Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00588 037136 23426935 na godz. na dobę w sumie
Zamknięcie roku 2015 - ebook/pdf
Zamknięcie roku 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4215-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
 Na dzień kończący rok obrotowy przedsiębiorca ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe.  Ma też obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, która pozwoli na ocenę majątku firmy. Aby pomóc czynności te przeprowadzić bezbłędnie, przygotowaliśmy kompleksową publikację dotyczącą zamknięcia roku w firmie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Trzpioła Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com UOM68 Cena 99,00 zł Z A M K N I Ę C I E R O K U 2 0 1 5 . O B O W I Ą Z K I P O D A T K O W E I R A C H U N K O W E ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 OBOWIĄZKI PODATKOWE I RACHUNKOWE BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA 2015 ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół DTP: Studio Raster Druk: Miller Druk sp. z o.o. ISBN: 978-83-269-4215-0 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Publikacja „Zamknięcie roku 2015” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Zamknięcie roku 2015” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Informacje o prenumeracie: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl SPIS TREŚCI Rozdział 1. Zamknięcie roku podatkowego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ............................................................................................ Sporządzenie remanentu a ustalenie dochodu za 2015 rok ........................... Przede wszystkim spis z natury ..................................................................... Brak zapłaty a spis natur ................................................................................ Spis z natury w księdze podatkowej ............................................................ Rozliczenie kosztów zakupu w spisie z natury ........................................... Sprawdzenie kwalifikowalności kosztów do kosztów uzyskania przychodów ........................................................................................................... Koszty rozliczane w czasie .............................................................................. Koszty nieopłacone terminowo ...................................................................... Towary i materiały otrzymane przed końcem 2015 roku ........................... Wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń ........................................ Podsumowanie kolumn ................................................................................... Ustalenie dochodu z działalności ................................................................... Szczególne obowiązki związane ze zmianą sposobu ewidencji i opodatkowania ................................................................................................... Okres przechowywania księgi podatkowej ..................................................... Spis z natury u ryczałtowca ................................................................................ Rozdział 2. Przejście na księgi rachunkowe .......................................... Sporządzenie polityki rachunkowości ............................................................. Zorganizowanie rachunkowości jednostki .................................................. Rozliczenia międzyokresowe kosztów .......................................................... Sporządzenie wykazu aktywów i pasywów .................................................. Ustalenie kapitału podstawowego ................................................................. Pierwsze zapisy w księgach rachunkowych ................................................ Złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego ............... Rozdział 3. Inwentaryzacja ........................................................................ Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji .............................................. Etapy rozpoczęcia prac ................................................................................... Inwentaryzacja metodą spisu z natury ............................................................ Spis z natury środków pieniężnych konieczny na ostatni dzień roku obrotowego .............................................. Spis z natury środków trwałych pozwala ujawnić wykonane przeróbki ............................................................................................................ Spis z natury zapasów – ewidencję magazynową trzeba uzgodnić z ewidencją księgową ....................................................................................... 7 7 7 10 11 13 14 14 16 17 18 19 20 21 23 24 26 26 27 29 30 32 32 33 36 36 38 41 42 44 46 Arkusze spisowe ............................................................................................... Zasady, o których trzeba pamiętać, sporządzając arkusze spisowe .......... Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury ................................................................................................. Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda ................................................. Warto potwierdzać salda zerowe .................................................................. Przebieg inwentaryzacji należności w formie potwierdzenia salda ........ Zweryfikowanie prawidłowości stanu należności ...................................... Druk potwierdzenia salda w dwóch egzemplarzach ................................. Przyczyny powodujące różnice inwentaryzacyjne w formie potwierdzenia sald ......................................................................... Odpisy aktualizujące wątpliwe należności .................................................. Inwentaryzacja metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją .................................................... Środki trwałe w budowie ............................................................................... Wartości niematerialne i prawne ................................................................... Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych ............................................. Straty w kosztach podatkowych .................................................................... Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć postać niedoborów lub nadwyżek ................................................................................................... Nadwyżki to przychód podatkowy ............................................................... Zapasy księgowane w innej cenie niż cena zakupu ................................... Ewidencja księgowa niedoborów zaliczonych do ubytków naturalnych ........................................................................................................ Ewidencja księgowa niedoborów w środkach trwałych ............................ Zawiniony niedobór w kasie .......................................................................... Fałszywy banknot wykryty w trakcie inwentaryzacji .............................. Korekta VAT ...................................................................................................... Rozdział 4. Sprawozdanie finansowe ..................................................... Zakres sprawozdania finansowego zależy od decyzji organu zatwierdzającego .................................................................................................. Jaka jednostka jest małą, a jaka mikrojednostką ......................................... Aktywa trwałe w bilansie .................................................................................. GRUPA A.I. Wartości niematerialne i prawne ............................................ A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych .......................................... A.I.2. Wartość firmy ......................................................................................... A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne ................................................. A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne .................................... GRUPA A.II. Rzeczowe aktywa trwałe ........................................................ A.II.1 Środki trwałe .......................................................................................... Wycena środków trwałych ............................................................................. Koszt wytworzenia środka trwałego ............................................................. Utrata wartości środków trwałych ............................................................... 47 49 51 52 55 56 56 56 58 59 61 65 65 68 68 69 71 71 73 77 78 78 79 81 81 82 88 90 90 93 93 94 94 94 96 97 98 4 Zamknięcie roku 2015 Spis treści A.II.2 Środki trwałe w budowie ...................................................................... 100 A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ................................................ 100 GRUPA A.III. Należności długoterminowe ................................................. 100 A.IV. Inwestycje długoterminowe ................................................................ 101 Inwestycje długoterminowe w bilansie ............................................................ 102 A.IV.1 Inwestycje – nieruchomości ................................................................. 102 A.IV.2 Inwestycje – wartości niematerialne i prawne ................................. 103 A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe ................................................ 103 A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe ...................................................... 104 Wycena inwestycji długoterminowych ............................................................ 104 GRUPA A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................... 104 A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego .................. 105 A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe ..................................................... 107 Aktywa obrotowe prezentowane w bilansie ................................................... 108 Grupa B.I. ZAPASY .......................................................................................... 109 B.II. Należności krótkoterminowe .................................................................. 113 B.III. Inwestycje krótkoterminowe ................................................................ 115 B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................ 117 Pasywa w bilansie ............................................................................................... 118 A. Kapitał własny ............................................................................................. 118 Ważne dla jednostek mikro ............................................................................. 119 GRUPA B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ............................... 124 Ważne dla jednostek mikro ............................................................................. 124 B.I. Rezerwy na zobowiązania ........................................................................ 124 Zobowiązania w bilansie ................................................................................. 126 B.II. Zobowiązania długoterminowe w bilansie .......................................... 126 B.III. Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie ....................................... 127 B.IV. Rozliczenia międzyokresowe ................................................................ 128 Odpisy aktualizujące ........................................................................................... 129 Prezentacja odpisów w sprawozdaniu finansowym .................................. 135 Dwa warianty sporządzania rachunku zysków i strat ................................. 135 Wynik finansowy i jego ustalanie ................................................................. 135 Ważne dla jednostek mikro ............................................................................. 139 Ewidencja wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym ................................................................................................. 143 Wariant kalkulacyjny ...................................................................................... 143 Wariant porównawczy .................................................................................... 144 Wariant kalkulacyjny – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej ......................................................................................................... 146 Wariant porównawczy – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej ........................................................................................................ 148 Wybór sposobu ewidencji kosztów .................................................................. 151 Koszty wyłącznie na kontach zespołu 4 ....................................................... 153 Koszty wyłącznie na kontach zespołu 5 ....................................................... 153 5 Pozostałe elementy rachunku zysków i strat .................................................. 158 Zdarzenia finansowe ....................................................................................... 160 Zyski i straty nadzwyczajne ........................................................................... 163 Obciążenia wyniku finansowego ................................................................. 164 Dodatkowe noty i objaśnienia do rachunku zysków i strat ........................... 165 Ważne dla mikro .............................................................................................. 174 Rachunek przepływów pieniężnych ............................................................. 174 Zestawienie zmian w kapitale własnym ...................................................... 178 Przedsiębiorstwo może skorzystać z uproszczeń ........................................... 180 Zakres wprowadzenia do sprawozdania finansowego ............................. 181 Zakres prezentowanych informacji w bilansie i rachunku zysków i strat ..................................................................................................... 182 Uproszczenia w zakresie dodatkowych not i objaśnień ............................ 183 Kierownik może odmówić podpisania sprawozdania finansowego ............................................................................... 187 Rozdział 5. Koszty z przełomu roku ........................................................ 189 Rozliczenie kosztów międzyokresowych czynnych ...................................... 189 Ewidencja kosztów w czasie .......................................................................... 190 Ujęcie w bilansie .............................................................................................. 192 Rozliczenie kosztów międzyokresowych biernych ........................................ 192 Ujęcie w bilansie .............................................................................................. 194 Skutki podatkowe tworzenia rozliczeń międzyokresowych .................... 196 Rezerwy na niewykorzystane urlopy trzeba ująć w bilansie ....................... 197 Wycena świadczeń pracowniczych ............................................................... 198 Ujęcie rezerw na niewykorzystane urlopy w księgach .............................. 198 Ujęcie rezerw w bilansie .................................................................................. 201 Wynagrodzenia z przełomu roku ................................................................. 201 Składki na ZUS opłacone do 15 stycznia 2016 r. .......................................... 202 Ujęcie w bilansie ............................................................................................... 204 6 Zamknięcie roku 2015 Rozdział 1. Zamknięcie roku podatkowego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Sporządzenie remanentu a ustalenie dochodu za 2015 rok Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów po- winni na 31 grudnia sporządzić spis z natury. Ujmuje się go w ostatniej pozycji podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli za rocznym pod- sumowaniem poszczególnych kolumn księgi. Przede wszystkim spis z natury Obowiązkiem każdego podatnika jest ustalenie dochodu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i pro- wadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem z działalności gospodarczej a kosztami uzy- skania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawo- wych i pomocniczych produkcji w toku, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanen- tu początkowego jest wyższa. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:   imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),   datę sporządzenia spisu,   numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,   szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27 rozporządzenia w sprawie PKPIR,   jednostkę miary,   ilość stwierdzoną w czasie spisu, 7   cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,   wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę   łączną wartość spisu z natury oraz   klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”,   podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu jednostkową, (wspólników). Przedsiębiorca może korzystać z takiego samego wzoru arkusza spisu z natury, którego używają jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Obo- wiązkiem podatnika sporządzającego spis z natury jest przeprowadzenie go w sposób staranny i trwały. Trzeba też wycenić spis nie później niż w ter- minie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury (§ 29 ust. 6 rozporządze- nia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Poniżej przedstawiamy opis pozycji, które muszą być objęte spisem z na- tury na 31 grudnia, oraz sposób ich wyceny. Tabela 1. Zasady wyceny spisu z natury u podatnika prowadzącego PKPiR Przedmiot spisu Towary handlowe Materiały (surowce) podstawowe Materiały (surowce) pomocnicze Półwyroby Opis Wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej Materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opako- wania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi Materiały niebędące materiałami podstawo- wymi, które są zużywane w związku z dzia- łalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości Niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, które mogą być przedmiotem magazynowania lub obrotu 8 Zasady wyceny Ceny zakupu lub nabycia albo ceny rynkowe z dnia sporządze- nia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia Ceny zakupu lub nabycia albo ceny rynkowe z dnia sporządze- nia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia Ceny zakupu lub nabycia albo ceny rynkowe z dnia sporządze- nia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia Koszty wytworzenia Zamknięcie roku 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamknięcie roku 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: