Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 003792 21523108 na godz. na dobę w sumie
Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania  ustawy Prawo zamówień publicznych - ebook/pdf
Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 74
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3289-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. A jego działania często podlegają kontroli. Dlatego warto się dowiedzieć, z jakimi problemami borykają się inne podmioty. W rozdziale „Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach” przedstawiamy odpowiedzi ekspertów na pytania jednostek publicznych. Natomiast w dziale „Zamawiający w orzecznictwie KIO” prezentujemy omówienie wybranych wyroków. Składy orzekające wskazują, jak nie popełnić błędu w postępowaniu i uniknąć odwołań składanych przez wykonawców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B b i l i o t e c z k a z a m ó w e ń p u b i l i c z n y c h : Z a m a w i a j ą c y b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Damian Michalak ZAMAWIAJĄCY JAKIE PODMIOTY SĄ ZOBOWIĄZANE DO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH uczestnicy przetargów publicznych 51,45 zł brutto UOX 25 UOX25 okladka.indd 1 14-07-08 14:49 Damian Michalak ZAMAWIAJĄCY JAKIE PODMIOTY SĄ ZOBOWIĄZANE DO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UOX25.indd 1 14-07-08 14:34 Autor: Damian Michalak radca prawny, właściciel kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów z sektora publicznego – zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych i PPP Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-3289-2 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów, ani jakichkolwiek innych materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szcze- gólności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych ma- teriałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady, czy opinii prawnej, jako że Wydawca, ani Redakcja nie świadczy żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy, ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOX25.indd 2 14-07-08 14:34 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Jednostki budżetowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Instytucje gospodarki budżetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zakłady opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Instytucje prawa publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zamawiający sektorowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dysponowanie środkami publicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Projekty unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Koncesjonariusz a zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Instytucje kultury, naukowe i uczelnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wspólne zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Centrum Usług Wspólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zwolnienie ze stosowania ustawy Pzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Dobrowolni „zamawiający” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Partnerstwo publiczno-prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zamawiający może udzielić zamówienia wspólnie z inną jednostką zamawiającą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Upoważnienie do działania w formie pisemnej . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zamawiający może weryfikować spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy u innego zamawiającego . . . . . . . . . 31 Kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Wiedza i Praktyka UOX25.indd 3 3 14-07-08 14:34 Zamawiający Osoby wykonujące czynności w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Zamawiający jednostronnie ustala warunki umowy z wykonawcą . . . 36 Istotne postanowienia nie podlegają zmianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Obowiązki kierownika zamawiającego w postępowaniu o zamówienie określa ustawa Pzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Jednostka organizacyjna gminy nieposiadająca osobowości prawnej jest samodzielnym zamawiającym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zamawiający ujawnia kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert . . . . . . . . . . . . . . 40 Zasada równego traktowania wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Sposób porozumiewania się w trakcie procedury przetargowej określa zamawiający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Zamawiający w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Brak dofinansowania może spowodować unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Wykonawca nie może ponosić winy tego, że zamawiający nie sprecyzował warunków udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . 46 Zamawiający nie ma prawa dowolnie zmieniać ilości zamawianych dostaw na etapie realizacji zamówienia . . . . . . . . . . 51 Zamawiający nie będzie czekał, aż wykonawca zechce podpisać z nim umowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Wykonawca nie może wymagać, aby zamawiający zwiększył środki na sfinansowanie zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zamawiający nie może pozostawić wyjaśnień wykonawcy bez oceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Zamawiający nie mogą nadużywać instytucji unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zamawiający nie może automatycznie wykluczać firmy, która pomaga mu w przygotowaniu postępowania . . . . . . . . . . . . . 68 4 UOX25.indd 4 Wiedza i Praktyka 14-07-08 14:34 Zamawiający Wstęp Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Jednak pod tym pojęciem kryje się wiele jednostek publicznych. Często charakter danego podmiotu sprawia, że ma on możliwość stoso- wać mniej dotkliwe przepisy. Przykładowo tak będzie w przypadku jednostek badawczych i kulturalnych. Dzięki nowelizacji ustawy Pzp z 16 kwietnia 2014 r. zyskały one wiele możliwości odstępstw od rygorystycznych zapisów. O tym, jakie jednostki kryją się pod pojęciem zamawia- jącego oraz jakie ma on obowiązki, można przeczytać w książce „Zamawiający – jaki ma status jednostka pu- bliczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Pzp. A jego działania często podlegają kontroli. Dlatego warto się dowiedzieć, z jakimi problema- mi borykają się inne podmioty. W rozdziale „Zamawiając w pytaniach i odpowiedziach” przedstawiamy odpowiedzi ekspertów na pytania jednostek publicznych. Natomiast w dziale „Zamawiający w orzecznictwie KIO” prezentu- jemy omówienie wybranych wyroków. Składy orzekające wskazują, jak nie popełnić błędu w postępowaniu i uniknąć odwołań składanych przez wykonawców. Ta publikacja jest kolejną z serii „Uczestnicy przetargów publicznych”. Wydane zostały także książki poruszające tematykę wykonawców, podwykonawców oraz konsorcjów. Cała seria stanowi niezbędnik dla podmiotów, które chcą prowadzić przetargi, a także dla tych, którzy chcą w nich uczestniczyć po stronie zleceniobiorców. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX25.indd 5 5 14-07-08 14:34 Zamawiający UOX25.indd 6 14-07-08 14:34
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: