone? Masz r(cid:218)ce? Nogi? Oczy? Uszy? Niektórzy ludzie nie maj(cid:200) wszystkich cz(cid:218)(cid:258)ci cia(cid:239)a, a i tak po- trafi(cid:200) wspaniale prze(cid:285)y(cid:202) swoje (cid:285)ycie. Dlatego nie martw si(cid:218), je(cid:285)eli niektóre elementy Twojego cia(cid:239)a s(cid:200) wed(cid:239)ug Ciebie za ma(cid:239)e, za du(cid:285)e albo w ogóle ich brakuje. Wci(cid:200)(cid:285) wszystko jest w porz(cid:200)dku. Je(cid:285)eli masz wacka, jeste(cid:258) ch(cid:239)opcem. Je(cid:285)eli nie, jeste(cid:258) dziewczynk(cid:200). Tak czy siak — gratulacje. Masz wszystko, czego potrzebujesz, (cid:285)eby wie(cid:258)(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwe (cid:285)ycie. (cid:191)aden monta(cid:285) nie jest potrzebny. Pi(cid:218)kne w(cid:239)osy, pi(cid:218)kny dzie(cid:241) Moja by(cid:239)a (cid:285)ona uwielbia(cid:239)a robi(cid:202) makija(cid:285) i uk(cid:239)ada(cid:202) w(cid:239)osy. Na jej wizytówce widnia(cid:239)o jedno zdanie, które mówi(cid:239)o o niej wszystko: „Pi(cid:218)kne w(cid:239)osy, pi(cid:218)kny dzie(cid:241)”. Chodzi o to, (cid:285)eby czu(cid:202) si(cid:218) dobrze z samym sob(cid:200). Je(cid:285)eli to oznacza (cid:239)adne w(cid:239)osy albo koszul(cid:218), niech tak b(cid:218)dzie. Im lepiej si(cid:218) czujesz, tym (cid:285)yczliwiej reaguje na Ciebie (cid:258)wiat. Poleć książkęKup książkę ZAGUBIONY PODR(cid:125)CZNIK (cid:191)YCIA. ZNAJD(cid:189) SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 37 Twoja pami(cid:218)(cid:202) nigdy nie b(cid:218)dzie doskona(cid:239)a Nie zapami(cid:218)tasz wszystkiego. Nie jeste(cid:258) w stanie wszystkiego dok(cid:239)adnie zapami(cid:218)ta(cid:202). Dlatego warto robi(cid:202) sobie notatki. Kiedy wyg(cid:239)asza(cid:239)em w San Antonio referat na temat marketingu, na widowni siedzia(cid:239) jeden z najbardziej cenionych marketingow- ców na (cid:258)wiecie. By(cid:239) to Ted Nicholas, jeden z moich bohaterów i mentorów. Zauwa(cid:285)y(cid:239)em, (cid:285)e przez ca(cid:239)y czas trwania prezentacji Ted z zapa(cid:239)em notowa(cid:239) moje s(cid:239)owa. Kiedy przemawia(cid:239)em w Las Vegas, w(cid:258)ród publiczno(cid:258)ci znaj- dowa(cid:239) si(cid:218) Jack Canfield, pomys(cid:239)odawca serii bestsellerów Chicken Soup. On równie(cid:285) zrobi(cid:239) wiele stron notatek. (cid:191)aden z tych owianych legend(cid:200) m(cid:218)(cid:285)czyzn nie mia(cid:239) k(cid:239)opotów z pami(cid:218)ci(cid:200) ani nie narzeka(cid:239) na brak sukcesów. Obaj wiedzieli jednak, (cid:285)e warto robi(cid:202) notatki. Pomaga(cid:239)y im one w utrwaleniu tego, czego w(cid:239)a(cid:258)nie si(cid:218) nauczyli. A ponadto stanowi(cid:239)y baz(cid:218), do której mogli odwo(cid:239)a(cid:202) si(cid:218) w przysz(cid:239)o(cid:258)ci, gdy b(cid:218)d(cid:200) chcieli od(cid:258)wie(cid:285)y(cid:202) sobie t(cid:218) wiedz(cid:218). Nasz umys(cid:239) nieraz p(cid:239)ata nam figle. My(cid:258)lisz, (cid:285)e jeste(cid:258) w stanie wszystko zapami(cid:218)ta(cid:202) — nawet najwa(cid:285)niejsze wskazówki zawar- te w tym podr(cid:218)czniku — ale prawda jest taka, (cid:285)e zapomnisz je w ci(cid:200)gu kilku godzin. A je(cid:285)eli potem je sobie przypomnisz, dodasz do nich w(cid:239)asn(cid:200) interpretacj(cid:218), zasadniczo zmieniaj(cid:200)c ich przekaz. Rób notatki. Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) sprawi, (cid:285)e staniesz si(cid:218) zdezorientowany w najbardziej roz- kosznym tego s(cid:239)owa znaczeniu. Ciesz si(cid:218) ni(cid:200). B(cid:218)dzie trwa(cid:239)a d(cid:239)u(cid:285)ej, je(cid:258)li si(cid:218) jej poddasz i nie b(cid:218)dziesz od niej ucieka(cid:239). Poleć książkęKup książkę 38 JOE VITALE Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) do ludzi, zwierz(cid:200)t, miejsc, a nawet rzeczy jest zupe(cid:239)nie naturalna. Kiedy b(cid:218)dziesz ju(cid:285) u schy(cid:239)ku (cid:285)ycia, z u(cid:258)miechem na twarzy przypomnisz sobie wszystkich i wszystko, co kocha(cid:239)e(cid:258). Seks B(cid:218)dziesz tego chcia(cid:239). Polubisz to. Znajd(cid:283) kogo(cid:258), kto lubi bawi(cid:202) si(cid:218) tak samo jak Ty, i ciesz si(cid:218) razem z nim. Seks nie jest z(cid:239)y. Seks nie jest brudny. Seks bez mi(cid:239)o(cid:258)ci to akrobatyka. Seks w po(cid:239)(cid:200)czeniu z mi(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) to szcz(cid:218)(cid:258)cie. Jedzenie Twoja maszyna (cia(cid:239)o) potrzebuje wysokooktanowego jedzenia. Potrzebuje go co trzy godziny. Wcale nie du(cid:285)o. Troch(cid:218) bia(cid:239)ka, du(cid:285)o warzyw i owoców, mnóstwo wody i gotowe. Uwaga: spo(cid:285)ywanie posi(cid:239)ków jako aktywno(cid:258)(cid:202) spo(cid:239)eczna jest bardzo zwodnicze. Nie potrzebujesz dodatkowego paliwa. Je(cid:285)eli przyjmiesz go zbyt du(cid:285)o, uro(cid:258)niesz tak bardzo, (cid:285)e nie zmie(cid:258)cisz si(cid:218) w gara(cid:285)u. Poleć książkęKup książkę ZAGUBIONY PODR(cid:125)CZNIK (cid:191)YCIA. ZNAJD(cid:189) SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 39 (cid:109)wiczenia Musisz (cid:202)wiczy(cid:202). Twoje cia(cid:239)o to pojazd, który przenosi Ci(cid:218) z miejsca na miejsce przez ca(cid:239)e Twoje (cid:285)ycie. Trzeba dba(cid:202) o jego utrzymanie. Ruszaj(cid:200)c si(cid:218), sprawiasz, (cid:285)e Twoje cia(cid:239)o funkcjonuje bez zarzutu. (cid:109)wiczenia nie musz(cid:200) by(cid:202) forsuj(cid:200)ce. (cid:146)agodne (cid:202)wiczenia, takie jak joga, s(cid:200) tak samo cenne, jak inten- sywne (cid:202)wiczenia, na przyk(cid:239)ad rugby. Najwa(cid:285)niejsze jest to, (cid:285)eby(cid:258) lubi(cid:239) t(cid:218) form(cid:218) sportu, któr(cid:200) wy- bra(cid:239)e(cid:258). (cid:109)wiczenia równie(cid:285) nie musz(cid:200) trwa(cid:202) d(cid:239)ugo. Wystarczy 30 minut dziennie. Pozosta(cid:239)e 23 i pó(cid:239) godziny mo(cid:285)esz zagospodarowa(cid:202) wed(cid:239)ug w(cid:239)asnego uznania. Uda(cid:239)o mi si(cid:218) zrzuci(cid:202) ponad 32 kilogramy w ci(cid:200)gu o(cid:258)miu mie- si(cid:218)cy, utrzyma(cid:202) t(cid:218) wag(cid:218), wzi(cid:200)(cid:202) udzia(cid:239) w czterech zawodach spor- towych i nigdy nie zapominam o codziennych (cid:202)wiczeniach. Je(cid:285)eli by(cid:239)em w stanie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to wszytko po pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:218)ciu latach (cid:285)ycia w oty(cid:239)o(cid:258)ci, Tobie te(cid:285) mo(cid:285)e si(cid:218) to uda(cid:202). Trzy lekcje (cid:285)ycia, które chcia(cid:239)bym dosta(cid:202) wcze(cid:258)niej dr Paul Hartunian Kiedy si(cid:218)gam my(cid:258)lami wstecz, przypominam sobie trzy lekcje (cid:285)ycia, które w ogromnym stopniu wp(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)y na moj(cid:200) psychik(cid:218). 1. Nie by(cid:239)o czego si(cid:218) ba(cid:202). Okazje, które przepuszcza(cid:239)em, ludzie, do których nigdy nie podszed(cid:239)em, gwiazda rocka, któr(cid:200) nigdy nie zosta(cid:239)em. Wszystko to by(cid:239)o ofiar(cid:200) z(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) na o(cid:239)tarzu strachu — strachu, który nigdy tak naprawd(cid:218) nie istnia(cid:239). Poleć książkęKup książkę 40 JOE VITALE 2. Najgorsze decyzje i dzia(cid:239)ania podejmowa(cid:239)em wtedy, gdy by(cid:239)em ma(cid:239)ostkowy, s(cid:239)aby, egocentryczny; kiedy wyg(cid:239)asza(cid:239)em ma(cid:239)o uprzejme komentarze na temat innych ludzi; kiedy poddawa(cid:239)em si(cid:218) negatywnym wp(cid:239)ywom z zewn(cid:200)trz. 3. Znalaz(cid:239)em si(cid:218) na tej planecie dla wa(cid:285)niejszych celów ni(cid:285) gromadzenie dóbr materialnych. Trzyna(cid:258)cie lat temu moje (cid:285)ycie uleg(cid:239)o permanentnej i gruntownej zmianie za spraw(cid:200) psa o imieniu Milo. Dzi(cid:218)ki niemu wybra(cid:239)em zupe(cid:239)nie inn(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) (cid:285)ycia. Milo pomóg(cid:239) mi zrozumie(cid:202), (cid:285)e jednym z po- wodów, dla których zdo(cid:239)a(cid:239)em zebra(cid:202) poka(cid:283)ny maj(cid:200)tek, by(cid:239)o to, (cid:285)eby pomaga(cid:202) bezdomnym, porzuconym i maltretowa- nym psom. Milo nauczy(cid:239) mnie równie(cid:285) pokory. Kiedy stoj(cid:218) na podium po wy- g(cid:239)oszeniu 90-minutowego referatu przed kilkusetosobow(cid:200) publicz- no(cid:258)ci(cid:200) i przyjmuj(cid:218) owacje na stoj(cid:200)co od zachwyconego t(cid:239)umu, kiedy odbieram wynagrodzenie wy(cid:285)sze ni(cid:285) roczne dochody wielu ludzi, my(cid:258)l(cid:218) o tym, (cid:285)e jutro o tej porze b(cid:218)d(cid:218) w ogrodzie przed domem, zbieraj(cid:200)c z trawnika psie kupy pozostawione przez dzie- si(cid:200)tki bezdomnych psów, które wzi(cid:200)(cid:239)em pod swoj(cid:200) opiek(cid:218). Dzi(cid:218)kuj(cid:218), Milo. ________ Dr Paul Hartunian jest znanym mówc(cid:200), autorem i ekspertem do spraw reklamy. W jego darmowym magazynie internetowym Million Dollar Publicity Tactics znajdziesz wskazówki, jak zdoby(cid:202) darmowy rozg(cid:239)os w radiu i telewizji, w gazetach i czasopismach na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Odwied(cid:283) stron(cid:218) http://www.Hartunian.com/ezine. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zagubiony podręcznik życia. Znajdź swoje miejsce na Ziemi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: