Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 003212 21535807 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia na usługi społeczne - ebook/pdf
Zamówienia na usługi społeczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6623-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nabywanie usług społecznych nie jest wolne od obowiązków czy formalizmów nałożonych przez ustawodawcę na zamawiającego. Przede wszystkim regulacje dotyczące zamówień na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zostały przeniesione do krajowych przepisów wprost z dyrektyw unijnych. Co za tym idzie obowiązki jakie ciążą na instytucji zamawiającej też zostały przeniesione z dyrektyw. Polski ustawodawca nie tylko odwzorował przepisy unijne w ustawie, ale także dodał dodatkowe regulacje.
W publikacji zajmujemy się praktyczną stroną zamówień na usługi społeczne m.in.
- katalogiem usług społecznych,
- progami kwotowymi,
- prowadzeniem postępowań na usługi społeczne.
Dodatkowo w poradniku znajduje się wzór ogłoszenia o zamówienia dla postępowań na usługi społeczne poniżej progów unijnych, a także konkretne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania po stronie zamawiających.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agata Smerd Naczelnik wydziału zamówień publicznych, członek Ogólnopol- skiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związa- nej z prawem zamówień publicznych B I B L I O T E K A Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H Agata Smerd ZAMÓWIENIA NA(cid:2)USŁUGI SPOŁECZNE Z a m ó w i e n i a n a (cid:3) u s ł u g i s p o ł e c z n e praktyczna interpretacja przepisów Partnerzy publikacji: (cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:16)(cid:25)(cid:25)(cid:21)(cid:22)(cid:16)(cid:20) (cid:28) (cid:26) (cid:27) (cid:27) (cid:22) (cid:21) (cid:25) (cid:28) (cid:25) (cid:25) (cid:21) (cid:22) (cid:20) Cena 59,90 zł brutto 6 6 X O U UOX66-Okladka.indd 1 UOX66-Okladka.indd 1 07.08.2017 14:15:56 07.08.2017 14:15:56 Agata Smerd ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE Praktyczna interpretacja przepisów UOX66_Srodki.indd 1 UOX66_Srodki.indd 1 07.08.2017 14:14:58 07.08.2017 14:14:58 Autor: Agata Smerd Redaktor prowadzący: Paweł Jakubczak Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk, Raster studio Druk: Miller Druk sp. z o.o. Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN: 978-83-269-6623-1 Wydawca: Rafał Duluk Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Dystrybucja: tel.: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Publikacja „Zamówienia na usługi społeczne” chroniona jest prawem au torskim. Przedruk opublikowanych materiałów, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cy- towania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w War- szawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materia łów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wy- rażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapew niamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOX66_Srodki.indd 2 UOX66_Srodki.indd 2 07.08.2017 14:15:03 07.08.2017 14:15:03 Spis treści Wstęp ......................................................................................................................... 5 Wykaz skrótów ....................................................................................................... 8 1. Progi kwotowe dla usług społecznych .......................................................... 9 2. Katalog usług społecznych .............................................................................. 11 3. Nabywanie usług w trybie zamówień społecznych ................................... 13 3.1. Usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 14 3.1.1. Omówienie przepisów, które mają zastosowanie w postępowaniu na usługi społeczne o wartościach unijnych ................................................................................................ 15 3.1.2. Usługi społeczne dla zamawiających sektorowych....................... 31 3.1.3. Usługi społeczne zastrzeżone ........................................................... 33 3.1.4. Przeprowadzenie postępowania na usługi społeczne o wartościach unijnych ....................................................................... 35 3.2. Usługi społeczne poniżej progów unijnych ............................................. 39 3.2.1. Przeprowadzenie postępowania na usługi społeczne o wartościach krajowych .................................................................... 41 4. Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień na usługi społeczne o wartościach poniżej progu, o którym mowa w art. 138g ustawy Pzp ........................................................................................................... 53 5. Wzór ogłoszenia o zamówieniu dla postępowań na usługi społeczne poniżej progów unijnych .............................................................. 63 3 UOX66_Srodki.indd 3 UOX66_Srodki.indd 3 07.08.2017 14:15:03 07.08.2017 14:15:03 UOX66_Srodki.indd 4 UOX66_Srodki.indd 4 07.08.2017 14:15:03 07.08.2017 14:15:03 WSTĘP Zamówienia na usługi społeczne to nowość zarówno na gruncie prze- pisów unijnych, jak i przepisów krajowych. Przepisy dotyczące tzw. usług społecznych pojawiły się wraz z nowelizacją ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. Przepisy dotyczące usług społecznych zgromadzone zostały w rozdzia- le 6, w art. 138g–138s ustawy Pzp. Do grupy zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi należeć będą usługi realizowane na rzecz społeczności, mające na celu poprawę jakości życia, wzmacnianie potencjału społeczeństw, bezpieczeństwa spo- łecznego i szeroko rozumianą działalność prospołeczną. Będą to usługi zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, usługi socjalne czy usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Innymi usługami realizowanymi w tym specyficznym trybie będą usługi hotelarskie, prawne, administracyjne i rządowe czy detektywistyczne itp. Krajowy ustawodawca odstąpił od odrębnego od przepisów unijnych ure- gulowania katalogu usług społecznych, tak jak zrobił to np. w przypadku usług priorytetowych czy niepriorytetowych, w poprzednim porządku prawnym. Co za tym idzie, nie odnajdziemy katalogu usług społecznych w żadnym z aktów wykonawczych do ustawy Pzp. Aby zapoznać się z rodzajem usług objętych przepisami rozdziału 6 ustawy Pzp, należy sięgnąć do (zgodnie z art. 138h ustawy Pzp): (cid:2) załącznika XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej: dyrektywa 2014/25/UE albo dyrektywa klasyczna); 5 UOX66_Srodki.indd 5 UOX66_Srodki.indd 5 07.08.2017 14:15:03 07.08.2017 14:15:03 Zamówienia na usługi społeczne (cid:2) załącznika XVII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez pod- mioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (dalej: dyrektywa 2014/25/UE albo dyrektywa sektorowa); (cid:2) załącznika IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (dalej: dy- rektywa 2014/23/UE lub koncesyjna). Z kolei dla dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub pod- mioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywę 2004/17/WE i 2004/18/WE (dalej: dyrektywa 2009/81/WE albo dyrektywa obronna) pozostawiono usługi określone jako priorytetowe czy niepriorytetowe, objęte załącznikiem II. Usługi niepriorytetowe były zawsze usługami, dla których możliwe było stosowanie lżejszego reżimu. I chociaż katalog usług społecznych pokry- wa się (poza kilkoma wyjątkami) z katalogiem usług niepriorytetowych, to tryb udzielenia zamówienia na usługi społeczne przypomina bardziej (w szczególności dla usług poniżej progów) tryb zakupów realizowanych na podstawie Kodeksu cywilnego niż tryb udzielania zamówienia w oparciu o uchylony już przepis art. 5 ustawy Pzp. Powodów do stosowania odmiennych regulacji należy szukać w mo- tywach ustawodawcy unijnego. I tak np. zgodnie z motywem 114 preambuły do dyrektywy usługi społeczne są świadczone w zróżnicowanym kulturowo kontekście, w za- leżności od państwa członkowskiego. Mają one też wrażliwy charakter. Lżejszy reżim pozwoli na większą elastyczność w zakresie ich udzielania. Ponadto usługi te rzadko są przedmiotem zainteresowania usługodawców z innych państw członkowskich. Znaczna część tych zamówień świadczona będzie wyłącznie przez podmioty obecne na rynku lokalnym, w miejscu świadczenia usługi. 6 UOX66_Srodki.indd 6 UOX66_Srodki.indd 6 07.08.2017 14:15:03 07.08.2017 14:15:03 Wstęp A zatem dopiero pewien próg finansowy − ustalony na poziomie 750 tys. euro/1 mln euro − może wpłynąć na rozszerzenie kręgu podmiotów zainte- resowanych zamówieniem o wykonawców spoza danego kraju. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej ten próg powinny, zgodnie z moty- wami dyrektyw, podlegać zasadzie przejrzystości w całej Unii Europejskiej. Zamawiający mogą dysponować szeroką swobodą w zakresie organizacji wyboru wykonawców. Uwzględniając jednak bardziej elastyczny charakter przepisów, za- mawiający nie powinni zapominać o respektowaniu kardynalnych zasad zamówień publicznych – zasady przejrzystości oraz zasady równego traktowania, a także zasady proporcjonalności, konkurencji, niedys- kryminowania i obiektywizmu. Zapraszam do lektury Agata Smerd naczelnik wydziału zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych 7 UOX66_Srodki.indd 7 UOX66_Srodki.indd 7 07.08.2017 14:15:03 07.08.2017 14:15:03
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia na usługi społeczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: