Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00272 005980 20297134 na godz. na dobę w sumie
Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek) - ebook/pdf
Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek) - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 222
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2535-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Artykuły zawarte w tomie poruszają zagadnienia recepcji tekstów literackich, prac naukowych czy praktycznych poradników. Interesujące jest spojrzenie na historię czytelnictwa w aspekcie politycznym, religijnym czy kulturowym. W dobie staropolskiej rękopiśmienne i drukowane woluminy były przedmiotami luksusowymi, ich lekturę zalecano w specjalnie komponowanych w tym celu wierszach (Anna Sitkowa). Na łamach prasy oraz w podręcznikach savoir-vivre’u promowano nie tylko literaturę piękną, ale również książki „użyteczne”: poradniki czy publikacje naukowe (Bożena Mazurkowa, Anna Zdanowicz). Z drugiej strony dostrzegano niebezpieczeństwa mogące wynikać z czytania niepożądanych tekstów przez nieprzygotowanych odbiorców (Mariola Jarczykowa). W czasie zaborów książki były przekaźnikiem wartości patriotycznych, zastępowały zabronioną edukację polonistyczną (Grzegorz Nieć, Adrian Uljasz). Po lekturę coraz chętniej sięgały kobiety, które korespondencyjnie dzieliły się wrażeniami czytelniczymi (Małgorzata Komza), choć emancypacja w tym zakresie nie zawsze była dobrze odbierana (Agnieszka Paja). Dzięki staraniom działaczy i publicystów książki pełniły znaczące funkcje w programach kulturalnych poszczególnych dzielnic i prowincji (Krystyna Kossakowska-Jarosz, Anna Karczewska). Problemem było propagowanie tekstów o profilu religijnym, silnie ograniczane przez cenzurę zewnętrzną i wewnętrzną (Janusz Kostecki, Agata Muc). W okresie międzywojennym zwracano uwagę na dobór książek do bibliotek szkolnych (Hanna Langer). Sprzeciwiano się zasilaniu księgozbiorów publikacjami o charakterze nacjonalistycznym i faszystowskim (Zdzisław Gębołyś). Podejmowano także wieloaspektowe prace w zakresie podniesienia edukacji czytelniczej w środowiskach wiejskich, czego świadectwem są pamiętniki chłopów (Monika Olczak-Kardas).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek) Cena 22 z³ (+ VAT) Z a l e c e n i a i p r z e s t r o g i l e k t u r o w e ( X V I – X X w i e k ) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-535-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2012 Zalecenia i  przestrogi lekturowe (XVI—XX wiek) NR 2904 Zalecenia i  przestrogi lekturowe (XVI—XX wiek) pod redakcją Marioli Jarczykowej i  Agnieszki Bajor Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Nauka o Książce i Bibliotece — Book and Library Science — Buch und Bibliothekswissenschaft Redaktor serii Irena Socha Recenzent Halina Kosętka Spis treści Wstęp (Mariola Jarczykowa) Anna Sitkowa Książki „zalecane” przez Andrzeja Trzecieskiego Mariola Jarczykowa Pożyteczne i szkodliwe lektury według Jana Amosa Komeńskiego Bożena Mazurkowa Księgi uczone i  pożyteczne rekomendowane w  „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” Grzegorz Nieć Lektury galicyjskiego arystokraty doby międzypowstaniowej (literatura w życiu i edukacji Stanisława Tarnowskiego do 1863 roku) Adrian Uljasz Wychowanie historyczne w twórczości Walerego Przyborowskiego Krystyna Kossakowska ‑Jarosz „Duch z litery” w górnośląskim wariancie. Koncepcja książki jako „skarbnicy dobrych słów i złotych myśli” w programie rodzimych działaczy kulturalnych w XIX wieku Anna Zdanowicz Pożytki i  szkody płynące z  lektury według poradników savoir ‑vivre’u z lat 1806—1939 Agnieszka Paja „Puszka Pandory”, czyli czego obawiali się dziewiętnastowieczni publicyści piszący o czytelnictwie kobiet 7 9 18 33 43 56 69 82 99 6 Spis treści Małgorzata Komza Znaczenie lektury w życiu młodych ziemianek na początku XX wieku Anna Karczewska „Ducha wiary obudzić, myśl zbłąkaną sprostować…”. Opinie publicystów związanych z Kościołem katolickim o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku Janusz Kostecki Carska cenzura zagraniczna wobec importu literatury religijnej w  języku polskim w latach 1865—1904 Agata Muc Wpływ cenzury kościelnej na program wydawniczy Księgarni i  Drukarni Katolickiej Monika Olczak ‑Kardas Znaczenie lektury w  życiu społeczności wiejskiej w  świetle pamiętników chłopów w okresie dwudziestolecia międzywojennego Hanna Langer Biblioteka szkoły powszechnej miejscem edukacji czytelniczej i bibliotecznej (1918—1939) Zdzisław Gębołyś Książka zakazana i  niepożądana w  niemieckich bibliotekach szkolnych i oświatowych w II Rzeczypospolitej Indeks osobowy (Agnieszka Bajor) 108 122 134 145 159 171 191 211 Wstęp Badania nad czytelnictwem w dawnych wiekach ukazują ważną rolę książek w ży‑ ciu różnych środowisk. W okresie staropolskim rękopiśmienne i drukowane woluminy były przedmiotami luksusowymi, podchodzono do nich z wielkim pietyzmem, zale‑ cano ich lekturę w specjalnie komponowanych wierszach (Anna Sitkowa), personifi‑ kowano książki, traktując je jak przyjaciół i nauczycieli1. Jednak już wtedy dostrzegano niebezpieczeństwa mogące wynikać z czytania niepożądanych tekstów przez nieprzy‑ gotowanych odbiorców (Mariola Jarczykowa). Zachęcano do czytania nie tylko lite‑ ratury pięknej, ale także cieszących się dużym powodzeniem książek „użytecznych”: poradników czy publikacji naukowych, promując je na łamach prasy, a nawet w pod‑ ręcznikach savoir ‑vivre’u (Bożena Mazurkowa, Anna Zdanowicz). Książki odgrywały ważną rolę w czasie zaborów: były przekaźnikiem wartości pa‑ triotycznych, zastępowały zabronioną edukację polonistyczną (Grzegorz Nieć, Adrian Uljasz). Stopniowo rozszerzał się też krąg odbiorców słowa drukowanego: po lekturę coraz chętniej sięgały kobiety, dzieląc się w korespondencji swoimi wrażeniami czy‑ telniczymi (Małgorzata Komza), chociaż emancypacja w tym zakresie nie zawsze była życzliwie przyjmowana (Agnieszka Paja). Książki pełniły też znaczące funkcje w programach kulturalnych poszczególnych dzielnic i prowincji — działacze i publicyści starali się bowiem wykorzystać lekturę jako sprawdzony sposób propagowania wartości patriotycznych i religijnych w coraz szer‑ szych środowiskach społecznych (Krystyna Kossakowska ‑Jarosz, Anna Karczewska). Działania w zakresie popularyzowania książek o wyraźnym profilu religijnym były jednak ograniczane przez cenzurę zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną (Janusz 1 J.S. Gruchała: Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki. Kraków 2002, s. 60—73. 8 Wstęp Kostecki, Agata Muc). W okresie międzywojennym bacznie obserwowano także do‑ bór książek, zwłaszcza w bibliotekach szkolnych (Hanna Langer). Reagowano na za‑ silanie księgozbiorów publikacjami o charakterze nacjonalistycznym i faszystowskim (Zdzisław Gębołyś). Oprócz działań instytucjonalnych podejmowano wieloaspektowe prace w zakresie podniesienia edukacji czytelniczej w środowiskach wiejskich, czego świadectwem są pamiętniki chłopów, przedstawiające wybór książek oraz okoliczności lektury (Mo‑ nika Olczak ‑Kardas). Badania nad czytelnictwem w dawnych wiekach nie są łatwe: brakuje odpowied‑ niej bazy materiałowej, tym bardziej należy więc docenić trud autorów, którzy z za‑ chowanych, często rękopiśmiennych źródeł archiwalnych, z unikatowych druków i ze starej prasy wydobyli świadectwa recepcji piśmiennictwa oraz zechcieli podzielić się refleksjami na temat pożądanych i niewłaściwych lektur naszych przodków. Mariola Jarczykowa Indeks osobowy A A.C., ks. 96 A.M. zob. Machczyńska Antonina Adamski Stanisław 150, 151 Albertrandi Jan 34 Albrecht‑Szymanowska Wiesława 43 Aleksandrowska Elżbieta 34, 35 Alexis Willibald 203 Alfons Maria Liguori, św. 138, 142 Alquiè de Rieupeyroux Louise 87, 88, 90, 95, 96 Amicis Edmondo de 208 Andrássy von Csíkszentkirály und Kraszna‑ horka Gyula 130 Andrejew Leonidas 116, 117 Andrzejewski Marek 196 Anna Jagiellonka, królowa polska 15 Antoniewicz Karol Bołoz 127, 138, 142 Arhens Sebastian zob. Hartman Seweryn Albert Aristokles zob. Platon (Plato) Arouet François‑Marie zob. Voltaire Arystoteles (Aristoteles) 23, 24 Arystyp z Cyreny 20 August (właśc. Gaius Iulius Caesar Octavianus) Autor Historii dwóch lat zob. Przyborowski 191 Walery B Bacon Franciszek 28 Badeni Jan 142 Balbus Stanisław 78 Ballexserd Jacques 38 Balzac Honoré de 104 Bańka Józef 76 Baranowski Walenty 124 Barbara Radziwiłłówna, królowa polska 88 Barowa Irena 19 Barszczewska‑Krupa Anna 47 Barycz Henryk 12, 14, 15, 51 Bauman Zygmunt 75 Bazylik Cyprian 13 Bąk Józef 50 Bąk Stanisław 11 Beaumont Elie de 36 Bèchet Charles 39 Bečkova Marta 22 Bednarczuk Tadeusz 78 Bednorz Herbert 76 Benedykt, św. 26 Beumelburg Werner 203, 206, 208 Białobrzeski Marcin 13 Biechońska Michałowska Barbara Biechońska Tekla zob. Przyborowska z Biechoń‑ skich Tekla 45 Bielski (Wolski) Marcin 12, 14, 15 Bielski Joachim 12, 15 Bieńkowski Tadeusz 10, 14, 20, 25 Bismarck‑Schönhausen Otto Eduard Leopold von 130 Bleibtreu Karl 208 Blücher Gebhard Leberecht von 203 212 Indeks osobowy Bocheński Aleksander 65 Bodusz Marek 77 Bogacz Józef 185 Bogedain Bernard 79 Bogusławski Jan 26 Bolesław Chrobry, król polski 59 Bołdyrew Aneta 47 Bonczyk Norbert 71, 75, 76 Bornsteinowa Jadwiga 176 Borodzicz Stanisław Jan 83, 94 Böttcher Helmut 203 Boy zob. Żeleński Tadeusz Branchereau Louis 95 Brandenburger Clemens 208 Brandt Józef 58 Brandys Paweł 150 Bromboszcz Teofil 149, 150, 155 Brückner Aleksander 117, 145 Brzeziński Marcin 44 Brzuska Eugeniusz 150 Buchwald‑Pelcowa Paulina 9, 10 Budding Karl 206 Budka Włodzimierz 13 Bujnicka Maria 82 Bunce Oliver Bell 89, 95 Burdziej Bogdan 53 Bursowa Feliksa 178 Byron George Gordon 50—52, 102 C Carion Jan 14, 15 Carsughi Rainier 19 Cavallo Guglielmo 99 Cellot Louis 39 Cervantes y Saavedra Miguel de 51 Chałasiński Józef 160, 161, 164, 165, 168 Chapelle Jean‑Baptiste de la 36 Chartier Roger 99 Charuba, ks. 131 Chateaubriand François René de 51, 52 Chesterfield Philip Dormer Stanhope 96 Chlebowski Bronisław 100, 110 Chłopicki Józef 62 Chmaj Ludwik 171 Chmielowski Piotr 57 Chociszewski Józef 76, 138, 142 Chodźko Ignacy 48 Cholewa zob. Kleczkowski Antoni Choptiany Michał 26 Chotkowski Władysław Longin 138, 142 Chrzanowski Ignacy 15 Ciceniene Rima 110 Cieliczko Paweł 75 Ciepielewski Jan 183, 186 Cieślikowski Jerzy 58, 63 Colonna Walewska Maria zob. Wielopolska z Colonna Walewskich Maria Comte d’Artois zob. Philippe de France, comte Condorcet Antoine Nicolas de 100 Cyceron (właśc. Marcus Tullius Cicero) 23, Cyran Emil 150 Czacka Antonina zob. Krasińska z Czackich d’Artois 24, 31 Antonina zalia Czacka Rozalia zob. Tarnowska z Czackich Ro‑ Czajkowski Michał 48, 102, 103 Czapska Maria 111 Czar Jan zob. Maciążek Stanisław Paweł Czarnowski Stefan 128 Czartoryska Elżbieta zob. Lubomirska z Czar‑ toryskich Elżbieta Czech‑Jochberg Erich 200, 206 Czechowicz Agnieszka 19 Czechowska Justyna 75 Czernecki Józef 155 Czertkow Michaił Iwanowicz 141 D Dantyszek Jan (Ioannes Dantiscus de Curiis, właśc. Jan von Höfen, przyd. Flachsbinder) 9 Data Jan 60 Daum Fritz 203 Dawison Bogumił 51 Dąbrowska Elżbieta 77 Dąbrowska Maria 159 Dąbrowska Wanda 181 Dąbrowski Ignacy 119 Dąbrowski Tomasz 138, 143 Decobra Maurice zob. Teissier Ernest Maurice Defoe Daniel 208 Deharbe Joseph 142 Dekker Eduard Douwes (pseud. Multatuli) 116 Delille Jacques 45 Della Casa Giovanni 84, 86, 94 Detko Jan 58, 63 Dezeimerius Jean‑Eugène 39 Indeks osobowy 213 Dębicki Eustachy 36 Dietrich Bruno 203 Dłuska Janina zob. Zubrzycka z d. Dłuska Janina Dłużewski Juliusz zob. Nowak‑Dłużewski Ju‑ Dmochowska Cecylia 51 Dobrowolski Franciszek 155 Domańska‑Kubiak Irena 111 Dostojewski Fiodor 119 Drewitz Johan von (Drewicz Iwan Grigoriewicz) liusz 49 Drexel Jeremias 19,20, 29 Dudevant Aurora de zob. Sand George (pseud.) Dumas Alexandre (ojciec) 51 Dupanloup Félix Antoine Philibert 101 Duralska‑Macheta Teresa 22 Durnowo Iwan Nikołajewicz 141 Dworzaczek Włodzimierz 44 Dybiec Julian 44 Dymsza Leopold (Lelopol) 114, 115 Dziechcińska Hanna 9 E E.M. 127 E.Z. zob. Ziemięcka Eleonora Edward Ł. (pseud. Edziuczek) 114 Edziuczek zob. Edward Ł. Eks — dziennikarz zob. Przyborowski Walery Emmausski Christofor Władimirowicz 139 Endteri Michaelis 30 Estreicher Karol 13 Ewers Hans Heinz 200 F Falkowska Helena 174 Fałowski Janusz 193 Fecht Friedrich Aleksandrowicz 139 Feitzinger Edward 73 Fieoktistow Jewgienij Michajłowicz 141 Figarska Jadwiga 56 Fijałek Jan 145 Filipkowska‑Szemplińska Jadwiga 172, 178, 179, 187 Fita Stanisław 57 Flam Cosmus 156 Flint Kate 99 Folkman K. 129 Francelle‑Gervais Celine 131 Franciszek I, cesarz austriacki 62 Fras Zygmunt 54 Freytag Gustav 206, 208 Frybes Stanisław 58, 65 Frycz Modrzewski Andrzej 10 53 Fryderyk II Wielki, król pruski 203 Fudalewski Władysław, ks. (krypt. Wł.F) 122, 126 G Gabryś Maria 58 Gajda Robert 153, 156, 157 Gajewski, nauczyciel 50 Galant Wojciech 96 Gałęzowska Teresa Jadwiga zob. Papi Jadwiga Garborg Hulda 105 Garwolczyk Maciej 10 Gaultier Louis Edouard Camille 83, 84, 94 Gawliński Stanisław 82 Gawor Józef 152 Gawryszewski Andrzej 192 Gąsiorowski Andrzej 44 Gebethner Gustaw Adolf 59 Gehrt, superintendent z Jabłonowa 197 Genslis de Stephanie de Saint‑Aubin 46 Gębołyś Zdzisław 8 Gliszczyński Antoni 84, 94 Goethe Johann Wolfgang von 51, 208 Goliński Zbigniew 37, 39, 40 Gołuchowski Józef 94 Gomółka Mikołaj 12, 16 Gondek Elżbieta 71 Gondek Feliks 138, 143 Gostyński Andrzej (przyd. Recepta) 11, 14, 15 Górka Jakub 124, 125 Górnicki Łukasz 10 Górski Artur 13, 119 Górski Jakub 11, 12 Grabowski Michał 100 Grabski Wacław 159 Grajewski Henryk 12 Grajnert Józef 129 Grimm Jacob 203, 208 Grimm Wilhelm 203, 208 Grodziska Karolina 49 Groicki (Grodzicki) Bartłomiej 11—13 Gröll Michał 34, 36, 40 Groniowska Barbara 188 Grosglikowa Barbara 173, 179, 180, 186 I I.T. zob. Teresińska Izabela Ibsen Henrik 203, 208 Igielski Witold 203 Ignar Stefan 131 Ihnatowicz Ewa 57 Irwing Washington 52 Isakowicz Izaak Mikołaj 138, 143 Iżykowska Małgorzata 73 J Jackowski Henryk 138, 143 Jaczynowska Helena zob. Roth z Jaczynowskich Helena Jagiełło‑Łysiowa Eugenia 169 Jakubiak Krzysztof 70 Jakubowski Jan Zygmunt 58 Jamrożek Wiesław 103 Jan III Sobieski, król polski 61 Janczewski Edward 112 Janczewscy (rodzina) 112 Janicjusz Klemens 12, 14 Janion Maria 48, 50, 77, 78 Jankiewicz, kuzyn 116 Jankulio Iwan Konstantinowicz 141 Janowicz Em. 96 Januszkiewiczowie (rodzina) 116 Jarczykowa Mariola 7, 10, 26 Jarosz Krystyna zob. Kossakowska‑Jarosz Kry‑ 214 Indeks osobowy Grottowa Kazimiera 44 Gruchała Janusz S. 7, 18, 21, 29 Grycz Józef 15 Gryglewicz Franciszek 156 Grzegorzewska Maria 171 Grzeszczuk Stanisław 15, 33, 37 Gulińska Grażyna 174 Gutry Maria 173, 179, 180, 186 Gwioździk Jolanta 148 H Hajdukiewicz Leszek 13 Hartman Seweryn Albert (pseud. Arhens Seba‑ stian) 92, 97 Hauser Arnold 77 Haushofer Max 90, 91, 96 Heckel Heinz 200 Henryk Walezy, król polski i francuski 11, 12, 15, 45 Hermann, pastor z Miedzichowa 197 Herzog Rudolf 208 Heydel Adam 93 Hierowski Zdzisław 75 Hilchen Michał 82 Hitler Adolf 197, 199, 200, 205 Hlond Jan 150 Hoene‑Wroński Józef Maria 72 Hoff Jadwiga zob. Szymczak‑Hoff Jadwiga Hojnacka Konstancja 92, 97 Hölderlin Friedrich 90 Holtzer Ludmiła 56, 58 Hołubowicz Józef Wiktor 138 Hombek Danuta 37 Homer 90 Homola Irena 44 Horacy (właśc. Quintus Horatius Flaccus) 24 Horoszkiewiczowa Eugenia 96 Hozjusz Stanisław 10 Hugo 27 Hugo od św. Wiktora 19 Hugo Victor 51, 118 Humboldt Alexander von 208 Hupkówna Ludmiła 95 Hurko Iosif Władimirowicz 57, 124, 141 styna Jasiński Walery 154 Jelicz Antonina 9 Jelito Józef 156 Jezierski Franciszek Salezy 33 Jezus Chrystus 23, 24, 26, 47, 128, 155 Jędrkiewicz 142 Jokiel Irena 77 Jonasz (postać biblijna) 11, 15 Joteyko Józefa 171 Jougan Alojzy 138, 143 Juliusz II, papież 119 Jurek Jolanta zob. Sawicka‑Jurek Jolanta Jurkiewicz Grażyna 59 Justynian I, cesarz bizantyjski 14 K K.T. 127 Kabacińska Katarzyna 47 Indeks osobowy 215 Kabzińska Łucja 103 Kaczmarska Maria 58 Kaczorowski Włodzimierz 87, 96 Kainko Edward Walenty 87, 94 Kajtoch Jacek 74, 75 Kalinowska, właścicielka pensji w Wilnie 109 Kaliszewski Julian 57 Kamionka‑Straszakowa Janina 54 Kania Jakub 76, 78 Kapłon Andrzej 38, 39, 41 Karczewska Anna 7, 122, 131 Kardas Monika zob. Olczak‑Kardas Monika Karion zob. Carion Jan Karmanowski Olbrycht 28 Karpiński Adam 16 Kasprowicz Jan 116, 117 Katullus (właśc. Caius Valerius Catullus) 24 Kaysiewicz (Kajsiewicz) Hieronim 48, 49 Kempis á Tomasz 47, 138, 143 Kieniewicz Stefan 49, 56, 57, 58 Kietz Kurt 208 Kiewnarska Jadwiga (pseud. Well) 93, 97 Kijas Juliusz 54 Klaczko Julian 119 Kleczkowski Antoni (pseud. Cholewa) 90, 95 Klemens VII, papież 119 Klemensiewiczowa Józefa 105 Klonowic Sebastian Fabian 26 Klopstock Friedrich Gottlieb 45 Kłodzińska Kamila 15 Kmita Piotr Blastus 26 Knigge Adolf Franz Friedrich 85, 95 Knot Antoni 51 Kobyliński Szymon 59 Kochanowski Jan 9, 10, 15, 90 Kochlewski Chrystian Ambroży 30 Kochlewski Piotr 26 Köhler 206 Komeński Jan Amos 18—32 Komza Małgorzata 7 Konopczyński Władysław 13, 15 Kopaliński Władysław 79 Kopczyński Onufry 94 Kopernik Mikołaj 9 Koranyi Karol 13 Korolko Mirosław 15 Koryl Jakub 26 Korytkowski Jan 138 Kosmanowa Bogumiła 64 Kossakowska‑Jarosz Krystyna 7, 70—74, 77, 78, 80 196 Kossakowski Jan Nepomucen 34 Kostecki Janusz 7, 8, 100, 132, 134, 142, 143, 150, Kostkiewiczowa Teresa 10, 33, 38, 39, 41 Koszutski Hilary 138 Kościelecki Lucjan Alfons (pseud. Łada) 97 Kościuszko Tadeusz 61, 62, 64 Kot Stanisław 100 Kotarska Jadwiga 9 Kotarski Edmund 13 Kotowski Albert S. 199 Kowalak Tadeusz 196 Kowalczyk Halina 148 Kowalczykówna Janina 58, 62 Kowalska Halina 12, 13, 16 Kowalski Piotr 82 Kowalski, nauczyciel 50 Kozicki Władysław 119 Koźmian Kajetan 45 Krasicki Ignacy 33, 34, 39 Krasińska z Czackich Antonina 48 Krasiński Wincenty 48 Krasiński Zygmunt 48, 50 Krasnowolski Antoni 90, 96 Krasoń Katarzyna 155 Kraszewski Józef Ignacy 63, 64, 111, 164 Kraśko Nina 150, 196 Krejči Karel 51 Krókowski Jerzy 10—16 Królikowski Józef Franciszek 86, 87, 94 Krukowski Józef 138, 141, 142, 145 Krukowski Kazimierz 181, 182, 188 Krupa Anna zob. Barszczewska‑Krupa Anna Krupiński Franciszek (krypt. X.F.K) 131 Krzycki Andrzej 9 Krzysztoporski (Christoporski, Krystoporski, Krzyżtoporski) Jan 13, 15 Krzysztoporski (Christoporski, Krystoporski, Krzyżtoporski) Mikołaj 11, 15 Krzysztoporski (Christoporski, Krystoporski, Krzyżtoporski) Piotr 15 Krzyżanowski Julian 10, 11 Kubiak Irena zob. Domańska‑Kubiak Irena Kubiak Zygmunt 52 Kubicki Paweł 124 Kubina Teodor 150 Kubisz Jerzy 73 Kuciński Paweł 75 Kuczkowski, wydawca 84, 85, 87, 94 Kudera Jan 148, 154 216 Indeks osobowy Kulczycka‑Saloni Janina 43, 57, 58 Kuliczkowska Krystyna 63 Kulig Jan 76 Kumor Bolesław 13 Kurcewicz Michał 92, 97 Kurdybacha Łukasz 22, 25 Kurowski Jan Nepomucen 85, 95 Kuznowicz Mieczysław Józef 92, 93, 96 Kuźmina Dariusz 122 Kuźmiński D. 177 Kwiatek Jolanta 79 L L.W. 58 La Croix Jean François de 39 Lamartine Alphonse Marie Louis 51 Lammenais Félicié Robert 47 Langer Hanna 8 Lasocińska Estera 19 Legatowicz Piotr Ignacy 95 Lelopol zob. Dymsza Leopold Lenin Włodzimierz 155 Leon X, papież 119 Leon XIII, papież 132, 146 Lepalczyk Irena 174 Leprince Jeanne Marie 36 Lepszy Kazimierz 13—15 Lessing Gothold Ephraim 51 Leszczyński Bogusław 22, 24 Leszczyński Grzegorz 57 Leszczyński Jan 138, 143 Leśniewski Paweł Eustachy 86, 94 Lewalski Krzysztof 124 Lewoniewscy (rodzina) 108—121 Lewoniewska Celina zob. Wielhorska Lewo‑ niewska Celina Lewoniewska Stanisława 108—110, 112—118 Lewoniewska Zofia 112—114, 116—118 Lewoniewski Władysław 108, 109, 112 Libelt Karol 103, 105 Ligęza Wojciech 82 Limanowski Bolesław 65 Lityński Tadeusz 108, 112 Lompa Józef 73 Londyński Bolesław (pseud. Rościszwski Mie‑ czysław) 87—89, 92, 93, 96, 97 Loth Roman 43 Lubomirska z Czartoryskich Elżbieta 39 Lubomirski Stanisław 39 Lubowski Edward (pseud. Spirydion) 87, 90, 91, 95, 96 Luderski Paweł 187 Ludorowski Lech 64 Lützow Ludwig Adolf Wilhelm von 203 Lusignani (rodzina) 73 Lyons Martyn 99, 104 Lyszczyna Jacek 75, 77 Ł Łada zob. Kościelecki Lucjan Alfons Łempicki Zygmunt 72 Łepkowski Józef 75 Łętowski Ludwik 85, 94 Łojek Mieczysław 171 Ługowska Jolanta 73 Łysiowa Eugenia zob. Jagiełło‑Łysiowa Eugenia M M.N. zob. Nowodworski Michał M.N.B. 95 Macaulay Thomas Babington 53 Machczyńska Antonina 105 Macheta Teresa zob. Duralska‑Macheta Teresa Maciążek Stanisław Paweł (pseud. Czar Jan) 153 Maciej z Miechowa 9 Maciejewski Janusz 49 Maciejewski Jarosław 43 Maciejowski Ignacy (pseud. Sewer) 65 Maciuszko Janusz T. 11 Magdziak Marek 22 Majkowska Rita 43 Malczewski Antoni 88, 109 Małachowska Anna 47, 48 Małachowska Gabriela zob. Tarnowska z Mała‑ chowskich Gabriela Małecki Antoni 53 Mann Maurycy 52 Marcjalis (właśc. Marcus Valerius Martialis) 24 Marczak Michał 44, 45 Marczewska Aleksandra 101 Marek Franciszek Antoni 75 Maria I Stuart, królowa szkocka 50 Maricjusz (Marycjusz) Szymon 11, 12 Markiewicz Grzegorz 125 Markiewicz Henryk 13, 43, 49, 54 Markiewiczówna E. 173 Martin Gottfied 207 Indeks osobowy 217 Martuszewska Anna 106 Marycjusz Szymon zob. Maricjusz (Marycjusz) Szymon Maryja, matka Jezusa 60, 61, 155 Maślankiewicz Piotr 176, 186 Matelski Dariusz 194 Maternicki Jerzy 63 Mazanowski Antoni 100 Mazurkowa Bożena 7 Mączyński Jan 9, 10, 12, 13 Mecherzyński Karol 54 Medyceusze (rodzina) 119 Mehoffer Józef 120 Melanchton Filip 23 Mendlowa S. 186 Mérimée Prosper 51 Miarka Karol (ojciec) 76 Miarka Karol (syn) 74, 150 Miąso Józef 22 Michał Anioł (właśc. Michelangelo Buonarroti) 119 Michałowska Barbara 65 Michałowska Teresa 9 Mickiewicz Adam 49, 50, 71, 72, 75, 90, 93, 119, 120, 164 Mielczarek Tomasz 174 Mierzwa Irena 150, 151 Mieszko I, książę polski 59 Mijas Stanisław 56 Milenkiewicz Józef 183 Milik Jan Ewangelista 155 Miłkowski Julian 86, 94 Miriam zob. Przesmycki Zenon Misztal Henryk 145—149 Młodożeniec Stanisław 164 Mnich Roman 21 Mogilnicki Aleksander 96 Molo Walther von 203, 208 Moltke Hans‑Adolf von 199, 203 Montesquieu Charles Louis de Secondat baron de la Brède et de 45 Morawski Adam 138 Morawski Zdzisław 119 Morcinek Gustaw 73 Muc Agata 8 Multatuli zob. Dekker Eduard Douwes Mycielski Michał 138, 141, 142 N Nadson Siemion 119 Namysłowski Franciszek 91, 96 Napieralski Adam 74 Napiórkowska Joanna 38 Napoleon Bonaparte, cesarz francuski 61, 62 Naruszewicz Adam 33, 45 Nawroczyński Bolesław 172 Nettelbeck Joachim 203 Nieć Grzegorz 7, 43, 51 Niedziałkowski Karol 103 Nietzsche Friedrich Wilhelm 116 Novotny Josef 22 Nowak‑Dłużewski Juliusz 10, 15 Nowodworski Michał (krypt. M.N.) 123 O Obertyn, nauczyciel 51 Ocieczek Renarda 9, 10 Ogrodziński Wincenty 75 Olczak‑Kardas Monika 8, 174 Ollivier d’Angers Charles‑Prosper 39 Olszewska Bożena 73 Olszewski Daniel 124, 126 Orkan Władysław 164 Orsza Helena zob. Radlińska Helena Orzechowski Stanisław 13 Orzeszkowa Eliza 65, 101, 111, 117 Orzeszkowski Wincenty 126 Ososińska Małgorzata zob. Stawiak‑Ososińska Małgorzata Otto Dietrich 207 Otwinowska Barbara 9 Owidiusz (właśc. Publius Ovidius Naso) 24, 191 P P. z P.B. 96 Pachocka Anna 49 Paczoska Ewa 87 Paja Agnieszka 7, 100 Panckoucke Charles‑Joseph 35 Papi Jadwiga 63, 64 Paprocki Bartosz 10 Partyka Joanna 26 Pastenaci Klara 203 Pasterniak Wojciech 171 Patkaniowski Michał 13 Paulinek Jacek 44 Pawlak Wiesław 19, 20, 29 Pawłowiczowa Maria 148 218 Indeks osobowy Pawłowski Bronisław 57, 58 Pearson Karl 140 Pelc Janusz 10, 20 Pelcowa Paulina zob. Buchwald‑Pelcowa Paulina Pelczar Józef Sebastian 138, 141—143 Pelletan Eugène 101—103 Pellico Silvio 53 Perkowska Urszula 112, 113 Petrani Aleksy 145 Philippe de France, comte d’Artois 34, 35 Piaskowska z Szaniawskich Joanna 38 Piaskowski Mikołaj 38 Piaskowski Teodor 39 Piątek Jan 96 Piliński Tadeusz 50 Piramowicz Grzegorz 37, 38, 39 Pisarkowa Krystyna 10 Platon (Plato) 14, 23, 24 Platt Julian 34 Plaut (właśc. Titus Maccius Plautus) 24 Plewe Wiaczesław Konstantinowicz 141 Pliniusz Starszy (właśc. Caius Plinius Secundus Maior) 18, 29 Pocci Franz von 156 Pockels Karl Friedrich 84, 86, 94 Poeche Izydor 95 Pol Wincenty 49 Pomarański Stefan 57 Poniatowski Józef 62 Poniatowski Michał Jerzy 46 Popiel Wincenty 126 Posner Stanisław 116 Possekel Kurt 196 Possevino Antonio 20, 25 Potocka z Lubomirskich Elżbieta (Izabela) 39 Prószyński Konrad 129, 131 Prus Bolesław 111 Przelaskowski Ryszard 58 Przesmycki Zenon (pseud. Miriam) 120 Przyborowska z Biechońskich Tekla 56 Przyborowski Ignacy 56 Przyborowski Walery (pseud. Autor historii dwóch lat, Eks — dziennikarz, Sulima Zyg‑ munt Lucjan, Walery P., Waligóra J.), (krypt. W.P., Z.L.S.) 56—68 Przychodniak Zbigniew 53 Przyłuski Jakub 11, 12, 14—16 Pułaski Kazimierz 49 Putiatycki Antoni 128 R Radlińska Helena 172—174, 179, 180, 186, 187 Radwan‑Pragłowski Kazimierz 97 Radziejowska Ida 30 Radziwiłł Mikołaj „Czarny” 13 Radziwiłł „Sierotka” Krzysztof 52 Raige‑Delorme Jacques 39 Rajewski Maciej 91, 100, 131 Ramus Lilla 65 Ratajczak Krzysztof 47 Ratyńska Barbara 193 Reinke Charlotte 197 Reiss Józef 16 Rej Mikołaj 10—13, 16, 56 Remerowa Krystyna 19—21 Reszka Stanisław 10 Reymont Władysław 164, 169 Riedl Kazimierz 138, 141, 142 Rodziewiczówna Maria 164 Roizjusz Piotr (Petrus Roysius, właśc. Pedro Ruiz de Moros) 13 Romanowski Andrzej 44 Rosenberg Alfred 206 Ross Alan 26 Rostworowski Emanuel 12, 13, 49, 51, 56 Rościszewski Mieczysław zob. Londyński Bo‑ lesław Roth z Jaczynowskich Helena 111 Rousseau Jean‑Jacques 46 Rowicka Małgorzata 134 Rowid Henryk 183 Rozier François 34 Rudnicka Jadwiga 34 Rudzka Leontyna 112 Ruszczycówna Janina 77 Rysiński Salomon 26, 28 Rzewuski Henryk 48, 63, 111 S Sacchini Francesco 19 Sachse Joanna 22 Saint‑Lambert Jean‑François 45 Saint‑Pierre de Jacques 46 Salden Wilhelm 28 Saloni Janina zob. Kulczycka‑Saloni Janina Sand George (właśc. Aurora de Dudevant) 102, 103 Sarnecki Zygmunt 87, 90, 95, 96 Indeks osobowy 219 Sarnowska‑Temeriusz Elżbieta 9, 10 Sawczyński Zygmunt 54 Sawicka‑Jurek Jolanta 21 Schiller Friedrich 50, 51 Schlacht H. 200 Schneider Friedrich 154 Schroeter (Schroter) Adam 12, 13 Schuster Ignaz 138 Scipio del Campo Jan Karol 49 Scipio del Campo Maria 49 Scott Walter 203 Ségur Louis Gaston Adrien de 138 Seklucjan Jan 12 Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca Minor) 24 Sewer zob. Maciejowski Ignacy Shakespeare William 50, 90, 120 Siedlecki Jan 138, 141, 142 Sienkiewicz Henryk 63, 93, 111, 164, 169 Sienkiewicz Kazimierz 57 Sieradzka Danuta 152 Sinko Zofia 46 Sipiagin Dmitrij Siergiejewicz 141 Sitarska Barbara 21 Sitkowa Anna 7, 10, 26 Skarga Piotr 10, 26, 138, 141, 143 Skinder, ks. 118 Skoczek Józef 14 Skorupa Józef 185 Skotnicka Gertruda 56—58, 60, 63, 64 Skowroński Aleksander 75 Skrzynecki Jan 62 Skuza Wojciech 164 Skwarczyński Zdzisław 34 Słowacki Juliusz 48, 52, 53, 75, 77, 120, 164 Słowiński Lech 49 Smolikowski Paweł 138, 141, 142 Sobczak Jędrzej 171 Socha Irena 71, 173, 183, 185 Sokołowski Stanisław 26 Solikowski Jan Dymitr 12, 13 Spirydion zob. Lubowski Edward Staff Leopold 116 Staffe Blanche Augustine Angèle 95 Stagraczyński Józef 138, 141, 142 Staniszewski Zdzisław 37 Starnawski Jerzy 10 Starzyński Juliusz 77 Stawiak‑Ososińska Małgorzata 103 Stawiarska Halina 118 Stawiarska Krystyna 118, 119 Stefan Batory, król polski 12, 15 Steuer F. 203 Stępnik Krzysztof 58, 91, 100, 131 Stojałowski Stanisław (pseud. Warszawiak) 75 Stopka Krzysztof 113 Storm Theodor 208 Straszakowa Janina zob. Kamionka‑Strasza‑ Strojnowska Waleria zob. Tarnowska ze Stroj‑ kowa Janina nowskich Waleria Stroynowski Walerian Antoni 44 Stryjkowski Maciej 11 Strzelczyk Dorota zob. Żołądź‑Strzelczyk Do‑ Strzelecki Adolf 91, 96 Styczeń Alicja 82 Suchodolski Bogdan 19, 20, 72, 100 Sulima Zygmunt Lucjan zob. Przyborowski rota Walery Sulimierski Filip 110 Swobodówna Józefa 96 Synoradzki Michał 58 Szczepaniec Józef 37 Szczepański Władysław 145 Szcześniak Władysław 95 Szczykała Bożena 151 Szefer Andrzej 193 Szekspir William zob. Shakespeare William Szeląg Zdzisław 47 Szemplińska Jadwiga zob. Filipkowska‑Szem‑ plińska Jadwiga Szlachta Bogdan 49, 53 Szocki Józef 171, 182 Szołtysik Wojciech 150 Szostowicz Urban 38 Szpaderski J. 128 Szpakowska Małgorzata 82, 87 Szramek Emil, bł. 75, 76, 150, 153 Szreter Piotr 142, 143 Szturc Jan 56, 58 Szujski Józef 51 Szwarc Andrzej 57 Szweykowski Zygmunt M. 11, 43 Szymała Jan 150 Szymanowska Wiesława zob. Albrecht‑Szyma‑ nowska Wiesława Szymanowski Józef 45 Szymczak‑Hoff Jadwiga 82 Szyszkowski Władysław 183 220 Indeks osobowy Ś Śliwiński Ferdynand 176 Śliż Natalia 26 Świątkiewicz Wojciech 150 Świerczyńska Dobrosława 57 T Tarczyński Hipolit Bogumił 89, 90, 95 Tarnowska Rozalia z Czackich 48 Tarnowska Waleria 48 Tarnowska z Małachowskich Gabriela 47, 50, 51 Tarnowska ze Strojnowskich Waleria 44, 45, 47 Tarnowski Jan Bogdan 44, 46, 47 Tarnowski Jan Feliks 44, 45, 49 Tarnowski Juliusz 52, 54 Tarnowski Stanisław 43—55 Tatarkiewicz Władysław 72 Teissier Ernest Maurice (pseud. Decobra Mau‑ Temeriusz Elżbieta zob. Sarnowska‑Temeriusz rice) 93 Elżbieta Tenorio Don Juan 52 Terencjusz (właśc. Publius Terentius Afer) 24 Teresińska Izabella 57—63 Terlecki Tymon 51 Tesarczyk (Tessarczyk) Antoni 50 Thaer Albrecht 52 Tissot Samuel August André David 37 Tłuczek Piotr 179, 185, 187 Tomanek Rudolf 150 Tomaszewski Wojciech 132 Toulouse Edouard 91, 96 Trojanowiczowa Zofia 53 Trombala Franciszek 150 Trzaska Eugeniusz 154 Trzebiatowski Klemens 172 Trzecieski Andrzej 9—17 Turowski Kazimierz Józef 10 Tylicka Barbara 63 Tylusińska Anna 53 Tymczak K. 44 Tyrankiewiczowa Helena 179, 181 U Ugniewska Joanna 53 Ujazdowski Tomasz 28 Ukleja Ewa 58 Ulewicz Tadeusz 54 Uljasz Adrian 7 Urbańska Monika 34 V Vauban Maria 92, 97 Vergerio Pier Paolo 13 Voisé Waldemar 22, 28 Voltaire (właśc. François‑Marie Arouet) 46, 51 W W.P. zob. Przyborowski Walery Wł.F. zob. Fudalewski Władysław Wacław z Szamotuł 12 Waksmund Ryszard 58 Walentynowicz Maria 18 Walery P. zob. Przyborowski Walery Walewski Władysław 110 Waligóra J. zob. Przyborowski Walery Wallenstein Albrecht 51 Warszawiak zob. Stojałowski Stanisław Warszewicki Krzysztof 11 Wasylewski Stanisław 45, 73 Weding Ernst 206 Weinmann Karl 157 Well zob. Kiewnarska Jadwiga Wenzel Gottfried Immanuel 87, 94 Werner Karl 206 Wernic Henryk 89, 95 Wesołowski Feliks 100 Weysenhoff Józef 116 Wiącek Stanisław 182, 183, 186 Wiech Stanisław 124, 132, 139 Wielhorska Celina z d. Lewoniewska 108, 109 Wielopolska z Colonna Walewskich Maria 91, 112—117 92, 97 Wierzbicka Maria 64 Wierzbiński Maciej R. 96 Wilczek Franciszek 78 Wilczek Piotr 26 Wilczyńska Helena 87 Wilk Karol 156 Wilson Martha 173 Winiarz Adam 70 Wirowski Jan 28 Wisnar Juliusz 96 Wiszniewski Michał 85, 94 Indeks osobowy 221 Wiślicki Adam 57 Wittmann Reinhard 99 Władysław Jagiełło, król polski 60 Władysław Łokietek, król polski 59 Wojciech, św. 59 Wojciechowski Kazimierz 177, 182, 188 Wolff August Robert 59 Wolff Max 103 Wolny Alfons 157 Wolter zob. Voltaire (właśc. François‑Marie Woltman Maciej 59 Wójcicki Kazimierz Władysław 100 Wroński Józef Maria zob. Hoene‑Wroński Józef Arouet) Maria Wróbel Joanna 148 Wrzoł Józef 153 Wycisło Janusz 150 Wyczańska Irena 43 Wydra Marek 156 Wyka Kazimierz 43 Wyspiański Stanisław 113, 119 Wyszyński, autor elementarza 116 X X.F.K. zob. Krupiński Franciszek X.X.X. 57 Z Z.L.S. zob. Przyborowski Walery Załęski Stanisław 138, 141, 142 Zawadzki Jan 12 Zawadzki Józef 115 Zdanowicz Anna 7, 91 Zdziebłowski Filip 84, 94 Zielińska Ewa 44 Zielonka Zbigniew 71, 75 Ziemięcka Eleonora 102, 103 Zimmermann Wilhelm 206 Zinkow Leszek 52 Ziomek Jerzy 12, 34 Zivier Ezechiel 203 Znaniecki Florian 160 Zubrzycka z d. Dłuska Janina 109 Zwolski Czesław 56 Zygmunt August, król polski 45 Zygmunt I Stary, król polski 88 Zyska Bronisław 173 Ż Żabicki Zbigniew 43 Żabski Tadeusz 73, 74 Żeleński Tadeusz (pseud. Boy) 104 Żeromski Stefan 56, 116, 117 Żołądź‑Strzelczyk Dorota 103 Żyga Aleksander 45 Opracowała Agnieszka Bajor Fotografia na okładce ze zbiorów Marioli Jarczykowej Redaktor Aleksandra Gaździcka Projektant okładki Małgorzata Pleśniar Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Mirosława Żłobińska Skład i łamanie Marek Zagniński Copyright © 2012 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2047-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-535-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14,0. Ark. wyd. 17,5. Papier offset. Cena 22 zł (+ VAT) kl. III, 90 g Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek) Cena 22 z³ (+ VAT) Z a l e c e n i a i p r z e s t r o g i l e k t u r o w e ( X V I – X X w i e k ) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-535-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2012
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek)
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: