Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 002770 23546828 na godz. na dobę w sumie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz - ebook/pdf
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2440-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Planowany termin wydania 13 maja 2011r.


Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych konkretyzują prowadzenie działalności socjalnej oraz przyznawania pracownikom świadczeń bytowych, socjalnych i kulturalnych przez pracodawców.

Prezentowany komentarz przedstawia poszczególne instytucje i zagadnienia istotne w działalności socjalnej pracodawców.

W komentarzu omówiono:

● zasady tworzenia i prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

● kryteria rezygnacji z utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

● wypłaty świadczeń urlopowych,

● skutki finansowe udzielenia pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (podatkowe, ubezpieczeniowe).

Komentarz uwzględnia w szerokim zakresie interpretacje Urzędów Skarbowych oraz orzecznictwo sądów. Ponadto opracowanie obejmuje zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, m.in. zmiany związane z wprowadzeniem nowej ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych, która wchodzi w życie 1.01.2011 r. oraz ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych, która definiuje prace w szczególnych warunkach oraz prace o szczególnym charakterze.

W komentarzu zamieszczono również praktyczne rozwiązania dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników przy tworzeniu regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Tomasz Niedziński Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Zakładowy Fundusz (cid:285)wiadcze(cid:276) Socjalnych Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: M. Mietra, M. Rojewski, E. Rojowska ustawa o prokuraturze K. Pietrzykowski spółdzielnie mieszkaniowe, wyd. 6 W. Cajsel ustawa o sporcie P. Janda, A. Kiełtyka ustawa o pa(cid:275)stwowej kompensacie przysługuj(cid:260)cej ofiarom niektórych przest(cid:265)pstw B. Kosmus, G. Kuczy(cid:276)ski (red.) prawo prasowe A. Szewc (red.) ustawa o pracownikach samorz(cid:260)dowych P. Mierzejewski, D. Trzci(cid:276)ska ustawa o zasadach wykonywania uprawnie(cid:275) przysługuj(cid:260)cych skarbowi pa(cid:275)stwa www.ksiegarnia.beck.pl zakładowy fundusz (cid:285)wiadcze(cid:276) socjalnych komentarz tomasz niedzi(cid:276)ski WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2011 Zakładowy Fundusz (cid:285)wiadcze(cid:276) Socjalnych Stan prawny: maj 2011 Redakcja: Aleksandra Dró(cid:298)d(cid:298) Redaktor prowadz(cid:261)cy: Natalia Adamczyk © wydawnictwo c. h. beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2302-2 ISBN e-book: 978-83-255-2440-1 spis tre(cid:286)ci Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII a. tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ustawa o zakładowym funduszu (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 163). Tekst jednolity 3 z dnia 23 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 70, poz. 335) . . . . . . . . . . . . . . . b. komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 rozdział 1. przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 Art. 1. Przedmiot regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Art. 2. Deinicje poj(cid:266)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdział 2. tworzenie funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 Art. 3. Podmiotowy zakres zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Art. 4. Swoboda regulacji układowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Art. 5. Coroczny odpis na Fundusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Art. 6. Dokonywanie odpisów i zwi(cid:266)ksze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Art. 6a. Odpis na Fundusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Art. 7. (cid:295)ródła zwi(cid:266)kszenia (cid:286)rodków Funduszu . . . . . . . . . . . . . 86 Art. 8. Zasady korzystania ze (cid:286)rodków Funduszu . . . . . . . . . . . 96 Art. 9. Wspólna działalno(cid:286)ć socjalna zakładów . . . . . . . . . . . . . 98 Art. 10. Administrator Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Art. 11. Niewykorzystane (cid:286)rodki Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Art. 12. Odr(cid:266)bny rachunek bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12a. Wykroczenie przeciwko ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 rozdział 3. zmiany w przepisach obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych oraz przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 13–19. (pomini(cid:266)te) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 20. Zmiana poj(cid:266)ć w innych ustawach . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 21. (cid:285)rodki dotychczasowych funduszy . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 21a. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 22. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Art. 23. Wej(cid:286)cie w (cid:298)ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 V Spis tre(cid:286)ci c. przepisy zwi(cid:261)zane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1. Ustawa o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 237, poz. 1656) – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . . . . . . 111 2. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Spraw Wewn(cid:266)trznych w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia (cid:286)rodków zakładowego fun- duszu (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych dla pracowników zatrudnio- nych w jednostkach sfery bud(cid:298)etowej podległych Ministrowi Spraw Wewn(cid:266)trznych i Administracji oraz wysoko(cid:286)ci odpi- su na ten fundusz z dnia 11 kwietnia 1995 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 225 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 3. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci w sprawie spo- sobu tworzenia i gromadzenia (cid:286)rodków zakładowego fundu- szu (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery bud(cid:298)etowej wi(cid:266)ziennictwa, nie b(cid:266)d(cid:261)- cych funkcjonariuszami Słu(cid:298)by Wi(cid:266)ziennej, oraz wysoko(cid:286)ci odpisu na ten fundusz z dnia 22 marca 1995 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 182) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spra- wie sposobu ustalania przeci(cid:266)tnej liczby zatrudnionych w ce- lu naliczania odpisu na zakładowy fundusz (cid:286)wiadcze(cid:276) socjal- nych z dnia 9 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 349) . . . . . . . 122 5. Ustawa o zwi(cid:261)zkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . 124 6. Ustawa o podatku dochodowym od osób izycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 7. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 8. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . . . . . . . . 156 9. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spra- wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru skła- dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . 165 10. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . . . . . . . 180 indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 VI wst(cid:266)p Ustawa o zakładowym funduszu (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych z 4.3.1994 r. (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) jest (cid:296)ródłem inansowania zakładowej działalno(cid:286)ci socjalnej w okre(cid:286)lonym rozmiarze. W ostatnim okresie swego obowi(cid:261)zywania ustawa uległa wielu wa(cid:298)nym zmianom. Dotyczyły one mi(cid:266)dzy innymi mo(cid:298)liwo(cid:286)ci dowolnego ustalania wysoko- (cid:286)ci wska(cid:296)ników odpisów na fundusz, wysoko(cid:286)ci (cid:286)wiadcze(cid:276) urlopowych u pracodawców zatrudniaj(cid:261)cych mniej ni(cid:298) 20 pracowników, inansowania z zakładowych (cid:286)rodków socjalnych zakładowych (cid:298)łobków i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, ustalenia podwy(cid:298)szonego wska(cid:296)nika odpisu na pracowników wykonuj(cid:261)cych prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, inansowania mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wypoczynku orga- nizowanego za granic(cid:261). W komentarzu zamieszczono wyja(cid:286)nienia zasad tworzenia i prowa- dzenia ZF(cid:285)S, wypłaty (cid:286)wiadcze(cid:276) urlopowych oraz omówiono zagadnie- nia zwi(cid:261)zane z gromadzeniem i administrowaniem (cid:286)rodkami funduszu, w tym skutki podatkowe, ubezpieczeniowe dla pracowników. Komentarz uwzgl(cid:266)dnia zmiany wprowadzone do ustawy o ZF(cid:285)S z dniem 1 stycznia 2011 r. (dot. prowadzenia funduszu przez jednostki bud(cid:298)etowe i samorz(cid:261)- dowe zakłady bud(cid:298)etowe). Niniejszy komentarz jest adresowany do praco- dawców, pracowników, słu(cid:298)b kadrowych, słu(cid:298)b ksi(cid:266)gowych oraz innych osób zainteresowanych t(cid:261) problematyk(cid:261). Dr Tomasz Niedzi(cid:276)ski VII wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa EmPomU . . . . . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomosto- wych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) EmRentU . . . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze(cid:276) Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o inansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) KNU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (t.j. PIPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o Pa(cid:276)stwowej Inspekcji Pracy Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 589 ze zm.) PodDochOsFizU . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób izycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PodDochOsPrU . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadło(cid:286)ciowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ZFund(cid:285)wSocU . . . . . ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) IX Wykaz skrótów ZwZawU . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o zwi(cid:261)zkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. organy i instytucje ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny PIP . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwowa Inspekcja Pracy SN . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny 3. publikatory i czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPr . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych OSNP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Izba Pracy, Ubezpiecze(cid:276) Społecznych i Spraw Publicznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich Sł. Prac. . . . . . . . . . . Słu(cid:298)ba Pracownicza 4. inne art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł itp. . . . . . . . . . . . . . . i temu podobny (-a, -e) lit. . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pny (-a, -e) Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . to jest tzw. . . . . . . . . . . . . . . tak zwany (-a, -e) X Wykaz skrótów uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p w zw. z . . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku z wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok zd. . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . zobacz XI wykaz literatury P. Ciborski, M. Cie(cid:286)lak, Zakładowy fundusz (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych od A do Z, Warszawa 2010; D. Fyszemberg, J. Stefaniak, Zakładowa działalno(cid:286)ć socjalna, Warszawa M. Gersdorf, J. Jagielski, K. R(cid:261)czka, Komentarz do ustawy o Pa(cid:276)stwowej Inspekcji Pracy, Warszawa 2008; M. Gersdorf, K. R(cid:261)czka, J. Skoczy(cid:276)ski, Kodeks pracy. Komentarz, Warsza- 1998; wa 2003; J. Iwulski, W. Sanetra, Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009; A. Lankamer, Ł. Prasołek, Kontrola pracodawcy przez Pa(cid:276)stwow(cid:261) Inspek- cj(cid:266) Pracy, Warszawa 2009; M. Mucha, I. Sierpowska, Zakładowy fundusz (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych, War- szawa 2006; z 30.9.2010 r.; R. Pawlak, Nieoprocentowana po(cid:298)yczka od pracodawcy bez PIT, Rzeczp. M. Rotkiewicz, Zakładowy fundusz (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych, Warszawa 2010; J. Skoczy(cid:276)ski, Komentarz do ustawy o Zakładowym Funduszu (cid:285)wiadcze(cid:276) Socjalnych, Warszawa 2003; J. Stefaniak, Zakładowa działalno(cid:286)ć socjalna, Sł. Prac. 2009, Nr 12; J. Stefaniak, Zakładowy fundusz (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych w 2010 r., Sł. Prac. 2010, Nr 4; P. Ziółkowski, Zakładowy fundusz (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych, Warszawa 2003. XIII a. tekst ustawy ustawa o zakładowym funduszu (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 163) tekst jednolity z dnia 23 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 70, poz. 335)1 (zm. Dz.U. 1996, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686; Dz.U. 1997, Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770; Dz.U. 1998, Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717; Dz.U. 2002, Nr 135, poz. 1146; Dz.U. 2003, Nr 213, poz. 2081; Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. 2007, Nr 69, poz. 467, Nr 89, poz. 589; Dz.U. 2008, Nr 86, poz. 522, Nr 237, poz. 1654, poz. 1656; Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. 2011, Nr 45, poz. 235) spis tre(cid:286)ci Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Tworzenie Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych oraz przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–2 3–12a 13–23 rozdział 1. przepisy ogólne art. 1. [przedmiot regulacji] 1.2 Ustawa okre(cid:286)la zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych, zwanego da- lej „Funduszem”, i zasady gospodarowania (cid:286)rodkami tego Funduszu, prze- znaczonego na inansowanie działalno(cid:286)ci socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na doinansowanie zakła- dowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych (cid:298)łobków, klubów dzieci(cid:266)cych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed- szkolnego. 2.3 Minister Spraw Wewn(cid:266)trznych i Administracji w porozumieniu z Mi- nistrami Pracy i Polityki Socjalnej oraz Finansów w stosunku do pracow- ników zatrudnionych w podległych mu jednostkach sfery bud(cid:298)etowej, nie 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 26.06.1996 r. 2 Art. 1 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 4.02.2011 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 235), która wcho- 3 Art. 1 ust. 2 zmieniony ustaw(cid:261) z dnia 7.05.1998 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 486), która wchodzi dzi w (cid:298)ycie 4.04.2011 r. w (cid:298)ycie 4.07.1998 r. 3 art. 2 A. Tekst ustawy b(cid:266)d(cid:261)cych funkcjonariuszami lub (cid:298)ołnierzami zawodowymi, a Minister Sprawiedliwo(cid:286)ci w porozumieniu z Ministrami Pracy i Polityki Socjalnej oraz Finansów w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery bud(cid:298)etowej wi(cid:266)ziennictwa, nie b(cid:266)d(cid:261)cych funkcjonariuszami słu(cid:298)by wi(cid:266)ziennej, okre(cid:286)l(cid:261) w drodze rozporz(cid:261)dzenia: 1) sposób tworzenia i gromadzenia (cid:286)rodków Funduszu, 2) wysoko(cid:286)ć odpisu na Fundusz, jednak nie wy(cid:298)sz(cid:261) od okre(cid:286)lonej w usta- wie. 3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami Pracy i Po- lityki Socjalnej oraz Finansów mo(cid:298)e okre(cid:286)lić, w drodze rozporz(cid:261)dzenia, sposób tworzenia i gromadzenia (cid:286)rodków Funduszu oraz wysoko(cid:286)ć odpisu na Fundusz – jednak nie wy(cid:298)sz(cid:261) od okre(cid:286)lonej w ustawie – w stosunku do pracowników cywilnych wojska. art. 2.4 [deinicje poj(cid:266)ć] U(cid:298)yte w ustawie okre(cid:286)lenia oznaczaj(cid:261): 1) działalno(cid:286)ć socjalna – usługi (cid:286)wiadczone przez pracodawców na rzecz ró(cid:298)nych form wypoczynku, działalno(cid:286)ci kulturalno-o(cid:286)wiatowej, spor- towo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w (cid:298)łobkach, klubach dzieci(cid:266)- cych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolne- go, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub inansowej, a tak(cid:298)e zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okre(cid:286)lonych umow(cid:261), 2) coroczny odpis podstawowy – równowarto(cid:286)ć dokonanych odpisów na rachunek bankowy Funduszu w wysoko(cid:286)ci okre(cid:286)lonej w art. 5, na za- sadach okre(cid:286)lonych w art. 6 ust. 2, 3) (skre(cid:286)lony) 4) zakładowe obiekty socjalne – o(cid:286)rodki wczasowe i kolonijne, domy wy- poczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyj- ne, (cid:298)łobki, kluby dzieci(cid:266)ce i przedszkola oraz obiekty słu(cid:298)(cid:261)ce działalno- (cid:286)ci kulturalnej, 5) osoby uprawnione do korzystania z Funduszu – pracowników i ich ro- dziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mo- wa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych inanso- wanych z Funduszu, 4 Art. 2 zmieniony ustaw(cid:261) z dnia 21.11.1996 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 686), która wchodzi w (cid:298)y- cie 1.01.1997 r.; pkt 6 zmieniony ustaw(cid:261) z dnia 20.08.1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 770), która wchodzi w (cid:298)ycie 22.10.1997 r.; pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 6.12.2008 r. (Dz.U. Nr 237, poz. 1654), która wchodzi w (cid:298)ycie 1.01.2009 r.; art. 2 zmieniony ustaw(cid:261) z dnia 4.02.2011 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 235), która wchodzi w (cid:298)ycie 4.04.2011 r. 4 art. 3 A. Tekst ustawy 6) przedsi(cid:266)biorca – osob(cid:266) izyczn(cid:261), osob(cid:266) prawn(cid:261), a tak(cid:298)e jednostk(cid:266) or- ganizacyjn(cid:261) nie posiadaj(cid:261)c(cid:261) osobowo(cid:286)ci prawnej, je(cid:298)eli przedmiot jej działania obejmuje prowadzenie działalno(cid:286)ci gospodarczej. rozdział 2. tworzenie funduszu art. 3.5 [podmiotowy zakres zastosowania] 1.6 Fundusz tworz(cid:261), z za- strze(cid:298)eniem ust. 2, pracodawcy zatrudniaj(cid:261)cy według stanu na dzie(cid:276) 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 1a.7 (uchylony) 1b.8 (uchylony) 2.9 Pracodawcy prowadz(cid:261)cy działalno(cid:286)ć w formie jednostek bud(cid:298)e- towych i samorz(cid:261)dowych zakładów bud(cid:298)etowych tworz(cid:261) Fundusz, bez wzgl(cid:266)du na liczb(cid:266) zatrudnianych pracowników. 3.10 Pracodawcy zatrudniaj(cid:261)cy według stanu na dzie(cid:276) 1 stycznia danego roku mniej ni(cid:298) 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z zastrze(cid:298)e- niem ust. 2, mog(cid:261) tworzyć Fundusz do wysoko(cid:286)ci i na zasadach okre(cid:286)lo- nych w art. 5 lub mog(cid:261) wypłacać (cid:286)wiadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4–6. 3a.11 Pracodawcy, o których mowa w ust. 3, nieobj(cid:266)ci układem zbioro- wym pracy oraz niezobowi(cid:261)zani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania (cid:286)wiadczenia urlopowego przekazuj(cid:261) pracownikom w pierwszym miesi(cid:261)cu danego roku kalendarzowego, w sposób przyj(cid:266)ty u danego pracodawcy. 5 Art. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 21.11.1996 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 686), która wchodzi 6 Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która 7 Art. 3 ust. 1a uchylony ustaw(cid:261) z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która wcho- 8 Art. 3 ust. 1b uchylony ustaw(cid:261) z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która wcho- w (cid:298)ycie 1.01.1997 r. wchodzi w (cid:298)ycie 1.01.2004 r. dzi w (cid:298)ycie 1.01.2004 r. dzi w (cid:298)ycie 1.01.2004 r. wchodzi w (cid:298)ycie 1.01.2011 r. wchodzi w (cid:298)ycie 1.01.2004 r. dzi w (cid:298)ycie 1.01.2004 r. 9 Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), która 10 Art. 3 ust. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która 11 Art. 3 ust. 3a dodany ustaw(cid:261) z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która wcho- 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: