Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00145 006616 23012881 na godz. na dobę w sumie
Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-90-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odrębnie dla:

spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej;

spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej;

spółki cywilnej;

jednoosobowej działalności gospodarczej.

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej należy pamiętać, aby działać zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa. Obowiązki likwidacyjne wynikają bowiem z różnych regulacji prawnych. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, jak w trakcie likwidacji postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odrębnie dla:  spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej;  spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej;  spółki cywilnej;  jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej należy pamiętać, aby działać zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa. Obowiązki likwidacyjne wynikają bowiem z różnych regulacji prawnych. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, jak w trakcie likwidacji postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi. Prawo gosPodarcZe Emilia Bartkowiak, Gyöngyvér Takáts, Grzegorz Ziółkowski ZakońcZenie i likwidacja dZiałalności gosPodarcZej INFOR PL Spółka Akcyjna ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa ISBN 978-83-65947-89-5 Cena 89 zł (w tym 5 VAT) Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe R E KO M E N D U J E zakonczenie_i_likwidacja_dzialalnosci_gosp.indd 1-3 2018-03-22 13:02:36 ZakońcZenie i likwidacja dZiałalności gospodarcZej Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe Emilia Bartkowiak, Gyöngyvér Takáts, Grzegorz Ziółkowski ZakońcZenie i likwidacja dZiałalności gosPodarcZej Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe R E KO M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Gyöngyvér Takáts – redaktor prowadzący Edyta Wojtecka – redaktor graficzny Małgorzata Ablewska (UKKLW) – korekta Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Warszawa 2018 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Osługi Klienta Infolinia: 0 801 626 666 Druk: MCP Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN: 978-83-65947-90-1 Spis treści Rozdział I Likwidacja spółek handlowych i działalności gospodarczej Wykaz skrótów ................................................................ 9 w ujęciu formalnoprawnym .................................................. 11 1. Likwidacja spółek handlowych – uwagi wstępne ........................... 11 2. Likwidacja spółek osobowych .............................................. 12 2.1. Przyczyny rozwiązania spółek osobowych ............................. 12 2.1.1. Przyczyny przewidziane w umowie spółki ...................... 13 2.1.2. Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników ................... 14 2.1.3 Ogłoszenie upadłości spółki ..................................... 15 2.1.4. Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości ................. 15 2.1.5. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika ................. 18 2.1.6. Wypowiedzenie umowy spółki przez wierzyciela wspólnika ..... 19 2.1.7. Prawomocne orzeczenie sądu ................................... 20 2.1.8. Śmierć partnera lub utrata prawa do wykonywania zawodu w spółce partnerskiej ................................... 21 2.1.9. Podsumowanie .................................................. 21 2.2. Status spółki w czasie jej likwidacji .................................... 22 2.3. Etapy likwidacji spółki ................................................ 22 2.4. Formalne aspekty zakończenia czynności likwidacyjnych .............. 27 2.5. Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej ............................. 27 2.5.1. Otwarcie likwidacji .............................................. 27 2.5.2. Likwidatorzy i zakres ich czynności .............................. 28 2.5.3. Wykreślenie spółki z rejestru .................................... 30 3. Likwidacja spółek kapitałowych ............................................ 30 3.1. Przyczyny rozwiązania spółek kapitałowych ........................... 30 3.1.1. Przyczyny przewidziane w umowie spółki ....................... 31 5 Spis treści 3.1.2. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki ...................... 31 3.1.3. Uchwała wspólników o przeniesieniu siedziby spółki za granicę ...................................................... 32 3.1.4. Ogłoszenie upadłości spółki ..................................... 32 3.1.5. Inne przyczyny przewidziane prawem ........................... 33 3.1.6. Rozwiązanie spółki przez sąd ................................... 34 3.2. Procedura likwidacji spółki kapitałowej ............................... 37 3.3. Rozwiązanie spółki w przypadku likwidacji upadłościowej. . . . . . . . . . . . . 48 4. Likwidacja spółki cywilnej ................................................. 50 4.1. Przyczyny rozwiązania spółki cywilnej ................................ 51 4.1.1. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela ..................................................... 51 4.1.2. Jednomyślna uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki ......... 54 4.1.3. Ogłoszenie upadłości wspólnika ................................. 55 4.1.4. Rozwiązanie spółki przez sąd .................................... 56 4.1.5. Pozostałe przyczyny rozwiązania spółki cywilnej ................ 60 4.2. Czynności likwidacyjne ............................................... 60 5. Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej ....................... 67 5.1. Przyczyny likwidacji jednoosobowego przedsiębiorstwa ............... 67 5.1.1. Zawieszenie działalności i brak jej wznowienia .................. 68 5.1.2. Podjęcie przez przedsiębiorcę decyzji o rozwiązaniu firmy ....... 70 5.2. Czynności likwidacyjne – formalności urzędowe ....................... 70 6. Przepisy dotyczące likwidacji spółek handlowych i działalności gospodarczej ............................................................... 71 Aspekty podatkowe likwidacji jednostek gospodarczych ................... 73 1. Likwidacja działalności gospodarczej – PIT ................................. 73 1.1. Wykaz składników .................................................... 73 1.2. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów ........................... 74 1.2.1. Podsumowanie roczne zapisów ................................. 74 1.2.2. Spis z natury .................................................... 74 1.3. Przychody przy likwidacji działalności ................................ 83 1.3.1. Zasady rozliczania ............................................. 83 1.3.2. Wyliczenie dochodu ............................................ 83 1.4. Przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej ............... 85 Rozdział II 6 Spis treści 1.5. Zakończenie amortyzacji ............................................. 86 1.6. Kontynuacja amortyzacji ............................................. 87 1.7. Sprzedaż lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej ......................................................... 89 1.8. Zbycie przedsiębiorstwa .............................................. 91 2. Likwidacja osób prawnych – PIT udziałowca ................................ 93 3. Likwidacja osób prawnych – CIT udziałowca ............................... 96 3.1. Zasady ustalania dochodu z podziału majątku likwidowanej spółki kapitałowej ........................................................... 96 3.2. Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej ............................. 99 3.3. Kontynuacja amortyzacji ............................................. 100 4. Likwidacja osób prawnych – CIT likwidowanej spółki ...................... 100 4.1. Powstanie przychodu po stronie spółki likwidowanej – stanowisko organów podatkowych ................................................ 100 4.2. Amortyzacja .......................................................... 105 5. Likwidacja spółki osobowej – CIT wspólnika ............................... 105 6. Likwidacja firmy a VAT .................................................... 108 6.1. Wycena remanentu ................................................... 109 6.2. Uniknięcie obowiązku remanentu likwidacyjnego ..................... 109 6.2.1. Odpłatne zbycie lub przekazanie na cele osobiste towarów, wyposażenia i środków trwałych ...................... 109 6.2.2. Zbycie przedsiębiorstwa ........................................ 110 6.3. Zwolnienie z VAT sprzedaży po likwidacji ............................. 115 6.4. Zwrot nadwyżki VAT .................................................. 115 6.5. Majątek likwidowanej spółki kapitałowej ............................. 116 Przepisy podatkowe dotyczące likwidacji jednostek gospodarczych ......... 118 7. Rachunkowość jednostek w likwidacji ....................................... 119 1. Uwagi wstępne ............................................................. 119 2. Przepisy dotyczące rachunkowości jednostek w likwidacji .................. 119 3. Rachunkowość spółek w likwidacji prowadzących księgi rachunkowe ....... 121 3.1. Wymogi sprawozdawcze wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości ...................................................... 121 3.1.1. Czynności na dzień poprzedzający dzień postawienia w stan likwidacji ....................................................... 121 3.1.2. Czynności na dzień otwarcia likwidacji .......................... 130 Rozdział III 7 Spis treści 3.1.3. Czynności na każdy dzień bilansowy w trakcie likwidacji ......... 131 3.1.4. Czynności na dzień zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego .............................. 131 3.2. Wymogi sprawozdawcze wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych ........................................................... 132 3.2.1. Spółki osobowe ................................................. 132 3.2.2. Spółki kapitałowe .............................................. 133 3.3. Przechowywanie dokumentów ........................................ 134 3.3.1. Wymogi przechowywania ksiąg rachunkowych na informatycznych nośnikach danych ........................... 135 3.3.2. Okresy przechowywania rocznego sprawozdania i pozostałych zbiorów ........................................... 136 8 Wykaz skrótów Akty prawne k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) k.p. – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.) k.s.h. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) Prawo upadłościowe – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) rozporządzenie w sprawie pkpir – rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 728) u.o.k.k. – ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) u.rach. – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) ustawa o CIT, u.p.d.o.p. – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) ustawa o KRS – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej KRS – Krajowy Rejestr Sądowy MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy NSA – Naczelny Sąd Administracyjny objaśnienia do pkpir – objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawarte w za- łączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 728) pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów SN – Sąd Najwyższy WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny Inne 9 Rozdział I Likwidacja spółek handlowych i działalności gospodarczej w ujęciu formalnoprawnym 1. Likwidacja spółek handlowych – uwagi wstępne Wystąpienie przyczyn rozwiązania spółek przewidzianych w Kodeksie spółek han- dlowych skutkuje otwarciem procesu likwidacji, czyli przejściem danej spółki w tzw. fazę likwidacji. Po przeprowadzeniu procesu likwidacji rozwiązanej spółki następuje jej wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i tym samym definitywne ustanie bytu prawnego. WAŻNE! Rozwiązanie spółki, jej likwidacja i wykreślenie z KRS nie są pojęciami tożsamymi, lecz kolejnymi koniecznymi etapami na drodze ustania bytu praw- nego każdej spółki. Rozwiązanie spółki stanowi zdarzenie prawne i dotyczy spółki jako jednostki organi- zacyjnej/osoby prawnej. Likwidacja spółki odnosi się do jej sfery prawno-majątkowej. Wejście spółki w fazę li- kwidacji następuje po zaistnieniu przyczyny jej rozwiązania, z kolei rozwiązanie spół- ki możliwe jest zasadniczo wyłącznie po przeprowadzeniu jej likwidacji. Ostatnim eta- pem jest wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, które kończy cały proces rozwiązania spółki. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały przyczyny rozwiązania spółek pra- wa handlowego, czynności związane z ich przejściem w fazę likwidacji oraz warunki formalne wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS. 11 Rozdział I. Likwidacja spółek handlowych i działalności gospodarczej w ujęciu formalnoprawnym Spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe i spółki kapitałowe. Podział ten przed- stawia schemat 1. Spółki osobowe są jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, lecz mającymi zdolność prawną i zdolność sądową (tzw. ułomne osoby prawne). Spółki te posiadają własną firmę, mogą nabywać we własnym imieniu nieruchomości i inne prawa, w tym także prawa rzeczowe, mogą we własnym imieniu zaciągać zobowiąza- nia (zdolność prawna), mogą we własnym imieniu pozywać i być pozywane (zdolność sądowa). Spółki osobowe oparte są przede wszystkim na więzi między wspólnikami, na tzw. kapitale osobowym firmy. Spółki kapitałowe posiadają zaś osobowość prawną. W spółkach tych wiodącą rolę od- grywa majątek spółki (kapitał). W spółkach kapitałowych majątek spółki jest wyodrębniony od majątków osobistych akcjonariuszy lub wspólników, a za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka. Schemat 1. Spółki prawa handlowego SPÓŁKI OSOBOWE: n spółka jawna n spółka partnerska n spółka komandytowa n spółka komandytowo-akcyjna SPÓŁKI KAPITAŁOWE: n spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością n spółka akcyjna Faza likwidacji spółki handlowej jest jedną z jej form stadialnych w procesie prowa- dzącym do jej rozwiązania i definitywnego zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej oraz ustania bytu prawnego po jej wykreśleniu z rejestru przedsię- biorców. Zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki Przejście spółki w stan likwidacji Rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS 2. Likwidacja spółek osobowych 2.1. Przyczyny rozwiązania spółek osobowych Zaistnienie którejkolwiek ze wskazanych w ustawie przyczyn rozwiązania spółki oso- bowej skutkuje (co do zasady) wejściem przez spółkę w tzw. fazę likwidacji. 12 2. Likwidacja spółek osobowych Tabela 1. Przyczyny powodujące rozwiązanie spółek Rodzaj spółki Przyczyny rozwiązania Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna ■n przyczyny przewidziane w umowie spółki; ■n jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ■n ogłoszenie upadłości spółki; ■n śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; ■n wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; ■n prawomocne orzeczenie sądu ■n przyczyny przewidziane w umowie spółki; ■n jednomyślna uchwała wszystkich partnerów; ■n ogłoszenie upadłości spółki; ■n śmierć partnera lub ogłoszenie jego upadłości; ■n utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wol- nego zawodu; ■n prawomocne orzeczenie sądu ■n przyczyny przewidziane w umowie spółki; ■n jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ■n ogłoszenie upadłości spółki; ■n śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, z tym jednak zastrzeżeniem, że śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki; ■n wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; ■n prawomocne orzeczenie sądu ■n przyczyny przewidziane w statucie; ■n uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki; ■n ogłoszenie upadłości spółki; ■n śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego kom- plementariusza, chyba że statut stanowi inaczej; ■n inne przyczyny przewidziane prawem Uwaga: ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. 2.1.1. Przyczyny przewidziane w umowie spółki Wspólnicy sami mogą wskazać w umowie spółki przyczyny (okoliczności, zdarzenia), których zaistnienie będzie skutkować rozwiązaniem spółki. Może to być np. ustalenie czasu, na jaki spółka zostaje utworzona (po upływie takiego okresu, np. 6 lat, spółka przechodzi w fazę likwidacji). 13 Rozdział I. Likwidacja spółek handlowych i działalności gospodarczej w ujęciu formalnoprawnym Milczące przedłużenie spółki Rozwiązanie spółki jawnej z przyczyn umownych, tj. przewidzianych w samej umo- wie spółki, ma charakter szczególny, bo nie zawsze definitywny. Zaistnienie umow- nych przyczyn rozwiązania spółki nie zawsze prowadzi bowiem do jej faktycznego rozwiązania, ale może prowadzić do tzw. milczącego przedłużenia spółki. Zgodnie z art. 59 k.s.h. spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników. Przedłużenie istnienia spółki w takim przypadku następuje zawsze na czas nie- oznaczony (wspólnicy mają za to możliwość wypowiedzenia umowy w każdym momencie). 2.1.2. Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników Wspólnicy mogą rozwiązać spółkę jawną na mocy jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników (także tych nieprowadzących spraw spółki). Jednomyślna uchwała o roz- wiązaniu spółki może zostać podjęta przez wspólników w każdym czasie (tj. w każdym momencie istnienia spółki) – niezależnie od tego, czy umowa spółki została zawarta na czas oznaczony, czy też nieoznaczony – i nie musi zawierać w swej treści przyczyny rozwiązania spółki. WAŻNE! Uchwała o rozwiązaniu spółki powinna być podjęta z zachowaniem formy pisemnej. Uchwała o rozwiązaniu spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może zostać podjęta także przy wykorzystaniu wzorca uchwały udo- stępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku podjęcie uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinforma- tycznym i opatrzenia uchwały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub pod- pisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała podjęta w tej formie jest równoważna z uchwałą podjętą w formie pisemnej. Przykład Uchwała o rozwiązaniu spółki Spółka „NARCYZ J. KOWALSKI I INNI” Spółka jawna ma trzech wspólników – Jana Kowalskiego, Szymona Buraka oraz Elżbietę Iksińską. W dniu 28 grudnia 2017  r. wspólnicy podjęli jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki, w wyniku której spółka przeszła w stan likwidacji. W uchwale o rozwiązaniu spółki powołano jednocześnie likwidatorów. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: