Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01308 025477 21114426 na godz. na dobę w sumie
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie - ebook/pdf
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 93
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-729-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Grupa docelowa: Służby kadrowe i finansowe w szkołach. Opis publikacji:  Jednostki sektora finansów publicznych, do których należą placówki oświatowe, mają obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.
W szkołach i placówkach objętych systemem oświaty fundusz ten jest tworzony na zasadach szczególnych, na podstawie ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a jedynie w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Odrębne uregulowania w tym zakresie dotyczą:
● sposobu tworzenia funduszu,
● wysokości odpisów podstawowych,
● zwiększeń odpisu dla emerytów i rencistów oraz osób niepełnosprawnych,
● wypłaty świadczenia urlopowego przysługującego jedynie nauczycielom.
Do końca maja, gdy upływa pierwszy obowiązkowy termin związany z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednostki muszą przekazać równowartość 75% naliczonego odpisu podstawowego na rachunek bankowy funduszu. Na przekazanie następnej raty mają czas do 30 września, ale całą kwotę odpisu na 2016 r. należy wyliczyć do końca maja.
W publikacji w sposób kompleksowy zostały omówione zagadnienia związane z zakładowym funduszem socjalnym w szkołach – od zasad jego tworzenia, naliczania odpisu, dokumentacji świadczeń socjalnych do jego prawidłowego wydatkowania.
Publikacja zawiera wzory dokumentów związanych z administrowaniem
środkami funduszu, m.in.:
● przykładowy regulamin ZFŚS,
● wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS,
● oświadczenie poręczyciela,
● decyzję komisji socjalnej w sprawie o przyznanie świadczenia.
W książce zostały również omówione zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EWA MILEWSKA W OŚWIACIE ISBN 978-83-7440-729-8 SpiS treści 1. Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS w szkole .......... 4 1.1. Tworzenie funduszu ................................................................ 5 1.2. Dokonywanie odpisu ............................................................... 6 1.2.1. Nauczyciele czynni zawodowo ................................................ 8 1.2.2. Nauczyciele – emeryci i renciści ............................................ 9 1.2.3. Pracownicy niebędący nauczycielami .................................... 16 1.3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach wyższych ................................................................................ 27 2. Świadczenie urlopowe z odpisu na ZFŚS ........................... 28 2.1. Osoby uprawnione do świadczenia urlopowego ...................... 28 2.2. Zasady ustalania wysokości świadczenia urlopowego ............. 33 2.3. Wypłaty świadczenia urlopowego ........................................... 34 3. Pomoc socjalna finansowana z ZFŚS ................................... 40 3.1. Przeznaczenie środków funduszu ............................................ 42 3.2. Świadczenia finansowane z ZFŚS ........................................... 44 3.3. Wzory dokumentów ................................................................ 55 4. Regulamin ZFŚS i plan wydatków ...................................... 67 4.1. Treść regulaminu ...................................................................... 67 4.2. Przykład regulaminu ................................................................ 70 4.3. Plan wydatków ......................................................................... 82 5. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS .......... 87 kwiecień 2016 r. 1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie Ewa MilEwska Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie 166582d5-43ec-4222-b296-5c484531278f Wstęp Jednostki sektora finansów publicznych, do których należą placów- ki oświatowe, mają obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez względu na liczbę zatrudnionych pra- cowników. W szkołach i placówkach objętych systemem oświaty fundusz ten jest tworzony na zasadach szczególnych, na podstawie usta- wy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a jedynie w spra- wach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Odrębne uregulowania w tym zakresie dotyczą: ●● sposobu tworzenia funduszu, ●● wysokości odpisów podstawowych, ●● zwiększeń odpisu dla emerytów i rencistów oraz osób niepeł- ●● wypłaty świadczenia urlopowego przysługującego jedynie na- nosprawnych, uczycielom. Do końca maja, gdy upływa pierwszy obowiązkowy termin zwią- zany z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych, jednostki muszą przekazać równowartość 75 naliczonego odpisu podstawowego na rachunek bankowy funduszu. Na przekaza- nie następnej raty mają czas do 30 września, ale całą kwotę odpisu na 2016 r. należy wyliczyć do końca maja. W opracowaniu w sposób kompleksowy zostały omówione za- gadnienia związane z zakładowym funduszem socjalnym w szko- 2 kwiecień 2016 r. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie łach – od zasad jego tworzenia, naliczania odpisu, dokumentacji świadczeń socjalnych do jego prawidłowego wydatkowania. Ebook zawiera wzory dokumentów związanych z administro- waniem środkami funduszu, m.in.: ●● przykładowy regulamin ZFŚS, ●● wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS, ●● oświadczenie poręczyciela, ●● decyzję komisji socjalnej w sprawie o przyznanie świadczenia. W publikacji zostały również omówione zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z ZFŚS. kwiecień 2016 r. 3 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie 1. Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS w szkole Ogólne zasady tworzenia i sposób gospodarowania zakładowym fundu- szem świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) reguluje ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS). Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest w celu fi- nansowania działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób upraw- nionych do korzystania z tego funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Natomiast szczegółowe regulacje dotyczące funduszu socjalnego tworzonego w szkole zostały określone w art. 53 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela) i związane są przede wszystkim z: ●● dokonywaniem odpisów na fundusz dla nauczycieli i byłych nauczy- cieli – emerytów i rencistów, ●● wypłacaniem nauczycielom świadczenia urlopowego, ●● zasadami korzystania z ZFŚS przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami w przypadku likwidacji szkoły, w której dotychczas korzystali oni ze świadczeń socjalnych. W wymienionym zakresie Karta Nauczyciela ustala inne zasady niż wynikające z unormowań ogólnych, zawartych w ustawie o ZFŚS. W tym przypadku przepisy Karty Nauczyciela – jako przepisy szcze- gólne – mają pierwszeństwo przed ogólnymi unormowaniami ustawy o ZFŚS i należy je stosować w pierwszej kolejności. Przepisy ustawy o ZFŚS mają zastosowanie dopiero wówczas, gdy dana kwestia, dotycząca ZFŚS, nie jest uregulowana w Karcie Nauczy- ciela. Zasada ta wynika bezpośrednio z treści samego art. 53 ust. 5 Kar- ty Nauczyciela, który stanowi, że w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy o ZFŚS. 4 kwiecień 2016 r. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie 1.1. Tworzenie funduszu Obowiązek tworzenia ZFŚS w szkołach, jako jednostkach sektora finan- sów publicznych, wynika wprost z ustawy o ZFŚS. Pracodawcy prowa- dzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, takich jak jednostki budżetowe i samorządowe za- kłady budżetowe, mają obowiązek tworzyć ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników (art. 3 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Zarówno szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialne- go, jak i szkoły, dla których organem prowadzącym jest organ administra- cji rządowej, funkcjonują jako jednostki budżetowe. W innych jednostkach oświaty (nieprowadzonych w formie jednost- ki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego) tworzenie ZFŚS odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS. Zgodnie z jej przepisami, do tworzenia funduszu socjalnego zobowiązani są pracodaw- cy zatrudniający, według stanu na 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby pracowników zatrudnionych w peł- nym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełne etaty). Przeciętną liczbę zatrudnionych należy określić na podstawie rozpo- rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania od- pisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: rozporządzenie o sposobie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych). Przy obliczaniu przeciętnej faktycznej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) należy zsumować liczbę pracow- ników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymany wynik podzielić przez 12. Jeżeli planowana przeciętna liczba zatrudnionych różni się od fak- tycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, na 31 grudnia należy skorygo- wać podstawę naliczania odpisu ZFŚS i w rezultacie również kwotę tego odpisu. Gdy na koniec roku kalendarzowego faktyczna liczba zatrudnio- nych była: ●● niższa od planowanej – należy dokonać korekty (praktyką jest pozosta- wienie nadpłaty na rachunku), kwiecień 2016 r. 5 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie ●● wyższa od planowanej – należy dokonać uzupełnienia odpisu i środ- ków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu. Taki sposób obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych stosuje się również, gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż rok kalendarzo- wy albo naliczał odpis na ZFŚS na niepełny rok kalendarzowy. Sposób określenia przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych w da- nym roku kalendarzowym, przy obliczaniu odpisu na ZFŚS, przedstawia schemat. SCHEMAT. Cztery kroki postępowania przy określaniu przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych Ustalić, jaki krąg osób zatrudnionych należy brać pod uwagę krok 1 ➭ krok 2 Przeliczyć niepełne etaty na liczbę pełnych etatów ➭ krok 3 Określić, jakie będzie przeciętne planowane zatrudnienie w 2016 r. ➭ krok 4 Obliczyć wysokość odpisu na ZFŚS 1.2. Dokonywanie odpisu Podobnie jak zasady tworzenia ZFŚS, również zasady dokonywania odpi- su na tworzony w szkole ZFŚS zawarte są w przepisach: ●● Karty Nauczyciela – która określa zasady dokonywania odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz byłych nauczycieli – emerytów i ren- cistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 6 kwiecień 2016 r. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie ●● ustawy o ZFŚS – która określa zasady dokonywania odpisu na ZFŚS dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami. Odpisy na ZFŚS dokonywane są w szkole na: ●● nauczycieli, ●● byłych nauczycieli – emerytów i rencistów oraz pobierających nauczy- cielskie świadczenie kompensacyjne, ●● pracowników szkoły niebędących nauczycielami – aktualnie zatrud- nionych oraz byłych pracowników – emerytów i rencistów. Odpisy na poszczególne grupy pracowników (w tym byłych pracow- ników – emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) tworzą jeden fundusz w szkole. Niedopuszczalne jest utworzenie dwóch (lub większej liczby) funduszy socjalnych – odrębnych dla aktualnie zatrudnionych i byłych pracowników albo – dla nauczycieli i dla pracowników niebędących nauczycielami. ZApAMięTAj! Odpisy dokonywane na poszczególne grupy pracowników (w tym byłych pra- cowników – emerytów i rencistów) tworzą jeden fundusz w szkole. Fundusz socjalny ma służyć zarówno nauczycielom i pracownikom ak- tualnie zatrudnionym w szkole, jak i byłym nauczycielom i pracownikom – emerytom i rencistom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami: ●● odpisy na ZFŚŚ dokonywane są corocznie (art. 5 ustawy o ZFŚS), ●● środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przecho- dzą na rok następny (art. 11 ustawy o ZFŚS). Przepisy ustawy o ZFŚS stosuje się w sprawach dotyczących ZFŚS nie- uregulowanych w Karcie Nauczyciela. Dotyczy to m.in. terminów prze- kazania równowartości środków odpisu na odrębny rachunek bankowy funduszu. I tak, do: ●● 31 maja należy przekazać minimum 75 środków, ●● 30 września należy ostatecznie przekazać całość środków. Terminy wpłat środków na rachunek bankowy funduszu obowiązują także w przypadku dokonywania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. kwiecień 2016 r. 7 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie 1.2.1. Nauczyciele czynni zawodowo Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości usta- lanej jako iloczyn: ●● planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczy- cieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po prze- liczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do fak- tycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), i ●● 110 kwoty bazowej określanej dla nauczycieli każdego roku w usta- wie budżetowej, – art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela. PRZykład Czy dokonując odpisu na ZFŚS, należy brać pod uwagę – przy ustalaniu liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym – również nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia? Wiem, że świadcze- nie się im należy, natomiast nie jestem pewna, czy robi się odpis. Za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia do- konuje się odpisu na ZFŚS. Nauczyciel na takim urlopie jest nadal nauczy- cielem zatrudnionym w szkole, który dodatkowo otrzymuje wynagrodzenie. Zasady tworzenia w szkole ZFŚS oraz dokonywania odpisów na ten fun- dusz określone zostały w art. 53 Karty Nauczyciela. Dla nauczycieli odpi- su na ZFŚS dokonuje się w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnio- nych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 kwoty bazowej określanej dla nauczycieli każdego roku w ustawie budżetowej. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych. Pod uwagę bierze się pracow- ników w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.), czyli osoby zatrudnione na czas określony, nieokreślony, na umo- wę o pracę, na podstawie powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, w przeli- czeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz m.in.: ●● pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, macie- rzyńskich, zdrowotnych, ●● zatrudnionych na zastępstwo, 8 kwiecień 2016 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: