Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01049 026759 21146783 na godz. na dobę w sumie
Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach - ebook/pdf
Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-901-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednostki gospodarcze podczas swojej działalności nabywają materiały, towary i usługi aby realizować cele do jakich zostały powołane tj. prowadzić działalność produkcyjną, usługową lub handlową.

Każda transakcja związana z nabyciem materiałów, towarów czy usług powinna być rozpatrywana zarówno pod względem rachunkowym jak i podatkowym

Publikacja w przystępny sposób omawia zasady:

Całość poparta praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów i aktualnymi interpretacjami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NR 9 (883) WRZESIEŃ 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach    W jaki sposób wyceniać i ewidencjonować zakup  towarów, materiałów i usług w rachunkowości    Jakie są zasady zaliczania wydatków  na nabycie towarów, materiałów i usług  do kosztów podatkowych    Jak ewidencjonować zakup towarów, materiałów  i usług w pkpir    Kiedy i w jakiej wysokości można odliczyć VAT  naliczony od nabytych towarów i usług INDEKS 331783 ISSN 1234-5695 Partner merytoryczny spis treści spis treści 1. Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości 1.1. Materiały 1.1.1. Bieżąca wycena materiałów 1.1.2. Ewidencja materiałów 1.1.3. Wycena materiałów do bilansu 1.2. Towary 1.2.1. Bieżąca wycena towarów 1.2.2. Ewidencja towarów 1.2.3. Wycena towarów do bilansu 1.3. Usługi 2. Zakupy materiałów, towarów i usług w podatku dochodowym 2.1. Ogólne zasady zaliczania wydatków na nabycie towarów i materiałów do kosztów podatkowych 2.1.1. Wydatki na nabycie towarów i materiałów u podatników rozliczających koszty uzyskania przychodów metodą memoriałową 2.1.2. Wydatki na nabycie towarów i materiałów u podatników rozliczających koszty uzyskania przychodów metodą kasową 2.2. Szczególne przypadki związane z kwalifikacją wydatków dotyczących towarów i materiałów do kosztów podatkowych 2.2.1. Wydatki na uregulowanie zobowiązań dotyczących towarów lub materiałów nabytych w drodze spadku 2.2.2. Wartość zlikwidowanych towarów lub materiałów jako koszt uzyskania przychodów 2.2.3. Wydatki na towary i materiały przejęte w ramach przedsiębiorstwa przekazywanego między małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej 2.2.4. Nieodpłatne nabycie towarów 2.2.5. Upominki 2.2.6. Próbki 2.2.7. Koszty zakupu nagród przekazywanych w ramach sprzedaży premiowej 2.2.8. Koszty artykułów spożywczych udostępnianych kontrahentom, klientom i gościom 2.2.9. Koszty utraconych zaliczek wpłaconych na poczet zakupów towarów handlowych oraz materiałów 2.3. Odpis wartości zakupionych towarów i materiałów bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów 2.4. Ogólne zasady zaliczania kosztów nabywania usług do kosztów podatkowych 2.4.1. Koszty usług u podatników rozliczających koszty uzyskania przychodów metodą memoriałową 2.4.2. Koszty usług u podatników rozliczających koszty uzyskania przychodów metodą kasową 2.5. Szczególne przypadki zakupu usług a koszty uzyskania przychodu 2.5.1. Koszty usług gastronomicznych dotyczących spotkań biznesowych 2.5.2. Koszty organizacji szkoleń, konferencji, kongresów, spotkań promocyjnych, targów 2.5.3. Koszty usług szkoleniowych 2.5.4. Kwestionowane na drodze sądowej koszty usług podwykonawców 2.5.5. Koszty usług nabywanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego 2.5.6. Koszty usług niematerialnych 3. Vat nalicZony od nabytych towarów i usług 3.1. Ogólne zasady odliczania VAT naliczonego 3.1.1. Odliczenia częściowe 3.1.2. Wyłączenia prawa do odliczenia 3.1.3. Ograniczenia kwoty podatku naliczonego 3.1.4. Ustalenie terminu odliczenia VAT 3.2. Zasady odliczania VAT naliczonego w działalności mieszanej (proporcja) 3.2.1. Ustalanie proporcji wstępnej do odliczania VAT w trakcie roku podatkowego 3.2.2. Obrót uwzględniany przy obliczaniu proporcji 5 5 5 11 18 20 21 25 27 31 32 32 32 33 33 33 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 39 41 42 42 42 43 43 44 44 45 45 45 46 46 46 48 48 49 wrzesień 2016 PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 9 (883) 3 spis treści 3.2.3. Ustalanie szacunkowej proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego 3.2.4. Korekta roczna w deklaracji VAT – proporcja ostateczna 3.3. Odwrotne obciążenie 3.3.1. Podatnicy zobowiązani do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia 3.3.2. Towary objęte odwrotnym obciążeniem 3.3.3. Odpowiedzialność za niewłaściwe rozliczenie 3.3.4. Korekta błędnego rozliczenia 3.4. Wybrane przypadki związane z nabyciem towarów i usług a odliczenie VAT 3.4.1. Odliczenie VAT z faktury, jeśli nabywca nie otrzymał wszystkich towarów 3.4.2. Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT 3.5. Rejestracja dla celów VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego 3.5.1. Termin odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją dla celów VAT 3.5.2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych na kilka lat przed rozpoczęciem działalności gospodarczej 3.5.3. Złożenie deklaracji VAT z odliczonym podatkiem naliczonym, a przeoczenie obowiązku rejestracji VAT-R 3.5.4. Brak rejestracji w CEIDG a prawo do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R i złożenia deklaracji VAT w celu odliczenia podatku naliczonego 4. ewidencja Zakupu materiałów, towarów i usług w pkpir 4.1. Zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) 4.1.1. Rozliczenie zmiany przeznaczenia towaru handlowego 4.1.2. Straty w towarach handlowych 4.2. Koszty uboczne zakupu towarów i materiałów (kolumna 11) 4.3. Zakup usług niezwiązanych z nabyciem towarów i materiałów (kolumna 13 ) 4.3.1. Zakup usług niezwiązanych z nabyciem towarów i materiałów a metoda prowadzenia pkpir 5. odpowiedZi na pytania cZytelników 5.1. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na innego nabywcę 5.2. Czy nabywca może odliczyć VAT z faktury, gdy kwota podatku jest wyrażona w walucie obcej 5.3. Czy można odliczyć VAT z faktury korygującej, gdy nie wskazano przyczyny jej wystawienia 5.4. Czy z duplikatów faktur można odliczać VAT 5.5. Czy można odliczyć VAT z okresu zawieszenia działalności gospodarczej, gdy wydatki wynikały z zawartych wcześniej umów 5.6. Czy można odliczyć VAT z faktur za remont lokalu przeprowadzony w okresie zawieszenia działalności gospodarczej 5.7. Czy można odliczyć zawyżony VAT z faktury 5.8. Jak podatnik rozlicza VAT przy nabyciu towaru objętego odwrotnym obciążeniem 5.9. Czy od zużycia towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu trzeba płacić VAT 5.10. Jak rozliczyć zakup i nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych na rzecz pracowników 5.11. Czy koszty transportu należy wliczać w cenę nabycia 5.12. Kiedy odliczyć VAT z faktury, która ma oznaczenie „metoda kasowa” 5.13. Jak rozliczyć w pkpir zakup materiałów sfinansowanych z dotacji na rozpoczęcie działalności 50 52 55 55 56 58 58 59 59 60 71 71 72 73 74 75 75 78 81 82 83 83 86 86 87 87 88 88 89 89 90 91 92 94 95 96 4 www.pgp.infor.pl Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach 1. Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości Jednostki gospodarcze podczas swojej działalności gospodarczej nabywają materiały, towary i usługi, aby realizować cele, do jakich zostały powołane, tj. prowadzić działalność produkcyjną, usługową lub handlową. W myśl zapisów ustawy o rachunkowości materiały i towary to rzeczowe aktywa obrotowe. Rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu od- przedaży w stanie nieprzetworzonym. Nabywane materiały, towary i usługi mogą być zużyte zaraz po ich nabyciu lub w okresach późniejszych. Od sposobu ich zużycia zależy sposób ewidencji i wyceny, który określany jest w dokumentacji opisującej zasady rachunkowości (polityce rachunkowości). Jednostki mogą bowiem ewidencjonować materiały i towary za po- średnictwem magazynów lub zrezygnować z ewidencji magazynowej, stosując uproszczenia. 1.1. materiały Materiały to rzeczowe składniki, nabywane przez jednostkę z przeznaczeniem do zużycia jako surowce do produkcji, do wykonywania usług lub budowy nowych obiektów. Można je przeznaczyć także do zużycia na cele ogólnogospodarcze, reklamy itp. Materiały występują w podmiotach gospodarczych pod różną postacią i dzielimy je na kilka grup rodzajowych: ■ materiały podstawowe – to materiały zużywane w procesie produkcji wyrobów gotowych w postaci surowców i półfabrykatów oraz opakowania bezpośrednie, ■ materiały pomocnicze – to materiały nadające produkowanym wyrobom określoną cechę, np. kolor. Mogą to być np. narzędzia, środki czystości, materiały biurowe, ■ paliwo zużywane na cele technologiczne, transportowe, opałowe – np. węgiel, koks, brykiety, olej napędowy, benzyna, gaz, ■ części zamienne do maszyn i urządzeń zużywane w czasie remontów i konserwacji, a także opakowania nie- związane bezpośrednio z wyrobami gotowymi, ■ odpady użytkowe, które zostały przyjęte do magazynu – np. złom. 1.1.1. Bieżąca wycena materiałów W myśl zapisów ustawy o rachunkowości materiały mogą być ujmowane w księgach rachunkowych według: 1) cen nabycia (zmiennej ceny ewidencyjnej) – generalna zasada, 2) cen zakupu (zmiennej ceny ewidencyjnej) – tylko jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finanso- wego jednostki, 3) stałej ceny ewidencyjnej – ceny ustalonej samodzielnie przez jednostkę, z uwzględnieniem różnic między tą ceną a rzeczywistą ceną ich nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia. wrzesień 2016 PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 9 (883) 5 Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegają- cych odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Natomiast za cenę zakupu przyjmuje się kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu VAT, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym. Zatem w przypadku wyceny materiałów w cenach zakupu koszty zakupu odpisywane są w całości na bieżąco w koszty w okresie ich poniesienia. Schemat 1. Cena stosowana do ewidencji materiałów w księgach rachunkowych Cena stosowana do ewidencji materiałów w księgach rachunkowych Cena nabycia Cena zakupu Stała cena ewidencyjna Koszty zakupu zwiększają wartość materiałów Tylko w przypadku, gdy nie zniekształca stanu aktywów i wyniku finansowego. Koszty zakupu są w całości rozliczane w momencie poniesienia (art. 34 ust. 1 pkt 1) Ustalana samodzielnie przez jednostkę, z uwzględnieniem różnic między tą ceną a rzeczywistą ceną zakupu lub nabycia (albo kosztami wytworzenia) Warto zwrócić uwagę na to, że cena zakupu może być stosowana wtedy, gdy nie zniekształca wartości ak- tywów i wyniku finansowego. Ten warunek nie będzie spełniony w przypadku, gdy koszty zakupu są wysokie i kształtują się na zmiennym poziomie w danym okresie sprawozdawczym. Wówczas wycena materiałów według ceny zakupu doprowadza do zniekształcenia aktywów i wyniku finansowego. ! UWAGA Wycena materiałów wg ceny zakupu jest możliwa tylko wtedy, gdy nie zniekształca war­ tości aktywów i wyniku finansowego. Dlatego, aby uniknąć zniekształcenia aktywów i wyniku finansowego, koszty zakupu, które nie powiększają wartości składników aktywów, należy: ■ aktywować jako koszty dotyczące przyszłych okresów, ■ zaliczyć bezpośrednio w koszty bieżącego okresu. Aktywowanie kosztów jest ważne w przypadku: ■ ponoszenia znaczących kwot kosztów zakupu, ■ kosztów wykazujących duże wahania w różnych okresach czasu. 6 PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 9 (883) www.pgp.infor.pl Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości Przykład 1 Ewidencja materiałów według cen zakupu Jednostka zakupiła materiały z przeznaczeniem do zużycia w procesie produkcji. Faktura wystawiona za zakupione materiały obejmowała także koszty transportu. Łączna wartość faktury opiewała na kwotę brut- to w wysokości 63 960 zł, w tym: – wartość netto materiału: 50 000 zł, – usługa transportu: 2000 zł, – VAT naliczony podlegający odliczeniu: 11 960 zł. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów według cen zakupu. Koszty zakupu odpisuje bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej. Ewidencję kosztów jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5. Ewidencja księgowa: 1. Faktura dokumentująca zakup materiałów: Wn „Rozliczenie zakupu” Wn „Usługi obce” Wn „VAT naliczony” Ma „Rozrachunki z dostawcami” 2. Księgowanie równoległe (usługa transportu): 2 000 Wn „Koszty zakupu” Ma „Rozliczenie kosztów” 2 000 3. Przyjęcie materiałów do magazynu według ceny zakupu (dokumentem Pz): Wn „Materiały” 50 000 Ma „Rozliczenie zakupu” 50 000 50 000 2 000 11 960 63 960 Rozliczenie zakupu 50 000 50 000 (3 Rozrachunki z dostawcami 63 960 (1 VAT naliczony 11 960 Usługi obce 2 000 Materiały 3) 50 000 Rozliczenie kosztów 2 000 (2 1) 1) 1) 2) Koszty zakupu 2 000 Przykład 2 Ewidencja materiałów według cen nabycia Jednostka zakupiła materiały z przeznaczeniem do zużycia w procesie produkcji. Faktura wystawiona za zakupione materiały obejmowała także koszty transportu. Łączna wartość faktury opiewała na kwotę brut- to w wysokości 67 650 zł, w tym: – wartość netto materiału: 40 000 zł, – usługa transportu: 15 000 zł, – VAT naliczony podlegający odliczeniu: 12 650 zł. wrzesień 2016 PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 9 (883) 7 Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach Jednostka prowadzi ewidencję: ■ materiałów – według ceny nabycia, ■ kosztów – na kontach zespołu 4 i 5. Ewidencja księgowa: 1. Faktura dokumentująca zakup materiałów: 55 000 Wn „ Rozliczenie zakupu” 12 650 Wn „VAT naliczony” Ma „Rozrachunki z dostawcami” 67 650 2. Przyjęcie materiałów do magazynu według ceny nabycia (dokumentem Pz) Wn „Materiały” 55 000 55 000 Ma „Rozliczenie zakupu” Rozliczenie zakupu 55 000 55 000 (2 Rozrachunki z dostawcami 67 650 (1 VAT naliczony 12 650 Materiały 2) 55 000 1) 1) Kryteriami wyceny materiałów według przyjętego sposobu wyceny przychodu i rozchodu materiałów są m.in.: ■ zmienne ceny ewidencyjne (ceny zakupu lub ceny nabycia), ■ stałe ceny ewidencyjne. Przy systemie zmiennych cen ewidencyjnych przychody materiałów należy wyceniać według rzeczywistych cen zakup lub nabycia wykazanych na fakturach wystawionych przez dostawców. Wyceny tej dokonuje się przy zakupach dokonywanych od różnych dostawców, w różnym czasie i po różnych cenach. Natomiast przy systemie stałych cen ewidencyjnych przychody i rozchody materiałów ewidencjonowane są według cen nie zmieniających się w ciągu dłuższego czasu. Dlatego w celu uzyskania rzeczywistej wartości roz- chodu materiałów niezbędne jest: ■ obliczenie wskaźnika narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych, ■ obliczenie kwoty narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych przypadające na poszczególne kierunki rozchodów materiałów i zapas końcowy. Tabela 1. Przykładowe tytuły powstania odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów Lp. Odchylenia dotyczące zapasu materiałów Odchylenia korygujące wartość ewidencyjną materiałów rozchodowanych z magazynu do poziomu cen zakupu lub nabycia Od zakupionych materiałów przyjętych do magazynu Od materiałów przyjętych z przerobu Od materiałów sprzedanych Od materiałów zużytych do produkcji wyrobów lub przy świadczeniu usług, lub zużytych na potrzeby jednostki Od materiałów objętych obniżką cen Od materiałów zużytych lub wydanych nieodpłatnie na inne cele niż zwią- zane z prowadzonym przedsiębiorstwem, np. wydanych jako darowizny Od materiałów wydanych na potrzeby budowy lub ulepszenia środków trwałych 1. 2. 3. 4. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów powstają w wyniku różnic między rzeczywistymi cenami zaku- pu lub nabycia a cenami przyjętymi do ewidencji zapasów materiałów. Odchylenia ta ewidencjonuje się na kon- cie „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów”. 8 PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 9 (883) www.pgp.infor.pl Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości Konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych” służy więc do ewidencji różnic: ■ między rzeczywistymi cenami zakupu lub nabycia a cenami przyjętymi do ewidencji zapasów, ■ wynikających z aktualizacji wyceny materiałów i towarów do poziomu cen sprzedaży netto niższych od stoso- wanych cen ewidencyjnych, wymaganej na dzień bilansowy, ■ wynikających ze zmiany cen ewidencyjnych, ■ spowodowanych trwałą utratą wartości materiałów i towarów. Jeśli konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych” wykazuje saldo: ■ debetowe – oznacza to, że do ewidencji zapasów w momencie ich przyjęcia przyjęto ceny niższe od rzeczywi- ■ kredytowe – oznacza to, że do ewidencji zapasów w momencie ich przyjęcia przyjęto ceny wyższe od rzeczy- stej ceny zakupu lub nabycia, wistej ceny zakupu lub nabycia. Odchylenia powinny być rozliczane w określonych okresach uzależnionych od wahań stanów zapasów mate- riałów oraz wielkości odchyleń od ich cen ewidencyjnych. Schemat 2. Sposoby rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych zapasów materiałów Odchylenia od cen ewidencyjnych zapasów materiałów Zasady rozliczania – na bieżąco w momencie rozchodu zapasów i – według kierunków rozchodu proporcjonalnie na: – zapas pozostający na koniec okresu sprawozdawczego, – rozchód w okresie sprawozdawczym następuje skorygowanie kosztów lub strat do poziomu według rzeczywistych cen musi być znana cena zakupu lub nabycia każdego asortymentu rozchodowanych materiałów i towarów następuje skorygowanie kosztów za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych (Wo) wrzesień 2016 PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 9 (883) 9 Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach Wskaźnik odchyleń przeciętnych (Wo), za pomocą którego rozlicza się proporcjonalnie odchylenia od cen ewi- dencyjnych na część przypadającą na zapas i rozchód materiałów i towarów, należy obliczać według poniższego wzoru (znaki literowe nadane przez autora): Wo = (O × 100) : (Z + R) gdzie: Wo – wskaźnik odchyleń przeciętnych, O – odchylenia od cen ewidencyjnych – za dany okres sprawozdawczy oraz podlegający rozliczeniu stanem tych od- chyleń na początek tego okresu sprawozdawczego, Z – ustalona na koniec okresu sprawozdawczego wartość zapasów w cenach ewidencyjnych, R – rozchód zapasów za okres sprawozdawczy ustalony w cenach ewidencyjnych lub gdzie: Wo – wskaźnik odchyleń przeciętnych, Opo – odchylenia od cen ewidencyjnych początkowego okresu – na początek okresu sprawozdawczego, Obo – odchylenia od cen ewidencyjnych bieżącego okresu – dotyczące zakupu w bieżącym okresie, Zpo – wartość zapasów w cenach ewidencyjnych – ustalona na początek okresu sprawozdawczego, Zbo – wartość zapasów w cenach ewidencyjnych – dotycząca zapasu zakupionego w bieżącym okresie. Wo = (Opo + Obo) × 100 : (Zpo + Zbo) Za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych (Wo) oblicza się: ■ odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na rozchód towarów lub materiałów (Oce): gdzie: Oce – odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na rozchód towarów lub materiałów, R – rozchód zapasów za okres sprawozdawczy ustalony w cenach ewidencyjnych, Wo – wskaźnik odchyleń przeciętnych. Oce = (R × Wo) : 100 ■ odchylenia od cen ewidencyjnych, przypadające na zapasy towarów lub materiałów (Oz): Oz = (Z × Wo) : 100 Oz = (O – Oce) lub gdzie: Oz – odchylenia od cen ewidencyjnych, przypadające na zapasy towarów lub materiałów Z – ustalona na koniec okresu sprawozdawczego wartość zapasów w cenach ewidencyjnych, Wo – wskaźnik odchyleń przeciętnych. Oce – odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na rozchód towarów lub materiałów. Najpóźniej na koniec każdego roku obrotowego odchylenia od cen ewidencyjnych powinny zostać zweryfiko- wane. Na saldzie powinny pozostać tylko odchylenia stanowiące rzeczywiste różnice między ceną ewidencyjną a rzeczywistą ceną zakupu (nabycia) materiałów lub towarów pozostających w zapasie. Przykład 3 Jednostka „LUX” posiada w swoich księgach następujące salda: Tabela 2. Salda w księgach jednostki „LUX” Rodzaj salda Zapas początkowy materiałów (Sp.) – Zpo Zapas materiałów zakupiony w bieżącym miesiącu – Zbo Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Wn) przypadające na zapas początkowy (Sp.) – Opo Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Wn) dotyczące zakupu w bieżącym miesiącu – Obo Rozchód materiałów bezpośrednich w bieżącym miesiącu – R Wartość 200 000 zł 180 000 zł 2 200 zł 5 400 zł 120 000 zł Ustalenia: 1. Wskaźnik narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów: Wo = (2200 zł + 5400 zł) : (200 000 zł + 180 000) × 100 = 2 2. Narzut odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów przypadający na: – rozchód materiałów: Oce = 120 000 zł × 2 = 2400 zł 10 PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 9 (883) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: